Nařízení pro stavební výrobky (CPR) a projektant

Nařízení pro stavební výrobky (CPR) a projektant

Od 1. 7. 2013 vstoupilo v účinnost Nařízení (EU) č. 305/2011 pro stavební výrobky (CPR – Construction Products Regulation), které požaduje výlučně prohlášení o vlastnostech (PoV nebo DoP – Declaration of Performance) a to v písemné podobě, zasílané např. zároveň s dodávkou výrobku na stavbu nebo s daňovým dokladem. Každý evropský výrobce stavebních výrobků je povinen, až na malé možné výjimky vydat prohlášení o vlastnostech, které musí následně zpřístupnit technické veřejnosti na své internetové stránce nebo jiným dostupným způsobem.

Prohlášení o vlastnostech se vydává jen pro stavební výrobky označované CE, na které se vztahuje harmonizovaná norma, případně pro ty, na které se vztahuje EAD (Evropský dokument pro posuzování, který nahrazuje původní ETAG; tyto výrobky nejsou v současnosti součástí této aplikace).

Vydáním Nařízení (EU) č. 305/2011 pro stavební výrobky bylo ukončeno období, kdy výrobce vydával prohlášení o shodě, které neobsahovalo žádné technické informace o výrobku využitelné při navrhování staveb. V současné době je u výrobků značených CE prohlášení o shodě nepřípustné.

Vzhledem k tomu, že je na rozhodnutí výrobce kolik vlastností ve vztahu k základním charakteristikám bude deklarovat, právně za ně odpovídat a tyto uvádět pro jednotlivé typy výrobku v prohlášení o vlastnostech, musí být projektant velmi obezřetný při používání obchodních názvů výrobků.

Použije-li je, vždy se musí v příslušném prohlášení o vlastnostech přesvědčit, zda výrobce deklaruje ty vlastnosti výrobku, které utváří vlastnosti konstrukce a propůjčují konstrukci požadované vlastnosti (výrobky pro konstrukční a nekonstrukční použití, výrobky s požadovanou třídou reakce na oheň apod.), za použití dané kombinace surovin nebo jiných prvků jedinečným výrobním postupem. Typ výrobku by měl být v projektové dokumentaci specifikován jedinečným identifikačním kódem. Typ výrobku je podle Nařízení pro stavební výrobky CPR soubor reprezentativních úrovní nebo tříd vlastností stavebního výrobku ve vztahu k základním charakteristikám tohoto výrobku vyrobeného za použití dané kombinace surovin nebo jiných prvků daným výrobním postupem. Je definován vlastnostmi, výrobcem závazně deklarovanými v prohlášení o vlastnostech. Tedy např. 5 typů výrobků může být fyzicky totožný výrobek lišící se počtem prohlášených vlastností. Odlišnost bude pouze v jiném prohlášení o vlastnostech a tedy i jiné odpovědnosti výrobce.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.