TP 1.5 - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ PRO MĚSTSKÉ INŽENÝRY

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ PRO MĚSTSKÉ INŽENÝRY

(principy bezbariérového užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství)

TP 1.5

aktualizace 2019

Anotace:

Základním cílem pomůcky, je poskytnout informace vytváření podmínek bezbariérové přístupnosti prostředí pro aktivní tvorbu a koordinaci řešení území za účelem jeho zkvalitnění a dalšího rozvoje. Pozornost je zaměřena na přístupnost dvou základních skupin zdravotně postižených: tělesně a zrakově. Na základě jejich potřeb samostatného bezpečného pohybu a orientace a nezbytně nutných manipulačních prostorů musíme přistupovat k vlastnímu návrhu a realizaci. Výsledkem by měly být bezbariérové trasy celého řešeného území tak, aby se jednotlivé bezbariérové úpravy a prvky doplňovaly a tvořily jeden funkční celek.

OBSAH

Úvod

1

Základní pojmy

2

Zákonné prostředí k odstraňování bariér

3

Charakteristika požadavků přístupného prostoru

3.1

Podmínky snadného pohybu a manipulace

3.1.1

Osoby se zdravotním postižením

3.1.2

Senioři

3.2

Rozměrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru

3.2.1

Osoby s pohybovým postižením

3.2.2

Osoby se zrakovým postižením

3.3

Prvky pro samostatný pohyb osob se zrakovým postižením

4

Bezbariérové prostředí ve městě

4.1

Komunikace

4.1.1

Chodníky

4.1.2

Cyklostezky a pěší komunikace

4.1.3

Parkování

4.2

Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu

4.3

Pěší zóny a obytné ulice

4.4

Umístění mobiliáře

4.5

Výškové rozdíly terénu - schodiště a rampy

4.6

Nástupiště hromadné dopravy

4.7

Nástupiště na drahách

4.8

Parky a zahrady

4.9

Dětská hřiště

4.10

Areály obchodních center a výroby

4.11

Sportovní areály a rekreační plochy

4.12

Bezbariérové trasy a vstupy do budov

5

Informační systém

5.1

Piktogramy pro jednotlivé skupiny

5.2

Vytváření informačního systému prostředí

6

Nejčastější chyby projektových dokumentací

7

Závěr

8

Literatura

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit