TS 02 - Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Technický standard

GEOMETRICKÁ PŘESNOST SCHODIŠŤ A ŠIKMÝCH RAMP

TS 02

1. vydání 2020

Klíčová slova:

schodiště, rampa, rameno schodišťové, stupeň schodišťový, čára výstupní, přesnost geometrická, odchylka, přesnost měření

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Tento technický standard ČKAIT stanoví požadavky geometrické přesnosti schodišť a šikmých ramp s dokončeným povrchem. Cílem tohoto standardu je stanovit pravidla pro kontrolu a vyhodnocení geometrické přesnosti schodišť a šikmých ramp s dokončeným povrchem s ohledem na technologické možnosti provedení konstrukce při zachování co největší bezpečnosti pohybu po těchto konstrukcích.

OBSAH

Předmluva

1

Předmět

2

Termíny a definice

2.1

Schodiště (Staircase)

2.2

Atypické schodiště (Atypical staircase)

2.3

Šikmá rampa (Sliding ramp)

2.4

Schodišťové rameno (Flight of stairs)

2.5

Rameno šikmé rampy (Flight of sliding ramp)

2.6

Výstupní čára (Pitch line)

2.7

Sklon ramene (α) (Pitch)

2.8

Stupeň (Schodišťový stupeň) (Stair step)

2.9

Stupnice (Tread)

2.10

Výška stupně (h) (Rise)

2.11

Šířka stupně (b) (Going)

2.12

Mezní odchylka (Permitted deviation)

3

Navrhování stupňů schodišťového ramene nebo ramene šikmé rampy s dokončenou povrchovou úpravou

3.1

Zjednodušený návrh rozměru a tvaru schodišť a/nebo šikmých ramp

3.2

Podrobný návrh rozměru a tvaru schodišť a/nebo šikmých ramp

4

Doporučené odchylky geometrické přesnosti schodišťových ramen a ramen šikmých ramp, které vyplývají z provádění

4.1

Odchylka šířky schodišťových ramen a šikmých ramp

4.2

Odchylka sklonu schodišťových ramen a šikmých ramp

4.3

Odchylka geometrické přesnosti schodišťových stupňů a podest s povrchovou úpravou

5

Měření geometrických parametrů schodišť a šikmých ramp

5.1

Použitá měřidla

5.2

Postup měření

5.3

Vyhodnocení přesnosti měření

6

Literatura, citované normy a předpisy

7

Příloha č. 1 – Požadované rozměry schodišťových ramen a šikmých ramp

8

Příloha č. 2 – Bezpečnost pohybu po schodišti a šikmé rampě

9

Příloha č. 3 – Posouzení návrhu schodiště z hlediska úrazovosti

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

PŘEDMLUVA

Schodiště a šikmé rampy jsou nedílnou součástí většiny budov. Podléhají stejným technologickým principům a omezením jako ostatní stavební konstrukce. Schodiště a šikmé rampy musí splňovat základní technické požadavky, včetně bezpečnosti, která je do značné míry ovlivněna jejich navrženou geometrií a přesností skutečných rozměrů.

Požadavky na vybrané technické parametry (rozměry, sklon, protiskluznost) schodišťových stupňů a šikmých ramp jsou definovány v českých technických normách a předpisech. Právní předpisy a technické normy stanoví zejména technické požadavky na navrhování schodišť a šikmých ramp, ale nestanoví požadavky na jejich provádění.

Obecně lze technické požadavky shrnout následovně:

Všechny stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít stejnou výšku a šířku a musí být vodorovné, bez sklonu v příčném nebo podélném směru.

Podélný sklon ramene šikmé rampy má být konstantní po celé jeho délce. Je-li výšková úroveň překonávána jednou šikmou rampou se dvěma, popř. více rameny, má být podélný sklon všech ramen stejný.

V praxi se setkáváme se situacemi, kdy stavebníci využívají ustanovení i technických norem a předpisů ve svůj prospěch a odmítnou převzít dokončené schodiště. Jako argument používají výše uvedené formulace a vyžadují, aby dokončené konstrukce měly nulové odchylky geometrické přesnosti. Výše uvedené formulace nelze brát bezvýhradně, protože z technologického hlediska není možné zhotovit schodišťové stupně bez určitých odchylek těchto rozměrů. Odchylky geometrické přesnosti dokončených konstrukcí jsou technologicky nevyhnutelné, což připouští i sami vydavatelé závazných předpisů v rámci svých vyjádření k této problematice.

Cílem tohoto standardu je stanovit pravidla pro kontrolu a vyhodnocení geometrické přesnosti schodišť a šikmých ramp s dokončeným povrchem s ohledem na technologické možnosti provedení konstrukce při zachování co největší bezpečnosti pohybu po těchto konstrukcích.

1 PŘEDMĚT

Technický standard ČKAIT stanoví požadavky geometrické přesnosti schodišť a šikmých ramp s dokončeným povrchem, pokud je projektant nenavrhne podrobněji.

Tento standard se nevztahuje na:

 • pohyblivá schodiště a rampy;
 • schodiště a šikmé rampy tvořící součást technologických vybavení a zařízení podle ČSN EN ISO 14122-3;
 • vnitřní a venkovní šikmé rampy určené pouze pro pojezd vozidel a jízdních kol;
 • schodiště a šikmé rampy při obnově památkově chráněných budov.

Tento technický standard ČKAIT platí pro návrh a kontrolu geometrické přesnosti schodišť, vyrovnávacích stupňů a šikmých ramp s dokončeným povrchem. Pro změny dokončených staveb lze tento standard použít přiměřeně.

2 TERMÍNY A DEFINICE

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice.

2.1 SCHODIŠTĚ (STAIRCASE)

Stavební konstrukce určená k překonávání rozdílů výškových úrovní chůzí, skládající se ze schodišťových ramen a podest.

2.2 ATYPICKÉ SCHODIŠTĚ (ATYPICAL STAIRCASE)

Schodiště, jehož geometrické parametry nejsou definovány normou nebo předpisem.

Poznámka:

Schodiště, jehož schodišťové rameno není přímé, zakřivené nebo smíšené, ale má jiný půdorysný tvar (například schodiště se šikmým schodišťovým ramenem). Dále schodiště, které má schodišťové rameno, jehož nástupní (první, nejnižší) nebo výstupní (poslední, nejvyšší) schodišťový stupeň nemá stejnou výšku v rámci šířky schodišťového ramene. Zpravidla se jedná o schodiště, které slouží k vyrovnání výškových rozdílů mezi úrovní vstupu do budovy a původním terénem nebo k vyrovnání výškových rozdílů mezi dvěma komunikacemi.

2.3 ŠIKMÁ RAMPA (SLIDING RAMP)

Stavební konstrukce tvořená skloněnou rovinou, popř. zakřivenou plochou, určená k překonávání rozdílu výškových úrovní chůzí nebo pojezdem, skládající se z ramen rampy a z podest. Za šikmou rampu se nepovažuje konstrukce pro překonání výškového rozdílu v terénu, která nesouvisí se stavbou.

2.4 SCHODIŠŤOVÉ RAMENO (FLIGHT OF STAIRS)

Souvislá a vzájemně na sebe bezprostředně navazující řada nejméně tří schodišťových stupňů spojující dvě různé výškové úrovně. Je-li rozdíl výškových úrovní překonán jedním nebo dvěma schodišťovými stupni, nejedná se o schodišťové rameno, ale o vyrovnávací výškové stupně.

2.5 RAMENO ŠIKMÉ RAMPY (FLIGHT OF SLIDING RAMP)

Souvislá, nepřerušená skloněná plocha spojující dvě různé výškové úrovně.

2.6 VÝSTUPNÍ ČÁRA (PITCH LINE)

Výstupní čára schodišťového ramene je myšlená čára spojující souvisle přední hrany nástupního a výstupního stupně každého schodišťového ramene v teoretické ose výstupu. Na výstupní čáře schodišťového ramene musí mít stupeň navržený rozměr (šířku stupně b a výšku stupně h).

Výstupní čára ramene šikmé rampy je myšlená čára spojující souvisle hrany počátku a konce sklonu ramene šikmé rampy vzhledem k vodorovné rovině podest v teoretické ose výstupu.

Poznámka:

Schodišťové rameno může mít více výstupních čar.

2.7 SKLON RAMENE (Α) (PITCH)

Sklon schodišťového ramene je úhel ve svislé rovině mezi výstupní čarou a vodorovnou rovinou. Sklon ramene šikmé rampy je úhel ve svislé rovině mezi výstupní čarou a vodorovnou rovinou. Sklon ramene může být vyjádřen také tangentou úhlu α, tj. podílem výšky a délky ramene.

2.8 STUPEŇ (SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ) (STAIR STEP)

Prvek k překonání výškového rozdílu, který má požadované rozměry.

2.9 STUPNICE (TREAD)

Nášlapná horní vodorovná plocha stupně.

2.10 VÝŠKA STUPNĚ (H) (RISE)

Svislá vzdálenost stupnic dvou následujících stupňů.

2.11 ŠÍŘKA STUPNĚ (B) (GOING)

Vodorovná vzdálenost předních hran stupnic dvou následujících stupňů měřená na výstupní čáře.

Obr. 2.1 Části schodišťového ramene

2.12 MEZNÍ ODCHYLKA (PERMITTED DEVIATION)

Rozdíl mezi skutečnou hodnotou stanovenou měřením na dokončené konstrukci a hodnotou navrženou nebo požadovanou. Mezní odchylka je parametr geometrické přesnosti, který může nabývat kladných i záporných hodnot (bývá uváděn ve tvaru ±5 mm nebo +2 mm/ -1 mm).

3 NAVRHOVÁNÍ STUPŇŮ SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE NEBO RAMENE ŠIKMÉ RAMPY S DOKONČENOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

(1) Při návrhu a provádění schodišť a šikmých ramp je třeba počítat s geometrickou přesností nejen samotné konstrukce schodiště, ale i s odchylkami geometrické přesnosti ohraničujících svislých konstrukcí a povrchových úprav stěn a konstrukce schodiště. K minimálním (limitním) rozměrům je tak potřeba připočíst odchylky geometrické přesnosti skutečného provedení nosné konstrukce schodiště/šikmé rampy, ohraničující svislé konstrukce a jejich povrchové úpravy.

(2) Rozměry a tvar schodišť/šikmých ramp musí být navrženy tak, aby při reálných odchylkách při provádění stavebních konstrukcí bylo dosaženo návrhových/požadovaných rozměrů. Doporučené postupy návrhu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

(3) Podkladem pro stanovení navrhovaných rozměrů musí být minimální (limitní) rozměry stanovené právním předpisem, technickou normou nebo funkčními parametry a odchylky geometrické přesnosti jednotlivých parametrů uvedené v ČSN pro provádění stavebních konstrukcí a povrchových úprav.

(4) Pokud není určitá odchylka geometrické přesnosti řešena příslušnou ČSN, je její hodnota doporučena na základě jiné obdobné české nebo zahraniční technické normy.

3.1 ZJEDNODUŠENÝ NÁVRH ROZMĚRU A TVARU SCHODIŠŤ A ŠIKMÝCH RAMP

(1) Zjednodušený návrh rozměru schodišť a šikmých ramp lze použít v prvních fázích přípravných a projektových prací (studie, DÚR, DSP), kdy nejsou často známy všechny údaje potřebné ke stanovení bezpečného navýšení tvaru a rozměrů schodiště nebo šikmé rampy.

(2) Pokud je nějakým předpisem navrhovaný rozměr limitován (např. minimální šířka, maximální výška, minimální nebo maximální sklon), je v projektu vhodné tento limitovaný rozměr zvětšit nebo zmenšit o hodnoty uvedené v tab. 3.1. Zamezí se tím problémům, které mohou vzniknout vlivem výrobních odchylek, při přeměřování hotové konstrukce.

Podrobné stanovení výrobních odchylek je v kapitole 4.

Tab. 3.1 Doporučená úprava navržených geometrických parametrů schodišť a šikmých ramp

Geometrický parametr

Doporučená minimální úprava parametru

Šířka schodišťového ramene/rampy

+50 mm

Minimální podélný sklon (maximum)

+1,5 %

Maximální podélný sklon

-1,5 %

Výška schodišťového stupně

-5 mm

Šířka schodišťového stupně

+5 mm

3.2 PODROBNÝ NÁVRH ROZMĚRU A TVARU SCHODIŠŤ A ŠIKMÝCH RAMP

(1) Podrobný návrh rozměru schodišť a šikmých ramp lze použít v případě, kdy je v rámci projektových prací přesně známo materiálové složení konstrukce schodiště a ohraničujících konstrukcí.

(2) Pro podrobný návrh geometrických parametrů schodišť a šikmých ramp včetně navýšení na případné odchylky geometrické přesnosti pro provádění lze v rámci projektových prací využít postup výpočtu, který je popsán níže včetně všech proměnných, které by měly být ve výpočtu vzaty v úvahu.

(3) Požadavky na minimální a maximální rozměry (světlá šířka, sklon, výška nebo šířka schodišťového stupně) jsou uvedeny v příloze.

(4) Doporučené odchylky geometrické přesnosti, které by měl použít projektant jako podklad pro podrobný výpočet navrhovaných rozměrů a tvaru schodišť nebo šikmých ramp, jsou uvedeny v kapitole 4. Jedná se o odchylky, které lze reálně dosáhnout při provádění stavebních konstrukcí a dokončovacích prací.

(5) Doporučená minimální navrhovaná světlá šířka (lss,dop) schodišťového ramene/šikmé rampy se stanoví podle následujícího vztahu

lss,dop = lnorm + ∆lhk + tps

(3.1)

Kde lnorm je požadovaná minimální světlá šířka (viz příloha č. 1)

Δlhk je odchylka vzdálenosti protilehlých hrubých svislých konstrukcí (v případě schodišťového ramene, které ohraničují svislé konstrukce) nebo odchylka šířky schodišťového ramene (v případě, že schodišťové rameno není ohraničeno, nebo je ohraničeno jen z jedné strany svislými konstrukcemi) (viz kap. 4.1)

tps je tloušťka navrhované povrchové úpravy svislé konstrukce

(6) Doporučený minimální navrhovaný sklon (αmin,dop) schodišťového ramene/šikmé rampy se stanoví podle následujícího vztahu

αmin,dop = αmin,norm + ∆α

(3.2)

Kde αmin,norm je požadovaný minimální sklon (viz příloha č. 1)

Δα je odchylka sklonu (viz kap. 4.2)

(7) Doporučený maximální navrhovaný sklon (αmax,dop) schodišťového ramene/šikmé rampy se stanoví podle následujícího vztahu

αmin,dop = αmin,norm - ∆α

(3.3)

Kde αmax,norm je požadovaný maximální sklon (viz příloha č. 1)

Δα je odchylka sklonu (viz kap. 4.2)

(8) Odchylky jsou uvažovány v absolutních hodnotách.

(9) Přípustné mezní odchylky geometrických parametrů by měly být uvedeny ve výkresech jedním z následujících způsobů:

 • stanovením mezních odchylek v rámci kótovaných rozměrů, např. 1200 (±20) nebo 1200 (+30; -20);
 • stanovením mezních odchylek v rámci poznámek k legendě výkresu.

(10) Pokud nejsou v návrhu stavby uvedeny mezní odchylky geometrických parametrů schodišť a šikmých ramp, předpokládá se, že návrhové rozměry jsou stanoveny tak, aby skutečné rozměry vyhověly platným předpisům i po započtení mezních odchylek geometrické přesnosti. Odchylky geometrické přesnosti dokončených konstrukcí, které jsou v souladu s tímto předpisem, se nepovažují za vadu.

4 DOPORUČENÉ ODCHYLKY GEOMETRICKÉ PŘESNOSTI SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A RAMEN ŠIKMÝCH RAMP, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z PROVÁDĚNÍ

(1) V této kapitole jsou uvedeny doporučené odchylky geometrické přesnosti rozměrů a tvaru schodišť a šikmých ramp, které by měly být splněny v rámci provádění stavebních konstrukcí a dokončovacích prací.

(2) Doporučené hodnoty vycházejí z ustanovení norem ČSN pro provádění konstrukcí a dokončovacích prací. Pokud není určitá odchylka geometrické přesnosti řešena příslušnou ČSN, je její hodnota doporučena na základě jiné obdobné české nebo zahraniční technické normy.

(3) Níže uvedené odchylky geometrické přesnosti schodišť platí i pro výrobu prefabrikovaných schodišťových ramen a musí být uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poznámka:

ČSN EN 14843:2008[7] pro prefabrikovaná schodiště neřeší geometrii schodišť z hlediska funkčnosti, tyto odchylky je možné stanovit v rámci národních předpisů. Odchylky geometrické přesnosti uvedené v ČSN EN 14843:2008[7], respektive ČSN EN 13369:2019[6] se použijí v případě, že nejsou stanoveny přísnější požadavky v národních předpisech nebo zadávací dokumentaci.

4.1 ODCHYLKA ŠÍŘKY SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A ŠIKMÝCH RAMP

(1) Šířka schodišťových ramen a šikmých ramp může být ovlivněna především těmito geometrickými parametry:

 • odchylkou vzdálenosti protilehlých svislých konstrukcí bez povrchových úprav (tzv. hrubých konstrukcí), které ohraničují schodišťové rameno/šikmou rampu;
 • odchylkou šířky schodišťových ramen (v případě, že schodišťové rameno/šikmá rampa není ohraničena, nebo je ohraničena jen z jedné strany svislými konstrukcemi);
 • tloušťkou povrchové úpravy ohraničujících protilehlých svislých konstrukcí.

(2) Při návrhu a provádění nosné konstrukce schodišť je třeba počítat s geometrickou přesností monolitické nebo prefabrikované konstrukce nejen z pohledu schodišťového ramene, ale i z pohledu ohraničujících svislých konstrukcí.

(3) Pro výpočet šířky schodišťových ramen a šikmých ramp je potřeba stanovit parametry odchylky geometrické přesnosti podle půdorysného tvaru schodišťového ramene nebo šikmé rampy:

 • V případě schodišťového ramene (šikmé rampy) z obou stran ohraničeného svislými konstrukcemi bude odchylka šířky schodišťových ramen nebo šikmých ramp stanovena na základě mezní odchylky vzdálenosti protilehlých konstrukcí uvedené v tab. 4.1, které schodišťové rameno nebo šikmou rampu ohraničují;
 • V případě schodišťového ramene (šikmé rampy) stojícího volně v prostoru bude odchylka šířky schodišťových ramen nebo šikmých ramp stanovena na základě mezní odchylky šířky schodišťového ramene nebo šikmé rampy uvedené v tab. 4.2;
 • V případě schodišťového ramene (šikmé rampy) ohraničeného svislou konstrukcí pouze z jedné strany se pro stanovení odchylky šířky schodišťových ramen nebo šikmých ramp použije větší z hodnot uvedených v tab. 4.1 nebo 4.2.

(4) Mezní odchylka vzdálenosti protilehlých konstrukcí bez povrchových úprav se stanoví podle typu ohraničující svislé nosné konstrukce v závislosti na navrhované šířce schodišťového ramene nebo šikmé rampy.

Tab. 4.1 Mezní odchylka vzdálenosti protilehlých svislých konstrukcí bez povrchových úprav

Geometrický parametr

Betonové monolitické a prefabrikované konstrukce

(sloupy, stěny)

Ocelové konstrukce (sloupy)1)

Zděné konstrukce2)

Dřevěné a ostatní konstrukce (sloupy, stěny)

Vzdálenost protilehlých svislých konstrukcí bez povrchových úprav

±20 mm pro L ≤ 12 m

± L mm / 600 pro L > 12 m,

max. 60 mm

Třída 1:

±10 mm pro L ≤ 5 m,

± 0,2 (L+45) mm pro L > 5 m

Třída 2:

±7 mm pro L ≤ 5 m,

± 0,2 (L + 30) mm pro L > 5 m

±40 mm

±20 mm pro

L ≤ 4 m

±25 mm pro

4 m < L ≤ 8 m

±30 mm pro

8 m < L ≤ 16 m

Norma

ČSN EN 13670, obr G.2c

ČSN EN 1090-2, B.20-3

ČSN EN 1996-2, tab. 3.1

ČSN 73 0205, tab. A.1

Kde L je vzdálenost mezi protilehlými konstrukcemi bez dokončeného povrchu ohraničující schodišťové rameno/šikmou rampu nebo šířka schodišťového ramene/šikmé rampy.

1) U ocelových konstrukcí jsou hodnoty odchylek uvedeny pro dvě toleranční třídy. Zvolená toleranční třída musí být specifikována v prováděcí dokumentaci. Pokud v dokumentaci není uvedena toleranční třída, je závazná toleranční třída 1.

2) Odchylka vzdálenosti pro zděné konstrukce není v ČSN EN 1996-2 stanovena. Uvedená hodnota odpovídá součtu maximálních odchylek svislosti protilehlých svislých zděných stěn v rámci jednoho podlaží, která činí ±20 mm.

3) Odchylky vzdálenosti protilehlých konstrukcí pro dřevěné a ostatní konstrukce (např. sádrokartonové) nejsou v aktuálně platných českých prováděcích normách stanoveny. V případě potřeby lze použít doporučené hodnoty uvedené v ČSN 73 0205.

V případě souběhu konstrukcí z různých materiálů (např. protilehlá betonová a zděná stěna, nebo zděná stěna a betonové schodiště) se pro odchylku šířky použije odchylka s větší hodnotou.

(5) Mezní odchylka šířky schodišťového ramene nebo šikmé rampy se stanoví podle typu nosné konstrukce v závislosti na navrhované šířce schodišťového ramene nebo šikmé rampy.

Tab. 4.2 Mezní odchylka šířky schodišťového ramene nebo šikmé rampy

Geometrický parametr

Betonové monolitické, prefabrikované, dřevěné a ostatní konstrukce

Odchylka šířky schodišťového ramene nebo šikmé rampy

±20 mm pro L ≤ 4 m

±25 mm pro 4 m < L ≤ 8 m

±30 mm pro 8m < L ≤ 16m

Norma

ČSN 73 0205, tab. A.1

(6) Tloušťka povrchové úpravy ohraničujících protilehlých svislých konstrukcí. Pokud se povrchová úprava svislých konstrukcí v projektové dokumentaci nekótuje, musí být v rámci navrhované světlé šířky schodišťového ramene nebo šikmé rampy počítáno s rezervou, která zahrnuje tloušťku navržené povrchové úpravy ohraničujících svislých stěn:

 • z jedné strany schodišťového ramene/šikmé rampy bude tps = navrhovaná tloušťka povrchové úpravy stěny;
 • z obou stran schodišťového ramene/šikmé rampy bude tps = navrhovaná tloušťka povrchové úpravy první stěny + navrhovaná tloušťka povrchové úpravy protilehlé stěny;
 • schodišťového ramene/šikmé rampy, která není ohraničena svislou konstrukcí, bude tps = 0 mm.

4.2 ODCHYLKA SKLONU SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A ŠIKMÝCH RAMP

(1) Mezní odchylka podélného sklonu schodišťových ramen a šikmých ramp se stanoví v závislosti na jejich délce.

Tab. 4.3 Mezní odchylka podélného sklonu schodišťových ramen a šikmých ramp

Geometrický parametr

Betonové monolitické, prefabrikované, dřevěné a ostatní konstrukce

Odchylka podélného sklonu

±10 mm pro L ≤ 4 m

±12 mm pro 4 m < L ≤ 8 m

±15 mm pro 8m < L ≤ 16m

Norma

ČSN 73 0205, tab. A.7

L je délka ramene schodiště nebo šikmé rampy na výstupní čáře.

Odchylka platí pro vztažnou délku v příslušném rozsahu délek, kolmo na nominální přímku sklonu.

(2) Mezní odchylka příčného sklonu šikmé rampy musí být menší než 0,5 % šířky rampy.

4.3 ODCHYLKA GEOMETRICKÉ PŘESNOSTI SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ A PODEST S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

(1) Mezní odchylka výšky a šířky schodišťových stupňů od navrhovaných (požadovaných rozměrů) je ± 5 mm. Rozdíl výšek dvou po sobě následujících schodů smí byt maximálně 5 mm.

(2) Mezní odchylka šířky a délky podest odpovídá hodnotám uvedeným v tab. 4.2.

(3) Mezní odchylka rovinnosti povrchu schodišťového stupně a podesty může být maximálně ± 2 mm pro délku ≤ 2 m.

Poznámka:

Mezní odchylka je standardně uvažována na vzdálenost 2 m. V případě, že bude mít kontrolovaný povrch rozměr menší než 2 m, mezní odchylka zůstává konstantní (neinterpoluje se).

(4) Schodnice schodišťových stupňů a podest musí být vodorovné, bez příčného a podélného sklonu. Mezní odchylka od vodorovné roviny dokončených schodnic a podest může být maximálně:

 • ±0,5 % na šířku schodišťového ramene (v podélném směru);
 • ±1 % na šířku stupnice (příčném směru).

(5) Na schodištích a šikmých rampách, které jsou vystaveny srážkové nebo jiné vodě, se nesmí tvořit kaluže. U schodišť, kde je požadováno odvodnění, může být v odůvodněných případech vytvořen sklon. Sklon dokončené konstrukce nesmí být větší než 2 % a nesmí být u dokončené konstrukce překročen. Povrch podest vnějších schodišť může mít podélný sklon ve směru sestupu nejvýše 7 %.

5 MĚŘENÍ GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ SCHODIŠŤ A ŠIKMÝCH RAMP

(1) Postupy měření geometrických parametrů stavebních konstrukcí jsou popsány v normách řady ČSN 73 0212:1993-1997[9]. Níže doplněna metodika měření geometrické přesnosti schodišťových stupňů, která není v platných normách popsána. Cílem této metodiky je stanovení jednotného postupu měření geometrické přesnosti.

5.1 POUŽITÁ MĚŘIDLA

(1) Pro měření by měla být použita především měřidla, která jsou metrologicky navázána (kalibrována):

 • délkové měřidlo s dělením na 1 mm;
 • úhelník s pravým úhlem.

5.2 POSTUP MĚŘENÍ

(1) Měří se výška a šířka všech stupňů v rámci jednoho schodišťového ramene. U schodišťových ramen se šířkou do 1500 mm se měření provádí na výstupní čáře schodišťového ramene. U schodišťových ramen širších než 1500 mm se měření provádí ve dvou liniích vedených souběžně s okrajem schodišťového ramene ve vzdálenosti cca 500 mm od zábradlí.

Poznámka:

Výstupní čarou u ramen přímých je přímka a umísťuje se půdorysně v ose ramene. Výstupní čarou u ramen zakřivených (točitých) je křivka a umísťuje se půdorysně ve vzdálenosti 1/3 šířky ramene od vnější hrany oblouku jeho zakřivení. Poloha výstupní čáry smíšených schodišť, přímých a zakřivených, se řídí její polohou v zakřivených částech. Výstupní čára atypických schodišťových ramen (šikmé schodišťové rameno) se umisťuje do teoretické osy výstupu.

Obr. 5.1 Měření rozměrů schodišťových stupňů standardního schodiště

Obr. 5.2 Měření rozměrů schodišťových stupňů atypického schodiště

(4) Výška stupně se měří vždy od horního líce jednoho stupně k hornímu líci následujícího stupně. Šířka stupně se měří od hrany čela jednoho stupně k hraně čela následujícího stupně. Rozměry stupňů se měří pomocí úhelníku a délkového měřidla.

Obr. 5.3 Měření výšky a šířky schodišťového stupně

Poznámka:

U schodišťových ramen, jejichž nástupní nebo výstupní stupeň nemá stejnou výšku v rámci celé šířky schodišťového ramene, se výška těchto stupňů neměří.

(5) Místní rovinnost schodišťových stupňů se měří pomocí latě na podložkách a měrného klínku. Výška podložek by měla být 10 mm. Místní rovinnost se měří pomocí latě délky ≤ 2 m. Vždy je vyžadován minimálně 1 klad latě na každý kontrolovaný stupeň. Lať se musí v ploše umístit min 100 mm od hran a ohraničujících konstrukcí. Měření rovinnosti probíhá tak, že se změří největší a nejmenší prohlubeň pod latí, odečte se od nich výška podložek a výsledné hodnoty se porovnají s doporučenými odchylkami rovinnosti.

  h3 class="nadpis-pro">5.3 VYHODNOCENÍ PŘESNOSTI MĚŘENÍ

(1) Schodiště je vyhovující z hlediska navržených rozměrů a rovinnosti, když se naměřené hodnoty geometrických parametrů neliší o více než příslušnou mezní odchylku od navrhovaných hodnot.

(2) Při měření geometrických parametrů dochází ke vzniku nejistoty měření vlivem odchylky měřicích přístrojů, chyb vnesených lidským faktorem apod. Tato nejistota by měla být připočítána k odchylce měření v rámci vyhodnocení a posouzení shody změřených hodnot.

6 LITERATURA, CITOVANÉ NORMY A PŘEDPISY

[1] Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

[2] Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

[3] Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy

[4] ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. ČNI, Praha 1995

[5] ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. ÚNMZ, Praha 2010

[6] ČSN EN 13369 – Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, ČAS, Praha 2019

[7] ČSN EN 14843 – Betonové prefabrikáty – Schodiště, ČNI, Praha 2008

[8] DIN 18 065 – Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße. Deutsches Institut für Normung e. V, 2011.

[9] ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1–7 (ČSN 73 0212-1 20181, ČSN 73 0212-3 20601, ČSN 73 0212-4 16278, ČSN 73 0212-5 15260, ČSN 73 0212-6 32244, ČSN 73 0212-7 16711), ČNI a ITN, Praha 1993–1997

7 PŘÍLOHA Č. 1 – POŽADOVANÉ ROZMĚRY SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A ŠIKMÝCH RAMP

1 POŽADOVANÉ ROZMĚRY PRO SCHODIŠTĚ A ŠIKMÉ RAMPY PLATNÉ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

1.1 STAVBY INDIVIDUÁLNÍHO BYDLENÍ, BYTY

Parametr

Předpis

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy

Vyhláška č. 398/2009 Sb.

Průchodná šířka schodišťového ramene

≥ 750 mm1)

příloha č. 1 (6)

NPD

Průchodná šířka podesty

≥ průchodné šířce navazujícího schodišťového ramene

příloha č. 1 (6)

NPD

Sklon schodišťového ramene

≤ 35°2)

příloha č. 1 (6)

NPD

Počet výšek stupňů v jednom schodišťovém rameni

≤ 18

příloha č. 1 (6)

NPD

Výška stupně na výstupní čáře

NPD

NPD

Šířka stupně na výstupní čáře

≥ 180 mm

příloha č. 1 (6)

NPD

Šířka stupnice na výstupní čáře

≥ 225 mm

příloha č. 1 (6)

NPD

Poměr mezi výškou stupně h a šířkou stupně b

610 mm ≤ 2h + b ≤ 650 mm

příloha č. 1 (6)

NPD

Průchodná šířka rampy

≥ 750 mm

příloha č. 1 (6)

NPD

Podélný sklon rampy

NPD

NPD

Příčný sklon rampy

NPD

NPD

1) Konstrukce zábradlí, popř. madel může do průchodné šířky ramene zasahovat nejvýše 100 mm.

2) Nepřesáhne-li konstrukční výška podlaží ve stavbách individuálního bydlení a ve stavbách pro rodinnou rekreaci 3 m, může být sklon schodišťových ramen schodišť zvýšen až na 41°.

1.2 BEZBARIÉROVĚ UŽÍVANÉ STAVBY, OSTATNÍ STAVBY

Parametr

Předpis

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy

Vyhláška č. 398/2009 Sb.

Průchodná šířka schodišťového ramene

≥ 900 mm1)

příloha č. 1 (6)

NPD

Průchodná šířka podesty

≥ průchodné šířce navazujícího schodišťového ramene

příloha č. 1 (6)

NPD

Sklon schodišťového ramene

≤ 35°

příloha č. 1 (6)

α ≤ 28°2)

příloha č. 1, čl. 2.1.1

Počet výšek stupňů v jednom schodišťovém rameni

≤ 18

příloha č. 1 (6)

3 ≤ p ≤ 16

příloha č. 1, čl. 2.0.2

Výška stupně na výstupní čáře

NPD

≤ 160 mm2)

příloha č. 1, čl. 2.1.1

Šířka stupně na výstupní čáře

≥ 210 mm

příloha č. 1 (6)

NPD

Šířka stupnice na výstupní čáře

≥ 250 mm

příloha č. 1 (6)

NPD

Poměr mezi výškou stupně h a šířkou stupně b

610 mm ≤ 2h + b ≤ 650 mm

příloha č. 1 (6)

NPD

Průchodná šířka rampy

≥ 900 mm

příloha č. 1 (6)

≥ 1500 mm

příloha č. 3, čl. 2.1.1

Podélný sklon rampy

NPD

≤ 1 : 163), 4)

příloha č. 3, čl. 2.1.1

Příčný sklon rampy

NPD

≤ 1 : 100

příloha č. 3, čl. 2.1.1

1) Konstrukce zábradlí, popř. madel může do průchodné šířky ramene zasahovat nejvýše 100 mm.

2) Neplatí pro stavby bytových domů s výtahem.

3) Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1 : 8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením.

4) Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa. Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1 : 50 (2,0 %).

2 POŽADOVANÉ ROZMĚRY PRO SCHODIŠTĚ PLATNÉ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY (MIMO PRAHU)

2.1 RODINNÉ DOMY A STAVBY PRO RODINNOU REKREACI – SCHODIŠTĚ

Parametr

Předpis

Vyhláška č. 268/2009 Sb.

Vyhláška č. 398/2009 Sb.

ČSN 73 4130

ČSN 73 4301

Průchodná šířka hlavního schodišťového ramene

≥ 900 mm

§40 (4)

NPD

≥ 900 mm1)

čl. 6.6.4

≥ 900 mm

čl. 5.3.2.3

Průchodná šířka vedlejšího schodišťového ramene

≥ 750 mm

§40 (4)

NPD

≥ 750 mm1)

čl. 6.6.4

NPD

Sklon schodišťového ramene

≤ 35°

§40 (3)

NPD

≤ 35°2)

čl. 6.1.2

≤ 35°

čl. 5.3.2.5

Počet výšek stupňů v jednom schodišťovém rameni

podle ČSN

§22 (6)

NPD

3 ≤ p ≤ 183)

čl. 9.1.4

NPD

Šířka stupně na výstupní čáře

podle ČSN

§22 (4)

NPD

≥ 210 mm

čl. 9.1.8

NPD

Šířka stupnice na výstupní čáře

podle ČSN

§22 (4)

NPD

≥ 250 mm4)

čl. 9.1.8

NPD

Poměr mezi výškou stupně h a šířkou stupně b

podle ČSN

§22 (5)

NPD

2h + b = 630 mm5)

čl. 9.1.6

NPD

1) Průchodná šířka ramene se zdvihací plošinou ≥ 550 mm + šířka zdvihací plošiny (čl. 6.6.5). Průchodná šířka mezipodlažní podesty ≥ průchodné šířce navazujícího schodišťového ramene (čl. 7.4.1). Průchodná šířka podlažní podesty ≥ průchodné šířce navazujícího schodišťového ramene +100 až 200 mm (čl. 7.4.2).

2) Nepřesáhne-li konstrukční výška 3000 mm, je možné zvýšit sklon schodišťových ramen až na 41°.

3) U dvouramenných a víceramenných schodišť se doporučuje dodržet stejný počet stupňů ve všech ramenech téhož schodiště.

4) Stupnice stupňů musí být vodorovné, beze sklonu v příčném i v podélném směru.

5) Hodnota 630 mm může být v odůvodněných případech i jiná, nesmí však být mimo interval 600 mm až 650 mm.

2.2 BYTOVÉ DOMY S MAXIMÁLNĚ 3 BYTY, BYTY, OBYTNÉ ČÁSTI V BUDOVÁCH JINÉHO ÚČELU, NÁSTAVBY A PŘÍSTAVBY BUDOV, JIMIŽ VZNIKAJÍ NOVÉ BYTY – SCHODIŠTĚ

Parametr

Předpis

Vyhláška č. 268/2009 Sb.

Vyhláška č. 398/2009 Sb.

ČSN 73 4130

ČSN 73 4301

Průchodná šířka hlavního schodišťového ramene bytového domu

podle ČSN

§22 (8)

NPD

≥ 1100 mm1)

čl. 6.6.4

≥ 1 100 mm

čl. 5.3.2.3

Sklon schodišťového ramene bytového domu s výtahem

podle ČSN

§22 (7)

NPD

25° < α ≤ 35°2)

čl. 6.1.1

≤ 35°2)

čl. 5.3.2.4

Sklon schodišťového ramene bytového domu bez výtahu

podle ČSN

§22 (7)

NPD

25° < α ≤ 35°2)

čl. 6.1.1

≤ 33°

čl. 5.3.2.4

Sklon schodišťového ramene na únikové cestě

podle ČSN

§22 (7)

NPD

25° < α ≤ 35°2)

čl. 6.1.1

NPD

Počet výšek stupňů v jednom schodišťovém rameni

podle ČSN

§22 (6)

NPD

3 ≤ p ≤ 183)

čl. 9.1.4

NPD

Šířka stupně na výstupní čáře

podle ČSN

§22 (4)

NPD

≥ 210 mm

čl. 9.1.8

NPD

Šířka stupnice na výstupní čáře

podle ČSN

§22 (4)

NPD

≥ 250 mm4)

čl. 9.1.8

NPD

Poměr mezi výškou stupně h a šířkou stupně b

podle ČSN

§22 (5)

NPD

2h + b = 630 mm5)

čl. 9.1.6

NPD

1) Průchodná šířka ramene se zdvihací plošinou ≥ 550 mm + šířka zdvihací plošiny (čl. 6.6.5). Průchodná šířka mezipodlažní podesty ≥ průchodné šířce navazujícího schodišťového ramene (čl. 7.4.1). Průchodná šířka podlažní podesty ≥ průchodné šířce navazujícího schodišťového ramene +100 až 200 mm (čl. 7.4.2).

2) U schodišť uvnitř bytů s konstrukční výškou menší než 3000 mm a u schodišť do podzemních podlaží a na půdu je možno sklon schodišťových ramen zvýšit až na 41°.

3) U dvouramenných a víceramenných schodišť se doporučuje dodržet stejný počet stupňů ve všech ramenech téhož schodiště.

4) Stupnice stupňů musí být vodorovné, beze sklonu v příčném i v podélném směru.

5) Hodnota 630 mm může být v odůvodněných případech i jiná, nesmí však být mimo interval 600 mm až 650 mm.

2.3 SPOLEČNÉ PROSTORY BYTOVÉHO DOMU S VÍCE JAK 3 BYTY, STAVBY SE SHROMAŽĎOVACÍM PROSTOREM, STAVBY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, BEZBARIÉROVĚ UŽÍVANÉ STAVBY, OSTATNÍ STAVBY – SCHODIŠTĚ

Parametr

Předpis

Vyhláška č. 268/2009 Sb.

Vyhláška č. 398/2009 Sb.

ČSN 73 4130

ČSN 73 4130

(bezbariérové užívání)

ČSN 73 4301

Průchodná šířka hlavního schodišťového ramene bytového domu

podle ČSN

§22 (8)

NPD

≥ 1100 mm1)

čl. 6.6.4

≥ 1500 mm

čl. 6.6.6

≥ 1100 mm

čl. 5.3.2.3

Průchodná šířka schodiště pro hosty (stavby ubytovacích zařízení)

≥ 1100 mm

§43 (3)

NPD

NPD

≥ 1500 mm

čl. 6.6.6

NPD

Průchodná šířka schodiště pro zaměstnance (stavby ubytovacích zařízení)

≥ 1100 mm

§43 (3)

NPD

NPD

≥ 1500 mm

čl. 6.6.6

NPD

Sklon schodišťového ramene bytového domu s výtahem

podle ČSN

§22 (7)

NPD

25°< α ≤ 35°

čl. 6.1.1

≤ 28°

čl. 6.1.3

≤ 35°

čl. 5.3.2.4

Sklon schodišťového ramene bytového domu bez výtahu

podle ČSN

§22 (7)

≤ 28°2)

příloha č. 1, čl. 2.1.1

25°< α ≤ 35°

čl. 6.1.1

≤ 28°

čl. 6.1.3

≤ 33°

čl. 5.3.2.4

Sklon schodišťového ramene na únikové cestě

podle ČSN

§22 (7)

NPD

25°< α ≤ 35°

čl. 6.1.1

≤ 28°

čl. 6.1.3

NPD

Sklon schodišťového ramene na únikové cestě – stavby se shromažďovacím prostorem

25° < α ≤ 35°3)

§41 (4)

≤ 28°2)

příloha č. 1, čl. 2.1.1

25°< α ≤ 35°

čl. 6.1.1

≤ 28°

čl. 6.1.3

NPD

Počet výšek stupňů v jednom schodišťovém rameni

podle ČSN

§22 (6)

3 ≤ p ≤ 164)

příloha č. 1, čl. 2.0.2

3 ≤ p ≤ 184)

čl. 9.1.4

4 ≤ p ≤ 164)

čl. 9.1.4

NPD

Výška stupně na výstupní čáře

NPD

≤ 160 mm2)

příloha č. 1, čl.2.1.1

NPD

≤ 160 mm

čl. 9.1.9

NPD

Šířka stupně na výstupní čáře

podle ČSN

§22 (4)

NPD

≥ 210 mm

čl. 9.1.8

≥ 310 mm

čl. 9.1.9

NPD

Šířka stupnice na výstupní čáře

podle ČSN

§22 (4)

NPD

≥ 250 mm5)

čl. 9.1.8

NPD

NPD

Poměr mezi výškou stupně h a šířkou stupně b

podle ČSN

§22 (5)

NPD

2h + b = 630 mm6)

čl. 9.1.6

NPD

NPD

1) Průchodná šířka ramene se zdvihací plošinou ≥ 550 mm + šířka zdvihací plošiny (čl. 6.6.5). Průchodná šířka mezipodlažní podesty ≥ průchodné šířce navazujícího schodišťového ramene (čl. 7.4.1). Průchodná šířka podlažní podesty ≥ průchodné šířce navazujícího schodišťového ramene +100 až 200 mm (čl. 7.4.2).

2) Neplatí pro stavby bytových domů s výtahem. Stupnice a podstupnice musí být k sobě kolmé. U změn dokončených staveb v případě šikmé podstupnice může být přesah stupnice nejvýše 25 mm.

3) Ramena musí být přímá. Schodiště z tohoto prostoru, s výjimkou schodišť v hledišti, musí mít podestu nejvýše po 15 stupních a podesty před a za dveřmi. Podesta musí být rozšířená tak, aby otevřením dveří nedošlo k zúžení započitatelné šířky únikové cesty.

4) U dvouramenných a víceramenných schodišť dodržet stejný počet stupňů ve všech ramenech téhož schodiště. U bezbariérově užívaných schodišť musí být ve všech ramenech téhož schodiště stejný počet stupňů (398/2009, příloha č. 1, čl. 2.0.2).

5) Stupnice stupňů musí být vodorovné, beze sklonu v příčném i v podélném směru.

6) Hodnota 630 mm může být v odůvodněných případech i jiná, nesmí však být mimo interval 600 mm až 650 mm.

3 POŽADOVANÉ ROZMĚRY PRO ŠIKMÉ RAMPY PLATNÉ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY (MIMO PRAHU)

3.1 RODINNÉ DOMY A STAVBY PRO RODINNOU REKREACI

Parametr

Předpis

Vyhláška č. 268/2009 Sb.

ČSN 73 4130

Průchodná šířka ramene hlavní, vedlejší a únikové šikmé rampy

podle ČSN

§23 (5)

≥ 1500 mm

čl. 8.2.1

Průchodná šířka ramene pomocných, vyrovnávacích a předložených šikmých ramp

podle ČSN

§23 (5)

≥ 900 mm

čl. 8.2.2

Délka ramene šikmé rampy

podle ČSN

§23 (5)

≤ 9000 mm1)

čl. 8.1.2

Podélný sklon rampy délky > 3000 mm

podle ČSN

§23 (5)

≤ 1 : 122)

čl. 8.1.4

Podélný sklon rampy délky ≤ 3000 mm

podle ČSN

§23 (5)

1 : 8 (12,5 %)

čl. 8.1.4

Příčný sklon rampy

podle ČSN

§23 (5)

NPD

1) Při větších délkách je třeba přerušit rameno rampy vloženou podestou délky ≥ 1500 mm.

2) Podélný sklon ramene rampy má být konstantní po celé jeho délce. Je-li výšková úroveň překonávána jednou šikmou rampou se dvěma, popř. více rameny, má být podélný sklon všech ramen stejný.

3.2 BYTOVÉ DOMY S MAXIMÁLNĚ 3 BYTY, BYTY, OBYTNÉ ČÁSTI V BUDOVÁCH JINÉHO ÚČELU, NÁSTAVBY A PŘÍSTAVBY BUDOV, JIMIŽ VZNIKAJÍ NOVÉ BYTY

Parametr

Předpis

Vyhláška č. 268/2009 Sb.

ČSN 73 4130

Průchodná šířka ramene hlavní, vedlejší a únikové šikmé rampy

podle ČSN

§23 (5)

≥ 1500 mm

čl. 8.2.1

Průchodná šířka ramene pomocných, vyrovnávacích a předložených šikmých ramp

podle ČSN

§23 (5)

≥ 900 mm

čl. 8.2.2

Délka ramene šikmé rampy

podle ČSN

§23 (5)

≤ 9000 mm1)

čl. 8.1.2

Podélný sklon rampy délky > 3000 mm

podle ČSN

§23 (5)

≤ 1 : 122)

čl. 8.1.4

Podélný sklon rampy délky ≤ 3000 mm

podle ČSN

§23 (5)

≤ 1 : 8 (12,5 %)2)

čl. 8.1.4

Podélný sklon rampy na únikové cestě

podle ČSN

§23 (5)

≤ 1 : 8 2), 3)

čl. 8.1.5

Příčný sklon rampy

podle ČSN

§23 (5)

NPD

1) Při větších délkách je třeba přerušit rameno vloženou podestou délky ≥ 1500 mm.

2) Podélný sklon ramene má být konstantní po celé jeho délce. Je-li výšková úroveň překonávána jednou šikmou rampou se dvěma, popř. více rameny, má být podélný sklon všech ramen stejný.

3) Výškové rozdíly na únikových cestách z prostorů určených pro shromažďování osob menší než 400 mm musí být vyrovnány rampami s podélným sklonem nejvýše 1 : 12 (8,33 %).

3.3 SPOLEČNÉ PROSTORY BYTOVÉHO DOMU S VÍCE JAK 3 BYTY, STAVBY SE SHROMAŽĎOVACÍM PROSTOREM, STAVBY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, BEZBARIÉROVĚ UŽÍVANÉ STAVBY, OSTATNÍ STAVBY

Parametr

Předpis

Vyhláška č. 268/2009 Sb.

Vyhláška č. 398/2009 Sb.

ČSN 73 4130

ČSN 73 4130 (bezbariérové užívání)

Průchodná šířka ramene hlavní, vedlejší a únikové šikmé rampy

podle ČSN

§23 (5)

≥ 1500 mm

příloha č. 3, čl. 2.1.1

≥ 1500 mm

čl. 8.2.1

≥ 1500 mm

čl. 8.2.2

Průchodná šířka ramene pomocných, vyrovnávacích a předložených šikmých ramp

podle ČSN

§23 (5)

≥ 1500 mm

příloha č. 3, čl. 2.1.1

≥ 900 mm

čl. 8.2.2

NPD

Délka ramene šikmé rampy

podle ČSN

§23 (5)

≤ 9000 mm1)

příloha č. 3, čl. 2.1.2

≤ 9 000 mm 1), 2)

čl. 8.1.2

≤ 9000 mm 1), 2)

čl. 8.1.2

Podélný sklon rampy délky > 3000 mm

podle ČSN

§23 (5)

≤ 1 : 16

příloha č. 3, čl. 2.1.1

≤ 1 : 12

čl. 8.1.4

≤ 1 : 16

čl. 8.1.4

Podélný sklon rampy délky ≤ 3000 mm

podle ČSN

§23 (5)

≤ 1 : 163)

příloha č. 3, čl. 2.1.1

≤ 1 : 8 (12,5 %)

čl. 8.1.4

≤ 1 : 16

čl. 8.1.4

Podélný sklon rampy na únikové cestě

podle ČSN

§23 (5)

≤ 1 : 16

příloha č. 3, čl. 2.1.1

≤ 1 : 8

čl. 8.1.5

≤ 1 : 16

čl. 8.1.4

Podélný sklon rampy na únikové cestě z prostor určených ke shromažďování

překonávající výškový rozdíl ≤ 400 mm

≤ 1 : 12

§41 (3)

NPD

≤ 1 : 12

čl. 8.1.5

NPD

Podélný sklon rampy délky ≤ 3000 mm v hledištích

≤ 1 : 8

§41 (6)

NPD

NPD

NPD

Příčný sklon rampy

podle ČSN

§23 (5)

≤ 1 : 100

příloha č. 3, čl. 2.1.1

NPD

≤ 1 : 100

čl. 8.1.6

1) Rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená rampa. Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1 : 50 (2,0 %).

2) Podélný sklon ramene rampy má být konstantní po celé jeho délce. Je-li výšková úroveň překonávána jednou šikmou rampou se dvěma, popř. více rameny, má být podélný sklon všech ramen stejný.

3) Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1 : 8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením.

4 BEZBARIÉROVĚ UŽÍVANÉ STAVBY

(1) Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. platí pro stavby:

a) pozemních komunikací a veřejného prostranství,

b) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,

c) společných prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení,

d) pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením.

(2) Stavbou občanského vybavení se rozumí:

a) stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené,

b) stavba pro sdělovací prostředky,

c) stavba pro obchod a služby,

d) stavba pro ochranu obyvatelstva,

e) stavba pro sport,

f) školy, předškolní a školská zařízení,

g) stavba pro kulturu a duchovní osvětu,

h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby7),

i) budova pro veřejnou dopravu,

j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob.

5 CITOVANÉ NORMY A PŘEDPISY

[1] Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

[2] Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

[3] Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. HMP

[4] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, ÚNMZ, Praha 2010

[5] ČSN 73 4301 Obytné budovy, ÚNMZ, Praha 2004

8 PŘÍLOHA Č. 2 – BEZPEČNOST POHYBU PO SCHODIŠTI A ŠIKMÉ RAMPĚ

1 BEZPEČNOST POHYBU PO SCHODIŠTI A ŠIKMÉ RAMPĚ

(1) Geometrie schodišť a šikmých ramp by měly být navrženy s ohledem na jejich bezpečnost. Důležité je zvolit takové rozměry a povrchovou úpravu, aby byly dodrženy technické požadavky na výstavbu a hrozilo co nejmenší riziko úrazu (podklouznutí, zakopnutí apod.).

(2) Hlavní faktory, které mohou ovlivnit bezpečnost pohybu po schodišti, jsou následující:

a) sklon schodišťového ramene nebo ramene šikmé rampy;

b) protiskluzná úprava povrchu schodišťových stupňů nebo šikmé rampy;

c) minimální rozměry a tvar hrany čel schodišťových stupňů nebo šikmé rampy;

d) geometrická přesnost dokončeného schodišťového ramene nebo ramene šikmé rampy.

(3) Další faktory bezpečnosti pohybu po schodišti:

a) z hlediska rizika pádu je důležité kontrastní označení nástupního a výstupního stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích stupňů

b) z hlediska rizika úrazu hlavy je důležité zabezpečení prostoru pod schodištěm nebo rampou.

(4) Požadavky na sklon, protiskluznou úpravu a minimální rozměry, kontrastní označení stupnic a zabezpečení prostoru pod schodištěm jsou dány technickými normami a/nebo závaznými předpisy.

(5) Doporučené odchylky geometrické přesnosti jsou stanoveny v rámci tohoto standardu.

1.1 RIZIKO PÁDU V ZÁVISLOSTI NA ROZMĚRECH SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ

(1) Rozměry (výška a šířka) schodišťových stupňů můžou výrazně ovlivnit bezpečnost pohybu po schodišti. V rámci schodišťového ramene se budou vždy vyskytovat určité odchylky výšky a šířky schodišťových stupňů, vyplývající z možností použité technologie výroby.

(2) Rozdíly rozměrů mezi sousedními schodišťovými stupni mohou ovlivnit délku části chodidla, která přesahuje přes hranu schodu. Změna délky části chodidla, která se bude pohybovat na hraně schodu, bude ovlivněna změnou výšky a šířky schodišťových stupňů jdoucích za sebou a bude mnohem významnější při sestupu po schodišťovém rameni v případě, že po stupni s větší šířkou bude ihned následovat stupeň s menší šířkou.

Obr. 1 Poloha chodidla na hraně schodu (uvažováno pro velikost obuvi č. 9)

(3) Z pohledu bezpečnosti je tedy lepší navrhnout schodiště s větší šířkou schodišťových stupňů (hrozí menší riziko podklouznutí) a menší výškou schodišťových stupňů (hrozí menší riziko zakopnutí).

Tab. 1 Riziko pádu na schodišťovém rameni se 14 stupni za předpokladu nulové odchylky geometrické přesnosti [3]

Šířka stupně

Předpokládaný čas mezi jednotlivými zraněními (pády) při

5 průchodech za den

25 průchodech za den

100 průchodech za den

2000 průchodech za den

225 mm

4 roky

298 dnů

75 dnů

4 dny

250 mm

11 let

2 roky

198 dnů

10 dnů

275 mm

145 let

29 let

7 let

133 dnů

≥ 300 mm

> 1000 let

> 1000 let

> 1000 let

73 let

Tab. 2 Riziko pádu na schodišťovém rameni se 14 stupni za předpokladu, že jeden schod je o 5 mm užší [3]

Šířka stupně

Předpokládaný čas mezi jednotlivými zraněními (pády) při

5 průchodech za den

25 průchodech za den

100 průchodech za den

2000 průchodech za den

225 mm

3 roky

239 dnů

60 dnů

3 dny

250 mm

9 let

2 roky

156 dnů

8 dnů

275 mm

109 let

22 let

5 let

99 dnů

≥ 300mm

> 1000 let

> 1000 let

990 let

50 let

(4) Z výše uvedených tabulek vyplývá, že například na schodišti, které má šířku schodišťových stupňů 250 mm a denně po něm projde cca 100 lidí, hrozí riziko pádu každých 198 dní v případě, že jsou stupně bez odchylek geometrické přesnosti, a riziko pádu každých 156 dnů v případě, že by jeden stupeň byl užší o cca 5 mm. Zároveň lze konstatovat, že hrozí výrazně vyšší riziko zranění na schodišti, které má šířku schodišťového stupně do 275 mm než na schodišti, které bude mít schodišťové stupně širší.

(5) Na bezpečnost pohybu po schodišti má tedy výrazně větší vliv základní (navrhovaný) rozměr schodišťových stupňů než odchylky geometrické přesnosti. Čím větší šířku schodišťový stupeň bude mít, tím menší hrozí riziko zranění při pohybu po schodišti.

(6) Doporučené rozměry výšky a šířky schodišťového stupně vychází z normových požadavků na poměr výšky a šířky schodišťového stupně, minimálního, respektive maximálního sklonu schodišťového ramene a výše uvedených rizikových faktorů.

Tab. 3 Doporučené rozměry schodišťových stupňů [rozměry v mm]

Typ schodiště / Objekt

Šířka schodu

(b)

Výška schodu

(h)

Hlavní a přiměřeně úniková a ostatní schodiště1) / Bezbariérově užívané stavby

≥ 310

≤ 160

Hlavní a úniková schodiště / Bytové domy, prostory pro shromažďování, únikové cesty

≥ 300

≤ 180

Hlavní schodiště / Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci

≥ 275

≤ 190

1) Vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 1, čl. 2.0.1

Vedlejší schodiště mohou mít jiné rozměry (šířku, výšku) schodišťových stupňů za předpokladu, že budou dodrženy předepsané limitní parametry (minimální, maximální sklon schodišťového ramene, minimální šířka stupně a poměr mezi výškou a šířkou schodišťového stupně).

(7) Na bezpečnost pohybu po schodišti mají vliv také odchylky geometrické přesnosti výšky a šířky dokončených schodišťových stupňů. Mezní odchylky rozměrů schodišťových stupňů, uvedené v tomto dokumentu, jsou doporučeny na základě hodnot zjištěných měřením schodišť dokončených staveb. Z měření vyplývá, že odchylku ± 5 mm je možné dosáhnout v 95 % měření. Z výzkumů bezpečnosti pohybu po schodišti vyplývá, že tato odchylka rozměru schodišťového stupně nezvyšuje výrazně riziko úrazu.

2 LITERATURA, CITOVANÉ NORMY A PŘEDPISY

[1] BS 5395-1 - Stairs. Code of practice for the design of stairs with straight flights and winders, BSI 2010

[2] DIN 18 065 - Gebäudetreppen - Begriffe, Messregeln, Hauptmaße. Deutsches Institut für Normung e. V, 2011.

[3] Information paper IP 15/03 - Proprietary nosing for non-domestic stairs, BRE 2003

9 Příloha č. 3 – Posouzení návrhu schodiště z hlediska úrazovosti

Posouzení návrhu schodiště z hlediska úrazovosti (xlsx) >>

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2