A 2.1 Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby

1 2 3

Vysvětlivky ke kapitolám 2 až 5:

1) Dříve udělená autorizace v oboru vodohospodářské stavby, nebo v jeho specializacích, je shodná s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, nebo v jeho specializacích. Vydaná osvědčení o autorizaci a autorizační razítka zůstávají v platnosti.

2) Nejedná se o autorizaci podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

3) Text „Pravidel“ uveřejněný na zadní straně dříve předaného Deníku autorizované osoby již může být překonán novým zněním. Současně platné znění uvádí příloha 6.1. Případné změny budou zveřejněny na www.ckait.cz.

4) V současné době v implementačním procesu do národních právních systémů členských států EU.

5) Směrnice ČKAIT pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující (uvedeno na www.ckait.cz, také v příloze 6.6).

6) V současné době v implementačním procesu do národních právních systémů členských států EU.

Vysvětlivky k příloze 6.1:

1) §13 odst. 3 zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) §13 odst. 4 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3