ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

NAKUPOVÁNÍ

MP 5

aktualizace 2018

Klíčová slova:

předpisy právní, podmínky obchodní, vzory smluv

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka MP 5 poskytuje některé informace z oblasti smluvních vztahů vznikajících při uzavírání poddodavatelských kontraktů, a to jak v rámci zhotovování příslušné dokumentace stavby, tak při realizaci stavby a dále pak kupních smluv vyplývajících ze souvisejících činností. Jednotlivé kroky a postupy v procesu nakupování jsou popsány s uvedením potřebné míry odpovědnosti autorizovaných osob vůči vlastní firmě, vůči zákazníkovi (stavebníkovi) i vůči poddodavateli, a to podle obecně platných právních předpisů, smluvních ujednání, obchodních zvyklostí i profesního a etického řádu ČKAIT.

OBSAH

Úvod

1

Právní rámec činnosti autorizovaných osob

1.1

Základní pojmy a zkratky

1.2

Právní rámec

1.2.1

Smlouva o dílo

1.2.2

Smlouva kupní

1.3

Principy ochrany veřejného zájmu z hlediska tematiky MP

1.4

Poddodávky u veřejných zakázek

1.5

Principy spolupráce autorizovaných osob

2

Postupy autorizovaných osob v projektové činnosti a při provádění stavby

2.1

Rozdělení jednotlivých základních a doporučených postupů

2.2

Proces nakupování poddodávek

2.2.1

Dokumenty pro nakupování

2.2.2

Výběr poddodavatele

2.2.3

Obecné zásady při uzavírání smluv s poddodavateli

2.2.4

Kontrolní činnost při nakupování poddodávek

2.3

Související postupy a povinnosti účastníků procesu nakupování

2.3.1

Postupy a povinnosti poddodavatelů projektových prací

2.3.2

Postup autorizované osoby při přejímání projektových prací od poddodavatelů

2.3.3

Povinnosti stavbyvedoucího

2.3.4

Povinnosti a odpovědnost poddodavatelů při provádění staveb

3

Využití obchodních podmínek a smluvních vzorů

3.1

Všeobecné obchodní podmínky

3.2

Smluvní vzory

4

Přílohy

4.1

Vzor smlouvy o dílo na zhotovení poddodávky projektové dokumentace (jednoduchá verze)

4.2

Vzor smlouvy o dílo na zhotovení poddodávky projektové dokumentace (rozšířená verze)

4.3

Vzor objednávky nahrazující smlouvu o dílo na zhotovení poddodávky projektové dokumentace

4.4

Vzor jednoduché kupní smlouvy na pořízení zboží

4.5

Vzor kupní smlouvy na dodávku zboží (výrobků)

4.6

Vzor rámcové kupní smlouvy

4.7

Vzor předávacího protokolu o převzetí poddodávky projektové dokumentace

4.8

Vzor zakázkového listu

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit