Označení CE

Podle platného Nařízení (EU) č. 305/2011 pro stavební výrobky (CPR) se označení CE připojí k těm stavebním výrobkům, pro které výrobce vypracoval prohlášení o vlastnostech (PoV nebo DoP  – Declaration of Performance).


 

Připojením označení CE dávají výrobci na vědomí, že nesou odpovědnost za shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení o vlastnostech, jakož i za soulad se všemi příslušnými požadavky stanovenými Nařízením pro stavební výrobky CPR.  

Označení CE musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno ke stavebnímu výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci. Označení CE se připojí před uvedením stavebního výrobku na trh. Může k němu být připojen piktogram, logo nebo jakákoli jiná značka zejména označující zvláštní riziko nebo použití výrobku ve stavbě.

POZNÁMKA: Dříve, podle již neplatné Směrnice pro stavební výrobky č. 89/106/EHS (CPD) (platné do 30. 6. 2013) označení CE pouze vyjadřovalo, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech a v příslušné harmonizované evropské normě, které se k němu vztahují a že byl při posouzení shody dodržen stanovený postup.

Výjimky z označení CE
Výrobce nepřipojí označení CE v případě, že nevypracoval prohlášení o vlastnostech, tj. využil výjimku z povinnosti vypracovat prohlášení o vlastnostech a to v následujících případech:

 1. zabudování stavebního výrobku do jedné konkrétní stavby výrobcem,
 2. výroba výrobku přímo na staveništi za účelem jeho zabudování do konkrétní stavby,
 3. výroba tradičním (neprůmyslovým) způsobem či způsobem vhodným z hlediska zachování kulturního dědictví (pro kulturní památky).

Označení CE musí být obsahovat následující údaje:

 1. poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení poprvé připojeno;
 2. název a sídlo výrobce nebo identifikační značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména či firmy a adresy výrobce;
 3. jedinečný identifikační kód typu výrobku;
 4. referenční číslo prohlášení o vlastnostech;
 5. úrovně nebo třídy vlastností uvedených v prohlášení o vlastnostech;
 6. odkaz na použitou harmonizovanou normu (nebo EAD - Evropský dokument pro posuzování);
 7. případně identifikační číslo oznámeného subjektu (dříve notifikovaná osoba);
 8. zamýšlené použití výrobku jak je stanoveno v příslušné harmonizované normě (nebo v EAD - Evropský dokument pro posuzování).

Na označení CE se lze setkat také se zkratkou NPD (No Performance Determined – Žádný ukazatel není stanoven), kterou si výrobce může zvolit v případě, že v členské zemi, kde bude výrobek použit, není na uvedenou charakteristiku výrobku stanoven požadavek žádného právního předpisu a výrobce tedy tuto charakteristiku u výrobku není povinen uvést (ale podle svého uvážení ji uvést může).

POZNÁMKA: Tzv. zkrácené štítky CE, které jsou jako příklad v některých harmonizovaných normách uváděny, neodpovídají požadavkům na obsah štítku CE podle CPR a nemohou být užívány.

Pokud označení CE uvedené v příslušné harmonizované normě jako příklad není aktualizováno změnou této normy tak, aby bylo v souladu s ustanoveními CPR, postupuje se podle výše uvedených ustanovení CPR.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.