MP 1.8.2 - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V MĚSTSKÉM INŽENÝRSTVÍ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

PROJEKTOVÁ ČINNOST

MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V MĚSTSKÉM INŽENÝRSTVÍ

MP 1.8.2

2. vydání 2014

Anotace:

Pomůcka MP 1.8.2 popisuje základní pojmy činnosti, právní rámec výkonu činnosti, postupy autorizovaných osob v projektové činnosti územního plánování a jejich rozdělení, územně plánovací dokumentaci, jednotlivé druhy územního rozhodnutí, honoráře a ceny projektových prací.

OBSAH

Úvod

1

Právní rámec činnosti autorizovaných osob

1.0

Základní pojmy a zkratky

1.1

Právní rámec výkonu činnosti autorizované osoby

1.2

Obecný postup činnosti AO v územním plánování

1.3

Principy ochrany veřejného zájmu

1.4

Principy spolupráce AO

2

Postupy AO v projektové činnosti územního plánování

2.1

Postupy v územním plánování

2.1.1

Výkony podle oborů a specializací

2.1.2

Varianty smluvního zajištění zakázky ze strany stavebníka

2.1.3

Zakázky v oblasti územního plánování

2.2

Základní postupy AO

2.2.1

Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

2.2.2

Cíle územního plánování

2.2.3

Úkoly územního plánování

2.2.4

Územně plánovací informace

2.3

Územně plánovací podklady

2.3.1

Územně analytické podklady

2.3.1.1

Územní studie

3

Územně plánovací dokumentace

3.1

Zásady územního rozvoje

3.2

Územní plán

3.2.1

Zastavěné území

3.3

Regulační plán

4

Územní rozhodnutí

4.1

Rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

4.2

Rozhodnutí o změně využití území

4.3

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

4.4

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

4.5

Rozhodnutí o ochranném pásmu

4.5.1

Ochranná pásma dopravní

4.5.1.1

Pozemní komunikace

4.5.1.2

Železniční doprava

4.5.1.3

Letecká doprava

4.5.2

Ochranná pásma technické infrastruktury

4.5.2.1

Ochranná pásma ve vodním hospodářství

4.5.2.1.1

Ochranná pásma pro vodovody a kanalizace

4.5.2.1.2

Ochranná pásma vodních zdrojů

4.5.2.2

Ochranná pásma v elektroenergetice

4.5.2.3

Ochranná pásma v plynárenství

4.5.2.4

Ochranná pásma v teplárenství

4.5.2.5

Ochranná pásma elektronické komunikace

4.5.3

Ochranná pásma v lázeňství

5

Honoráře, ceny projektových prací

5.1

Územní plánování

5.2

Územní řízení

5.2.1

Územní řízení v plném rozsahu

5.2.2

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

5.2.3

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

5.2.4

Rozhodnutí o ochranném pásmu

6

Informační zdroje

6.1

Zdroje souvisejících informací a vnitřní předpisy ČKAIT

6.2

Obecně závazné právní předpisy související s činností AO

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit