MP 2.1 - VEDENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

VEDENÍ PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH STAVEB

aktualizace podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho poslední novela č. 225/2017 Sb.

MP 2.1

aktualizace 2018

Klíčová slova:

stavby pozemní, předpisy právní, provádění staveb, předání stavby, přejímka staveniště, výklad pojmů, příprava stavby (výrobní)

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Metodická pomůcka MP 2.1 popisuje obvyklé výkony autorizovaných osob při vedení provádění pozemních staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon (SZ), zejména §158 - §160. Snaží se jednotně použít základní terminologii, zkratky a popsat vazby na závazné obecně platné předpisy, ČSN a další předpisy. Popisuje činnosti v jednotlivých fázích provádění stavby, řeší spolupráci s dalšími autorizovanými osobami a spolupracovníky. Zabývá se ukončením zakázky, jejím předáním a dalším vývojem, včetně řešení možných konfliktních situací a problémů při realizaci díla a v záruční době.

OBSAH

Úvod

1

Právní rámec činnosti autorizovaných osob

1.1

Základní pojmy a užité zkratky

1.2

Obecný postup činnosti AO při provádění staveb

1.3

Principy ochrany veřejných zájmů

1.4

Principy spolupráce autorizovaných osob

2

Vybrané postupy při provádění stavby

2.1

Přehled rozhodujících postupů

2.2

Dílčí postupy

DP 1

- Výrobní příprava stavby

DP 2

- Přejímka staveniště

DP 3

- Provádění stavby

DP 4

- Předání stavby

DP 5

- Ukončení zakázky

3

Přílohy

3.1

Příloha č. 1. Seznam základních ČSN pro činnost AO při provádění pozemních staveb

3.2

Příloha č. 2. Vzor – Zápis o předání a převzetí staveniště (části staveniště)

3.3

Příloha č. 3. Vzor – Zápis o předání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby – členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit