Stavební výrobky v regulované oblasti

Stavební výrobky v regulované oblasti

Většina stavebních výrobků jsou výrobky, u kterých je jejich uvádění na trh regulováno právními předpisy buď na evropské, nebo na národní úrovni. Tyto výrobky se nazývají regulované. U těchto výrobků výrobce / dovozce provádí před uvedením na trh posouzení shody s požadavky právních a technických předpisů a o výsledku je povinen vydávat příslušné doklady a ty poskytovat odběratelům. Ostatní výrobky, které nejsou uvedeny v následujících právních předpisech, jsou neregulované.


Stavební výrobky v regulované oblasti:
  • v EU způsob a rozsah regulace stanoví Nařízení EU č. 305/2011 (CPR). Regulované výrobky jsou vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské Unie (OJEU) formou odkazů na příslušné evropské normy výrobků;
  • v ČR jsou stavební výrobky regulovány Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Jedná se o výrobky, které nejsou regulovány v EU.

Při navrhování a provádění staveb a výkonu dozoru při provádění staveb je nezbytná znalost vlastností výrobků, rozsahu, formy a způsobu sdílení potřebných údajů výrobcem / dovozcem se svými odběrateli a závaznost těchto údajů.  


Tato aplikace umožňuje výběr příslušného stavebního výrobku a uvádí nezbytné související informace. Součástí je také vysvětlení významu znalosti regulovaných výrobků v procesu výstavby, vysvětlení nových pojmů a významu nových průvodních dokumentů a uvedeny jsou zde také související právní předpisy.


Části technických norem jsou použity se souhlasem ÚNMZ. Kompletní znění českých technických norem je dostupné v informačním centru ÚNMZ, nebo prostřednictvím služby ČSN Online http://csnonline.unmz.cz.  

Logo ÚNMZ
Logo VUPS
Výrobky regulované v EU označené CE
Výrobky regulované v ČR
Informace pro návrh, nákup a použití výrobku
Termíny a definice
Příslušné právní předpisy EU a ČR
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.