TP 1.16 - NAVRHOVÁNÍ MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

NAVRHOVÁNÍ MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

TP 1.16

1. vydání 2010

Dokument ve formátu PDF >>

OBSAH

Předmluva

1 Zatížení mostů podle evropských norem

1.1 Úvod

1.2 ČSN EN 1991-1-1

1.3 ČSN EN 1991-1-3

1.4 ČSN EN 1991-1-4

1.5 ČSN EN 1991-1-5

1.6 ČSN EN 1991-1-6

1.7 ČSN EN 1991-1-7

1.7.1 Náraz na podpěrné konstrukce mostu

1.7.2 Náraz na nosnou konstrukci mostu

1.7.3 Mimořádná zatížení způsobená železniční dopravou pod konstrukcemi nebo v jejich blízkosti

1.7.4 Nárazy od říční dopravy

1.8 ČSN EN 1991-2

1.8.1 Zatížení dopravou mostů pozemních komunikací

1.8.2 Zatížení chodníků, cyklistických stezek a lávek pro chodce

1.8.3 Zatížení kolejovou dopravou a jiná zatížení specifická pro železniční mosty

1.8.4 Národní příloha k ČSN EN 1991-2

1.8.5 Porovnání účinků zatížení od dopravy podle ČSN EN 1991-2 a ČSN 73 6203

1.8.6 Změny a opravy ČSN EN 1991-2

1.9 ČSN EN 1998-1

2 Navrhování ocelových mostů podle ČSN EN 1993-2

2.1 Předmět normy

2.1.1 Rozsah platnosti

2.1.2 Citované normativní dokumenty

2.1.3 Předpoklady

2.2 Zásady navrhování

2.2.1 Požadavky

2.2.2 Zásady navrhování podle mezních stavů

2.2.3 Základní proměnné

2.3 Materiály

2.3.1 Všeobecně

2.3.2 Konstrukční ocel

2.3.3 Spojovací prostředky

2.3.4 Lana a jiné tažené prvky

2.3.5 Ložiska

2.3.6 Jiné součásti mostu

2.4 Trvanlivost

2.5 Analýza konstrukce

2.5.1 Modelování konstrukce pro analýzu

2.5.2 Globální analýza

2.5.3 Imperfekce

2.5.4 Metody analýzy s uvážením nelinearity materiálu

2.5.5 Klasifikace průřezů

2.6 Mezní stavy únosnosti

2.6.1 Všeobecně

2.6.2 Únosnost průřezů

2.6.3 Vzpěrná únosnost prutů

2.6.4 Členěné tlačené pruty

2.6.5 Boulení stěn

2.7 Mezní stavy použitelnosti

2.7.1 Všeobecně

2.7.2 Výpočetní modely

2.7.3 Omezení napětí

2.7.4 Omezení dýchání stěny

2.7.5 Omezení z hlediska průjezdného průřezu

2.7.6 Omezení z hlediska vzhledu

2.7.7 Provozní požadavky na železniční mosty

2.7.8 Provozní požadavky na mosty pozemních komunikací

2.7.9 Provozní požadavky na lávky pro chodce

2.7.10 Provozní požadavky pro účinky větru

2.7.11 Přístupnost k detailům spojů a povrchů

2.7.12 Odvodnění

2.8 Spojovací prostředky, svary, přípoje a spoje

2.8.1 Šroubové, nýtové a čepové spoje

2.8.2 Svarové spoje

2.9 Posouzení na únavu

2.9.1 Všeobecně

2.9.2 Únavové zatížení

2.9.3 Dílčí součinitele pro ověřování únavy

2.9.4 Rozkmit napětí pro posouzení na únavu

2.9.5 Postupy posouzení na únavu

2.9.6 Únavová pevnost

2.10 Navrhování pomocí zkoušek

2.10.1 Všeobecně

2.10.2 Druhy zkoušek

2.10.3 Zkoušky pro ověření aerodynamických účinků na mosty

2.11 Přílohy

2.11.1 Technické specifikace pro ložiska

2.11.2 Technické specifikace pro mostní závěry na mostech pozemních komunikací

2.11.3 Doporučení pro konstrukční detaily ocelových mostovek

2.11.4 Vzpěrné délky mostních prvků a předpoklady pro geometrické imperfekce

2.11.5 Kombinace lokálních účinků kol a pneumatik a globálního zatížení dopravou na mostech pozemních komunikací

3 Navrhování spřažených ocelobetonových mostů podle ČSN EN 1994-2

3.1 Předmět normy

3.1.1 Rozsah platnosti

3.1.2 Citované normativní dokumenty

3.1.3 Předpoklady

3.2 Zásady navrhování

3.3 Materiály

3.3.1 Beton

3.3.2 Výztuž pro mosty

3.3.3 Konstrukční ocel pro mosty

3.4 Spojovací prostředky

3.4.1 Trvanlivost

3.5 Analýza konstrukce

3.5.1 Modelování konstrukce pro analýzu

3.5.2 Stabilita konstrukce

3.5.3 Imperfekce

3.5.4 Výpočet účinků zatížení

3.5.5 Klasifikace průřezů

3.6 Mezní stavy únosnosti

3.6.1 Nosníky

3.6.2 Únosnost průřezů nosníků

3.6.3 Mosty se zabetonovanými nosníky

3.6.4 Ztráta stability spřažených nosníků při ohybu

3.6.5 Příčné síly na stojiny

3.6.6 Smykové spojení

3.6.7 Spřažené sloupy a spřažené tlačené prvky

3.6.8 Únava

3.6.9 Tažené prvky spřažených mostů

3.7 Mezní stavy použitelnosti

3.7.1 Všeobecně

3.7.2 Napětí

3.7.3 Deformace u mostů

3.7.4 Trhliny v betonu

3.7.5 Zabetonované nosníky

3.8 Prefabrikované betonové desky u spřažených mostů

3.9 Spřažené desky u mostů

3.10 Trny s hlavou způsobující štěpicí síly ve směru tloušťky desky (Příloha C [14])

4 Navrhování betonových mostů podle ČSN EN 1992-2

4.1 Všeobecně

4.2 Zásady navrhování

4.3 Materiály

4.3.1 Beton

4.3.2 Betonářská výztuž

4.3.3 Předpínací výztuž

4.4 Trvanlivost

4.4.1 Všeobecně

4.4.2 Podmínky prostředí

4.4.3 Požadavky na trvanlivost

4.4.4 Indikativní pevnostní třídy betonu vzhledem k trvanlivosti

4.4.5 Krycí vrstva betonu

4.5 Analýza konstrukce

4.5.1 Všeobecně

4.5.2 Geometrické imperfekce

4.5.3 Idealizace konstrukce

4.5.4 Lineárně pružná analýza

4.5.5 Lineárně pružná analýza s omezenou redistribucí

4.5.6 Plastická analýza

4.5.7 Nelineární analýza

4.5.8 Analýza účinků druhého řádu s normálovým zatížením

4.5.9 Nestabilita štíhlých nosníků v příčném směru

4.5.10 Předpjaté prvky a konstrukce

4.5.11 Analýza některých konstrukčních prvků

4.6 Mezní stavy únosnosti (MSÚ)

4.6.1 Ohybový moment s normálovou silou nebo bez normálové síly

4.6.2 Smyk

4.6.3 Kroucení

4.6.4 Protlačení

4.6.5 Místně zatížené plochy

4.7 Mezní stavy použitelnosti

4.7.1 Všeobecně

4.7.2 Omezní napětí

4.7.3 Omezení trhlin

4.7.4 Omezení průhybů

4.8 Posouzení betonových mostů na únavu

4.8.1 Všeobecně

4.8.2 Úvod do únavy materiálu

4.8.3 Únavové chování kovů, betonářské a předpínací výztuže

4.8.4 Proces selhání betonu při cyklickém zatížení

4.8.5 Metody posouzení betonářské a předpínací výztuže na únavu

4.8.6 Metody posouzení betonu na únavu

4.8.7 Železobetonový železniční most - posouzení únavy betonářské výztuže a betonu

4.8.8 Železobetonová konzola silničního mostu - posouzení únavy betonu

4.9 Konstrukční pravidla a uspořádání

4.9.1 Konstrukční pravidla pro betonářskou výztuž

4.9.2 Konstrukční pravidla pro předpínací výztuž

4.9.3 Nosníky

4.9.4 Plné desky

4.9.5 Lokálně podepřené desky

4.9.6 Sloupy

4.9.7 Stěny

4.9.8 Vysoké (stěnové) nosníky

4.9.9 Základy

4.9.10 Oblasti uložení mostů

4.10 Účinky dotvarování a smršťování betonu na konstrukce

4.10.1 Časově závislá analýza

4.10.2 Poměrné přetvoření od dotvarování a smršťování (ČSN EN 1992-2 Příloha B)

4.10.3 Vliv časově závislého chování betonu na konstrukci (příloha KK)

4.11 Řešení deskových a stěnových prvků sendvičovou metodou

4.11.1 Betonové skořepinové prvky (Příloha LL [12])

4.11.2 Vztahy pro tahovou výztuž při rovinné napjatosti (Příloha F [12])

4.11.3 Smyk a příčný ohyb (Příloha MM [12])

4.11.4 Závěr

4.11.5 Příklad

5 Geotechnické konstrukce

5.1 Úvod

5.2 Obsah ČSN EN 1997-1

5.3 Zásady navrhování geotechnických konstrukcí

5.3.1 Geotechnické kategorie

5.3.2 Návrhové situace

5.3.3 Zatížení při návrhu výpočtem

5.3.4 Vlastnosti základové půdy při návrhu výpočtem

5.3.5 Charakteristické hodnoty geotechnických parametrů

5.3.6 Návrhové hodnoty geotechnických parametrů

5.3.7 Mezní stav porušení

5.3.8 Návrhové přístupy při ověřování mezního stavu porušení STR a GEO

5.3.9 Mezní stavy použitelnosti

5.4 Plošné základy

5.4.1 Mezní stavy

5.4.2 Zatížení a návrhové situace

5.4.3 Návrhové metody

5.4.4 Návrh podle mezního stavu porušení

5.4.5 Návrh podle mezního stavu použitelnosti

5.4.6 Základy na horninách

5.4.7 Konstrukční návrh plošných základů

5.4.8 Příprava podloží

5.4.9 Dílčí součinitele pro plošné základy

5.4.10 Poznámky k výpočtu plošných základů

5.5 Pilotové základy

5.5.1 Mezní stavy

5.5.2 Zatížení a návrhové situace

5.5.3 Návrhové metody a doporučení

5.5.4 Zatěžovací zkoušky pilot

5.5.5 Osově zatížené piloty

5.5.6 Příčně zatížené piloty

5.5.7 Konstrukční návrh pilot

5.5.8 Dozor nad prováděním

5.5.9 Dílčí součinitele pro pilotové základy

5.5.10 Poznámky k výpočtu pilot s příkladem

5.6 Opěrné konstrukce

5.6.1 Mezní stavy

5.6.2 Zatížení

5.6.3 Geometrické údaje

5.6.4 Návrhové situace

5.6.5 Návrhová a konstrukční doporučení

5.6.6 Drenážní systémy

5.6.7 Určení zemních tlaků

5.6.8 Návrh podle mezního stavu únosnosti

5.6.9 Návrh podle mezního stavu použitelnosti

5.6.10 Dílčí součinitele pro opěrné konstrukce

5.7 Normy Provádění speciálních geotechnických prací

6 Navrhování dřevěných mostů podle ČSN EN 1995-2

6.1 Předmět normy

6.1.1 Rozsah platnosti

6.1.2 Citované normativní dokumenty

6.1.3 Termíny a definice

6.1.4 Použité značky

6.2 Zásady navrhování

6.2.1 Zatížení a vlivy prostředí

6.2.2 Posouzení metodou dílčích součinitelů

6.3 Vlastnosti materiálu

6.4 Trvanlivost

6.4.1 Dřevo

6.4.2 Odolnost proti korozi

6.4.3 Ochrana dřevěných mostovek proti vodě pomocí neprodyšného uzavření

6.5 Zásady analýzy konstrukce

6.5.1 Lamelové desky mostovky

6.5.2 Spřažené prvky

6.5.3 Dřevo-betonové spřažené prvky

6.6 Mezní stavy únosnosti

6.6.1 Desky mostovky

6.6.2 Únava

6.7 Mezní stavy použitelnosti

6.7.1 Všeobecně

6.7.2 Mezní hodnoty průhybů

6.7.3 Kmitání

6.8 Spoje

6.8.1 Všeobecně

6.8.2 Spoje dřevo-beton ve spřažených nosnících

6.9 Konstrukční zásady, provádění a kontrola

6.10 Příloha A - Posouzení na únavu

6.10.1 Všeobecně

6.10.2 Únavové zatížení

6.10.3 Posouzení únavy

6.11 Příloha B - Kmitání vyvolaná chodci

6.11.1 Všeobecně

6.11.2 Svislé kmitání

6.11.3 Vodorovné kmitání

Příloha 1 Příklad spřaženého ocelobetonového mostu

Příloha 2 Příklad rozboru účinků zatížení dopravou na mostě PK

Literatura

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.