MP 1.6.10 - METODIKA ODBORNÝCH POSUDKŮ NA ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

METODIKA ODBORNÝCH POSUDKŮ NA ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

MP 1.6.10

aktualizace 2019

Anotace:

Pomůcka MP 1.6.10 - Obecná metodika odborných posudků, odborných posouzení a odborný pohled na zařízení silnoproudé elektrotechniky se zaměřuje na metodické postupy řešení bezpečnosti elektrických zařízení, na bezpečný výrobek, kontroly a posuzování elektrických předmětů.

Obsah MP 1.6.10 a klíč k nalezení témat a textů v metodické pomůcce MP 1 a MP 1.6

Aktualizovaná verze MP 1.6 pro rok 2018 reflektuje skutečnost, že od 1.1.2018 vstoupil v účinnost nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a zejména vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

Přechodná ustanovení, zavedená vyhláškou č. 405/2017 Sb., čl. II stanoví:

1. Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle §1a24 a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy, tj. podle vyhlášky č. 62/2013 Sb.

2. Pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 2020, může být projektová dokumentace této stavby zpracována podle §3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

OBSAH

Úvod

1

Metody řešení bezpečnosti elektrických zařízení

2

Posouzení vlivu zákona č. 22/1997 Sb. na elektrické výrobky

3

Bezpečný výrobek

4

Kontroly, posuzování a revize elektrických spotřebičů

5

Posuzování bezpečnosti elektrických zařízení všech typů

6

Ochrana proti požáru

7

Zkoušení a posuzování elektrických předmětů pro montáž na nebo do hořlavých hmot

8

Vzájemné působení elektrických obvodů a posuzování jejich vlivu

9

Inspekční a revizní činnost, odborné posudky a metodika zpracování

10

Rozsah a kvalifikační předpoklady tvůrců posudků

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit