Technické pomůcky

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, 1. vydání 2006
Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí, 1. vydání 2007
Příručka protivýbuchové ochrany staveb, 1. vydání 2008
Bezbariérové užívání staveb - základní principy přístupnosti, 3. vydání 2016
Bezbariérové užívání sportovních staveb, 1. vydání 2010
Stavby pro bydlení. Celoživotní bydlení, aktualizace 2012
Odstraňování barier v městském inženýrství, 3. vydání 2016
Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb, aktualizace 2012
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, 1. vydání 2015
Požární bezpečnost jednoduchých staveb, aktualizace 2012
Energetické hodnocení budov, 1. vydání 2013
Tepelná ochrana a energetika budov, 1. vydání 2014
Oslunění (proslunění) budov, 1. vydání 2009 (PDF)
Stavební akustika, 1. vydání 2010
Navrhování obvodových stavebních konstrukcí bez kondenzace vodní páry, 1. vydání 2011
Tepelné ztráty dodatečně izolované stěnové konstrukce v závislosti tepelné vodivosti izolace na teplotě, 1. vydání 2008
Katalog vlastností materiálů použitelných pro vnitřní a vnější povrchové vrstvy obvodových konstrukcí budov, 1. vydání 2012
Diagramy ke stanovení úspory tepla při vytápění budov, 1. vydání 2009
Denní osvětlení budov, 1. vydání 2016
Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS), 1. vydání 2016
Navrhování základových konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1997, aktualizace 2013 (PDF)
Navrhování pažicích konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1997, 1. vydání 2012 (PDF)
Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev, 1. vydání 2015
Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP), 1. vydání 2017
Navrhování dřevěných konstrukcí - Příručka k ČSN 1995-1, 1. vydání 2010 (PDF)
Dřevěné konstrukce - technická normalizace, 1. vydání 2011
Dřevěné konstrukce, Eurokód 5 - Příklady výpočtu, Modifikovaný překlad příkladů Hochschule Wismar, 2012-2015, 1. vydání 2016 (PDF)
Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1990, 1. vydání 2007 (PDF)
Navrhování nosných konstrukcí, 1. vydání 2014
Zatížení stavebních konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1991, 1. vydání 2009 (PDF)
Navrhování betonových konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2, aktualizace 2013 (PDF)
Poruchové oblasti železobetonových konstrukcí, 1. vydání 2015
Tabulky pro navrhování pozemních staveb - Železobetonové konstrukce, 2017 (PDF)
Navrhování ocelových konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8; Navrhování hliníkových konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1999-1, 1. vydání 2009 (PDF)
Navrhování ocelobetonových konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1994-1-1, 1. vydání 2009 (PDF)
Navrhování mostních konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1991-1 až 1991-7, 1991-2, 1993-2, 1994-2, 1992-2, 1. vydání 2010 (PDF)
Navrhování zděných konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1996, 1. vydání 2010 (PDF)
Navrhování konstrukcí na zatížení větrem - Příručka k ČSN EN 1991-1-4, 1. vydání 2010 (PDF)
Malé vodní a suché nádrže, aktualizace 2012
Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech, aktualizace 2012
Srážkové vody a urbanizace krajiny, 2. vydání 2013
Zadržovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování, aktualizace 2017
Navrhování kotvicích zařízení a prvků k ochraně proti pádu při údržbě, aktualizace 2017
Ochrana proti pádu - žebříky, vstupy, výlezy a výstupy, aktualizace 2017
Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt netopýrů, 1. vydání 2010
Intenzifikace čistíren odpadních vod - energetický pohled, 1. vydání 2012
Vnitřní rozvody elektronických komunikací v bytových domech, aktualizace 2013
Vnitřní optické rozvody v bytových domech, 1. vydání 2014
Opěrné stěny, 1. vydání 2011
Pozemkové úpravy, 1. vydání 2011
Otvory v panelových domech, 1. vydání 2014 (PDF)
Stěnové panely bytových panelových domů východočeské materiálové konstrukční soustavy HK, 1. vydání 2014
Panelové soustavy Olomouckého kraje, 1. vydání 2016
Technické požadavky na stavební výrobky podle dokumentů ES a ČR (internetový odkaz)
Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1, 2. vydání 2017
Rozpočtování staveb, aktualizace 2017
Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě, 1. vydání 2012
Zařízení staveniště, 1. vydání 2012
Lešení, 1. vydání 2013

© 2018 ČKAIT

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit