Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1291/2014

1 2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1291/2014

ze dne 16. července 2014

o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986 a vnějších a vnitřních obkladů z rostlého dřeva podle normy EN 14915, pokud jde o jejich požární odolnost, pokud se používají k obkládání stěn a stropů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Systém pro klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobků, staveb a jejich částí byl přijat v rozhodnutí Komise 2000/367/ES (2). Desky na bázi dřeva, na něž se vztahuje harmonizovaná norma EN 13986, jakož i vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva, na něž se vztahuje harmonizovaná norma EN 14915, patří mezi stavební výrobky, na které se vztahuje uvedené rozhodnutí.

(2) Zkoušky prokázaly, že uvedené výrobky mají při použití k obkládání stěn a stropů stabilní a předvídatelné vlastnosti, pokud jde o jejich požární odolnost, za předpokladu, že splňují určité podmínky týkající se hustoty dřeva a tloušťky desek, vnitřních a vnějších obkladů.

(3) Desky na bázi dřeva, na něž se vztahuje harmonizovaná norma EN 13986, a vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva, na něž se vztahuje harmonizovaná norma EN 14915, by proto měly být považovány za vyhovující třídám vlastností pro požární odolnost stanoveným v rozhodnutí 2000/367/ES o těchto podmínkách, a to bez požadavku dalšího zkoušení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Desky na bázi dřeva, na něž se vztahuje harmonizovaná norma EN 13986, a vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva, na něž se vztahuje harmonizovaná norma EN 14915, které splňují podmínky stanovené v příloze, se považují za vyhovující třídám vlastností uvedeným v příloze, a to bez zkoušení, pokud se používají k obkládání stěn a stropů.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda

PŘÍLOHA

Výrobek (1)

EN norma výrobku

Podrobnosti o výrobku (2)

Minimální střední objemová hmotnost (kg/m3)

Minimální tloušťka (mm)

Třída K (3)

Tvrdá vláknitá deska

EN 13986

S perem a drážkou nebo bez nich (5)

800

9

K2 10 (4)

OSB deska

EN 13986

S perem a drážkou nebo bez nich (6)

600

10

K2 10 (4)

Dřevotřísková deska

EN 13986

S perem a drážkou (7)

600

10

K2 10 (4)

Dřevotřísková deska

EN 13986

S perem a drážkou nebo bez nich (6)

600

12

K2 10 (4)

Překližovaná deska

EN 13986

S perem a drážkou nebo bez nich (6)

450

12

K2 10 (4)

Deska z rostlého dřeva

EN 13986

S perem a drážkou nebo bez nich (6)

450

12

K2 10 (4)

Dřevotřísková deska

EN 13986

S perem a drážkou (8)

600

25

K2 30

OSB deska

EN 13986

S perem a drážkou (8)

600

30

K2 30

Překližovaná deska

EN 13986

S perem a drážkou (8)

450

26

K2 30

Deska z rostlého dřeva

EN 13986

S perem a drážkou (8)

450

26

K2 30

Deska z rostlého dřeva

EN 13986

S perem a drážkou (9)

450

53

K2 60

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva

EN 14915

S perem a drážkou (10)

450

15

K2 10 (4)

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva

EN 14915

S perem a drážkou (10)

450

27

K2 30

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva

EN 14915

S perem a drážkou (11)

450

2 x 27 (12)

K2 60

(1) Namontovaný přímo na jakýkoli podklad bez vzduchové mezery.

(2) Spoje s pravoúhlými hranami nebo spoje na pero a drážku a o stejné tloušťce, jakou má výrobek, a bez mezer.

(3) Třída, jak je stanovena v rozhodnutí 2000/367/ES.

(4) K1 10 pro substráty ≥ 300 kg/m3.

(5) Minimální délka hřebíku 40 mm rozestup maximálně 100 mm.

(6) Minimální délka šroubu 30 mm a rozestup maximálně 200 mm.

(7) Minimální délka šroubu 30 mm a rozestup maximálně 150 mm.

(8) Minimální délka šroubu 50 mm a rozestup maximálně 200 mm.

(9) Minimální délka šroubu 75 mm a rozestup maximálně 200 mm.

(10) Minimální délka hřebíku 60 mm a rozestup maximálně 600 mm.

(11) Minimální délka hřebíku 50 mm (v každé vrstvě) a rozestup maximálně 600 mm.

(12) Obě vrstvy se montují v podélném směru vrstev, které jsou navzájem kolmé.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2