MP 1.5.8 - ZAŘÍZENÍ HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ DOPRAVY

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNIKA ZAŘÍZENÍ STAVEB

ZAŘÍZENÍ HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ DOPRAVY

MP 1.5.8

aktualizace 2018

Anotace:

Pomůcka MP 1.5.8 byla do konce roku 2014 vedena pod označením MP 1.6.9 v oboru Technika prostředí staveb, odkud byla přeřazena do oboru Technologická zařízení staveb. Tato MP 1.5.8 se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technologická zařízení staveb - Zařízení horizontální a vertikální dopravy, v praxi setkávají. Osahuje i kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení horizontální a vertikální dopravy, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

V roce 2015 došlo k přepracování a přerozdělení MP 1.6.9 do dvou pomůcek, a to:

 • MP 1.5.8, obor technika prostředí staveb – informace a postupy pro projektanty 
 • a nově MP 1.5.5, obor technologická zařízeni staveb – realizace staveb.

Obě pomůcky se vzájemně doplňují a podporují. MP 1.5.5 Zdvihací zařízení se věnuje, po přijetí zákona č. 90/2012 Sb., s účinností od března 2016, podrobněji i požadavkům vztahujícím se k výtahům. Jmenovaný zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný veřejný zájem. Mezi nimi jsou také zařazeny výtahy a bezpečnostní komponenty (Směrnice EU a Rady 2014/33/EU, nařízení vlády č. 122/2016 Sb.) ve zvláštním ustanovení.

OBSAH

1

Úvod

Základní pojmy a zkratky

1.1

Právní rámec výkonu činnosti AO

1.2

Obecný postup činnosti AO

1.3

Principy ochrany veřejného zájmu

1.4

Principy spolupráce AO

2

Postupy AO v projektové činnosti

2.1

Rozdělení postupů AO

2.1.1

Postup projektové přípravy

2.1.2

Výkony podle oborů a specializací

2.1.3

Varianty smluvního zajištění ze strany stavebníka

2.1.4

Varianty smluvního zajištění ze strany zhotovitele

2.2

Základní postupy AO

2.2.1

Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

2.2.2

Postupy v přípravě stavby

2.2.3

Postupy v projektové přípravě

2.3

Doplňkové postupy AO

2.3.1

Činnost AO při provádění staveb

2.3.2

Postupy AO v nesmluvním vztahu

3

Další postupy v projektové činnosti

3.1

Projektové práce pro stavebníka

3.2

Projektové práce pro zhotovitele

3.3

Projektové práce pro vlastníka stavby

3.4

Doprovodné postupy

3.4.1

Předání a expedice zakázky

3.4.2

Dokladování průběhu zpracování dokumentace

3.4.3

Ukládání dokumentace

3.4.4

Technické úpravy dokumentace

4

Informační zdroje

4.1

Zdroje souvisejících informací a vnitřní předpisy ČKAIT

4.2

Obecně závazné právní předpisy související s činností AO

4.3

Seznam norem významných pro zařízení horizontální a vertikální dopravy

PROFESIS – Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

1 ÚVOD

Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob MP 1.5.8 Zařízení horizontální a vertikální dopravy

Jedná se o metodický materiál, který obecně využívá pomůcek a materiálů již dříve vydaných IC ČKAIT a zejména pak vychází z textu novelizované metodické pomůcky “Projektová činnost”, která byla vydána v rámci integrovaného profesního informačního systému ČKAIT pod označením MP 1 v roce 2009. Obecné informace byly částečně převzaty z metodické pomůcky “Základ systému podpory profese”, označené MP 0, vydané s dalšími, již dříve publikovanými, materiály ČKAIT.

Účelem metodické pomůcky MP 1.5.8 je poskytnout autorizovaným osobám – členům ČKAIT, kteří působí jako projektanti v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy komprimované informace, jež umožní čtenářům jednak uvědomit si rozsah a hranice povinností a odpovědnosti autorizovaných osob při tvorbě projektové dokumentace zařízení techniky prostředí staveb a dále pak orientovat se v technických podkladech, které při své práci potřebuje.

Struktura materiálu MP 1.5.8 odpovídá členění témat, vycházejícímu z výše zmíněných metodických pomůcek MP 0 a MP 1. Základní obecné zásady, uvedené v těchto materiálech, vztahující se na všechny AO, a zvláště pak týkající se profesních projektantů všech částí staveb, jsou do metodické pomůcky MP 1.5.8 převzaty s dodržením hlediska směrování k profesi v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy. Příslušné odkazy na použité podklady všeho druhu jsou uvedeny přímo u jednotlivých kapitol.

Autorizovaná osoba, která se z důvodu nedostatku času nehodlá zabývat problematikou v celé šíři, zde nalezne informace, které bezprostředně potřebuje při výkonu svého povolání, což vystihuje vlastní účel tohoto materiálu.

Metodická pomůcka obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy. Při tom je respektována koherence ve vztahu k četným materiálům, které v minulosti ČKAIT vydala.

Jak již bylo připomenuto, obor technika prostředí staveb zahrnuje řadu provozních souborů, jejichž současná funkce v podstatě rozhoduje o kvalitě užitnosti stavby. Na tvorbě projektové dokumentace tohoto komplexu zařízení se podílí řada specializovaných projektantů, mezi kterými působí značný počet AO, tvořících druhou největší profesní skupinu v rámci členstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je evidentní, že zmínění odborníci musí při své práci respektovat určité společné metodické postupy, aby jejich výsledné dílo představovalo optimální řešení zadaného projektu. Tato skutečnost se promítá i do obsahu metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob MP 1.6.

Metodická profesní pomůcka MP 1.5.8 je členěna stejně, jako tomu je u souborné metodické pomůcky MP 1.6 a jak je uvedeno v obsahu.

Oproti předchozím vydáním metodických pomůcek řady MP 1.6 se tato nová verze MP 1.5.8 vyhýbá převádění textů obecnějších metodických pomůcek, tj. MP 1 a MP 1.6 do této metodické pomůcky. V maximální míře je rovněž omezeno citování právních předpisů a norem. Naopak jsou důsledně uváděny hypertextové odkazy na kompletní a vysvětlující části a odstavce souvisejících materiálů. Zásadní výhodou je přístupnost informací systému Profesis prostřednictvím internetu.

Při tomto způsobu využívání informací poslouží čtenářům orientační obsahová tabulka v úvodu každé z metodických pomůcek řady MP 1.6. Z této tabulky je patrné, zda je speciální text, vztahující se k příslušné profesi postačující pro řešení hledaného tématu (speciálního problému), či zda je nutné vyhledat další informace v obecnější pomůcce podle naznačeného klíče. Témata, jejichž rámec je buď zcela, nebo částečně společný pro všechny profese oboru technika prostředí staveb nejsou doprovázena v profesní pomůcce speciálním textem buď vůbec, nebo jen částečně a je tedy možné nalézt další informace podle uvedeného klíče. Pro zachování kontinuity značení jednotlivých částí pomůcky jsou přesto v textu uvedeny i nadpisy “prázdných” kapitol a odstavců s vyznačením hypertextové cesty k nalezení hledané informace.

Tato změna struktury pomůcek je vedena snahou nezatěžovat čtenáře, který vyhledává konkrétní informace prohlížením objemných materiálů a umožnit mu, aby cestou hypertextových odkazů dospěl co možno nejsnadněji a nejrychleji ke všem informacím, které mu pomohou vyřešit konkrétní problém při zpracování technické a další dokumentace staveb.

Struktura vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., účinné od 1. 1. 2018 je uvedena v MP 1.6, odst. 1a.

ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

Viz též MP 1, odst. 1.0 a MP 1.6, odst. Základní pojmy a zkratky

Základní terminologie, týkající se projektové činnosti autorizovaných i neautorizovaných osob a používané zkratky jsou uvedeny v metodické pomůcce MP 0 Základ systému podpory profese ČKAIT.

Viz též metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob MP 1.6 Technika prostředí staveb, Obecné zásady činnosti AO v oboru TPS pro projektovou činnost, kap. 1.

Použité zkratky:

AD
Autorský dozor
AO (NAO)
Autorizovaná osoba (Neautorizovaná osoba)
ASŘ
Automatizovaný systém řízení
CAD
Computer Aided Design – Počítačová podpora projektování
ČAS
Česká agentura pro standardizaci
ČKAIT
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČR
Česká republika
ČSN
Česká technická norma
ČSN EN
Převzatá evropská norma
ČSN EN ISO
Převzatá mezinárodní norma
DBP
Dokumentace bouracích prací
DD
Dodavatelská dokumentace
DNU
Dokumentace pro nezbytné úpravy
DOS
Dokumentace pro ohlášení stavby
DPS
Dokumentace pro provádění stavby
DS
Dopravní stavby
DSP
Dokumentace pro stavební povolení
DSPS
Dokumentace skutečného provedení stavby
DUP
Dokumentace pro uvedení do provozu
DUR
Dokumentace pro územní rozhodnutí
DUS
Dokumentace pro užívání stavby
DZ
Dokumentace záměru
DZS
Dokumentace pro zadání stavby
EL
Elektroinstalace
EU
Evropská unie
Inženýrská činnost
JD
Jednostupňová sloučená dokumentace
KV
Komplexní vyzkoušení
MP
Metodická pomůcka
OSVČ
Osoba samostatně výdělečně činná
POV
Plán organizace výstavby
RFA
Rozpočtová a finanční analýza zakázky
RP
Regulační plán
SP
Studie proveditelnosti
STSO, STSK
Studie stavby optimalizační, koncepční
SZ
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
TD
Technický dozor stavebníka
TPS
Technika prostředí staveb
TZB
Technická zařízení budov
TZS
Technologická zařízení staveb
ÚPD
Územně plánovací dokumentace
ÚPO
Územní plán obce
VD
Výrobní dokumentace
ZDS
Dokumentace změn stavby před jejím dokončením
ZOV
Zásady organizace výstavby

1.1 PRÁVNÍ RÁMEC VÝKONU ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

Viz též MP 1, odst. 1.1 a MP 1.6, odst. 1.1

1.1.1 Seznam vybraných právních předpisů (ve znění pozdějších předpisů), týkajících se profese zařízení horizontální a vertikální dopravy.

Následující přehled si neklade za cíl poskytnout komplexní přehled platného práva, a to ani v oblastech právních předpisů dotýkajících se výstavby a souvisejících činností, ale má sloužit pouze pro základní orientaci.

Níže uvedený přehled je aktualizován podle stavu relevantních právních dokumentů, týkajících se profesí oboru Technika prostředí staveb v rozsahu rejstříku Sbírky zákonů, a to za 1. pololetí roku 2015. Právní dokumenty, jejichž platnost byla zrušena, již ve výčtu uvedeny nejsou. Naopak přibyly dokumenty nově vydané.

Vyhláška č. 19/1979 Sb.,
kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška č. 73/2010 Sb.,
o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
Vyhláška č. 100/1995 Sb.,
kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
Vyhláška č. 202/1999 Sb.,
kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
Vyhláška č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 392/2003 Sb.,
o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Vyhláška č. 415/2003 Sb.,
kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi
Nařízení vlády č. 118/2016 Sb.,
o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády č. 122/2016 Sb.,
o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,
o technických požadavcích na strojní zařízení
Nařízení vlády č. 179/1997 Sb.,
kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011,
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 116/2016 Sb.,
o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády č. 117/2016 Sb.,
o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády č. 118/2016 Sb.,
o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády č. 122/2016 Sb.,
o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
Nařízení vlády č. 426/2016 Sb.,
o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

1.1.2 Soustava českých technických norem (ČSN)

Viz MP 1.6, odst. 1.1

Poznámka:

Dne 4. 5. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 73/2018 Sb. vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že ke zrušení přistoupilo v důsledku přechodu oprávnění vybírat úplatu za činnosti v oblasti vydávání a distribuce technických norem z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na státní příspěvkovou organizaci Česká agentura pro standardizaci. Ta byla zřízena na základě zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 265/2017 Sb., ceny jsou přitom u ní stanoveny ceníkem http://www.agentura-cas.cz/informace-ke-zmene. Úpravy v intencích rušených vyhlášek tedy již nebylo potřeba.
Vyhláška, a tedy zrušení uvedených předpisů, nabylo účinnosti dnem 19. 5. 2018.

Ceník je ke stažení na: www.agentura-cas.cz/informace-ke-zmene

1.2 OBECNÝ POSTUP ČINNOSTI AUTORIZOVANÉ OSOBY

Viz MP 1, odst. 1.2

1.3 PRINCIPY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZÁJMU V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

Viz MP 1, odst. 1.3 a MP 1.6, odst. 1.3

1.4 PRINCIPY SPOLUPRÁCE AO

Viz MP 1, odst. 1.4

2 POSTUPY AUTORIZOVANÉ OSOBY V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

2.1 ROZDĚLENÍ POSTUPŮ

Viz MP 1, odst. 2.1

2.1.1 Postup projektové přípravy

Viz také MP 1, odst. 2.1.1

Zpracovávaná dokumentace je pouze předpisem pro realizaci stavby. Přesto projektová příprava časově mnohdy i výrazně přesahuje lhůtu vlastní výstavby. Účast autorizované osoby v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy je však nutná v určitých fázích předepsaných zákonem. Žádoucí ovšem je, aby autorizovaná osoba – i dílčí autor díla – byla nositelem celé přípravy projektové dokumentace a dohlížela i na realizaci stavby. Tento požadavek je nutno za všech okolností propagovat a požadovat, což nijak nesnižuje úlohu dalších kvalifikovaných osob v tomto procesu.

V procesu přípravy projektové dokumentace jde jen výjimečně smluvně o dvoustranný vztah stavebník – projektant v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy. Zvláště u staveb větších rozsahů je projektantovým objednatelem projektová organizace, kompletující projektovou dokumentaci všech dílčích profesí.

2.1.2 Výkony podle oborů a specializací

Viz MP 1, odst. 2.1.2

2.1.3 Varianty smluvního zajištění zakázky ze strany stavebníka

Viz MP 1, odst. 2.1.3

2.1.4 Varianty smluvního zajištění zakázky ze strany zhotovitele

Viz MP 1, odst. 2.1.4

2.2 ZÁKLADNÍ POSTUPY AO

2.2.1 Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

Viz MP 1, odst. 2.2.1

2.2.2 Postupy v přípravě stavby

Viz též MP 1, odst. 2.2.2

Body 2.2.2 a) až c) není třeba pro profesi zařízení horizontální a vertikální přepravy více rozpracovávat.

d) DUR - Dokumentace pro územní rozhodnutí (AO)

Část dokumentace stavby, týkající se profese zařízení horizontální a vertikální dopravy obsahuje:

 • řešení technického zařízení budov z hlediska koncepce řešení, požadované úrovně řešení dopravních problémů s ohledem na způsob využití stavby,
 • koncepční řešení zařízení horizontální a vertikální dopravy,
 • koncepční řešení způsobu ovládání zařízení a spínání v návaznosti na systémy měření a regulace.

e) DÚR a PDSP - Společná dokumentace pro vydání společného povolení (AO)

Viz též MP 1.6, odst. 2.2.2 e

2.2.3 Postupy v projektové přípravě

Viz též MP 1, odst. 2.2.3 a MP 1.6, odst. 2.2.

a) PDSP - Projektová dokumentace pro stavební povolení (AO)

Viz též MP 1.6, odst. 2.2.3 a

Činnost autorizované osoby podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (ve znění pozdějších předpisů) – dokumentace pro stavební povolení je základním postupem v oblasti projektové přípravy. Na základě zpracování dokumentace pro stavební povolení přejímá autorizovaná osoba konkrétní odpovědnost za stavbu, neboť z hlediska platných předpisů je odpovědným a jediným projektantem evidovaným na stavebním úřadu. Proto je nutno znovu zdůraznit, že této odpovědnosti se nelze v dalších fázích projektové přípravy a realizace zbavit, ani se jí nechat zbavit (viz IP 2 Odpovědnost autorizované osoby).

V rámci postupu autorizovaná osoba provádí následující činnosti:

 • provedení analýzy podkladů a vyhodnocení dosavadních výsledků, určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební řízení;
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení), tj. vedení projektových prací k vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání stavebního povolení, včetně kontroly, její koordinace a autorizace, v textové a výkresové části:
  • provedení návrhu řešení stavby z hlediska základních požadavků na pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, energetickou náročnost, ochranu před hlukem, hygienické požadavky a bezpečnost a ochranu zdraví,
  • koordinace a zakreslení řešených inženýrských sítí, včetně stávajících staveb a inženýrských sítí, a to podle převzatých podkladů
  • koordinace a zpracování všech požadavků jednotlivých profesí,
  • odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení;
  • vypracování předběžného propočtu nákladů na základě předběžných výměr a agregovaných položek.

Výstupem postupu zpracovávání PDSP je vyhotovení dokumentace v rozsahu předepsaném vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 12, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., která je přikládaná k žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení.

V průběhu zpracování se projednává postup řešení se stavebníkem a upravuje podle tohoto projednání. Dokumentace se předá stavebníkovi v dohodnutém termínu ve sjednaném smluvním rozsahu.

Obsah projektové dokumentace zařízení horizontální a vertikální dopravy

V profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy se dokumentace zpracovává samostatně pro jednotlivé druhy technického vybavení, kterými jsou:

 • Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
 • Ostatní zdvihací zařízení, včetně mobilních,
 • Zařízení horizontální dopravy.

PDSP má toto složení:

Technická zpráva

V ní se uvádějí základní údaje o zařízení vertikální dopravy určené pro dopravu osob nebo nákladů - druhy zařízení (výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů nebo jen nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, pro dopravu lůžek, evakuační a požární výtahy) s jejich základními parametry.

Výkresová část

obsahující zákresy jednotlivých zařízení pro horizontální a vertikální dopravu do stavby, způsoby jejich upevnění ke stavebním konstrukcím, jejich základní dimenze, rozměry, připojovací místa pro napojení jejich napájení a ovládání a požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů pro umístění pohonů těchto zařízení.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., účinné od 1. 1. 2018 pro profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy by měl být následující:

Viz též MP 1.6, odst. 2.2.3 a

Projektová dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

A

Průvodní zpráva

A.1

Identifikační údaje

B

Souhrnná technická zpráva

C

Situační výkresy

b) PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby (AO)

Viz též MP 1.6, odst. 2.2.3 b

Dalším postupem může dopracovat projektant – AO v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy dokumentaci do rozsahu potřebného pro provádění stavby, tj. včetně všech detailních technických řešení, podrobného výkazu výměr a položkového rozpočtu (pokud je objednán). Objednatelem postupu může být stavebník, nebo jím zvolený zhotovitel stavby.

Zpracování dokumentace pro provádění stavby je ve smyslu §158 stavebního zákona činností vybranou – pokud se tedy zpracovává, musí být zpracována osobou autorizovanou. To ovšem neznamená její povinné zpracování ze zákona (mimo §92 stavebního zákona, podle nějž může být její zpracování uloženo územním rozhodnutím), i když je ve většině případů nezbytné. Pokud je dokumentace pro provádění stavby zpracována, stává se rovněž podkladem pro kontrolní prohlídky stavby. Z tohoto hlediska je plně žádoucí, aby projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala tatáž autorizovaná osoba, která zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení; pokud tomu tak není, je nutné zajistit alespoň plnohodnotný výkon autorského dozoru.

Projektant v rámci zpracování PDPS zajišťuje tyto výkony:

 • propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby (výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:1, s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí);
 • kontrolu provádění návrhu řešení stavby z hlediska základních požadavků na pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, energetickou náročnost, ochranu před hlukem, hygienické požadavky a bezpečnost a ochranu zdraví;
 • zajištění podkladů pro provozní zařízení (TZS a TPS);
 • podrobný výkaz výměr, nebo propočet nákladů (podle objednávky stavebníka).

Výstupem práce projektanta v této fázi, je dokumentace potřebná pro provádění stavby v rozsahu přílohy vyhlášky MMR ČR č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 2 (viz IP 1.17).

Dokumentace slouží zhotoviteli stavby pro provádění stavby a dále pro provádění kontrolních prohlídek ve smyslu §133 a §134 stavebního zákona. Stavebníkovi může sloužit rovněž pro zpracování zadávací dokumentace staveb pro výběr zhotovitele. Slouží samozřejmě i pro výkon technického dozoru investora.

Jednotlivé části PDPS se zpracovávají podle společných zásad a případných zpětných požadavků na stavební část a ostatní profese a jsou podkladem pro celkovou koordinaci dokumentace pro provádění stavby.

PDPS se člení na technickou zprávu, která by měla mimo jiné obsahovat výpočty a parametry navržených zařízení, jejich typy a označení, odkazy na normy, podle kterých byla zařízení navržena a podle kterých je potřeba postupovat při instalaci a montáži, návrh rozsahu komplexních zkoušek, návody k obsluze a provozování, výkresovou část, která obsahuje zejména přehledné zakreslení navrhovaných zařízení do půdorysů stavebních výkresů, místa jejich napojení na přívody elektro, ovládací místa, umístění havarijního spínače, atp a specifikaci navržených strojů a zařízení, nebo-li výkaz výměr, ve kterém musí uvedená čísla strojů a zařízení odpovídat pozicím na výkresech.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby k §134 odst. 6 stavebního zákona - podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., účinné od 1. 1. 2018, profese zařízení horizontální a vertikální dopravy by měl být následující:

Viz též MP 1.6, odst. 2.2.3 b

Projektová dokumentace pro zařízení horizontální a vertikální dopravy obsahuje tyto části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

Společné zásady

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává v oboru zařízení horizontální a vertikální dopravy samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).

A

Průvodní zpráva

B

Souhrnná technická zpráva

C

Situační výkresy

D

Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E

Dokladová část

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

c) JD - Jednostupňová sloučená dokumentace (AO)

Viz MP 1, odst. 2.2.3 c

Na základě požadavku stavebníka podle smlouvy o dílo je možno zpracovat dokumentaci pro stavební povolení i provádění stavby zároveň (dříve jednostupňový projekt) a postupy sloučit. Dokumentace se potom dopracuje do úrovně pro provádění stavby a jako taková se přikládá k žádosti o stavební povolení. Stavební zákon ani prováděcí vyhlášky k němu pojem „Jednostupňový projekt“ nespecifikují.

d) PDOS - Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (AO)

Viz MP 1, odst. 2.2.3 d

Dokumentace zpracovávaná AO a přikládaná podle §105 odst. 2 stavebního zákona k ohlášení stavby, uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, odpovídá požadavkům dokumentace pro stavební povolení. Rozsah a obsah dokumentace se použije úměrně druhu, povaze, významu a velikosti stavby.

2.3 DOPLŇKOVÉ POSTUPY AO

2.3.1 Činnost autorizovaných osob při provádění staveb

Viz MP 1, odst. 2.3.1

Činnost autorizované osoby by neměla skončit (a u staveb financovaných z veřejného rozpočtu ani podle §152 ZZVZ nemůže) odevzdáním dokumentace pro stavební povolení, nebo ohlášení stavby. V zásadě můžeme rozdělit další postup autorizované osoby na následující okruhy:

 • smluvní spolupráce se stavebníkem až do etapy užívání stavby;
 • inženýrská činnost při provádění stavby;
 • zpracování dokumentace změn před dokončením stavby;
 • provádění technického dozoru.

a) AD - Autorský dozor projektanta (AO)

Viz MP 1, odst. 2.3.1 a

V této části je popsán postup autorizované osoby v období od odevzdání dokumentace pro stavební povolení za předpokladu smluvně zajištěné spolupráce se stavebníkem až do období užívání stavby. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu však může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Základem postupu je uzavření smlouvy o zpracování další projektové dokumentace, resp. o výkonu autorského dozoru. Nositelem postupu by měl být autor projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby – autorizovaná osoba. To neznamená, že musí vykonávat autorský dozor pouze sama – spolupracuje přitom s dalšími projektanty a specialisty. Rozsah autorského dozoru specifikuje smlouva o dílo (pokud je autorský dozor součástí předmětu díla, tj. zhotovení dokumentace a provádění souvisejících výkonů), případně smlouva mandátní (pokud je výkon autorského dozoru zabezpečen smluvně až dodatečně, samostatnou smlouvou).

V rámci postupu autorizovaná osoba v oboru zařízení horizontální a vertikální dopravy provádí smluvní výkony:

 • poskytování vysvětlení potřebných k vypracování další dokumentace, pokud není sama zpracovatelem;
 • poskytování vysvětlení, potřebných ke zpracování dodavatelské dokumentace a přípravy stavby vybraným zhotovitelem stavby;
 • účast na jednáních mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby;
 • účast na odevzdání staveniště zhotovitelem;
 • kontrolu dodržení dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
 • posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech dokumentace, zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
 • posuzování, případně zpracování dokumentace změn před dokončením stavby;
 • vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci;
 • sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
 • účast na kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby;
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení;
 • účast na závěrečné kontrolní prohlídce staveb, které vyžadují kolaudační souhlas;
 • dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků.

Výstupem postupu AO při výkonu autorského dozoru jsou záznamy o autorském dozoru, provedené do stavebního deníku a poskytnuté v kopiích stavebníkovi stavby a výsledné stavební dílo, realizované v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.

Projektant se při kontrolních prohlídkách stavby v rámci autorského dozoru v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy zaměřuje jednak na dodržování shody mezi obsahem všech částí projektové dokumentace pro provedení stavby a realizovaným dílem a dále pak se vyjadřuje ke všem změnám v průběhu stavby, zachyceným ve stavebním deníku.

V rámci autorského dozoru v rozsahu smluvních závazků se autorizovaná osoba v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy zaměřuje zvláště na následující problematiku:

 • úplnost montáže zařízení horizontální a vertikální dopravy a výsledky zkoušky po ukončení montáže,
 • výsledky posuzování shody dodávaného zařízení s technickými požadavky prováděcích technických předpisů (viz odst. 1 §3 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
 • výsledky posuzování shody dodávaného zařízení s technickými požadavky prováděcích technických předpisů (viz zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh doplněný ke 30. 6. 2018 již 11 prováděcími NV),
 • měření hluku od zařízení (zejména u pohonů a rozvaděče). U výtahů viz ČSN 27 4210,
 • výsledky zkoušení a ověřování elektrických bezpečnostních zařízení, elektrické instalace, případně revizní zprávu elektrické instalace zařízení, byla-li vydána,
 • předání dokumentace v rozsahu stanoveném prováděcím technickým předpisem (zejména návodu k používání) výrobcem nebo dodavatelem zařízení.

b) IČ - Inženýrská činnost (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 2.3.1 b

Výkon inženýrské činnosti není definován speciální právní úpravou a je pokládán ve smyslu živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za živnost volnou. Přesto je mnohdy spojován s projektovou činností a úzce na ni navazuje. Z hlediska druhu činností autorizovaných osob v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy může jít o následující:

Inženýrskou činnost v projektové přípravě, jejímž cílem je získání územního rozhodnutí, územního souhlasu až po získání stavebního povolení (viz MP 9.1);

Inženýrskou činnost ve fázi provádění stavby, jejímž cílem je realizace stavby. Výkon technického dozoru stavebníka je potom součástí inženýringu a zahrnuje:

 • seznámení s dokumentací pro provádění stavby;
 • dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace výstavby;
 • zajištění kontrolních prohlídek stavby podle plánu kontrolních prohlídek;
 • kontrolu těch částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty, a zapsání výsledků do stavebního deníku;
 • spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 • péči o systematické doplňování dokumentace stavby a její evidenci;
 • projednávání dodatků a změn dokumentace, které nemění schválené parametry stavby;
 • průběžné informování stavebníka o všech závažných okolnostech;
 • kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, faktur a jejich soulad se smluvními podmínkami;
 • odevzdání připravených prací dalším dodavatelům na navazující činnosti;
 • spolupráci s projektantem a zhotovitelem při provádění opatření k odstranění případných vad dokumentace;
 • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků (protokoly, certifikáty);
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků;
 • spolupráci na odvrácení živelních událostí;
 • kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a příslušných norem;
 • kontrolu řádného uskladnění a manipulace s materiály, výrobky a konstrukcemi;
 • přípravu podkladů pro převzetí stavby, nebo její části;
 • stanovení, postupu, kontrola a vyhodnocení zkušebního provozu stavby;
 • přípravu ohlášení o užívání stavby, nebo žádost o vydání kolaudačního souhlasu;
 • kontrolu odstraňování vad a nedodělků;
 • kontrolu vyklízení staveniště zhotovitelem stavby.

(podrobně rovněž MP 9.1)

c) DZS - Dokumentace změn stavby před dokončením (AO)

Viz MP 1, odst. 2.3.1 c

V případě změn stavby před dokončením podle §118 stavebního zákona musí být zpracována dokumentace změny na stejné úrovni – stejného provedení, jako dokumentace ověřená ve stavebním řízení, nebo přiložená k ohlášení stavby podle §104 odst. 2 písm. a) až e) - stavebního zákona. V případě, je-li to technicky proveditelné, se dokumentace zpracuje jako kopie ověřené dokumentace s vyznačeným navrhovaných změn. Technický popis obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popř. autorizovaným inspektorem.

d) TD - Technický dozor stavebníka (není předepsána kvalifikace)

Výkon technického dozoru stavebníka není předepsán a není vybranou činností ve výstavbě. Je však žádoucí, aby byl vykonáván na všech stavbách. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

2.3.2 Postupy AO v nesmluvním vztahu

Viz MP 1, odst. 2.3.2

3 DALŠÍ POSTUPY V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

3.1 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVEBNÍKA

Viz MP 1, odst. 3.1

a) DPS - Dokumentace pro provádění stavby (AO)

Viz MP 1, odst. 3.1 a

Zpracovává se ve stejném rozsahu jako dokumentace pro provádění stavby předepsaná přílohou č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

b) ZD - Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.1 b

Projektant (nemusí jím být AO) zajišťuje úpravu dokumentace do rozsahu potřebného pro výběr zhotovitele stavby.

ZD pro veřejné zakázky se zpracovává podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (ve znění č. 405/2017 Sb.) na stavební práce, tedy i na profese TPS, v souladu s §92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podkladem pro její zpracování je Dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (ve znění č. 405/2017 Sb.)

Části této dokumentace, které se týkají AO v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy se člení na:

 • výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
 • ostatní zdvihací zařízení včetně mobilních,
 • zařízení horizontální dopravy.

Při jejím zpracování je třeba věnovat zvýšenou pozornost tvorbě:

Technické zprávy

Doplňuje a upřesňuje technické zprávy z dokumentace zpracované pro provedení stavby, v případě nových specifických požadavků správců těchto zařízení, zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na jiné stavby, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení;

Výkresové části

Zpracovává se na základě předchozí úrovně dokumentace (DPS) a obsahuje přehledné výkresy zařízení, jejich půdorysy, řezy a pohledy.

U zařízení horizontální a vertikální dopravy dále výkresy obsahují:

 • společné schéma vnějších sdělovacích rozvodů z předchozí úrovně dokumentace doplněné dimenzemi vodičů a uvedením délek kabelů,
 • výkresy přechodů a křížení, skříní a konstrukcí pro kabelové závěsy,
 • uvedení jednoznačných technických parametrů navrhovaných technologií, konstrukcí, typů jednotlivých výrobků a použitých materiálů.

Výkazu výměr

Doplňuje textovou a výkresovou část ZD, vymezuje druh, jakost a množství požadovaných montážních prací (např. v hodinové sazbě), doplňuje výkaz výměr jednotlivých konstrukcí, položek a výrobků, který se zpracovává podle normativních zásad jejich výpočtu, obsahuje specifikaci technického a uživatelského standardu a je hlavním podkladem pro zpracování nabídkové ceny.

c) FA (RA) - Finanční a rozpočtová analýza (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.1 c

d) SP - Studie proveditelnosti (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.1 d

e) DZVÚ – Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území (AO)

Viz MP 1, odst. 3.1 e

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území - podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. - tato část dokumentace není pro profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy relevantní a proto zde není uvedena.

f) JDUS – Jednoduchá dokumentace k žádosti o územní souhlas (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.1 f

g) DO - Dokumentace pro ostatní stavby apod. (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.1 g

h) DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.1 h

Z pohledu profesí TZS je pořízení této dokumentace velmi důležité zejména pro provozovatele nové budovy a pro případ tvorby budoucích změn a úprav stavebního či dispozičního řešení, čímž se dají eliminovat možné kolize jednotlivých zařízení TPS, TZS a TZB, zejména u kabelových vedení.

3.2 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO ZHOTOVITELE STAVBY

Rozsah těchto projektových prací souvisí s přípravou realizace stavby a záleží na úrovni propracovanosti PD pro předchozí fáze stavby, na složitosti stavby a její celkové připravenosti a požadavcích na provádění té které konkrétní stavby.

Objednatelem těchto prací je především zhotovitel (případně jeho poddodavatelé), pokud si je nezpracovává sám. U těchto prací není zákonem předepsána povinná účast autorizovaných osob.

a) DPS - Dokumentace pro provádění stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.2 a

Zpracovává se v dohodnutém potřebném rozsahu jako celek nebo jako dílčí dokumentace pro provádění stavby.

Pro její zpracování lze použít přílohu č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

b) DD - Dodavatelská dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.2 b

c) POV - Plán organizace výstavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.2 c

d) VD - Výrobní dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.2 d

Výrobní dokumentace slouží jako podklad pro výrobu prefabrikovaných dílců a dalších prvků stavby.

e) DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.2 d

Tuto dokumentaci skutečného provedení požaduje stavebník jako součást dodávky (pokud není dohodnuto jinak) po zhotoviteli. Ten ji buď zajišťuje sám – tj. zaznamená do dokumentace ověřené ve stavebním řízení všechny nepodstatné odchylky. V tom případě je vhodné ověřit tyto skutečnosti v rámci výkonu autorského dozoru. Nebo si zhotovitel její zpracování zadá jako samostatnou zakázku u hlavního projektanta – autorizované osoby.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby - podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., účinné od 1. 1. 2018, pro profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy je popsán v MP 1, odst. 3.1 h.

3.3 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO VLASTNÍKA STAVBY

a) DUP - Dokumentace pro uvedení do provozu (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.3 a

Veškeré výrobky a technická zařízení z oblasti horizontální a vertikální dopravy patří do tzv. “regulované sféry” vymezené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Technické požadavky na tyto výrobky a technická zařízení, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí jsou tak stanoveny technickými předpisy ve smyslu §3 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uvedené technické předpisy dále stanovují práva a povinnosti osob, které dané výrobky a technická zařízení uvádějí na trh nebo do provozu.

Základními technickými předpisy pro oblast horizontální a vertikální dopravy jsou následující nařízení vlády:

 • nařízení vlády č. 176/2008 Sb., které bylo upraveno nařízením vlády č. 178/2017 Sb.;
 • č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent;
 • č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh;
 • č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh;
 • č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh.

Výrobky a technická zařízení horizontální a vertikální dopravy mohou být uvedena na trh nebo do provozu až po posouzení jejich shody s technickými požadavky výše uvedených technických předpisů. V těchto technických předpisech jsou dále uvedeny možné postupy posuzování shody a přehled dokumentace, která musí být s výrobkem nebo technickým zařízením horizontální a vertikální dopravy vždy dodána.

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

Každé strojní zařízení musí být výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem před jeho uvedením na trh opatřeno označením shody CE a vybaveno přiloženým ES prohlášením o shodě podle části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení a dále uvedenou dokumentací.

Zařízení horizontální a vertikální dopravy, u nichž nehrozí nebezpečí pádu dopravovaných osob z výšky přesahující svislou vzdálenost větší než tři metry, musí být vybavena dokumentací obsahující:

 • celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů,
 • podrobné výkresy, doplněné popřípadě výpočty, výsledky zkoušek a podobně, které jsou nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti,
 • seznam základních požadavků tohoto nařízení, technických norem, a ostatních technických specifikací, které byly použity při konstrukci strojního zařízení,
 • popis metod přijatých pro odstranění nebezpečí na základě provedené analýzy rizik vytvářených strojním zařízením,
 • podle uvážení technické zprávy nebo certifikáty,
 • technické zprávy s výsledky zkoušek, které na základě vlastní volby provádí buď sám výrobce, nebo příslušná osoba nebo laboratoř, jestliže výrobce prohlašuje shodu s příslušnou harmonizovanou technickou normou,
 • návod k používání strojního zařízení.

V případě, že takovéto zařízení není vyrobeno podle technických norem, nebo tyto neexistují, musí výrobce předložit vzorek tohoto zařízení autorizované osobě k provedení typového přezkoušení. Pokud splňuje požadavky technických norem, postačuje předložit AO technickou dokumentaci k posouzení a archivaci.

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejlch bezpečnostních komponent

Výtahy mohou být uvedeny na trh a do provozu pouze za podmínky, že nezpůsobí ohrožení zdraví a bezpečnosti osob nebo majetku, za předpokladu, že jsou správně namontovány, udržovány a užívány v souladu s předpokládaným účelem.

Dodavatel výtahu musí poskytnout potřebné informace osobě odpovědné za stavební práce na příslušné stavbě (budově) a v součinnosti s touto osobou podniknout potřebné kroky umožňující řádný provoz a bezpečné užívání výtahu. Výtah nesmí být umístěn do šachet, v nichž jsou umístěna potrubí, elektrická instalace nebo zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu.

Každý výtah musí mít připojeno ES označením shody CE, mít vystaveno ES prohlášení o shodě a být vybaven dokumentací vypracovanou v českém jazyce a popřípadě také v jazyce Společenství, který smí být určen členským státem Evropské unie, ve kterém je výtah instalován. Dokumentace obsahuje minimálně:

 • návod k používání včetně výkresů a schémat nezbytných pro běžný provoz a vztahujících se k údržbě, zkoušení, opravám, pravidelným kontrolám a vyprošťování osob uvězněných v kleci výtahu;
 • knihu výtahu, do které se zaznamenávají opravy, pravidelné kontroly apod.

Pro účely posuzování musí dokumentace obsahovat:

 • všeobecný popis typu,
 • koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata prvků, podsestav, obvodů atd.,
 • popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení zmíněných výkresů a schémat a funkce výrobku,
 • seznam příslušných technických předpisů podle §7 odst. 2 tohoto nařízení, které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení přijatých výrobcem pro splnění základních požadavků tohoto nařízení, jestliže tyto technické předpisy nebyly použity,
 • výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení atd.,
 • zkušební protokoly,
 • oblast použití prvků.

Výrobce nebo dovozce je povinen opatřit zařízení označením shody a vydat prohlášení o shodě a vybavit jej návodem k používání, který musí být vypracován tak, aby montáž, připojení, seřizování, obsluha, evakuace osob, údržba a zkoušky mohly být prováděny správně a bez ohrožení zúčastněných osob.

b) DUS - Dokumentace pro užívání stavby (není předepsána kvalifikace, není specifikována ve stavebním zákonu)

Viz též MP 1.6, odst. 3.3 b

Dokumentace pro užívání stavby by měla v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy obsahovat návody a závazná doporučení k užívání stavby jako celku, návody k obsluze jednotlivých strojů, zařízení a výrobků. Dále by měla obsahovat úměrné předepsané cykly údržby jednotlivých na stavbě instalovaných zařízení horizontální a vertikální dopravy a rozsah povinného servisu a popis údržby. Vše vždy v českém jazyce.

Provozní soubory v profesi zařízení horizontální a vertikální dopravy se obvykle vyznačují tím, že bez jejich uspokojivé funkce nelze prakticky stavbu úspěšně užívat.

Technická náročnost jejich provozování a údržby vyžaduje obvykle kvalifikovaný přístup servisních firem nebo obsluhy, který musí být postaven na přesně definovaných postupech řízení provozu a organizaci údržby.

V procesu výstavby bývá vyžadováno, aby projektant připravil v rámci zvláštní zakázky potřebný soubor dokumentace, která je nutná pro udržování provozních parametrů zařízení v požadovaných mezích a pro zachování jeho životnosti.

Pro snazší orientaci v této oblasti lze použít následující informace:

Pevný řád, který vyžaduje racionální dělba práce je v dobře fungujících provozech dán souborem provozní dokumentace. Ta může být rozdělena na soustavu provozních směrnic a soustavu provozních předpisů.

Provozní směrnice pak při tomto uspořádání poskytují návody pro chování pracovníků v různých provozních i mimořádných situacích, vyjasňují vztahy podřízenosti a nadřízenosti a vymezují osobní odpovědnost jednotlivých pracovníků za přesně specifikované provozní činnosti.

Provozní předpisy tvoří soustavu návodů k obsluze jednotlivých agregátů, pokyny pro provádění ošetřovacích a údržbových úkonů a pomůcky pro orientaci v rozsáhlém zařízení. Na názvu obou souborů dokumentace samozřejmě nezáleží. Je však zřejmé, že oba vznikají přímo v každém jednotlivém provozu a že nelze bez úprav přebírat dokumentaci z provozu jiného. Samozřejmě, že lze vysledovat pasáže téměř shodné, ale to se bude týkat většinou jen obecných zásad. Platí pravidlo, že soubory směrnic a předpisů vyjadřují právě specifiku každého zařízení, které je svým způsobem unikát. Zde je nutno připomenout, že provozní předpisy nelze jednoduše nahradit návody k obsluze zařízení v té formě, jak je přikládá dodavatel k dodávce zařízení. Je nutné je přepracovat a vyjmout z nich pouze partie, které se týkají vlastní činnosti obsluhovatelů. Je samozřejmé, že je to velmi pracné. To ostatně platí o zpracování provozních směrnic také. Zkušenosti však potvrzují oprávněnost této pracnosti a lze vyslovit pravidlo, že čím obtížněji byl soubor provozní dokumentace sestavován, tím snadnější se jeví potom celá provozní činnost.

Souborně lze tedy sestavit výčet provozní dokumentace stavby, který bude obsahovat následující položky:

 • návody k používání spolu s průvodní technickou dokumentací předepsanou technickými předpisy pro jednotlivé komodity technických zařízení horizontální a vertikální dopravy;
 • organizační řád – hlavní zásady dělby kompetencí;
 • soubor směrnic a předpisů;
 • číselník periodických prací;
 • denní protokoly o provozu zařízení;
 • záznam o odpracovaných hodinách;
 • provozní kniha se zápisy o nerutinních událostech;
 • kniha závad;
 • poruchová kartotéka;
 • záznamy zapisovacích přístrojů (tiskáren);
 • evidence spotřeby energií a další podle potřeby;
 • elektronické dokumenty;
 • provozní řády jednotlivých zařízení v rozsahu podle požadavků právních předpisů, dotčených orgánů státní správy a na základě požadavku objednatele (investora).

Ke zvládnutí mimořádných situací bývá vypracován havarijní řád, který obsahuje hlavní povinnosti dispečera při výskytu havárií. Podle místních podmínek může obsahovat následující povinnosti:

V případě výskytu havárie se:

 • vypíná veškeré zařízení, aby bylo zaručeno, že nedojde k dalším škodám provozem a k dosažení potřebného klidu k řešení situace;
 • vyhlašuje stav pohotovosti vymezeného okruhu pracovníků a svolávají se na pracoviště, které není havárií ohroženo;
 • zajistí lokalizace havárie, zjistí se skutečný stav, uzavřou se vodní rozvody, vypnou se subcentrály atd.;
 • pořídí se výstižný popis události v provozní knize budovy;
 • vydají příkazy k přechodu na nouzový provoz a zapíše je do provozní knihy;
 • informuje nadřízené a osazenstvo budovy o situaci;
 • plní příkazy nadřízených, směřující k odstranění havárie.

Podrobný obsah dokumentace pro užívání stavby byl zpracován v samostatné metodické pomůcce PS 10.4 Provozování a udržování budov.

c) DBP - Dokumentace bouracích prací (osoba kvalifikovaná)

Viz MP 1, odst. 3.3 c

d) DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.3 d

3.4 DOPROVODNÉ POSTUPY

3.4.1 Předání a expedice zakázky

Viz MP 1, odst. 3.4.1

3.4.2 Dokladování průběhu zpracování dokumentace

Viz MP 1, odst. 3.4.2

3.4.3 Ukládání dokumentace

Viz MP 1, odst. 3.4.3

3.4.4 Technické úpravy dokumentace

Viz MP 1, odst. 3.4.4

4 INFORMAČNÍ ZDROJE

4.1 ZDROJE SOUVISEJÍCÍCH INFORMACÍ A VNITŘNÍ PŘEDPISY ČKAIT

Viz MP 1, část 4.1

4.2 OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTÍ AO

Viz MP 1, část 4.2

Poznámka:

Dne 4. 5. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 73/2018 Sb. vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že ke zrušení přistoupilo v důsledku přechodu oprávnění vybírat úplatu za činnosti v oblasti vydávání a distribuce technických norem z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na státní příspěvkovou organizaci Česká agentura pro standardizaci. Ta byla zřízena na základě zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 265/2017 Sb., ceny jsou přitom u ní stanoveny ceníkem http://www.agentura-cas.cz/informace-ke-zmene. Úpravy v intencích rušených vyhlášek tedy již nebylo potřeba.

Vyhláška, a tedy zrušení uvedených předpisů, nabývá účinnosti dnem 19. 5. 2018.

Ceník je ke stažení na: www.agentura-cas.cz/informace-ke-zmene

4.3 SEZNAM NOREM VÝZNAMNÝCH PRO ZAŘÍZENÍ HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ DOPRAVY

Označení a číslo normy

Název

Ocelová lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Terminologie

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Napínací zařízení

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Obnovení provozu a evakuace

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Provoz

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Zabezpečování kvality

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 1: Kritéria výběru lan a upevnění konců lan

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 2: Součinitele bezpečnosti

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 3: Záplet šestiramenných tažných, dopravních a vlečných lan

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 4: Upevnění konců lan

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 5: Sladování, doprava, pokládání a napínání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 6: Kritéria vyřazení

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 7: Kontrola, oprava a údržba

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana – Část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení lan

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy Všeobecné požadavky – Část 1: Požadavky na všechna zařízení

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy Všeobecné požadavky – Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd a běhounu

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Výpočty

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy Všeobecné požadavky – Stavební objekty

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Poháněcí a další mechanická zařízení

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy - Část 3: Zkoušky na únavu

Elektrické výtahy. Názvosloví

Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů, určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu – Část 71: Výtahy odolné vandalům

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů, určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Základní pravidla a interpretace – Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81

Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny výtahů

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Evakuační výtahy

Zřizování výtahů – Část 5: Ovládací prvky, druhy signalizace a další příslušenství

Osobní a malé nákladní výtahy – Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T

Údržba výtahů a pohyblivých schodů – Pravidla pro návody pro údržbu

Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Vyzařování

Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Odolnost

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

Elektrické výtahy – Část 6: Osobní výtahy pro bytové domy – Navrhování a výběr

Zřizování výtahů – Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

Elektrické výtahy – Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V

Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi

Nákladní stavební výtahy - Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami

Nákladní stavební výtahy - Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými zařízením

Zásady pro sledování a zaznamenávání výstupních údajů u výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

Pohyblivé schody – Stavební rozměry

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2