TP 1.8.7 - DIAGRAMY KE STANOVENÍ ÚSPORY TEPLA PŘI VYTÁPĚNÍ BUDOV

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

DIAGRAMY KE STANOVENÍ ÚSPORY TEPLA PŘI VYTÁPĚNÍ BUDOV

TP 1.8.7

1. vydání 2009

Klíčová slova:

fyzika stavební, úspory tepla, vytápění, diagramy, výpočty

Kolektiv autorů:

Autoři

OBSAH

Úvod

1

Postup stanovení měrné spotřeby tepla

2

Příklad

3

Diagramy 1 - 32

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

ÚVOD

V TP 1.8.7 jsou uvedeny diagramy k orientačnímu stanovení úspory tepla při vytápění budov v závislosti na

  • rozdílu původní průměrné hodnoty součinitele prostupu tepla obálky budovy Upův a hodnoty nově navrhované Um, tj. dU = Upův - Um W/(m2K)
  • počtu denostupňů D d.K
  • geometrické charakteristice budovy A/V m2/m3 = m-1,

kde A je plocha obálky budovy m2,

V objem budovy m3.

Úspora tepla je vyjádřena ve formě měrné spotřeby tepla de kWh/(m3a).

Diagramy jsou stanoveny pro následující rozsah hodnot jednotlivých veličin:

  • Upův = (1,7 až 0,7) W/(m2K), s dělením po 0,1 W/(m2K),
  • D = 2 600; 3 600; 4 600 d.K,
  • A/V = (0 až 1,5) m-1.

V příspěvku uvádíme rovněž geometrickou charakteristiku některých budov (tab. 1) a počty a místa denostupňů (tab. 2).

1 POSTUP STANOVENÍ MĚRNÉ SPOTŘEBY TEPLA

Stanoví se

a) původní průměrná hodnota součinitele prostupu tepla obálky budovy

Upův = Uj.Aj/ Aj

(1)

kde j = 1, 2, …, n je počet konstrukcí s odlišnými hodnotami součinitele prostupu tepla Uj tvořících obálku budovy s jim odpovídající plochou Aj;

b) geometrická charakteristika budovy A/V;

c) počet denostupňů D, odpovídající pro dané místo;

d) průměrná hodnota součinitele prostupu tepla nově navržené obálky Um, viz vztah (1);

e) najde se diagram odpovídající zadaným hodnotám a odečte se měrná spotřeba tepla, která se rovná zmenšení spotřeby tepla při vytápění v důsledku zmenšení hodnoty součiniteli prostupu tepla nově navržené obálky, v porovnání s její původní hodnotou součinitele prostupu tepla de kWh/(m3a);

f) úspora tepla v celé budově se získá vynásobením hodnoty de objemem budovy;

g) je-li potřeba znát úsporu tepla vztaženou na podlahovou plochu, vynásobí se hodnota de výškou budovy h m.

2 PŘÍKLAD

Vstupní údaje:

Panelový dům T08B v Domažlicích

Objem budovy V = 14770 m3 (vnější objem vytápěné zóny budovy)

Celková plocha A = 4697 m2 (součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy)

Stávající průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Up = 0,8 W/(m2K)

Průměrná hodnota součinitele prostupu tepla nově navržené obálky Um = 0,6 W/(m2K) Počet denostupňů D = 4001 (převzato z tab. 2 pro danou oblast).

Postup stanovení měrné spotřeby tepla:

Vypočteme geometrickou charakteristiku budovy: A/V = 4697/14770 = 0,32 m-1. Podle hodnoty Up, Um a počtu denostupňů D zvolíme příslušný diagram.

V zadaném příkladě je však počet denostupňů, pro který není k dispozici odpovídající diagram. Proto se měrná spotřeba tepla stanoví interpolací z hodnota zjištěných z diagramů platných pro D = 3 600 a D = 4 600. V tomto případě se uplatní diagramy číslo 21 a 31. V závislosti na hodnotě A/V = 0,32 m-1 a rozdílu stávajícího a nového průměrného součinitele prostupu tepla obálky odečteme z křivky číslo 2 v diagramu č. 21 hodnotu 5,2 kWh/(m3a). a podobně z diagramu č. 31 hodnotu 6,5 kWh/(m3a). Interpolací stanovíme z těchto hodnot, pro daný počet denostupňů D = 4001, měrnou spotřebu tepla (tedy úsporu tepla) de = 5,7 kWh/(m3a).

3 DIAGRAMY 1 - 32

Diagram 1 - Uem,p = 1,7 W/(m2K), D = 2 600 d.K.

Diagram 2 - Uem,p = 1,6 W/(m2K), D = 2 600 d.K.

Diagram 3 - Uem,p = 1,5 W/(m2K), D = 2 600 d.K.

Diagram 4 - Uem,p = 1,4 W/(m2K), D = 2 600 d.K.

Diagram 5 - Uem,p = 1,3 W/(m2K), D = 2 600 d.K.

Diagram 6 - Uem,p = 1,2 W/(m2K), D = 2 600 d.K.

Diagram 7 - Uem,p = 1,1 W/(m2K), D = 2 600 d.K.

Diagram 8 - Uem,p = 1,0 W/(m2K), D = 2 600 d.K.

Diagram 9 - Uem,p = 0,9 W/(m2K), D = 2 600 d.K.

Diagram 10 - Uem,p = 0,8 W/(m2K), D = 2 600 d.K.

Diagram 11 - Uem,p = 0,7 W/(m2K), D = 2 600 d.K.

Diagram 12 - Uem,p = 1,7 W/(m2K), D = 3 600 d.K.

Diagram 13 - Uem,p = 1,6 W/(m2K), D = 3 600 d.K.

Diagram 14 - Uem,p = 1,5 W/(m2K), D = 3 600 d.K.

Diagram 15 - Uem,p = 1,4 W/(m2K), D = 3 600 d.K.

Diagram 16 - Uem,p = 1,3 W/(m2K), D = 3 600 d.K.

Diagram 17 - Uem,p = 1,2 W/(m2K), D = 3 600 d.K.

Diagram 18 - Uem,p = 1,1 W/(m2K), D = 3 600 d.K.

Diagram 19 - Uem,p = 1,0 W/(m2K), D = 3 600 d.K.

Diagram 20 - Uem,p = 0,9 W/(m2K), D = 3 600 d.K.

Diagram 21 - Uem,p = 0,8 W/(m2K), D = 3 600 d.K.

Diagram 22 - Uem,p = 1,7 W/(m2K), D = 4 600 d.K.

Diagram 23 - Uem,p = 1,6 W/(m2K), D = 4 600 d.K.

Diagram 24 - Uem,p = 1,5 W/(m2K), D = 4 600 d.K.

Diagram 25 - Uem,p = 1,4 W/(m2K), D = 4 600 d.K.

Diagram 26 - Uem,p = 1,3 W/(m2K), D = 4 600 d.K.

Diagram 27 - Uem,p = 1,2 W/(m2K), D = 4 600 d.K.

Diagram 28 - Uem,p = 1,1 W/(m2K), D = 4 600 d.K.

Diagram 29 - Uem,p = 1,0 W/(m2K), D = 4 600 d.K.

Diagram 30 - Uem,p = 0,9 W/(m2K), D = 4 600 d.K.

Diagram 31 - Uem,p = 0,8 W/(m2K), D = 4 600 d.K.

Diagram 32 - Uem,p = 0,7 W/(m2K), D = 4 600 d.K.

Tab. 1 Geometrická charakteristika A/V některých budov

 
Typ budovy
 
Počet podlaží
 
A/V m-1
 
T 02 B
 
4
 
0,400
 
T 16
 
5 (8 sekcí)
 
0,220
 
T16 S
 
5 (3 sekce)
 
0,330
 
T16 S
 
5 (4 sekce)
 
0,294
 
G 40
 
5
 
0,380
 
T 06 B
 
6
 
0,380
 
T 08 B
 
8
 
0,330
 
VVÚ ETA
 
12
 
0,250
 
L & N
 
8
 
0,287
 
BA NKS
 
8
 
0,375
 
B 70
 
8
 
0,290
 
PS 69
 
6
 
0,366
 
RD
 
2
 
0,730
 
RD
 
3
 
0,605

Tab. 2 Počet denostupňů D16,D18 a D20 pro různá místa

e je výpočtová teplota vnějšího vzduchu, Øem je průměrná teplota vzduchu v otopném období roku,d je počet topných dnů v otopném období, H je výška n.m.)

 
Místo
 
H
 
Øe
 
Øem
 
d
 
D16
 
D18
 
D20
 
 
m
 
°C
 
°C
 
dny
 
d.K
 
d.K
 
d.K
 
Benešov
 
327
 
-15
 
3,9
 
245
 
2960
 
3445
 
3945
 
Beroun
 
229
 
-12
 
4,1
 
236
 
2808
 
3280
 
3752
 
Blansko
 
273
 
-15v
 
3,7
 
241
 
2960
 
3446
 
3928
 
Břeclav
 
159
 
-12
 
4,4
 
224
 
2598
 
3046
 
3494
 
Brno
 
227
 
-12v
 
4,0
 
232
 
2784
 
3248
 
3712
 
Bruntál
 
546
 
-18v
 
3,3
 
271
 
3442
 
3984
 
4526
 
Česká Lípa
 
278
 
-15
 
3,8
 
245
 
2989
 
3479
 
3969
 
České Budějovice
 
384
 
-15
 
3,8
 
244
 
2977
 
3465
 
3953
 
Český Krumlov
 
489
 
-18v
 
3,5
 
254
 
3175
 
3683
 
4191
 
Děčín
 
141
 
-12
 
4,2
 
238
 
2808
 
3284
 
3760
 
Domažlice
 
428
 
-15v
 
3,8
 
247
 
3013
 
3507
 
4001
 
Frýdek - Místek
 
300
 
-15v
 
3,8
 
236
 
2879
 
3351
 
3823
 
Havlíčkův Brod
 
422
 
-15v
 
3,3
 
253
 
2313
 
3719
 
4225
 
Hodonín
 
162
 
-12
 
4,2
 
215
 
2537
 
2967
 
3397
 
Hradec Králové
 
244
 
-12
 
3,9
 
242
 
2928
 
3412
 
3896
 
Cheb
 
448
 
-15
 
3,6
 
262
 
3249
 
3773
 
4297
 
Chomutov
 
330
 
-12v
 
4,1
 
233
 
2773
 
3239
 
3705
 
Chrudim
 
276
 
-12v
 
4,1
 
238
 
2832
 
3308
 
3784
 
Jablonec n/Nisou
 
502
 
-18v
 
3,6
 
256
 
3174
 
3686
 
4198
 
Jičín
 
278
 
-15
 
3,9
 
234
 
2831
 
3299
 
3767
 
Jihlava
 
516
 
-15
 
3,5
 
257
 
3213
 
3727
 
4241
 
Jindřichův Hradec
 
478
 
-15
 
3,5
 
256
 
3200
 
3712
 
4224
 
Karlovy Vary
 
379
 
-15v
 
3,8
 
254
 
3099
 
3607
 
4115
 
Karviná
 
230
 
-15
 
4,0
 
234
 
2808
 
3276
 
3744
 
Kladno
 
380
 
-15
 
4,5
 
258
 
2967
 
3483
 
3999
 
Klatovy
 
409
 
-15v
 
3,9
 
248
 
3001
 
3498
 
3993
 
Kolín
 
223
 
-12v
 
4,4
 
226
 
2622
 
3074
 
3526
 
Kroměříž
 
207
 
-12
 
3,9
 
227
 
2747
 
3201
 
3655
 
Kutná Hora
 
253
 
-12v
 
4,4
 
226
 
2602
 
3074
 
3526
 
Liberec
 
357
 
-18
 
3,6
 
258
 
3199
 
3715
 
4231
 
Litoměřice
 
171
 
-12v
 
4,1
 
232
 
2761
 
325
 
3689
 
Louny
 
201
 
-12
 
4,1
 
229
 
2725
 
3183
 
3641
 
Mělník
 
155
 
-12
 
4,1
 
229
 
2725
 
3183
 
3641
 
Mladá Boleslav
 
230
 
-12
 
3,9
 
235
 
2844
 
3314
 
3784
 
Most
 
230
 
-12v
 
4,1
 
233
 
3773
 
3239
 
3705
 
Náchod
 
344
 
-15
 
3,7
 
250
 
3075
 
3575
 
4075
 
Nový Jičín
 
284
 
-15v
 
3,8
 
242
 
2952
 
3436
 
3920
 
Nymburk
 
186
 
-12v
 
4,2
 
228
 
2690
 
3146
 
3602
 
Olomouc
 
226
 
-15
 
3,8
 
231
 
2818
 
3280
 
3742
 
Opava
 
258
 
-15
 
3,9
 
239
 
2892
 
3370
 
3848
 
Ostrava
 
217
 
-15
 
4,0
 
229
 
2874
 
3206
 
3664
 
Pardubice
 
223
 
-12v
 
4,1
 
234
 
2785
 
3253
 
3721
 
Pelhřimov
 
499
 
-15v
 
3,6
 
257
 
3187
 
3701
 
4215
 
Písek
 
348
 
-15
 
3,7
 
248
 
3050
 
3546
 
4042
 
Plzeň
 
311
 
-12
 
3,6
 
242
 
3001
 
3485
 
3969
 
Praha
 
181
 
-12
 
4,3
 
225
 
2633
 
3083
 
3533
 
Prachatice
 
574
 
-18v
 
3,8
 
267
 
3257
 
3791
 
4325
 
Přerov
 
212
 
-12
 
3,9
 
228
 
2759
 
3215
 
3671
 
Příbram
 
502
 
-15
 
3,5
 
252
 
3150
 
3654
 
4158
 
Prostějov
 
226
 
-15
 
3,8
 
230
 
2806
 
3266
 
3726
 
Rakovník
 
332
 
-15
 
4,0
 
250
 
3000
 
3500
 
4000
 
Rokycany
 
363
 
-15
 
3,5
 
252
 
3150
 
3654
 
4158
 
Rychnov n.Kn.
 
325
 
-15
 
3,5
 
254
 
3175
 
3683
 
4191
 
Semily
 
334
 
-18v
 
3,4
 
259
 
3263
 
3781
 
4299
 
Sokolov
 
405
 
-15v
 
3,9
 
254
 
3073
 
3581
 
4089
 
Strakonice
 
392
 
-15
 
3,8
 
249
 
3038
 
3536
 
4034
 
Svitavy
 
447
 
-15v
 
3,4
 
248
 
3125
 
3621
 
4117
 
Šumperk
 
317
 
-15v
 
3,5
 
242
 
3025
 
3509
 
3993
 
Tábor
 
480
 
-15
 
3,5
 
250
 
3125
 
3625
 
4125
 
Tachov
 
496
 
-15
 
3,6
 
250
 
3100
 
3600
 
4100
 
Teplice
 
205
 
-12v
 
4,1
 
230
 
2737
 
3197
 
3657
 
Třebíč
 
406
 
-15
 
3,1
 
263
 
3393
 
3919
 
4445
 
Trutnov
 
428
 
-18
 
3,3
 
257
 
3264
 
3778
 
4292
 
Uherské Hradiště
 
181
 
-12v
 
3,6
 
233
 
2889
 
3355
 
3821
 
Ústí n.Labem
 
145
 
-12v
 
3,9
 
229
 
2771
 
3229
 
3687
 
Ústí n.Orlicí
 
332
 
-15v
 
3,6
 
251
 
3112
 
3614
 
4116
 
Vsetín
 
346
 
-15
 
3,6
 
236
 
3926
 
3398
 
3870
 
Vyškov
 
245
 
-12
 
3,7
 
229
 
2817
 
3275
 
3733
 
Zlín
 
234
 
-12
 
4,0
 
226
 
2712
 
3164
 
3616
 
Znojmo
 
289
 
-12
 
3,9
 
226
 
2735
 
3187
 
3639
 
Žďár nad Sázavou
 
572
 
-15
 
3,1
 
270
 
3483
 
4023
 
4563

Na základě údajů v tabulce jsou stanoveny tyto průměrné hodnoty:

a) průměrná teplota vnějšího vzduchu v otopném období pro území ČR: 3,8 °C

b) průměrný počet denostupňů: D16 = 2952; D18 = 3436; D20 = 3920

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2