MP 1.5.4 - ZDROJE TEPELNÉ ENERGIE A ROZVODNÉ TEPELNÉ ZAŘÍZENÍ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

ZDROJE TEPELNÉ ENERGIE A ROZVODNÁ TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ

MP 1.5.4

aktualizace 2018

Anotace:

Pomůcka MP 1.5.4 Technologická zařízení staveb - Zdroje tepelné energie a rozvodné tepelné zařízení navazuje na vydanou metodickou pomůcku MP 1.5 Technologická zařízení staveb - Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost v rámci projektu PROFESIS. Je součástí soustavy metodických pomůcek, popisujících činnosti autorizovaných osob, která podrobněji rozpracovává MP 1.5 se zaměřením na činnost AO v oboru Zdroje a rozvody tepla - ZRT, zasahujících do vyhrazených technických zařízení. Popisuje obvyklé výkony AO TZSp - ZRT při zpracování projektové dokumentace ve smyslu stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

OBSAH

Úvod

1

Základní pojmy a používané zkratky

1.1

Definice a výklad pojmů v oblasti technologických zařízení staveb

1.2

Přehled používaných zkratek

2

Autorizované osoby (AO) v oboru technologická zařízení staveb (TZS) - Zdroje a rozvody tepla (ZRT)

2.1

Rámec činnosti AO TZSp při navrhování TZS - ZRT

2.1.1

Obor Technologická zařízení staveb (TZS)

2.1.2

Rozsah působnosti MP 1.5.4

2.2

Právní vymezení v procesu navrhování

2.3

Odpovědnosti a pravomoci, chráněná práva

2.3.1

Odpovědnosti a pravomoci

2.3.2

Chráněná práva

2.4

Bezpečnost práce a technických zařízení (BPTZ) v projektové činnosti

3

Postupy autorizovaných osob (AO)

3.1

Postupy v přípravě stavby

3.1.1

Příprava zakázky

3.1.2

Studie stavby, návrh řešení stavby

3.1.3

Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí případně územního souhlasu

3.2

Postupy v projektové přípravě

3.2.1

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby

3.2.2

Projektová dokumentace pro provádění stavby

3.3

Postupy při provádění a provozování stavby

3.3.1

Dokumentace pro uvedení stavby do provozu

3.3.2

Výrobní dokumentace

3.3.3

Dokumentace pro užívání a pro provozování stavby

4

Doprovodné postupy autorizovaných osob (AO)

4.1

Dílčí postupy AO TZSp - ZRT

4.1.1

Autorský dozor

4.1.2

Rozsah dozoru

4.2

Doplňkové postupy a informace AO TZSp - ZTE

4.2.1

Základní informace

4.2.2

Rozdělení zdrojů tepelné energie

4.2.3

Informace o vlastnostech paliv

4.2.4

Zásady výběru optimální koncepce zdroje tepelné energie

4.2.5

Ostatní náležitosti navrhování zdroje tepelné energie

4.2.6

Požadavky na převzetí zdrojů tepelné energie

4.3

Doplňkové postupy a informace AO TZSp - RTZ

4.3.1

Základní informace

4.3.2

Teplonosná látka rozvodných tepelných zařízení

4.3.3

Ochranná pásma

4.3.4

Zásady výběru tras, způsoby uložení tepelných sítí

4.3.5

Vazba stavby tepelné sítě na okolí stavby

4.3.6

Technologické aspekty navrhování tepelných sítí

4.3.7

Stavební aspekty navrhování tepelných sítí

4.3.8

Požární aspekty navrhování tepelných sítí

4.3.9

Rizika provozování tepelných sítí z pohledu projektování

4.3.10

Zásady výběru typu předávacích stanic

4.3.11

Vazba stavby předávací stanice na okolní stavby

4.3.12

Technologické aspekty navrhování předávacích stanic

4.3.13

Stavební aspekty navrhování předávacích stanic

4.3.14

Požární í aspekty navrhování předávacích stanic

4.3.15

Požadavky na převzetí rozvodných tepelných zařízení

5

Přehled předpisů a standardů

5.1

Právní předpisy pro výstavbu

6

Přílohy

6.1

Příloha 6.1 Seznam právních předpisů významných pro TZS - ZRT

6.2

Příloha 6.2 Seznam technických pravidel (TPG) a technických doporučení (TD, TDG) pro TZS - ZRT

6.3

Seznam ČSN významných pro zdroje tepelné energie a rozvodné tepelné zařízení

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit