Základní charakteristiky výrobku

Základní charakteristiky výrobku

Každá harmonizovaná evropská norma vzniká na základě mandátu vydaného Evropskou Komisí. Tento mandát stanoví pro každé zamýšlené použití výrobku základní charakteristiky, které ovlivňují jeden, nebo více základních požadavků na stavby definovaných v Nařízení (EU) č. 305/2011 pro stavební výrobky (CPR).

Nařízení CPR nestanoví žádné hodnotitelné technické požadavky na stavební výrobky, pouze obecně stanovuje 7 základních požadavků na stavby, na základě kterých se definují základní regulované charakteristiky výrobků z pohledu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí v průběhu celého životního cyklu staveb.

K základním charakteristikám jsou při tvorbě harmonizované normy přiřazeny vlastnosti výrobků, které danou charakteristiku určují. Jsou to vlastnosti obvyklé pro obecná použití a vlastnosti obvyklé pro specifická použití daného výrobku.

Uživatel harmonizované evropské normy nalezne přehled těchto základních charakteristik a příslušných vlastností v tabulce ZA.1 v příloze ZA normy. První sloupec tabulky obsahuje přehled základních charakteristik stanovených mandátem Evropské Komise a druhý sloupec obsahuje příslušné vlastnosti, které jsou podrobně popsány v obecné části harmonizované normy.

POZNÁMKA: Jako příklad lze uvést tepelnou izolaci, u které je jako jedna ze základních charakteristik stanoven tepelný odpor a k němu jako příslušné vlastnosti součinitel tepelné vodivosti a tloušťka tepelné izolace.

Podle Nařízení CPR musí výrobce, pokud zamýšlí označit svůj výrobek označením CE a uvést jej na trh, vypracovat Prohlášení o vlastnostech (PoV nebo DoP - Declaration of Performance), ve kterém deklaruje v návaznosti na zamýšlené použití ve stavbě, jím zvolené vlastnosti výrobku ve vztahu k základním charakteristikám výrobku. Nařízení CPR jasně stanoví formu i obsah Prohlášení o vlastnostech, které musí obsahovat přehled základních charakteristik (shodně s tabulkou ZA.1 v normě) a alespoň u jedné základní charakteristiky musí být přiřazena vlastnost/vlastnosti výrobku, vyjádřené formou tříd, úrovní, číselnou hodnotou případně slovně (vyhovuje/nevyhovuje). U ostatních charakteristik uvede výrobce zkratku NPD (No Performance Determined – Žádný ukazatel není stanoven), kterou si výrobce může zvolit v případě, že v členské zemi, kde bude výrobek použit, není na uvedenou charakteristiku výrobku stanoven požadavek žádného právního předpisu a výrobce tedy tuto charakteristiku u výrobku není povinen uvést (ale podle svého uvážení ji uvést může).

V aplikaci lze ve sloupci  Požadované charakteristiky výrobku nalézt odkaz na tabulku ZA.1 (případně ZA.1a, ZA.1b…, v případě, kdy je více zamýšlených použití nebo více typů výrobků), která obsahuje přehled regulovaných charakteristik výrobku a k nim odpovídající vlastnosti (často je zde uvedeno pouze číslo článku v harmonizované normě, který uvádí požadavky, způsoby zkoušení dané vlastnosti, odkazy na souvisící technické normy apod.). 

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.