VYŘAZENÁ POMŮCKA - R1 - Stanovení hodnoty projektových prací - kalkulačka

VYŘAZENÁ POMŮCKA!

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

STANOVENÍ HODNOTY PROJEKTOVÝCH PRACÍ

R1

červen 2015

OBSAH

1

Výkonové fáze

2

Program pro stanovení předpokládané hodnoty projektových činností architekta/inženýra pro pozemní/krajinářské stavby - kalkulačka

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Výkonové fáze

Výkonová fáze I

Přípravné práce (PPR) - provedení profesních výkonů pro přípravu zakázky

V případě, že klient odstoupí od zpracování dalších fází, musí uhradit min. 2 % z vynaložených nákladů a doložené vedlejší náklady.
 

základní výkony

 • jsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • analýza zakázky architektem/inženýrem (technikem)
 • předběžná analýza stavu staveniště a jeho okolí architektem/inženýrem (technikem) a prověření a posouzení vhodnosti staveniště pro sledovaný účel
 • specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
 • předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních profesí architektem/inženýrem (technikem) a určení rozsahu těchto prací
 • shrnutí a závěry odsouhlasení dalšího postupu/uzavření smlouvy

zvláštní výkony

 • nejsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • sestavení funkčního a prostorového programu stavby a vypracování podrobnějšího harmonogramu architektem/inženýrem (technikem)
 • podrobnější analýza stavu staveniště a jeho okolí architektem/inženýrem (technikem) s přihlédnutím k následujícím výkonovým fázím
 • provedení části nezbytných předběžných průzkumů specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem) z klientova pověření
 • obstarání vstupních podkladů o vlastnických a jiných právech k pozemkům/parcelám, popřípadě stavbě/ stavbám na nich architektem/inženýrem (technikem)

součinnost klienta

 • při zadávání zakázky
 • při prověření stavu staveniště a jeho okolí
 • při vymezení části nezbytných předběžných průzkumů
 • při předání veškerých nezbytných vstupních podkladů klientem architektovi/inženýrovi (technikovi)
 • při shrnutí a potvrzení závěrů a odsouhlasení dalšího zpracování návrhu/studie stavby

Výkonová fáze II

Studie stavby (STS) - provedení profesních výkonů pro zpracování návrhu
 

základní výkony

 • jsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • příprava návrhu/studie stavby architektem/inženýrem (technikem)
 • zpracování návrhu/studie stavby architektem/inženýrem (technikem), popřípadě specialisty (koordinace specialistů) - ve variantách [alternativy jsou zvláštním výkonem samostatně honorovaným]
  • textová část návrhu/studie stavby
  • výkresová část návrhu/studie stavby
 • upřesnění specifikace potřebných částí předběžných průzkumů pro specialisty koordinované architektem/ inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
 • uskutečnění předběžných jednání architektem/ inženýrem (technikem) k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami
 • projednání výsledků s klientem a odsouhlasení výsledků a cílových představ

zvláštní výkony

 • nejsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • doplnění dokumentace dosud zpracované architektem/inženýrem (technikem) o zvláštní nároky a nové požadavky popřípadě vypracování alternativních studií
 • vypracování některých požadavků zvláštními (nestandardními) technikami projektování
 • provedení potřebných častí předběžných průzkumů specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky (specifikace energetických, hospodářských, biologických a ekologických souvislostí a vazeb na okolí)
 • posouzení a návrh řešení některých vybraných finančních náležitostí stavby architektem/inženýrem (technikem), předběžný odhad investičních nákladů
 • stanovení některých speciálních časových a organizačních náležitostí stavby
 • provedení předběžné poptávky
 • znázornění záměrů zvláštní technikou (např. perspektivy nebo digitálního prostorového zobrazení)
 • vypracování návrhu řešení údržby objektů, konstrukcí a zařízení
 • sestavení plánu financování, analýza stavebních, provozních a užitných nákladů
 • spolupůsobení při získání úvěru
 • podklady k výpočtu poplatků za získání vyjádření účastníků řízení a za výpisy z evidence nemovitostí.

součinnost klienta

 • při přípravě návrhu/studie stavby
 • při použití některých zvláštních (nestandardních) technik projektování klientem
 • při provádění potřebných předběžných průzkumů
 • při uskutečnění předběžných jednání
 • při projednání výsledků s architektem/inženýrem (technikem) a rozhodnutí o rozpracování zakázky do dalšího stupně

Výkonová fáze III

Provedení profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
 

základní výkony

 • jsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, určení podmínek pro zpracování dokumentace návrhu na vydání územní rozhodnutí [pro územní řízení] architektem/inženýrem (technikem)
 • zadání předběžných průzkumů specialistům a specifikace potřebných podrobných průzkumů pro specialisty koordinované architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
 • zpracování dokumentace pro územní řízení [územní rozhodnutí] architektem/inženýrem (technikem)
  • textová část dokumentace
  • výkresová část dokumentace
 • získání srovnávacích nabídek na technická zařízení
 • odhad investičních nákladů na podkladě výsledků dosažených ve fázi 1 a 2, obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, shrnutí výsledků, zhodnocení a závěry

zvláštní výkony

 • nejsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • vyhodnocení návrhu alternativních řešení architektem/inženýrem (technikem) a jeho specialisty m. j. s ohledem na hospodárnost, náklady a návratnost
 • provedení potřebných předběžných průzkumů a zaměření a částečné zpracování podrobných průzkumů specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
 • zpracování zvláštních/alternativních řešení, zpracování speciálních podkladů, popřípadě speciálních částí dokumentace a provedení doplňků a změn podkladů pro územní řízení
  • vypracování alternativních řešení pro územní řízení
  • vypracování speciálních podkladů, popřípadě speciální dokumentace pro územní řízení
  • vypracování některých požadavků zvláštními (nestandardními) technikami projektování
  • vypracování zvláštních částí dokumentace
 • vypracování doplňků a změn podkladů pro dokumentaci návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, spolupráce při rozporných jednáních a řízeních
 • vypracování podkladů pro odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby vypracování zvláštní dokumentace např. dle zákona č. 100/2001 Sb.
 • zapracování podmínek územního rozhodnutí do dokumentace
 • doplnění podkladů pro územní řízení podle zvláštních požadavků příslušného orgánu
 • spolupůsobení při obstarání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a dotčených organizací či osob
 • zpracování předběžného oznámení v případě, že je nutné zabezpečit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích
 • podání návrhu na vydání územního rozhodnutí, účast při územním řízení, obstarání rozhodnutí o umístění stavby

součinnost klienta

 • při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání
 • při provádění potřebných předběžných, popřípadě částí podrobných průzkumů
 • při zpracování dokumentace pro územní řízení/územní rozhodnutí
 • při zpracování dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení
 • schválení dokumentace k územnímu řízení a rozpracování výsledků řízení do úrovně dokumentace pro stavební povolení
 • přepracování dokumentace k územnímu řízení s novými podklady nebo zastavení projektových prací.

Výkonová fáze IV

Provedení profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP)
 

základní výkony

 • jsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků dosažených ve fázi 1 až 3 a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební řízení [stavební povolení]
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení [stavební povolení]
  • textová část dokumentace
  • výkresová část dokumentace
 • zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení
 • stanovení požadavků na doplňkové průzkumy
 • statické ověření konstrukce
 • účast při stavebním řízení
 • odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení
 • obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení

zvláštní výkony

 • nejsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • analýza zvláštních/alternativních řešení pro stavební řízení [stavební povolení]
 • provedení a organizace potřebných podrobných průzkumů specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to zejména geologických a geotechnických, » geodetických měření a dopravních, hydrologických a ekologických průzkumů
 • zpracování zvláštních/alternativních řešení, zpracování speciálních podkladů, popřípadě speciálních částí projektu a provedení doplňků a změn podkladů pro stavební řízení [stavební povolení]
  • návrhy alternativních řešení
  • vypracování speciálních podkladů, popřípadě speciální dokumentace pro stavební řízení
  • vypracování některých požadavků zvláštními (nestandardními) technikami projektování
  • vypracování zvláštních častí dokumentace
  • vypracování předběžných stavebně-technických specifikací pro stavební povolení architektem/inženýrem (technikem) a specialisty
 • vypracování návrhu organizace výstavby
 • vypracování návrhu dopravně-inženýrských opatření (DIO)
 • vypracování předběžného rozpočtu na základě předběžných výměr a agregovaných položek
 • spolupráce a podpora klienta při rozporných jednáních a řízeních
 • změny dokumentace a podkladů pro vydání stavebního povolení způsobené okolnostmi, za které architekt/inženýr (technik) nezodpovídá
 • zpracování podkladů pro expertní a jiná řízení
 • vypracování podkladů pro odvolání proti vydanému, resp. zamítnutému stavebnímu povolení
 • posouzení hospodárnosti a návratnosti, použití zvláštních technik (např. perspektivy nebo digitálního prostorového zobrazení)
 • zapracování výsledků stavebního řízení do dokumentace
 • vypracování žádosti o stavební povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí, doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření
 • doplnění podkladů k žádosti o stavební povolení podle zvláštních požadavků stavebního úřadu
 • posouzení nutnosti zabezpečit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích klientem dle příslušného zákonného předpisu, příprava a zpracování plánu BOZ
 • spolupůsobení při získání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a dotčených organizací a osob

součinnost klienta

 • při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání
 • při provádění potřebných předběžných, popřípadě částí podrobných průzkumů
 • při zpracování dokumentace pro stavební řízení [stavební povolení]
 • při schválení dokumentace pro stavební povolení a provedení výběrového řízení

Výkonová fáze V

Provedení profesních výkonů pro zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPS)
 

základní výkony

 • jsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro provedení stavby
 • zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby
 • všeobecné náležitosti dokumentace pro provedení stavby
  • textová čast dokumentace
  • výkresová část dokumentace
 • vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provedení stavby (a k využití pro podklady pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby) architektem/ inženýrem (technikem) a profesními specialisty a konzultanty
 • zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby
 • propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měř. 1:50 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí)
 • vypracování vytyčovacích plánů
 • spolupráce s klientem při výběru materiálů a jejich použití

zvláštní výkony

 • nejsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • zpracování speciálních částí dokumentace pro provedení stavby
 • zpracování speciálních podkladů, popřípadě speciálních častí dokumentace
  • vypracování některých požadavků zvláštními (nestandardními) technikami projektování
 • zpracování samostatných navazujících nebo se stavbou souvisících projektů interiérů a zahradních a krajinářských úprav
 • zpracování projektu organizace výstavby (POV)
 • vypracování dokumentace, vyžádané klientem nad rámec základních výkonů
 • zajištění podkladů pro provozní zařízení (TZS aTPS)
 • vypracování podkladů pro dopravně-inženýrské rozhodnutí

součinnost klienta

 • při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání
 • při zpracování dokumentace pro provedení stavby
 • při udílení dalších pokynů pro dokumentaci pro provedení stavby, popřípadě pro zpracování souvisejících nebo navazujících projektu interiéru a zahradních a krajinářských úprav

Pozn.: V případě dohody klienta s architektem/inženýrem (technikem) lze výkonovou fázi 5 a 6 sloučit do jedné, např. u staveb dopravních a inženýrských.

Výkonová fáze VI

Provedení profesních výkonů pro zpracování podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby -sestavení tendrové/zadávací dokumentace (DZS)
 

základní výkony

 • jsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a spolupráce při vypracování přípravy postupu pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby klientem
 • vypracování seznamu prací a dodávek, resp. popisu stavby s určením standardů a případné vypracování potřebné dokumentace, pokud není vypracována podle fáze 4 nebo 5

zvláštní výkony

 • nejsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • zpracování alternativních a srovnávacích podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby
 • vypracování podkladů pro výběrové řízení, které tvoří návrh textu smlouvy a zvláštních ustanovení
 • vypracování souhrnu údajů a informací u veřejných zakázek v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, u ostatních zakázek v rozsahu a podrobnostech, úměrných znalostem z výkonové fáze, na kterou vypracování navazuje, přičemž volba metody zpracování závisí na klientově vyžadované míře přesnosti nabídky
 • vypracování alternativních údajů a informací, vypracování srovnávacích přehledů nákladů za spolupráce všech zúčastněných profesí
 • podklady pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby dohodnutým způsobem např. nabídka konkrétního zhotovitele nebo subdodavatele pro určité specielní práce a výkony
 • organizace informačních schůzek, případně prohlídek stavby a účast na nich

součinnost klienta

 • při určení postupu pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby
 • při zpracování podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby
 • při předběžném vyhledání a výběru vhodných uchazečů a při přípravě smluv

Pozn.: V případě dohody klienta s architektem/inženýrem (technikem) lze výkonovou fázi 5 a 6 sloučit do jedné, např. u staveb dopravních a inženýrských.

Výkonová fáze VII


Provedení profesních výkonů při výběru dodavatele/zhotovitele stavby - zadání realizace stavby (VDS)
 

základní výkon

 • posouzení úplnosti nabídky dodavatele/zhotovitele stavby

zvláštní výkony

 • nejsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • získání a vyhodnocení nabídek architektů/inženýrů (techniků) stavby za spolupráce zúčastněných profesí
 • vypracování srovnatelných přehledů nákladů podle již realizovaných staveb obdobného charakteru a rozsahu
 • přezkoušení a vyhodnocení alternativních nabídek s podstatně jinou konstrukcí
 • jednání s architekty/inženýry (techniky) stavby vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s architekty/ inženýry (techniky) stavby
 • posouzení nabídek pokud jde o kvalitu, termíny aceny

součinnost klienta

 • při rozhodnutí o zadání stavby

Výkonová fáze VIII


Provedení profesních výkonů autorského a investorského technického dozoru přl provádění stavby (ATD, ITD)
 

základní výkony

 • jsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy stavby a příprava podmínek pro výkon autorského dozoru
 • zadání doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby) specialistům koordinovaným architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky [například při rekonstrukci stavby]
 • všeobecné náležitosti obsahu a členění výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy

zvláštní výkony

 • nejsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • spolupráce architekta/inženýra(technika) s klientem v průběhu výkonu investorského technického dozoru
 • provedení potřebných doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby) specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
 • výkon investorského technického dozoru dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy
 • vypracování realizační dokumentace stavby v rozsahu požadavků architekta/inženýra (technika) stavby
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad ním
 • spolupráce při kontrole účtů a zpřesnění a novelizace časových plánů

součinnost klienta

 • při přípravě podmínek pro výkon autorského a investorského technického dozoru
 • při provádění potřebných doplňkových průzkumů v průběhu provádění stavby
 • s architektem/inženýrem (technikem) v průběhu provádění stavby při výkonu autorského a investorského technického dozoru

Výkonová fáze IX

Provedení profesních výkonu po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP)

základní výkony

 • jsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • účast při kolaudačním řízení stavby
 • dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené Ihůtě a kvalitě

zvláštní výkony

 • nejsou součástí tohoto výpočtu hodinové dotace
 • spolupráce při vypracování požární dokumentace předkládané provozovatelem při kolaudaci stavby podle platných předpisů
 • spolupráce při vypracování závěrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení stavby
 • spolupráce, resp. zpracování posudků a kontrolních měření předkládaných klientem při kolaudaci stavby
 • zpracování žádosti o případné prodloužení záručních Ihůt nebo uvolnění záručních závazků
 • sestavení plánu pronájmu budovy, zajištění návodů k údržbě objektu před předáním uživateli, dozor nad údržbou objektu
 • porovnání nákladů stavby se směrnými hodnotami nákladů
 • provedení analýzy stavebních a provozních nákladů stavby
 • spolupráce při vypracování provozního a manipulačního řádu (návodu k údržbě zařízení)
 • provozní plány řády apod.

součinnost klienta

 • při uvedení stavby do provozu a při kolaudačním řízení
 • při provedení závěrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení stavby

Program pro stanovení předpokládané hodnoty projektových činností architekta/inženýra pro pozemní/krajinářské stavby - kalkulačka

>>>>
 

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit