MP 1.5.8 - ZAŘÍZENÍ HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ DOPRAVY

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNIKA ZAŘÍZENÍ STAVEB

ZAŘÍZENÍ HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ DOPRAVY

MP 1.5.8

aktualizace 2018

Anotace:

Pomůcka MP 1.5.8 byla do konce roku 2014 vedena pod označením MP 1.6.9 v oboru Technika prostředí staveb, odkud byla přeřazena do oboru Technologická zařízení staveb. Tato MP 1.5.8 se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technologická zařízení staveb - Zařízení horizontální a vertikální dopravy, v praxi setkávají. Osahuje i kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení horizontální a vertikální dopravy, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

V roce 2015 došlo k přepracování a přerozdělení MP 1.6.9 do dvou pomůcek, a to:

  • MP 1.5.8, obor technika prostředí staveb – informace a postupy pro projektanty 
  • a nově MP 1.5.5, obor technologická zařízeni staveb – realizace staveb.

Obě pomůcky se vzájemně doplňují a podporují. MP 1.5.5 Zdvihací zařízení se věnuje, po přijetí zákona č. 90/2012 Sb., s účinností od března 2016, podrobněji i požadavkům vztahujícím se k výtahům. Jmenovaný zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný veřejný zájem. Mezi nimi jsou také zařazeny výtahy a bezpečnostní komponenty (Směrnice EU a Rady 2014/33/EU, nařízení vlády č. 122/2016 Sb.) ve zvláštním ustanovení.

OBSAH

1

Úvod

Základní pojmy a zkratky

1.1

Právní rámec výkonu činnosti AO

1.2

Obecný postup činnosti AO

1.3

Principy ochrany veřejného zájmu

1.4

Principy spolupráce AO

2

Postupy AO v projektové činnosti

2.1

Rozdělení postupů AO

2.1.1

Postup projektové přípravy

2.1.2

Výkony podle oborů a specializací

2.1.3

Varianty smluvního zajištění ze strany stavebníka

2.1.4

Varianty smluvního zajištění ze strany zhotovitele

2.2

Základní postupy AO

2.2.1

Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

2.2.2

Postupy v přípravě stavby

2.2.3

Postupy v projektové přípravě

2.3

Doplňkové postupy AO

2.3.1

Činnost AO při provádění staveb

2.3.2

Postupy AO v nesmluvním vztahu

3

Další postupy v projektové činnosti

3.1

Projektové práce pro stavebníka

3.2

Projektové práce pro zhotovitele

3.3

Projektové práce pro vlastníka stavby

3.4

Doprovodné postupy

3.4.1

Předání a expedice zakázky

3.4.2

Dokladování průběhu zpracování dokumentace

3.4.3

Ukládání dokumentace

3.4.4

Technické úpravy dokumentace

4

Informační zdroje

4.1

Zdroje souvisejících informací a vnitřní předpisy ČKAIT

4.2

Obecně závazné právní předpisy související s činností AO

4.3

Seznam norem významných pro zařízení horizontální a vertikální dopravy

PROFESIS – Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit