MP 1.8.2 - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V MĚSTSKÉM INŽENÝRSTVÍ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

PROJEKTOVÁ ČINNOST

MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V MĚSTSKÉM INŽENÝRSTVÍ

MP 1.8.2

aktualizace 2019

Anotace:

Pomůcka MP 1.8.2 popisuje základní pojmy činnosti, právní rámec výkonu činnosti, postupy autorizovaných osob v projektové činnosti územního plánování a jejich rozdělení, územně plánovací dokumentaci, jednotlivé druhy územního rozhodnutí, honoráře a ceny projektových prací.

OBSAH

ÚVOD

1

PRÁVNÍ RÁMEC ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

1.1

ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

Základní pojmy

Zkratky

1.2

PRÁVNÍ RÁMEC VÝKONU ČINNOSTI AUTORIZOVANÉ OSOBY

1.3

OBECNÝ POSTUP ČINNOSTI AO V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

1.4

PRINCIPY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZÁJMU

1.5

PRINCIPY SPOLUPRÁCE AO

2

POSTUPY AO V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

2.1

POSTUPY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

2.1.1

Výkony podle oborů a specializací

2.1.2

Varianty smluvního zajištění zakázky ze strany stavebníka

2.1.3

Zakázky v oblasti územního plánování

2.2

ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

2.2.1

Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

2.3

CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

2.3.1

Cíle územního plánování

2.3.2

Úkoly územního plánování

2.3.3

Společné postupy v územním plánováni

2.4

NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

2.4.1

Územně analytické podklady (ÚAP)

2.4.2

Územní studie

3

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

3.1

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE (ZÚR) (§36 - §42c SZ)

3.2

ÚZEMNÍ PLÁN (ÚP) (§43 - §60 SZ)

3.3

REGULAČNÍ PLÁN (RP) (§61 SZ)

4

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

4.1

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (§76 SZ)

4.2

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ (§79 SZ)

4.3

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (§80 SZ)

4.4

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ (§81 SZ)

4.5

ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ (§82 SZ)

4.6

ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU (§83 SZ)

4.6.1

Přehled předpisů o ochranných pásmech pro vybrané obory

4.6.1.1

Ochranná pásma dopravní

4.6.1.2

Ochranná pásma technické infrastruktury

4.6.1.3

Další zákonné předpisy o ochranných pásmech

4.6.2

Bezpečnostní pásma

5

HONORÁŘE, CENY PROJEKTOVÝCH PRACÍ

5.1

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

5.2

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

5.2.1

Územní řízení

5.2.2

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

5.2.3

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

5.2.4

Rozhodnutí o ochranném pásmu

6

INFORMAČNÍ ZDROJE

6.1

ZDROJE SOUVISEJÍCÍCH INFORMACÍ A VNITŘNÍ PŘEDPISY ČKAIT

6.2

OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTÍ AUTORIZOVANÉ OSOBY

6.3

SOUSTAVA ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM (ČSN)

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit