MP 1.1.2 - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

MP 1.1.2

aktualizace 2018

Anotace:

Pomůcka MP 1.1.2 Projektová činnost - Zásady organizace výstavby popisuje obvyklé výkony autorizovaných osob při zpracování dokumentace pozemních staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

OBSAH

Úvod

1

Právní rámec činnosti autorizovaných osob

1.1

Základní pojmy

1.2

Seznam použitých zkratek

1.3

Právní rámec výkonu činnosti AO při ZOV

1.4

Obecný postup činnosti autorizovaných osob při organizaci výstavby

1.5

Principy ochrany veřejného zájmu

1.6

Principy spolupráce autorizovaných osob

2

Postupy autorizovaných osob při stanovení zásad organizace výstavby

2.1

Rozdělení postupů autorizovaných osob

2.2

Postup při zpracování zásad organizace výstavby

2.3

Bezpečnost a ochrana zdraví

2.4

Ochrana životního prostředí

3

Plán organizace výstavby (POV)

3.1

Postup zpracování dokumentace plánu organizace výstavby

3.2

Technická zpráva

3.3

Návrh (výkres) situace v plánu organizace výstavby

3.4

Časový plán výstavby

3.5

Projednání plánu organizace výstavby

4

Přílohy

4.1

Obsah zásad organizace výstavby v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení

4.2

Vzorový obsah dokumentace plánu organizace výstavby

4.3

Navrhování zařízení staveniště

4.4

Značky pro situaci POV

4.5

Obsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

5

Literatura

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit