Právní předpisy vztahující se k regulaci stavebních výrobků

Právní předpisy vztahující se k regulaci stavebních výrobků

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Tento zákon ve znění poslední novely zákona č. 100/2013 Sb. mj. definuje výrobky, které mohou ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem, tj. zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí a tyto výrobky nazývá jako výrobky stanovené.

Ve vztahu ke stavebním výrobkům se s účinností od 1.7.2013 zákon odvolává na Nařízení EU č. 305/2011 pro stavební výrobky (CPR - Construction Products Regulation).

Nařízení EU č. 305/2011 pro stavební výrobky (CPR)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (CPD).

Nařízení CPR vstoupilo v plnou účinnost dne 1.7.2013 jako přímo použitelný předpis Evropské Unie.

Toto Nařízení stanoví podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh uvedením harmonizovaných pravidel pro vyjádření vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám a pro používání označení CE u těchto výrobků. Nařízení CPR nestanoví žádné hodnotitelné požadavky na stavební výrobky, pouze obecně stanovuje 7 základních požadavků na stavby, které představují základ pro tvorbu harmonizovaných evropských norem a EAD (Evropský dokument pro posuzování, který nahrazuje původní ETAG; tyto výrobky nejsou součástí této aplikace).

Nařízení EU č. 305/2011 (CPR) se svojí podstatou značně liší od Směrnice pro stavební výrobky 89/106/EHS (CPD). Zavádí nové požadavky a odpovědnosti výrobců, dovozců, distributorů. Zavádí zcela nový dokument prohlášení o vlastnostech (PoV nebo DoP - Declaration of Performance), mění povahu a obsah štítku/označení CE. Dříve dle CPD výrobci vydávali ES prohlášení o shodě, kde pouze prohlašovali shodu s požadavky harmonizovaných norem bez jakékoliv specifikace vlastností výrobku.

Zcela nově je definován typ výrobku, kdy typem výrobku je soubor reprezentativních úrovní nebo tříd vlastností stavebního výrobku ve vztahu k základním charakteristikám tohoto výrobku vyrobeného za použití dané kombinace surovin nebo jiných prvků daným výrobním postupem. Tedy např. 5 typů výrobků může být fyzicky totožný výrobek lišící se počtem prohlášených vlastností. Odlišnost bude pouze v jiném prohlášení o vlastnostech a tedy i jiné odpovědnosti výrobce.

Z pohledu § 156 stavebního zákona stanovujícího požadavky na stavby a vymezujícího stavební výrobky, které mohou být navrženy a použity pro stavbu, nemohou být použity typy výrobků, jejichž soubor deklarovaných (prohlášených) vlastností v prohlášení o vlastnostech neumožní rozhodnout, zda je vhodný pro konkrétní použití ve stavbě. To je například v případě, kdy prohlášení o vlastnostech příslušného výrobku bude obsahovat pouze jednu, z hlediska použití výrobku „bezvýznamnou“ charakteristiku.    

Základní požadavky na stavby (dle Nařízení CPR)

Stavby jako celek i jejich jednotlivé části musejí vyhovovat zamýšlenému použití, zejména s přihlédnutím k bezpečnosti a ochraně zdraví osob v průběhu celého životního cyklu staveb. Po dobu ekonomicky přiměřené životnosti musí stavby při běžné údržbě plnit tyto základní požadavky na stavby:

  1. Mechanická odolnost a stabilita
  2. Požární bezpečnost
  3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
  4. Bezpečnost a přístupnost při užívání
  5. Ochrana proti hluku
  6. Úspora energie a tepla
  7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Aktualizace a změny Nařízení CPR platné k 17.03.2015

Do 17.03.2015 Komise přijala tyto změny nařízení CPR v přenesené pravomoci:

Prováděcí nařízení komise EU č. 1062/2013 ze dne 30. října 2013 stanovující formát evropského technického posouzení pro stavební výrobky.

N 305/2011, akt v přenesené pravomoci č. 157/2014 ze dne 30. října 2013, o podmínkách týkajících se zpřístupňování PoV/DoP na internetové stránce.

N 305/2011, akt v přenesené pravomoci č. 568/2014 ze dne 18. února 2014, měnící přílohu č. V nařízení EU, pokud jde o posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků.

N 305/2011, akt v přenesené pravomoci č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, měnící přílohu č. III – vzor pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.