MP 1.5 - OBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI AO TZS PRO PROJEKTOVOU ČINNOST

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

OBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI AO TZS PRO PROJEKTOVOU ČINNOST

MP 1.5

aktualizace 2018

Anotace:

Pomůcka MP 1.5 se zaměřuje zejména na činnosti AO TZSp v procesu navrhování staveb, týká se ale i projektantů dalších odborných činností, kteří také často do procesu vstupují a s nimiž AO TZSp mnohdy spolupracují. Zahrnuje všechny druhy technologických zařízení a technologických staveb, s nimiž se AO TZSp setkává, ať již při výstavbě, změnách dokončených staveb, nebo také při udržovacích pracích technologických zařízení. Vztahuje se na všechny AO TZSp v oboru TZS bez rozlišení na dílčí profesní zaměření v oboru, autorizované inženýry i techniky, a to bez ohledu na způsob výkonu povolání. Popisuje především obvyklé výkony AO TZSp při zpracování dokumentace ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (zejména významná novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a č. 225/2017 Sb.) a vazbu na zákony, nařízení vlády, vyhlášky a další předpisy.

OBSAH

Úvod

1

Základní pojmy a použité zkratky

1.1

Definice a výklad pojmů v oblasti technologických zařízení staveb

1.2

Přehled použitých zkratek

2

Autorizované osoby (AO) v oboru technologická zařízení staveb (TZS)

2.1

Rámec činnosti AO TZSp při projektování TZS

2.1.1

Obor technologická zařízení staveb (TZS)

2.1.2

Rozsah působnosti MP 1.5

2.2

Právní vymezení v postupu projektování

2.2.1

Základní přístupy k právním předpisům

2.2.2

Uplatňování právních předpisů v procesu projektování

2.2.3

Funkce standardů v postupu projektování

2.3

Závazkové vztahy v postupu projektování

2.3.1

Přehled obvyklých smluvních vztahů v procesu projektování

2.3.2

Smluvní vztahy v postupu navrhování podle právního řádu

2.4

Odpovědnosti, pravomoci, chráněná práva

2.4.1

Odpovědnosti a pravomoci

2.4.2

Chráněná práva

3

Postupy autorizovaných osob (AO)

3.1

Dokumentace ve fázi předprojektové přípravy stavby

3.1.1

Příprava zakázky

3.1.2

Studie stavby, návrh řešení stavby

3.1.3

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

3.2

Dokumentace ve fázi projektové přípravy stavby

3.2.1

Projektová dokumentace pro vydání stavebního řízení

3.2.2

Projektová dokumentace pro provádění stavby

3.3

Dokumentace ve fázi provádění a provozování stavby

3.3.1

Dokumentace pro uvedení stavby do provozu

3.3.2

Dokumentace pro užívání a provozování stavby

4

Doprovodné postupy autorizovaných osob (AO)

4.1

Dílčí postupy AO TZSp

4.1.1

Autorský dozor (AD)

4.1.2

Určování vnějších vlivů a činnost odborné komise

4.1.2.1

Komise pro určování vnějších vlivů

4.1.2.2

Protokol o určení vnějších vlivů

4.1.3

Bezpečnost technických zařízení

4.2

Doplňkové postupy AO TZSp

4.2.1

Speciální a zvláštní postupy

4.2.2

Zásady organizace výstavby (ZOV)

4.2.3

Metodické postupy při projektování (MP)

4.2.4

Spolupráce projektantů

5

Přehled předpisů a standardů

5.1

Právní předpisy pro výstavbu

6

Přílohy

6.1

Obsah projektové dokumentace v části TZS technologické stavby pro stavební povolení, pro provádění stavby, skutečného provedení stavby

6.2

Ochranná pásma sítí dopravní a technické infrastruktury

6.3

Seznam právních předpisů a norem významných pro TZS

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit