MP 1.5.1 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

MP 1.5.1

aktualizace 2018

Anotace:

Pomůcka MP 1.5.1 Technologická zařízení staveb - Plynová zařízení navazuje na metodickou pomůcku MP 1.5 Technologická zařízení staveb - Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost v rámci projektu PROFESIS ČKAIT. Je součástí soustavy metodických pomůcek, popisujících činnosti autorizovaných osob, která podrobněji a detailněji rozpracovává MP 1.5 se zaměřením na činnost AO v oboru plynová zařízení (PLZ), spadajících mezi vyhrazená technická zařízení. Popisuje obvyklé výkony AO TZS - PLZ při zpracování projektové dokumentace ve smyslu stavebního zákona a vazby na obecně závazné platné právní předpisy, týkající se plynových zařízení (PLZ).

OBSAH

Úvod

1

Základní pojmy a používané zkratky

1.1

Definice a výklad pojmů v oblasti technologických zařízení staveb

1.2

Přehled používaných zkratek

2

Autorizované osoby (AO) v oboru technologická zařízení staveb (TZS) - plynová zařízení (PLZ)

2.1

Rámec činnosti AO TZS při projektování TZS - PLZ

2.1.1

Obor technologická zařízení staveb (TZS)

2.1.2

Rozsah působnosti MP 1.5.1

3

Postupy autorizovaných osob (AO)

3.1

Dokumentace ve fázi předprojektové přípravy stavby

3.1.1

Příprava zakázky

3.1.2

Studie stavby, návrh řešení stavby

3.1.3

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

3.2

Dokumentace ve fázi projektové přípravy stavby

3.2.1

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení a ohlášení stavby

3.2.2

Projektová dokumentace pro provádění stavby

3.3

Dokumentace ve fázi realizace stavby

3.3.1

Stavební deník

3.3.2

Dokumentace pro uvedení stavby do provozu

3.3.2.1

Zkoušky před dokončením stavby

3.3.2.2

Dokumentace skutečného provedení stavby

3.4

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v projektové činnosti

4

Doprovodné postupy autorizovaných osob (AO)

4.1

Dílčí postupy AO TZS - PLZ

4.1.1

Autorský dozor

4.1.2

Rozsah autorského dozoru

4.2

Doplňkové postupy a informace AO TZS - PLZ

4.2.1

Informace o vlastnostech některých plynů

4.2.2

Průmyslové plynovody

4.2.3

Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských a plynových zařízení

4.2.3.1

Ochranná pásma

4.2.3.2

Bezpečnostní pásma

4.2.4

Technická dokumentace pro stavbu plynovodu, zkoušení a předání stavby

5

Stavební práce na stávajících plynárenských zařízení

5.1.1

Udržovací práce

5.1.2

Stavební úpravy

5.1.3

Výměna vedení technické infrastruktury

5.2

Umísťování staveb

5.3

Povolování staveb PZ

5.4

Zahajování staveb

5.5

Změna stavby před dokončením

6

Užívání staveb plynárenských zařízení

6.1

Propojovací práce na stávající plynárenskou soustavu

6.2

Užívání dokončené stavby

7

Odstranění stavby plynárenského zařízení

8

Přílohy

8.1

Seznam právních předpisů významných pro TZS - PLZ

8.2

Seznam technických pravidel (TPG) a technických doporučení (TDG)

8.3

Seznam ČSN významných pro plynárenská a plynová zařízení

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit