S 01.01.BVT - Abecední rejstřík hesel slovníku uspořádaný systémem KWIC

<< Úvodní strana


A
Hydraulický agregát
Aktivní horninový tlak (viz tlak horniny)
B
Báňská záchranná služba
Obvodní báňské úřady (OBÚ)
Orgány státní báňské správy
Báňský inspektor
Český báňský úřad (ČBÚ)
Dřevěné bednění podkovovité štoly
Kombinované bednění kruhové štoly
Pojízdné ocelové bednění pro zřízení ostění štoly z monolitického betonu
Přenosné ocelové bednění kruhové štoly
Propichování vodorovným beraněním s otevřeným čelem
Propichování vodorovným beraněním s uzavřeným čelem
Stříkaný beton (viz torktetování)
Lisovaný beton v ostění
Betonáž oddělená
Souprava pro betonáž štol
Pojízdné ocelové bednění pro zřízení ostění štoly z monolitického betonu
Ostění štoly z  betonových dílců dodatečně předpínaných
Bezvýkopové odstraňování starých sítí technického vybavení
Bezvýkopové technologie
Česká společnost pro bezvýkopové technologie
Mezinárodní společnost pro bezvýkopové technologie
Bezpečnost (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP)
Ražení nečleněným porubem bezvýstrojným
Pažina boční
Nerostné bohatství
Ochrana nerostného bohatství
Břit štítu
Břitový prstenec
Tunel budovaný v otevřeném výkopu
C/Č
Celoprofilová výměna stok a kanalizačních přípojek frézováním potrubí
Vnitřní cementace potrubí
Ostění štoly předpínané tlakem cementové malty
Šachta cílová
Štít tunelovací částečně mechanizovaný
Český báňský úřad (ČBÚ)
Dokumentace provozní podle ČBÚ
Dopravní řád podle ČBÚ
Propichování vodorovným beraněním s otevřeným čelem
Propichování vodorovným beraněním s uzavřeným čelem
Čelo štoly
Česká společnost pro bezvýkopové technologie
Český báňský úřad (ČBÚ)
Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP)
Činnost prováděná hornickým způsobem
Hornická činnost
Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Zákon o hornické činnosti
Čištění tlakovou vodou
D
Oprava lokálních poruch a netěsností potrubí dálkově ovládaným robotem
Štola dědičná
Odstraňování deformací zdeformovaných trub
Rovnání deformovaného potrubí
Vedení děl v podzemí
Výstavba tunelů a velkoprostorových podzemních děl (viz podzemní dílo)
Destrukční metody oprav sítí technického vybavení
Ostění štoly z betonových dílců dodatečně předpínaných
Spojení plných předvyrobených dílců v ostění
Důlní dílo
Podzemní dílo
Podzemní dílo drobné
Staré důlní dílo
Relining dlouhotrubní
Dno štoly
Dobývací prostor
Metoda dobývací
Hranice dobývacího prostoru
Dobývání ložiska nerostů
Dobývání výhradních ložisek nerostů
Dočasné vystrojení štoly
Zděné dočasné vystrojení
Výrub nadměrný, dočasný
Ostění štoly z betonových dílců dodatečně předpínaných
Dokumentace geologická
Dokumentace provozní podle ČBÚ
Důlně měřická a geologická dokumentace
Výstavba dolů a lomů
Dopravní řád podle ČBÚ
Šachta dopravní
Štola dopravní
Vodorovné vrtání se šnekovým dopravníkem
Dosah stroje nebezpečný
Dozor (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Technický dozor (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Vrchní dozor
Podzemní dráha
Tunel městské dráhy
Ostění štoly z tvárnic na pero a drážku
Podzemní dílo drobné
Výztuž dřevěná (viz výztuž důlní)
Dřevěné bednění podkovovité štoly
Důlní dřevo
Dřík šachty
Věnce dříku šachty
Důlně měřická a geologická dokumentace
Důlní dílo
Důlní dřevo
Oblouk důlní ocelový pro podkovovitý výrubní průřez
Staré důlní dílo
Důlní dřevo
Důlní škody
Důlní vody
Vybraná důlní zařízení používaná na povrchu
Vybraná důlní zařízení v podzemí
Výztuž důlní
Oprava potrubí dvousložkovými kapalinami
Metoda dynamického trhání starého potrubí
E
Vyhrazená zařízení elektrická (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Geotechnika environmentální
Ražení erektorové
Evidence výbušnin
F
Metoda rozrušování starých potrubí frézou
Frézování potrubí
Celoprofilová výměna stok a kanalizačních přípojek frézováním potrubí
G
Práce geodetické
Geofyzika inženýrská
Dokumentace geologická
Důlně měřická a geologická dokumentace
Geologický výzkum
Průzkum inženýrsko-geologický (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Řešitel geotechnického průzkumu
Geotechnický průzkum
Geotechnika environmentální
H
Rukávec (hadice) vytvrzovaný v místě opravy
Sanace výstelkovými hadicemi
Halda (viz odval)
Podzemní stavba halová
Harmonogram prací
Havarijní plán
Štít pro práci pod hladinou podzemní vody
Hladký odstřel
Hlava kotevní (viz kotva)
Vrtná hlava
Hloubení stavební šachty
Hloubka uložení objektu
Hnací hydraulické válce
Pažina hnaná
Ražení hnané
Protlačování horizontálním vrtáním
Horní zákon
Právo horní
Hornická činnost
Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Zákon o hornické činnosti
Činnost prováděná hornickým způsobem
Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Injektáž hornin
Klasifikace hornin a horninových masivů
Průtrž hornin a plynů
Rozpojování hornin trhavinami
Hornina skalní
Tunelování ve zmrazených horninách
Horninová klenba
Kotva horninová
Pasivní odpor horniny (viz tlak horniny)
Ražnost horniny
Rozpojitelnost horniny
Stáří horniny
Tlak horniny
Třída horniny
Vyztužování horniny
Samonosnost horninového masivu
Horninový tlak na ostění
Aktivní horninový tlak (viz tlak horniny)
Klasifikace hornin a horninových masivů
Tunel horský
Výbuchové hoření
Hranice dobývacího prostoru
Řídicí hrot
Vodorovné vrtání s  hydrodopravou
Materiál hydroizolační
Hnací hydraulické válce
Propichování hydraulické
Hydraulický agregát
Hydraulický válec
Ostění předpínané hydraulickými zvedáky
Hydrogeologický průzkum
Hydromotor přímočarý
Hydromotor rotační
CH
Chemická stabilizace
Chráněné ložiskové území
Výbuch chemický
I
Injektáž hornin
Injektáž mazací
Injektáž trysková
Zkouška in-situ
Optická inspekce
Televizní inspekční systém
Báňský inspektor
Geofyzika inženýrská
Průzkum inženýrsko-geologický (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
J
Stojky jednotlivé
Vrt jádrový
Vtažná jáma
K
Průzkum kamerový
Štola kanalizační
Celoprofilová výměna stok a kanalizačních přípojek frézováním potrubí
Oprava potrubí dvousložkovými kapalinami
Vrtání tlakem kapaliny
Vrtání vysokotlakou kapalinou
Katastr nemovitostí (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Vrtací kladivo
Ražba klasická
Klasické tunelování
Klasifikace hornin a horninových masivů
Horninová klenba
Klín odstavnicový
Klín plochý
Kniha provozu
Vrtná kolona
Stavba kombinovaná
Kombinované bednění kruhové štoly
Kombinované mechanicko-hydraulické vrtání
Štít kombinovaný
Výstavba komínů (viz komín)
Komplex štítový plně mechanizovaný
Počáteční a koncový sklon vrtu
Sonda kopaná
Hlava kotevní (viz kotva)
Mokrá kotva (viz kotva mokrá)
Kotva horninová
Kotva mokrá
Kotva suchá
Kotvení líce výrubu
Kotvení tunelového přístropí před výrubem
Podvlak královský
Relining krátkotrubní
Strop kruhové štoly (tunelu)
Zvláštní zásahy do zemské kůry
L
Ležaté štoly a tunely
Kotvení líce výrubu
Ostění z  lichoběžníkových tvárnic
Odstraňování lokálních poruch
Liniová stavba (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Podzemní stavba liniová
Lisovaný beton v ostění
Oprava lokálních poruch a netěsností potrubí dálkově ovládaným robotem
Oprava lokálních poruch a netěsností potrubí záplatou
Šachta lomová
Výstavba dolů a lomů
Rypadlo lopatové
Dobývání výhradních ložisek nerostů
Dobývání ložiska nerostů
Ložisko nerostů
Ložisko nevyhrazených nerostů
Výhradní ložisko
Chráněné ložiskové území
M
Štít pro malé průřezy
Zařízení pro ražení štítem malého průřezu (viz štítování)
Ostění štoly předpínané tlakem cementové malty
Výstavba s využitím spolupůsobení masivu (viz ražení s využitím spolupůsobení masivu)
Rukávec (hadice) vytvrzovaný v  místě opravy
Klasifikace hornin a horninových masivů
Ražení s využitím spolupůsobení masivu
Samonosnost horninového masivu
Materiál hydroizolační
Injektáž mazací
Kombinované mechanicko-hydraulické vrtání
Komplex štítový plně mechanizovaný
Štít tunelovací částečně mechanizovaný
Štít tunelovací mechanizovaný
Důlně měřická a geologická dokumentace
Štola měřická
Tunel městské dráhy
Tunel městský
Tlačná mezistanice
Bezvýkopová metoda (viz bezvýkopové technologie)
Metoda dobývací
Metoda dynamického trhání starého potrubí
Metoda nová rakouská tunelovací
Metoda observační
Metoda obvodového vrubu
Metoda prstencová
Metoda renovační
Metoda rozrušování starých potrubí frézou
Metoda statického trhání starého potrubí
Metoda stříkaných omítek
Metoda vytahování starých potrubí
Destrukční metody oprav sítí technického vybavení
Mezinárodní společnost pro bezvýkopové technologie
Mikrotunelování s použitím štítů
Mikrotunelování s vyrovnáváním zemního tlaku
Kotva mokrá
Ostění monolitické
Pojízdné ocelové bednění pro zřízení ostění štoly z  monolitického betonu
N
Nabíjení vrtů
Výrub nadměrný, dočasný
Výrub nadměrný, nahodilý
Těžní nádoba
Výrub nadměrný nahodilý
Nakládání s výbušninami
Náraží šachty
Naváděcí zařízení
Oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení
Relining výstelkou z  navíjených pásů
Dosah stroje nebezpečný
Ražení nečleněným porubem
Štít tunelovací nemechanizovaný
Katastr nemovitostí (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Nerostné bohatství
Ochrana nerostného bohatství
Dobývání ložiska nerostů
Dobývání výhradních ložisek nerostů
Ložisko nerostů
Ložisko nevyhrazených nerostů
Nerosty nevyhrazené
Nerosty vyhrazené
Vrtání neřízené
Protlačování neřízenými soupravami
Nevýbušné provedení
Nerosty nevyhrazené
Metoda nová rakouská tunelovací
Oprava lokálních poruch a netěsností potrubí dálkově ovládaným robotem
Oprava lokálních poruch a netěsností potrubí záplatou
Štít nožový
Vkládání nového potrubí do starého (viz relining)
Ukládání nových vedení do původních tras (viz relining)
O
Objekt podzemní
Stavební objekt (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Hloubka uložení objektu
Obnova podzemního objektu
Přestavba podzemního objektu
Sanace podzemního objektu
Oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení
Větrání podzemních objektů
Objekty pro výrobu, zpracování a uskladňování výbušnin
Podzemní objekty ochranné
Podzemní objekty záštitné
Oblouk důlní ocelový pro podkovovitý výrubní průřez
Obnova podzemního objektu
Obnova sítí technického vybavení
Metoda observační
Obvodní báňské úřady (OBÚ)
Metoda obvodového vrubu
Výztuž ocelová rámová (viz výztuž důlní)
Pažiny ocelové
Pojízdné ocelové bednění pro zřízení ostění štoly z monolitického betonu
Přenosné ocelové bednění kruhové štoly
Oblouk důlní ocelový pro podkovovitý výrubní průřez
Odborná způsobilost ve výstavbě (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Betonáž oddělená
Plocha odlomu
Tunel odpadní
Pasivní odpor horniny (viz tlak horniny)
Odstraňování deformací zdeformovaných trub
Odstraňování lokálních poruch
Bezvýkopové odstraňování starých sítí technického vybavení
Hladký odstřel
Ochrana nerostného bohatství
Metoda stříkaných omítek
Stříkaná omítka
Destrukční metody oprav sítí technického vybavení
Oprava lokálních poruch a netěsností potrubí dálkově ovládaným robotem
Oprava lokálních poruch a netěsností potrubí záplatou
Oprava potrubí dvousložkovými kapalinami
Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení
Rukávec (hadice) vytvrzovaný v místě opravy
Optická inspekce
Orgán pracovní
Orgány státní báňské správy
Osa vrtu
Osazování záplat
Ostění monolitické
Ostění předpínané hydraulickými zvedáky
Ostění šachty
Ostění štítovaných štol a tunelů
Ostění štoly z tvárnic na pero a drážku
Ostění štoly (tunelu) primární
Ostění štoly (tunelu) sekundární
Ostění štoly předpínané tlakem cementové malty
Ostění štoly z betonových dílců dodatečně předpínaných
Ostění z lichoběžníkových tvárnic
Ostění z tvárnic
Horninový tlak na ostění
Lisovaný beton v  ostění
Pohyblivé skruže pro stavbu ostění z tvárnic
Pojízdné ocelové bednění pro zřízení ostění štoly z monolitického betonu
Spojení plných předvyrobených dílců v  ostění
Výztuž (ostění)
Tunel budovaný v  otevřeném výkopu
Otevřený výkop
Propichování vodorovným beraněním s  otevřeným čelem
Oprava lokálních poruch a netěsností potrubí dálkově ovládaným robotem
Vrty okrajové
P
Pasivní odpor horniny (viz tlak horniny)
Relining výstelkou z navíjených pásů
Pažina boční
Pažina hnaná
Pažiny ocelové
Ostění štoly z tvárnic na pero a drážku
Tunel pro pěší
Havarijní plán
Plášť štítu
Komplex štítový plně mechanizovaný
Spojení plných předvyrobených dílců v ostění
Vrtání na plný průřez
Plocha odlomu
Klín plochý
Podzemní stavba plošná
Průtrž hornin a plynů
Propichování pneumatické
Štít pneumatický
Počáteční a koncový sklon vrtu
Dřevěné bednění podkovovité štoly
Oblouk důlní ocelový pro podkovovitý výrubní průřez
Podvlak královský
Podvoj (viz veřej)
Vedení děl v  podzemí
Vybraná důlní zařízení v  podzemí
Podzemní dílo
Podzemní dílo drobné
Podzemní dráha
Podzemní liniová stavba (viz podzemní stavba liniová)
Podzemní objekty ochranné
Podzemní objekty záštitné
Podzemní stavba
Podzemní stavba halová
Podzemní stavba liniová
Podzemní stavba plošná
Objekt podzemní
Stěna podzemní
Štít pro práci pod hladinou podzemní vody
Voda podzemní
Vytýčení a zajištění polohy podzemní stavby
Obnova podzemního objektu
Přestavba podzemního objektu
Sanace podzemního objektu
Průnik podzemních vod (viz infiltrace)
Společná trasa podzemních vedení
Větrání podzemních objektů
Výstavba tunelů a velkoprostorových podzemních děl (viz podzemní dílo)
Pohyblivé skruže pro stavbu ostění z tvárnic
Pojízdné ocelové bednění pro zřízení ostění štoly z monolitického betonu
Vytýčení a zajištění polohy podzemní stavby
Výstavba pomocí tzv. pražských rámů
Šachta pomocná
Štola pomocná (přístupová)
Veřej pomocná
Pomůcka k použití výbušnin
Portál tunelu
Ražení nečleněným porubem
Odstraňování lokálních poruch
Oprava lokálních poruch a netěsností potrubí dálkově ovládaným robotem
Oprava lokálních poruch a netěsností potrubí záplatou
Postup pracovní
Postup technologický
Celoprofilová výměna stok a kanalizačních přípojek frézováním potrubí
Frézování potrubí
Metoda dynamického trhání starého potrubí
Metoda rozrušování starých potrubí frézou
Metoda statického trhání starého potrubí
Oprava lokálních poruch a netěsností potrubí dálkově ovládaným robotem
Oprava lokálních poruch a netěsností potrubí záplatou
Oprava potrubí dvousložkovými kapalinami
Rovnání deformovaného potrubí
Trhání a řezání potrubí
Ukládání potrubí rozrývačem
Vkládání nového potrubí do starého (viz relining)
Vkládání vinutého potrubí
Vnitřní cementace potrubí
Vrtání se současným zatlačením potrubí
Pomůcka k použití výbušnin
Mikrotunelování s  použitím štítů
Vrtání s  použitím vysokotlaké kapaliny
Vybraná důlní zařízení používaná na povrchu
Práce geodetické
Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP)
Ohňostrojné práce
Přípravné práce
Běh prací
Harmonogram prací
Štít pro práci pod hladinou podzemní vody
Orgán pracovní
Postup pracovní
Právo horní
Výstavba pomocí tzv. pražských rámů
Ostění štoly (tunelu) primární
Profily průchozí a průlezné
Oprávnění k  projektování a navrhování objektů a zařízení
Propichování hydraulické
Propichování pneumatické
Propichování vibrační
Propichování vodorovným beraněním s otevřeným čelem
Propichování vodorovným beraněním s uzavřeným čelem
Prorážka štoly (tunelu)
Dobývací prostor
Hranice dobývacího prostoru
Protlačování neřízenými soupravami
Protlačování řízenými soupravami
Protlačování s horizontálním vrtáním
Štít pro protlačování
Trouba k  protlačování
Zařízení na protlačování štol (trub)
Trubní protlak (viz protlačování)
Činnost prováděná hornickým způsobem
Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Nevýbušné provedení
Dokumentace provozní podle ČBÚ
Kniha provozu
Renovace za provozu
Metoda prstencová
Břitový prstenec
Profily průchozí a průlezné
Profily průchozí a průlezné
Průnik podzemních vod (viz infiltrace)
Oblouk důlní ocelový pro podkovovitý výrubní průřez
Vrtání na plný průřez
Zařízení pro ražení štítem malého průřezu (viz štítování)
Štít pro malé průřezy
Průtrž hornin a plynů
Průval vody
Geotechnický průzkum
Průzkum inženýrsko-geologický (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Průzkum kamerový
Hydrogeologický průzkum
Šachta průzkumná
Štola průzkumná
Řešitel geotechnického průzkumu
Předání výbušniny
Tunel předělový
Ostění předpínané hydraulickými zvedáky
Ostění štoly předpínané tlakem cementové malty
Ostění štoly z betonových dílců dodatečně předpínaných
Štola předrážená při štítování
Spojení plných předvyrobených dílců v ostění
Přenosné ocelové bednění kruhové štoly
Přestavba podzemního objektu
Příď štoly
Hydromotor přímočarý
Přípravné práce
Kotvení tunelového přístropí před výrubem
Štola pomocná (přístupová)
Ukládání nových vedení do původních tras (viz relining)
R
Výztuž ocelová rámová (viz výztuž důlní)
Výstavba pomocí tzv. pražských rámů
Štít razicí
Štít razicí plnoprofilový
Ražba klasická
Ražba sestupná
Ražba vzestupná
Ražení erektorové
Ražení hnané
Ražení nečleněným porubem
Ražení nečleněným porubem bezvýstrojným
Ražení s využitím spolupůsobení masivu
Ražení speciální
Ražení štol
Souprava pro ražení štoly
Stroje pro vzestupné a sestupné ražení s vodicím vrtem
Štola směrová při ražení štítem
Zařízení pro ražení štítem malého průřezu (viz štítování)
Výstavba ražením (viz ražení)
Ražnost horniny
Rekonstrukce (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Relining dlouhotrubní
Relining krátkotrubní
Relining výstelkou z navíjených pásů
Relining zatahováním dočasně zdeformovaných trub
Renovace za provozu
Metoda renovační
Retenční stoka
Hydromotor rotační
Kanalizační rám
Metoda nová rakouská tunelovací
Robot kanalizační
Oprava lokálních poruch a netěsností potrubí dálkově ovládaným robotem
Rovnání deformovaného potrubí
Roznět náloží
Rozpojování hornin trhavinami
Metoda rozrušování starých potrubí frézou
Ukládání potrubí rozrývačem
Rozteč vrtů
Rukávec (hadice) vytvrzovaný v místě opravy
Rychlost vrtání
Rypadlo lopatové
Ř
Dopravní řád podle ČBÚ
Řešitel geotechnického průzkumu
Řídicí hrot
Řídicí ústrojí
Protlačování řízenými soupravami
Správní řízení (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Trhání a řezání potrubí
Vodorovné řízené vrtání
S
Samonosnost horninového masivu
Sanace (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Sanace podzemního objektu
Sanace sítí technického vybavení
Sanace výstelkovými hadicemi
Sektorové ventily
Ostění štoly (tunelu) sekundární
Ražba sestupná
Stroje pro vzestupné a sestupné ražení s vodicím vrtem
Vrtné schéma
Tunel silniční
Tunel smyčkový
Tunel spojovací
Zatahovací síla
Sítě technického vybavení
Bezvýkopové odstraňování starých sítí technického vybavení
Destrukční metody oprav sítí technického vybavení
Obnova sítí technického vybavení
Sanace sítí technického vybavení
Hornina skalní
Sklady výbušnin
Počáteční a koncový sklon vrtu
Sklon vrstev
Báňská záchranná služba
Směr vrstev
Štola směrová
Štola směrová při ražení štítem
Injektážní směs
Sonda kopaná
Vrtání se současným zatlačením potrubí
Souprava pro betonáž štol
Souprava pro ražení štoly
Protlačování neřízenými soupravami
Protlačování řízenými soupravami
Vrtné soutyčí
Ražení speciální
Spojení plných předvyrobených dílců v ostění
Společná trasa podzemních vedení
Česká společnost pro bezvýkopové technologie
Mezinárodní společnost pro bezvýkopové technologie
Ražení s využitím spolupůsobení masivu
Správní řízení (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Orgány státní báňské správy
Výdřeva štoly srubová
Chemická stabilizace
Stanice mezitlačná (viz tlačná mezistanice)
Tlačná stanice
Tunel staniční
Staré důlní dílo
Metoda dynamického trhání starého potrubí
Metoda statického trhání starého potrubí
Vkládání nového potrubí do starého (viz relining)
Šachta startovací
Bezvýkopové odstraňování starých sítí technického vybavení
Metoda rozrušování starých potrubí frézou
Metoda vytahování starých potrubí
Stáří horniny
Metoda statického trhání starého potrubí
Orgány státní báňské správy
Stavba (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Stavba kombinovaná
Stavba podzemní liniová
Liniová stavba (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Podzemní liniová stavba
Podzemní stavba
Podzemní stavba halová
Podzemní stavba plošná
Vodohospodářská stavba (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Pohyblivé skruže pro stavbu ostění z tvárnic
Vytýčení a zajištění polohy podzemní stavby
Zakládání staveb
Stavební objekt (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Šachta stavební
Stavební úřad (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Staveniště (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Stěna podzemní
Tunelování ve stlačeném vzduchu
Stojky jednotlivé
Celoprofilová výměna stok a kanalizačních přípojek frézováním potrubí
Retenční stoka
Stroj těžní
Stroje pro vzestupné a sestupné ražení s vodicím vrtem
Stroje razicí
Dosah stroje nebezpečný
Strop kruhové štoly (tunelu)
Strop štoly (viz strop)
Vrty střední
Stříkaná omítka
Šachta svislá
Š
Čelo štoly
Dno štoly
Dočasné vystrojení štoly
Dřevěné bednění podkovovité štoly
Dřík šachty
Šachta cílová
Šachta dopravní
Šachta lomová
Šachta odvzdušňovací
Šachta pomocná
Šachta průzkumná
Šachta startovací
Šachta stavební
Šachta svislá
Šachta šikmá
Šachta úklonová
Šachta úniková
Šachta větrací
Šachta vyrovnávací
Šachta vytyčovací
Těžní zařízení v  šachtě
Hloubení stavební šachty
Náraží šachty
Ostění šachty
Věnce dříku šachty
Zhlaví šachty
Šachta šikmá
Důlní škody
Štít kombinovaný
Štít nožový
Štít pneumatický
Štít pro malé průřezy
Štít pro práci pod hladinou podzemní vody
Štít pro protlačování
Štít razicí
Štít razicí plnoprofilový
Štít tunelovací částečně mechanizovaný
Štít tunelovací mechanizovaný
Štít tunelovací nemechanizovaný
Zařízení pro ražení štítem malého průřezu (viz štítování)
Štola předrážená při štítování
Ostění štítovaných štol a tunelů
Komplex štítový plně mechanizovaný
Břit štítu
Mikrotunelování s použitím štítů
Plášť štítu
Ostění štítovaných štol a tunelů
Ražení štol
Souprava pro betonáž štol
Zařízení na protlačování štol (trub)
Štola dědičná
Štola dopravní
Štola kanalizační
Štola komunikační
Štola měřická
Štola pomocná (přístupová)
Štola průzkumná
Štola předrážená při štítování
Štola směrová
Štola směrová při ražení štítem
Štola tlaková
Ostění štoly z betonových dílců dodatečně předpínaných
Prorážka štoly (tunelu)
Kombinované bednění kruhové štoly
Ležaté štoly a tunely
Ostění štoly (tunelu) primární
Ostění štoly (tunelu) sekundární
Ostění štoly předpínané tlakem cementové malty
Ostění štoly z tvárnic na pero a drážku
Pojízdné ocelové bednění pro zřízení ostění štoly z monolitického betonu
Přenosné ocelové bednění kruhové štoly
Příď štoly
Souprava pro ražení štoly
Strop kruhové štoly (tunelu)
Strop štoly (viz strop)
Trvalé vystrojení štoly
Vodorovné vrtání se šnekovým dopravníkem
Výdřeva štoly srubová
Výdřeva štoly zesílená
T
Vyhrazená zařízení technická
Bezvýkopové odstraňování starých sítí technického vybavení
Bezvýkopové technologie
Obnova sítí technického vybavení
Sanace sítí technického vybavení
Sítě technického vybavení
Vedení technicko-technologického vybavení
Technický dozor (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Vedení technicko-technologického vybavení
Česká společnost pro bezvýkopové technologie
Mezinárodní společnost pro bezvýkopové technologie
Televizní inspekční systém
Těžní nádoba
Stroje těžní
Těžní zařízení v šachtě
Tlačná mezistanice
Tlačná stanice
Tlak horniny
Aktivní horninový tlak (viz tlak horniny)
Geostatický tlak
Horninový tlak na ostění
Ostění štoly předpínané tlakem cementové malty
Vrtání tlakem kapaliny
Štola tlaková
Čištění tlakovou vodou
Destrukční metody oprav sítí technického vybavení
Mikrotunelování s vyrovnáváním zemního tlaku
Tunel točitý
Ukládání nových vedení do původních tras (viz relining)
Společná trasa podzemních vedení
Trhací práce
Trhání a řezání potrubí
Metoda dynamického trhání starého potrubí
Metoda statického trhání starého potrubí
Rozpojování hornin trhavinami
Trouba k protlačování
Beranění trub
Odstraňování deformací zdeformovaných trub
Relining zatahováním dočasně zdeformovaných trub
Zařízení na protlačování štol (trub)
Trubka vrtná
Trubní protlak (viz protlačování)
Trvalé vystrojení štoly
Injektáž trysková
Třída horniny
Tunel budovaný v otevřeném výkopu
Tunel horský
Tunel městské dráhy
Tunel městský
Tunel naplavovaný
Tunel odpadní
Tunel plavební
Tunel pod vodou
Tunel pro pěší
Tunel předělový
Tunel silniční
Tunel smyčkový
Tunel spojovací
Tunel staniční
Tunel střechovitý
Tunel šikmý
Tunel točitý
Tunel úboční
Tunel úklonový
Tunel vrcholový
Tunel základnový
Tunel železniční
Metoda nová rakouská tunelovací
Štít tunelovací částečně mechanizovaný
Štít tunelovací mechanizovaný
Štít tunelovací nemechanizovaný
Klasické tunelování
Tunelování ve stlačeném vzduchu
Tunelování ve zmrazených horninách
Tunelování ve zpevněných horninách
Kotvení tunelového přístropí před výrubem
Ostění štítovaných štol a tunelů
Ostění štoly (tunelu) primární
Ostění štoly (tunelu) sekundární
Portál tunelu
Prorážka štoly (tunelu)
Strop kruhové štoly (tunelu)
Výstavba tunelů a velkoprostorových podzemních děl (viz podzemní dílo)
Ležaté štoly a tunely
Ostění štoly z  tvárnic na pero a drážku
Ostění z lichoběžníkových tvárnic
Ostění z  tvárnic
Pohyblivé skruže pro stavbu ostění z  tvárnic
Tyč vrtací
U/Ú
Tunel úboční
Ukládání nových vedení do původních tras (viz relining)
Ukládání potrubí rozrývačem
Šachta úklonová
Tunel úklonový
Hloubka uložení objektu
Šachta úniková
Český báňský úřad (ČBÚ)
Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP)
Stavební úřad (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Obvodní báňské úřady (OBÚ)
Objekty pro výrobu, zpracování a uskladňování výbušnin
Řídicí ústrojí
Propichování vodorovným beraněním s  uzavřeným čelem
Chráněné ložiskové území
V
Hnací hydraulické válce
Hydraulický válec
Sektorové ventily
Odvodňovací věnec
Počáteční a koncový sklon vrtu
Podzemní voda (viz voda podzemní)
Propichování vibrační
Průnik podzemních vod (viz infiltrace)
Propichování vodorovným beraněním s otevřeným čelem
Propichování vodorovným beraněním s uzavřeným čelem
Čištění tlakovou vodou
Průval vody
Důlní vody
Rychlost vrtání
Kombinované mechanicko-hydraulické vrtání
Protlačování s horizontálním vrtáním
Vrtné schéma
Sklon vrstev
Směr vrstev
Společná trasa podzemních vedení
Stroje pro vzestupné a sestupné ražení s  vodicím vrtem
Šachta větrací
Štít pro práci pod hladinou podzemní vody
Trubka vrtná
Tunel pod vodou
Tunel vrcholový
Ukládání nových vedení do původních tras (viz relining)
Vedení děl v podzemí
Vedení technického vybavení (viz sítě technického vybavení)
Vedení technicko-technologického vybavení
Věnce dříku šachty
Veřej pomocná
Veřej vložená
Větrání podzemních objektů
Vkládání vinutého potrubí
Vkládání nového potrubí do starého (viz relining)
Vkládání vinutého potrubí
Veřej vložená
Vrty vlomové
Vnitřní cementace potrubí
Voda podzemní
Vodohospodářská stavba (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Vodorovné řízené vrtání
Vodorovné vrtání s hydrodopravou
Vodorovné vrtání se šnekovým dopravníkem
Vrty volné
Vrchní dozor
Vrt jádrový
Vrt plnoprofilový
Vrtací kladivo
Tyč vrtací
Vodorovné řízené vrtání
Vrtání na plný průřez
Vrtání neřízené
Vrtání s použitím vysokotlaké kapaliny
Vrtání s vodicím vrtem
Vrtání s výpažnicí
Vrtání se současným zatlačením potrubí
Vodorovné vrtání se šnekovým dopravníkem
Vrtání tlakem kapaliny
Vrtání vysokotlakou kapalinou
Vrtání s vodicím vrtem
Vrtná hlava
Vrtná kolona
Vrtné schéma
Vrtné soutyčí
Osa vrtu
Rozšiřovač vrtu
Rozteč vrtů
Vrty okrajové
Vrty průzkumné
Vrty střední
Vrty vlomové
Vrty volné
Metoda obvodového vrubu
Vtažná jáma
Bezvýkopové odstraňování starých sítí technického vybavení
Destrukční metody oprav sítí technického vybavení
Obnova sítí technického vybavení
Sanace sítí technického vybavení
Sítě technického vybavení
Vedení technického vybavení (viz sítě technického vybavení)
Vedení technicko-technologického vybavení
Vybraná důlní zařízení používaná na povrchu
Vybraná důlní zařízení v podzemí
Výbuch chemický
Výbuchové hoření
Evidence výbušnin
Objekty pro výrobu, zpracování a uskladňování výbušnin
Oblouk důlní ocelový pro podkovovitý výrubní průřez
Pomůcka k použití výbušnin
Sklady výbušnin
Nakládání s  výbušninami
Výbušniny (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Předání výbušniny
Výdřeva štoly
Výdřeva štoly srubová
Výdřeva štoly zesílená
Výhradní ložisko
Dobývání výhradních ložisek nerostů
Vyhrazená zařízení (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Vyhrazená zařízení elektrická (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Vyhrazená zařízení technická
Nerosty vyhrazené
Otevřený výkop
Tunel budovaný v otevřeném výkopu
Celoprofilová výměna stok a kanalizačních přípojek frézováním potrubí
Vrtání s  výpažnicí
Suspenze výplachová (viz výplach)
Objekty pro výrobu, zpracování a uskladňování výbušnin
Šachta vyrovnávací
Mikrotunelování s  vyrovnáváním zemního tlaku
Výrub nadměrný, dočasný
Výrub nadměrný, nahodilý
Kotvení tunelového přístropí před výrubem
Kotvení líce výrubu
Vystrojení výrubů
Vrtání vysokotlakou kapalinou
Výstavba (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Výstavba dolů a lomů
Výstavba komínů (viz komín)
Výstavba pomocí tzv. pražských rámů
Výstavba protlačováním (viz protlačování)
Výstavba ražením (viz ražení)
Výstavba s využitím spolupůsobení masivu (viz ražení s využitím spolupůsobení masivu)
Výstavba tunelů a velkoprostorových podzemních děl (viz podzemní dílo)
Výstavba tunelů a velkoprostorových podzemních děl (viz podzemní dílo)
Odborná způsobilost ve výstavbě (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Relining výstelkou z navíjených pásů
Sanace výstelkovými hadicemi
Vystrojení výrubů
Vystrojení ztracené
Dočasné vystrojení štoly
Trvalé vystrojení štoly
Zděné dočasné vystrojení
Metoda vytahování starých potrubí
Rukávec (hadice) vytvrzovaný v místě opravy
Vytýčení a zajištění polohy podzemní stavby
Šachta vytyčovací
Výstavba s využitím spolupůsobení masivu (viz ražení s využitím spolupůsobení masivu)
Geologický výzkum
Výztuž (ostění)
Výztuž dřevěná (viz výztuž důlní)
Výztuž důlní
Výztuž ocelová rámová (viz výztuž důlní)
Tunelování ve stlačeném vzduchu
Ražba vzestupná
Stroje pro vzestupné a sestupné ražení s vodicím vrtem
Z
Báňská záchranná služba
Vytýčení a zajištění polohy podzemní stavby
Zakládání staveb
Horní zákon
Zákon o hornické činnosti
Tunel základnový
Zálom (viz výlom)
Osazování záplat
Oprava lokálních poruch a netěsností potrubí záplatou
Zařízení na protlačování štol (trub)
Zařízení pro ražení štítem malého průřezu (viz štítování)
Naváděcí zařízení
Oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení
Těžní zařízení v šachtě
Vybraná důlní zařízení používaná na povrchu
Vybraná důlní zařízení v podzemí
Vyhrazená zařízení (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Vyhrazená zařízení elektrická (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Vyhrazená zařízení technická
Zvláštní zásahy do zemské kůry
Podzemní objekty záštitné
Relining zatahováním dočasně zdeformovaných trub
Vrtání se současným zatlačením potrubí
Odstraňování deformací zdeformovaných trub
Zděné dočasné vystrojení
Mikrotunelování s vyrovnáváním zemního tlaku
Výdřeva štoly zesílená
Zhlaví šachty
Zkouška in-situ
Zkouška penetrační
Tunelování ve zmrazených horninách
Nebezpečná zóna
Tunelování ve zpevněných horninách
Objekty pro výrobu, zpracování a uskladňování výbušnin
Činnost prováděná hornickým způsobem
Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Odborná způsobilost ve výstavbě (viz Slovník pojmů ve výstavbě)
Pojízdné ocelové bednění pro zřízení ostění štoly z monolitického betonu
Ostění předpínané hydraulickými zvedáky
Zvláštní zásahy do zemské kůry
Vystrojení ztracené
Ž
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.