MP 2.5.1 - VEDENÍ PROVÁDĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH STAVEB

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

VEDENÍ PROVÁDĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH STAVEB

MP 2.5.1

aktualizace 2018

Anotace:

Pomůcky řady MP 2 Provádění staveb soustavy metodických pomůcek popisují běžnou činnost autorizovaných osob, upozorňují na její odlišnosti od činnosti kvalifikovaných osob ve stavebnictví, na problémové okruhy této činnosti. MP 2.5.1 popisuje činnosti v jednotlivých fázích provádění technologické stavby, řeší spolupráci s dalšími autorizovanými osobami a spolupracovníky. Zabývá se ukončením zakázky, jejím předáním a dalším vývojem, včetně řešení možných konfliktních situací a problémů při její realizaci a v záruční době.

OBSAH

Úvod

1

Právní rámec činnosti autorizovaných osob

1.1

Základní pojmy a užité zkratky

1.2

Obecný postup činnosti AO při provádění technologických staveb

1.3

Principy ochrany veřejných zájmů

1.4

Principy spolupráce autorizovaných osob

1.5

Zkoušky před dokončením stavby

1.6

Technologické dodávky

1.7

Ochranná pásma sítí dopravní infrastruktury

1.8

Bezpečnost technických zařízení

2

Vybrané postupy při provádění technologické stavby

2.1

Přehled rozhodujících postupů

2.2

Dílčí postupy

DP 1

- Výrobní příprava technologické stavby

DP 2

- Přejímka staveniště

DP 3

- Provádění technologické stavby

DP 4

- Uvádění stavby do užívání

DP 5

- Předání stavby

DP 6

- Ukončení zakázky

3

Seznam právních předpisů významných pro technologické stavby

4

Přílohy

4.1

Náležitosti protokolu o ukončení komplexního vyzkoušení

4.2

Náležitosti protokolu o ukončení zkušebního provozu souboru zařízení

4.3

Náležitosti protokolu o výsledku garančních zkoušek

4.4

Oznámení o zahájení komplexního vyzkoušení

4.5

Plán zkoušek - příklad

4.6

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby – členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit