A 3.21 - Smluvní vztahy ve výstavbě

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

SMLUVNÍ VZTAHY VE VÝSTAVBĚ

A 3.21

1. vydání 2016 - kontrola 2020

Klíčová slova:

předpisy právní, smlouvy, právo vlastnické, právo věcné, pokuty, zakázky veřejné, podmínky obchodní, podmínky smluvní, vzory smluv, vztahy smluvní, kvalita

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka se zaměřuje na smluvní agendu a související úkony v oblasti přípravy a provádění staveb. Popisuje postupy při uzavírání smluvních vztahů se zaměřením zejména na působení autorizovaných osob v tomto procesu. Je však využitelná i pro subjekty, které v investiční výstavbě nevykonávají činnosti upravené autorizačním zákonem. Obsahuje vzory smluv.

OBSAH

Úvod

1

Základní pojmy a zkratky

2

Právní rámec

2.1

Rekodifikace soukromého práva

2.2

Typy a druhy smluv ve výstavbě

2.2.1

Právní režim smluv (přechodná ustanovení)

2.2.2

Přehled zásadních změn ve smluvním právu

2.3

Typy a druhy smluv při přípravě a provádění staveb

2.3.1

Základní typy smluv

2.4

Smlouva o dílo

2.4.1

Cena a platební podmínky

2.4.2

Vlastnické právo

2.4.3

Provedení a převzetí díla

2.4.4

Záruka za jakost

2.4.5

Smluvní pokuta

2.4.6

Společná odpovědnost účastníků výstavby

2.5

Smlouva příkazní

2.6

Smlouva o smlouvě budoucí

3

Ochrana veřejného zájmu z hlediska činnosti autorizovaných osob

3.1

Principy ochrany veřejného zájmu

3.2

Autorizované osoby a jejich postavení v procesu výstavby

3.3

Principy spolupráce autorizovaných osob

4

Postupy autorizovaných osob při uzavírání smluvních vztahů v přípravě staveb

4.1

Postupy v nabídkovém řízení obecně

4.2

Zakázky financované ze soukromých zdrojů

4.2.1

Poptávka

4.2.2

Nabídkové řízení jako součást uzavírání smluvních vztahů

4.2.3

Uzavření smluvních vztahů - konkrétní postupy

4.3

Veřejné zakázky

4.3.1

Zpracování nabídky u veřejných zakázek

4.3.2

Konkrétní postupy v zadávacím řízení včetně uzavření smluvních vztahů

5

Postupy autorizovaných osob při uzavírání smluvních vztahů v provádění staveb

5.1

Rozdělení postupů

5.1.1

Rozdělení podle subjektů vstupujících do smluvního vztahu

5.1.2

Rozdělení podle toho, zda se jedná o veřejnou zakázku nebo zakázku financovanou ze soukromých zdrojů

5.1.3

Rozdělení podle druhu a velikosti stavby

5.1.4

Rozdělení podle zvoleného dodavatelského systému a způsobu výstavby

5.2

Postupy v nabídkovém řízení

5.2.1

Obecné zásady pro uzavírání smlouvy o dílo na zhotovení stavby

5.2.2

Stručná charakteristika postupu a standard výkonu autorizované osoby

5.2.3

Zakázky financované ze soukromých zdrojů

5.2.4

Specifika zadávání veřejných zakázek

6

Využití obchodních podmínek a smluvních vzorů

6.1

Obchodní podmínky

6.1.1

Obchodní podmínky při přípravě staveb

6.1.2

Obchodní podmínky při provádění staveb

6.2

Smluvní vzory

6.2.1

Smluvní vzory pro zajišťování projektové a inženýrské činnosti

6.2.2

Smluvní vzory pro zhotovení staveb

7

Používané znění smluvních vzorů

7.1

Smluvní vzory pro zajišťování projektové a inženýrské činnosti

7.1.1

Vzor smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace stavby a obstarání souvisejících výkonů

7.1.2

Vzor smlouvy příkazní na zajištění inženýrské činnosti související s dokumentací stavby a při její realizaci

7.1.3

Vzor smlouvy příkazní pro zajištění úkonů v rámci přípravy stavby

7.1.4

Vzor zjednodušené smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace stavby, jejích doplňků a změn

7.2

Smluvní vzory pro zhotovení staveb

7.2.1

Vzor smlouvy o dílo na zhotovení stavby při použití obchodních podmínek (obecný)

7.2.2

Vzor smlouvy o dílo na zhotovení stavby při použití obchodních podmínek FIDIC

7.2.3

Vzor smlouvy o dílo na zhotovení stavby (např. bytového domu) podle občanského zákoníku

7.2.4

Vzor smlouvy o dílo na zhotovení stavby podle občanského zákoníku (jednodušší verze - měřený kontrakt)

7.2.5

Vzor smlouvy o dílo na zhotovení stavby podle občanského zákoníku (rozšířená verze)

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2