Technické pomůcky

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, 1. vydání 2006
Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí, 1. vydání 2007
Příručka protivýbuchové ochrany staveb, 1. vydání 2008
Bezbariérové užívání staveb - základní principy přístupnosti, kontrola 2020
Bezbariérové užívání pro městské inženýry, kontrola 2020
Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb, aktualizace 2019
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, kontrola 2018
Požární bezpečnost jednoduchých staveb, aktualizace 2019
Energetické hodnocení budov, kontrola 2018
Tepelná ochrana a energetika budov, kontrola 2018
Oslunění (proslunění) budov, kontrola 2018 (PDF)
Stavební akustika, aktualizace 2019
Navrhování obvodových stavebních konstrukcí bez kondenzace vodní páry, kontrola 2018
Tepelné ztráty dodatečně izolované stěnové konstrukce v závislosti tepelné vodivosti izolace na teplotě, kontrola 2018
Katalog vlastností materiálů použitelných pro vnitřní a vnější povrchové vrstvy obvodových konstrukcí budov, kontrola 2018
Diagramy ke stanovení úspory tepla při vytápění budov, kontrola 2018
Denní osvětlení budov, 1. vydání 2016
Navrhování kontaktních systémů (ETICS), 1. vydání 2016
Navrhování základových konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1997, aktualizace 2013 (PDF)
Navrhování pažicích konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1997, 1. vydání 2012 (PDF)
Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev, kontrola 2018
Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP), 1. vydání 2017
Navrhování dřevěných konstrukcí - Příručka k ČSN 1995-1, 1. vydání 2010 (PDF)
Dřevěné konstrukce - technická normalizace, 1. vydání 2011
Dřevěné konstrukce, Eurokód 5 - Příklady výpočtu, Modifikovaný překlad příkladů Hochschule Wismar, 2012-2015, 1. vydání 2016 (PDF)
Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1990, 1. vydání 2007 (PDF)
Navrhování nosných konstrukcí, 1. vydání 2014 (PDF)
Zatížení stavebních konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1991, 1. vydání 2009 (PDF)
Navrhování betonových konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2, aktualizace 2013 (PDF)
Poruchové oblasti železobetonových konstrukcí, kontrola 2018
Tabulky pro navrhování pozemních staveb - Železobetonové konstrukce, 2017 (PDF)
Navrhování ocelových konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8; Navrhování hliníkových konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1999-1, 1. vydání 2009 (PDF)
Navrhování ocelobetonových konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1994-1-1, 1. vydání 2009 (PDF)
Navrhování mostních konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1991-1 až 1991-7, 1991-2, 1993-2, 1994-2, 1992-2, 1. vydání 2010 (PDF)
Navrhování zděných konstrukcí - Příručka k ČSN EN 1996, 1. vydání 2010 (PDF)
Navrhování konstrukcí na zatížení větrem - Příručka k ČSN EN 1991-1-4, 1. vydání 2010 (PDF)
Navrhování konstrukcí na zatížení větrem - Příklad 1 - reklamní pylon, 1. vydání 2019
Navrhování konstrukcí na zatížení větrem - Příklad 2 - technologický most, 1. vydání 2019
Malé vodní a suché nádrže, aktualizace 2012
Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech, aktualizace 2020
Srážkové vody a urbanizace krajiny, aktualizace 2019
Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování, aktualizace 2020
Navrhování kotvicích zařízení a prvků k ochraně proti pádu při údržbě, kontrola 2020
Ochrana proti pádu - žebříky, vstupy, výlezy a výstupy, kontrola 2020
Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt netopýrů, kontrola 2018
Intenzifikace čistíren odpadních vod - energetický pohled, 1. vydání 2012
Vnitřní rozvody elektronických komunikací v bytových domech, aktualizace 2013
Vnitřní optické rozvody v bytových domech, 1. vydání 2014
Pozemkové úpravy, aktualizace 2019
Otvory v panelových domech, 1. vydání 2014 (PDF)
Stěnové panely bytových panelových domů východočeské materiálové konstrukční soustavy HK, kontrola 2018
Panelové soustavy Olomouckého kraje, 1. vydání 2016
Technické požadavky na stavební výrobky podle dokumentů ES a ČR (internetový odkaz)
Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1, 2. vydání 2017
Rozpočtování staveb, aktualizace 2017
Protikorozní ochrana kovových konstrukcí, 1. vydání 2018
Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě, aktualizace 2019
Zařízení staveniště, aktualizace 2019
Lešení, aktualizace 2019
Minimální standardy BOZP ve výstavbě, aktualizace 2020

© 2020 ČKAIT

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.