A 2.1 Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR A TECHNIK V PROCESU VÝSTAVBY

A 2.1

aktualizace 2016

Klíčová slova:

autorizace, autorizovaný inspektor, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik, výkon profese, předpisy interní

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Vysvětlení a informace o podmínkách výkonu činnosti autorizovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., (autorizační zákon) v intencích dalších právních předpisů (stavební zákon, zákon o živnostenském podnikání, zákon o zadávání veřejných zakázek), jejich jednotná aplikace v praxi. Publikace je určena především autorizovaným inženýrům a technikům - členům ČKAIT, slouží také jako potřebná pomůcka pracovníkům stavebních úřadů, živnostenských úřadů, případně investorům veřejných zakázek; usnadňuje orientaci při posuzování působnosti autorizovaných osob ve výstavbě v návaznosti na obor či specializaci autorizace. Definuje obsah oborů a specializací autorizace, rozsah působnosti a výkon činnosti autorizovaného inženýra a technika. Uvádí základní pojmy z oblasti živnostenského podnikání ve výstavbě. V příloze jsou v plném znění publikovány důležité dokumenty; např. stanoviska k výkonu vybraných činností autorizovaným technikem, k požárně bezpečnostní problematice ve výstavbě, k používání autorizačního razítka, k projektování oprav mostů aj.

OBSAH

Úvod

1

Základní údaje

1.1

Základní právní předpisy

1.2

Význam základních pojmů

1.3

Obecné podmínky výkonu činnosti autorizované osoby

2

Oprávnění autorizované osoby

2.1

Oprávnění ve vztahu ke stavebnímu zákonu - vybrané činnosti ve výstavbě

2.2

Obory a specializace

2.3

Působnost autorizované osoby podle autorizačního zákona

3

Výkon činnosti autorizované osoby

3.1

Svobodné povolání

3.2

Živnostenské podnikání

3.3

Odpovědný zástupce

3.4

Autorizovaná osoba jako zaměstnanec

3.5

Podnikání osob ze zemí Evropské unie

4

Podmínky činnosti autorizované osoby

4.1

Získání autorizace

4.2

Rozšíření autorizace

4.3

Používání označení autorizované osoby

4.4

Používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika a vedení deníku autorizované osoby

4.5

Disciplinární odpovědnost autorizované osoby

4.6

Zánik, odejmutí a pozastavení autorizace

4.7

Členství v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

4.8

Pojištění autorizované osoby

5

Výkon činnosti v rámci Evropské unie

5.1

Oprávnění k výkonu vybraných činností občany Evropské unie v ČR

5.2

Občané členských států EU v České republice

5.3

Občané ČR v členských zemích EU

6

Přílohy

6.1

Pravidla pro používání razítka

6.2

Společné stanovisko MMR ČR a ČKAIT k rozsahu oprávnění autorizovaného technika

6.3

Stanovisko MMR ČR k rozsahu oprávnění autorizovaného stavitele

6.4

Stanovisko ke způsobu prokazování oprávněností ke zpracování dokumentace předkládané k územnímu a stavebnímu řízení

6.5

Stanovisko MMR ČR k dotazu ve věci projektování oprav mostů

6.6

Směrnice pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit