MP 1.5.2 - ELEKTROENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

ELEKTROENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

MP 1.5.2

aktualizace 2018

Anotace:

Pomůcka MP 1.5.2 navazuje na pomůcku MP 1.5 Obecné zásady činnosti TZS pro projektovou činnost a popisuje obvyklé výkony AO TZSp - ELZ při zpracování projektové dokumentace ve smyslu stavebního zákona a detailněji popisuje vazby na platné obecně závazné právní předpisy týkající se elektrických zařízení, pokud se tak již nestalo v MP 1.5. Popisuje vazbu na základní ČSN, zákony, nařízení vlády, vyhlášky a další předpisy, s nimiž přichází projektant do denního styku.

OBSAH

Úvod

1

Základní pojmy a použité zkratky

1.1

Definice a výklad pojmů v oblasti technologických staveb

1.2

Přehled použitých zkratek

2

Autorizované osoby (AO) v oboru technologická zařízení staveb (TZS) - elektroenergetická zařízení (ELZ)

2.1

Rámec činnosti AO TZSp při navrhování TZS - ELZ

2.1.1

Obor Technologická zařízení staveb (TZS)

2.1.2

Rozsah působnosti MP 1.5.2

2.2

Právní vymezení v procesu projektování

2.3

Odpovědnosti a pravomoci, chráněná práva

2.3.1

Odpovědnosti a pravomoci

2.3.2

Chráněná práva

2.4

Bezpečnost práce a technických zařízení (BPTZ) v projektové činnosti

3

Postupy autorizovaných osob (AO)

3.1

Postupy v přípravě stavby

3.1.1

Příprava zakázky

3.1.2

Studie stavby, návrh řešení stavby

3.1.3

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

3.2

Postupy v projektové přípravě

3.2.1

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

3.2.2

Projektová dokumentace pro provádění stavby

3.3

Postupy při provádění a pro provozování stavby

3.3.1

Dokumentace pro uvedení stavby do provozu

3.3.2

Výrobní dokumentace

3.3.3

Dokumentace pro užívání a provozování stavby

4

Doprovodné postupy autorizovaných osob (AO)

4.1

Dílčí postupy AO TZSp - ELZ

4.1.1

Autorský dozor (AD)

4.1.2

Rozsah dozoru

4.2

Doplňkové postupy a informace AO TZSp - ELZ

4.2.1

Ochranná pásma, přeložky a styk zařízení

4.2.2

Požadavky na převzetí díla

4.2.3

Doporučený rozsah průvodně technické dokumentace montážních prací

4.2.4

Elektrické přípojky z vedení distribuční soustavy

5

Přehled předpisů a standardů

5.1

Právní předpisy pro výstavbu

6

Přílohy

6.1

Příloha č. 1 Seznam právních předpisů významných pro TZS - ELZ

6.2

Příloha č. 2 Seznam norem pro TZS - ELZ

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit