S 01.01.GEO - Literatura

<< Úvodní strana
LITERATURA

[1] ČSN 73 1001 Zakládání staveb - Základová půda pod plošnými základy, 1987.

[2] ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla, 2006.

[3] ČSN P ENV 1997-2 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Navrhování na základě laboratorních zkoušek, 2000.

[4] ČSN P ENV 1997-3 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 3: Navrhování na základě terénních zkoušek, 2000.

[5] ČSN ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby - Slovník - Část 1: Obecné termíny.

[6] ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, 1998.

[7] ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů, 1993.

[8] ČSN 73 7508 Železniční tunely, 2002.

[9] Svoboda, J. a kol.: Encyklopedický slovník geologických věd. ACADEMIA, Praha 1983.

[10] Malá československá encyklopedie. ACADEMIA, Praha 1984.

[11] Jumikis, A. R.: Soil Mechanics. University Series in Civil Engineering and Applied Mechanics, D. van Nostrand Comp. Inc. Toronto, Princeton, New York, London 1962.

[12] Lambe, T. W. Whitman: Soil Mechanics. John Wiley & Sons, Inc. New York 1969.

[13] Hanna, T. H.: Field Instrumentation in Geotechnical Engineering. Trans Tech Publications 1985.

[14] Pašek, J., Matula M. a kol.: Inženýrská geologie, I. a II. díl. Česká matice technická, Technický průvodce sv. 76, Praha 1995.

[15] Rozsypal, A.: Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Bratislava, Jaga Group.

[16] Vaníček, I.: Geomechanika 10 - Mechanika zemin. Skriptum, ČVUT, Praha 2000.

[17] Konzultace u profesora Ing. Jiřího Škopka, DrSc.

[18] Kolektiv: Slovník pojmů ve výstavbě DOS M 01.01. Informační centrum ČKAIT, Praha 2000.

[19] Kolektiv: Slovník pojmů ve výstavbě - Bezvýkopové technologie DOS M 01.01 BVT. Informační centrum ČKAIT, Praha 2004.

Pokračování >>>

 
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.