TP 1.6.1 - HODNOTY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

PAVUS, a.s.

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

HODNOTY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ

TP 1.6.1

1. vydání 2015

Klíčová slova:

bezpečnost požární, odolnost požární, eurokódy, konstrukce betonové, konstrukce ocelobetonové, konstrukce spřažené, konstrukce dřevěné, konstrukce zděné, konstrukce nosné, nosníky, hodnoty návrhové, tabulky

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Praktická příručka je zpracována odborníky z vědecké, výzkumné a pedagogické oblasti a je určena projektantům a pracovníkům státní správy na úseku požární bezpečnosti staveb. Uvádí tabelární hodnoty požární odolnosti betonových, ocelových, ocelobetonových spřažených, dřevěných a zděných konstrukcí stanovených na základě výpočetních postupů příslušných EUROKÓDŮ. Příručka umožňuje místo složitých a pracných výpočtů přímé stanovení požární odolnosti a je v rámci aplikace EUROKÓDŮ unikátní. Nahrazuje zrušenou konfliktní ČSN 73 0821. Tím, že hodnoty jsou stanoveny podle EUROKÓDŮ, jsou splněny podmínky zákona, vyhlášek a norem o požární ochraně. Hodnoty z příručky jsou tedy plně akceptovatelné v projektové dokumentaci pro stavební řízení.

OBSAH

1

Předmluva

1.1

Přehled tabulek

2

Betonové konstrukce podle ČSN EN 1992-1-2

2.1

Požární odolnost převážně tlačených železobetonových sloupů pravoúhlého nebo kruhového průřezu

2.2

Požární odolnost betonových nenosných stěn s výztuží i bez výztuže

2.3

Požární odolnost nosných železobetonových stěn

2.4

Požární odolnost prostě podepřených nosníků ze železobetonu a předpjatého betonu

2.5

Požární odolnost spojitých nosníků ze železobetonu a předpjatého betonu

2.6

Požární odolnost prostě podepřených desek ze železobetonu a předpjatého betonu s výztuží v jednom směru a ve dvou směrech

2.7

Požární odolnost lokálně podepřených desek ze železobetonu a předpjatého betonu

2.8

Požární odolnost prostě podepřených žebrových desek ze železobetonu a předpjatého betonu

3

Ocelové konstrukce podle ČSN EN 1993-1-2

3.1

Požární odolnost ocelových nechráněných sloupů a nosníků

3.2

Stupeň využití průřezu μ0 pro požární odolnost nechráněných ocelových nosníků pro součinitele nerovnoměrného ohřátí prvků k1 a k2

3.3

Požární odolnost stropů a střech z nosných ocelových profilovaných plechů tloušťky ≥ 1 mm vyplněných betonem - nespřažené s přídavnou výztuží nebo bez výztuže

4

Spřažené ocelobetonové konstrukce podle ČSN EN 1994-1-2

4.1

Spřažené sloupy

4.2

Spřažené nosníky

4.3

Požární odolnost stropů z nosných ocelových profilovaných (trapézových či samosvorných) plechů spřažených s betonovou deskou s přídavnou výztuží nebo bez výztuže

5

Dřevěné konstrukce podle ČSN EN 1995-1-2

5.1

Nosníky z rostlého a lepeného lamelového dřeva

5.2

Sloupy z rostlého a lepeného lamelového dřeva

6

Zděné konstrukce podle ČSN EN 1996-1-2

6.1

Zdivo z pálených zdicích prvků

6.2

Zdivo z vápenopískových zdicích prvků

6.3

Zdivo z betonových tvárnic s hutným nebo pórovitým kamenivem

6.4

Zdivo z pórobetonových tvárnic

7

Databázový systém klasifikací stavebních výrobků

7.1

Databáze protokolů o klasifikaci podle ČSN EN 13501

7.2

Klasifikace bez zkoušení

7.3

Databáze protokolů o klasifikaci

7.4

Protokoly o klasifikaci

8

Literatura

1 PŘEDMLUVA

Při řešení požární bezpečnosti staveb je nutné znát hodnoty požární odolnosti stavebních výrobků a konstrukcí a navrhovat takové konstrukce, které požadované hodnoty požární odolnosti splní.

Je třeba si uvědomit, že při realizaci staveb se rozlišují dvě kategorie prvků, a to stavební výrobky a stavební konstrukce.

U stavebního výrobku se jedná o věc movitou a určenou k uvedení na trh se základní identifikací výroby a s určením pro trvalé zabudování do staveb.

Stavební konstrukcí se rozumí část stavebního díla, navržená a vypočtená v rámci projektu individuálně pro jednotlivou konkrétní stavbu a zhotovená na základě stavebních prací přímo na stavbě v rámci realizace konkrétního stavebního díla.

Obecně lze zásady stanovení požární odolnosti založit na těchto třech aspektech:

1. Na většinu stavebních výrobků (podhledy, příčky, nosné stěny apod.) jsou zpracovány evropské harmonizované normy, tj. normy, které stanoví podmínky a vlastnosti pro uvádění těchto výrobků na trh, včetně zkušebních postupů pro jejich ověřování. Podmínkou klasifikace jsou zkoušky podle příslušných evropských zkušebních norem pro konkrétní konstrukci, včetně materiálového provedení a konkrétního výrobce.

2. U harmonizovaných stavebních výrobků nelze normou vyčerpávajícím způsobem popsat varianty odzkoušených výrobků, včetně případných přímých a rozšířených aplikací. K tomu slouží proces posuzování shody podle příslušných nařízení vlády. Na základě úspěšně ukončeného procesu výrobci vydávají své katalogy, vyrábějí výrobky, které jsou umísťovány na trh a následně zabudovávány do staveb.

3. V případě stavebních konstrukcí není možné, aby jednotlivá členská země měla vlastní duplicitní normu k vydaným evropským normám, tj. v tomto případě k Eurokódům (ČSN EN 199x-1-2), což byl hlavní důvod ke zrušení ČSN 73 0821:1973 v přechodném období. ČSN 73 0821 ed. 2 [14] z května 2007 nebylo třeba rušit, poněvadž konstrukce, které jsou jejím předmětem (hrázděné stěny, vložkové stropy, dřevěné stropy apod.), nejsou konfliktní s EN. Mimoto ČSN 73 0821 ed. 2 obsahuje informativní příklady a detaily spojování a napojování stěn, stropů a podhledů, příklady řešení spár, drážek a zárubní a příklady zajištění prostupů. Tyto příklady a detaily jsou obecně použitelné při provádění a zajištění požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Pro potřeby projektové praxe je vhodné mít k dispozici jednoduše získatelné hodnoty. Za této situace se jevilo jako nekonfliktní řešení vypracovat podle Eurokódů pracovní příručku, která by tyto hodnoty tabelárně a přehledně uváděla.

Je třeba konstatovat, že hodnoty v tabulkách jsou konzervativní, tj. na straně bezpečnosti, a že pro přesnější výsledky je možné stanovovat hodnoty požární odolnosti přímo výpočtem podle Eurokódů, nebo zkouškou podle příslušných ČSN EN.

V tabulkách nelze interpolovat, ale je možné použít dimenzi stanovenou pro vyšší požární odolnost.

Předpokladem použití hodnot požární odolnosti jednotlivých konstrukcí podle této příručky je skutečnost, že posuzovaná konstrukce je navržena na účinky zatížení při běžné teplotě okolí podle příslušného Eurokódu pro pozemní stavby.

V příručce (s ohledem na to, že je určena k přímému vyhledávání hodnot) nejsou uváděny zásady a postupy výpočtu podle Eurokódu a odkazuje se na publikaci [15].

Snadnou dostupnost požárních klasifikací stavebních výrobků není třeba touto příručkou řešit, poněvadž jednotliví výrobci uvádějí certifikované výrobky ve svých katalozích. Společnost PAVUS, a.s., jako akreditovaná požární laboratoř vede databázi vydaných klasifikací, v níž se lze jednoduše orientovat, a to jak podle druhu výrobků, průkazných hodnot požárních vlastností, době platnosti, tak i údajích o příslušném výrobci.

Z výše uvedených důvodů a na základě opakovaných požadavků zástupců projektové praxe se Centrum technické normalizace pro požární ochranu PAVUS, a.s., rozhodlo zpracovat a vydat tuto příručku. Autorským kolektivem jsou odborníci z výzkumné a pedagogické oblasti. Příručka byla podrobena oponentuře odborníků z ČVUT FSv, ředitelství HZS a ČKAIT, technické normalizace a projektové praxe. Bylo konstatováno, že hodnoty požární odolnosti, uvedené v příručce, jsou stanoveny podle Eurokódu, a je tedy možné je považovat za průkazné a splňující podmínky jejich použití ve stavebním řízení.

Tento závěr platí i pro toto druhé vydání v roce 2015, které aktualizuje příručku s ohledem na novelizaci Eurokódů a rozšiřuje příručku o nové výstupy z databáze PAVUS, aniž by se měnila koncepce a zásady příručky. Druhé vydání zpracovala ČKAIT. Pomůcka je v elektronické podobě zařazena do Profesního informačního systému (Profesis).

1.1 PŘEHLED TABULEK

Předmětem této pomůcky jsou zejména tabulky uvedené v jednotlivých kapitolách (viz tabulka).

Příručka obsahuje dále informace o skladbě, funkci a používání databáze klasifikací požárních vlastností zpracovávaných PAVUS, a.s. Předmětem této příručky není stanovení požární odolnosti při změnách staveb. V případě změn staveb je problém řešen podle přílohy D ČSN 73 0834 - Změna: Z1 [16]. Tato příloha stanovuje požární odolnost vybraných stavebních konstrukcí a výrobků, které jsou v současné době již nepoužívané.

Název konstrukce

Kapitola č.

Betonové konstrukce podle ČSN EN 1992-1-2

Požární odolnost převážně tlačených železobetonových sloupů pravoúhlého nebo kruhového průřezu

2.1

Požární odolnost betonových nenosných stěn s výztuží i bez výztuže

2.2

Požární odolnost nosných železobetonových stěn

2.3

Požární odolnost prostě podepřených nosníků ze železobetonu a předpjatého betonu

2.4

Požární odolnost spojitých nosníků ze železobetonu a předpjatého betonu

2.5

Požární odolnost prostě podepřených desek ze železobetonu a předpjatého betonu s výztuží v jednom směru a ve dvou směrech

2.6

Požární odolnost lokálně podepřených desek ze železobetonu a předpjatého betonu

2.7

Požární odolnost prostě podepřených žebrových desek ze železobetonu a předpjatého betonu

2.8

Ocelové konstrukce podle ČSN EN 1993-1-2

Požární odolnost ocelových nechráněných sloupů a nosníků

3.1

Stupeň využití průřezu μ0 pro požární odolnost nechráněných ocelových nosníků pro součinitele nerovnoměrného ohřátí prvků κ1 a κ2

3.2

Požární odolnost stropů a střech z nosných ocelových profilovaných plechů tloušťky ≥ 1 mm vyplněných betonem - nespřažené s přídavnou výztuží nebo bez výztuže

3.3

Spřažené ocelobetonové konstrukce podle ČSN EN 1994-1-2

Požární odolnosti spřažených sloupů zhotovených ze zcela obetonovaných ocelových průřezů

4.1.1

Požární odolnosti spřažených sloupů zhotovených z částečně obetonovaných ocelových průřezů

4.1.2

Požární odolnost ocelových sloupů chráněných betonem bez nosné funkce (pouze ochrana před účinky požáru)

4.1.3

Požární odolnost spřažených sloupů zhotovených z ocelových dutých průřezů vyplněných betonem

4.1.4

Požární odolnost spřažených nosníků z částečně obetonovaných ocelových průřezů - nejmenší průřezové rozměry a nejmenší přídavná výztuž ve vztahu k ploše pásnice

4.2.1.1

Požární odolnost spřažených nosníků z částečně obetonovaných ocelových průřezů - nejmenší osové vzdálenosti pro přídavnou výztuž

4.2.1.2

Požární odolnost ocelových nosníků chráněných betonem bez nosné funkce (pouze ochrana před účinky požáru)

4.2.2

Požární odolnost stropů z nosných ocelových profilovaných (trapézových či samosvorných) plechů spřažených s betonovou deskou s přídavnou výztuží nebo bez výztuže

4.3

Dřevěné konstrukce podle ČSN EN 1995-1-2

Nosníky z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku vystavené požáru ze tří stran

5.1.1

Nosníky z rostlého dřeva listnatých dřevin mimo buku vystavené požáru ze tří stran

5.1.2

Nosníky z lepeného lamelového dřeva jehličnatých dřevin vystavené požáru ze tří stran

5.1.3

Nosníky z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku vystavené požáru ze čtyř stran

5.1.4

Sloupy z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku délky 2,6 m, 2,8 m, 3,0 m, 3,2 m, 3,4 m a 6,0 m vystavené požáru ze čtyř stran

5.2.1

Sloupy z rostlého dřeva listnatých dřevin mimo buku délky 2,6 m, 2,8 m, 3,0 m, 3,2 m a 3,4 m vystavené požáru ze čtyř stran

5.2.2

Sloupy z lepeného dřeva jehličnatých dřevin délky 2,6 m, 2,8 m, 3,0 m, 3,2 m, 3,4 m a 6,0 m vystavené požáru ze čtyř stran

5.2.3

Zděné konstrukce podle ČSN EN 1996-1-2

Zdivo z pálených zdicích prvků

Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI)

6.1.1

Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI)

6.1.2

Požárně nedělicí nosné stěny délky ≥ 1,0 m (kritérium R)

6.1.3

Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky < 1,0 m (kritérium R)

6.1.4

Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M a EI-M)

6.1.5

Zdivo z vápenopískových zdicích prvků

Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI)

6.2.1

Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI)

6.2.2

Požárně nedělicí nosné stěny délky ≥ 1,0 m (kritérium R)

6.2.3

Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky ≤ 1,0 m (kritérium R)

6.2.4

Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M a EI-M)

6.2.5

Zdivo z betonových tvárnic s hutným nebo pórovitým kamenivem

Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI)

6.3.1

Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI)

6.3.2

Požárně nedělicí nosné stěny délky ≥ 1,0 m (kritérium R)

6.3.3

Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky ≤ 1,0 m (kritérium R)

6.3.4

Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M, EI-M

6.3.5

Zdivo z pórobetonových tvárnic

Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI)

6.4.1

Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI)

6.4.2

Požárně nedělicí nosné stěny délky ≥ 1,0 m (kritérium R)

6.4.3

Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky ≤ 1,0 m (kritérium R)

6.4.4

Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M, EI-M)

6.4.5

2 BETONOVÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 1992-1-2

Betonové konstrukce se navrhují podle ČSN EN 1992-1-1 [3]. Pro navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru se postupuje podle ČSN EN 1992-1-2 [4].

Kapitoly 2.1 až 2.8 jsou výtahem tabulek uvedených v ČSN EN 1992-1-2 [4]. Hodnoty uvedené v tabulkách se týkají železobetonových sloupů, nenosných i nosných stěn, nosníků a desek. Hodnoty platí:

 • Pro obyčejný beton objemové hmotnosti 2 000 kg/m3 až 2 600 kg/m3 s křemičitým kamenivem (viz ČSN EN 206-1).
 • Při použití vápencového nebo lehkého kameniva lze u nosníků nebo desek zmenšit nejmenší rozměr průřezu o 10 %.
 • Při použití hodnot uvedených v tabulkách není pro obyčejný beton požadováno další posuzování.
 • Pro doporučený stupeň využití při požární situaci μfi = 0,7 - což je ve prospěch bezpečnosti, tzn. že hodnoty v tabulkách lze použít i pro nižší stupeň využití.
 • Výraz a uvedený v tabulkách značí osovou vzdálenost hlavní výztuže od povrchu betonu vystavenému požáru. U malých osových vzdáleností většinou rozhoduje minimální krycí vrstva betonu, předepsaná v ČSN EN 1992-1-1 [3].
 • Pokud je a ≥ 70 mm, požaduje se provést výztužnou síť z ocelových prutů o průměru nejméně 4 mm v roztečích nejvýše 100 mm v obou směrech. Krytí výztužné sítě má být nejméně 20 mm a nejvýše 50 mm.
 • Pro obyčejný beton není požadováno další posuzování z hlediska jeho odštěpování.
 • Další zjednodušení v tabulkách jsou hodnoty kritických teplot ocelové výztuže v tažených oblastech betonového průřezu prostě podepřených nosníků a desek:
  • u nepředpínaných prutů: θcr = 500 °C
  • u předpínacích prutů: θcr = 400 °C
  • u předpínacích drátů a lan: θcr = 350 °C

Platí pro monolitický beton; pro prefabrikované dílce je nutné požární odolnost stanovit způsobem uvedeným v jednotlivých výrobkových normách, včetně možnosti provedení zkoušky.

2.1 POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘEVÁŽNĚ TLAČENÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH SLOUPŮ PRAVOÚHLÉHO NEBO KRUHOVÉHO PRŮŘEZU

Požární odolnost R [min]

Nejmenší rozměry [mm]1) Šířka nebo průměr sloupu b / osová vzdálenost výztuže a

Sloup vystavený účinkům požáru z více než jedné strany

Sloup vystavený účinkům požáru pouze z jedné strany

30

200/32

300/27

155/25

45

230/40

330/35

155/25

60

250/46

350/40

155/25

90

350/53

450/402)

155/25

120

350/572)

450/512)

175/35

180

450/702)

230/55

295/70

Poznámky:

Při návrhu sloupu je třeba dodržet podmínky uvedené v čl. 5.3.2 ČSN EN 1992-1-2.

1) U předpínací výztuže se zvýší osová vzdálenost a od povrchu o:

 • 10 mm pro předpínací pruty,
 • 15 mm pro předpínací dráty a lana.

2) Minimálně 8 prutů

Hodnoty šířky sloupu b a osové vzdálenosti výztuže a, uvedené v tabulce 2.1 jsou omezeny, podle čl. 5.3.2 ČSN EN 1992-1-2 takto:

 • účinná délka sloupu pro požární situaci l0,fi ≤ 3 m ;
 • výstřednost prvního řádu pro požární situaci e = M0Ed,fi / N0Ed,fiemax ; plocha podélné výztuže AS < 0,04 Ac .

2.2 POŽÁRNÍ ODOLNOST BETONOVÝCH NENOSNÝCH STĚN S VÝZTUŽÍ I BEZ VÝZTUŽE

Požární odolnost EI [min]

Nejmenší tloušťka stěny [mm]

30

60

45

70

60

80

90

100

120

120

180

150

Poznámka:

Poměr světlé výšky stěny k její tloušťce nemá být větší než 40.

Při použití vápencového kameniva lze zmenšit tloušťku stěny o 10 %. V případě vyztužené stěny se požadavky na osovou vzdálenost výztuže a od povrchu neuplatní.

Pokud má požární stěna splňovat požadavek odolnosti vůči nárazu (kritérium M), má být nejmenší tloušťka z obyčejného betonu:

 • 120 mm pro vyztuženou nenosnou stěnu,
 • 200 mm pro nevyztuženou stěnu.

2.3 POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN

Nejmenší tloušťky stěny, uvedené v této tabulce, lze použít i pro stěny z prostého betonu.

Požární odolnost [min]

Nejmenší rozměry [mm]2) 3)

Tloušťka stěny d / osová vzdálenost výztuže a

Stěna vystavená účinkům požáru pouze z jedné strany REI1)

Stěna vystavená účinkům požáru ze dvou stran R

30

120 / 10

120 / 10

45

125 / 10

130 / 10

60

130 / 10

140 / 10

90

140 / 25

170 / 25

120

160 / 35

220 / 35

180

210 / 50

270 / 55

Poznámky:

1) Pokud má požární stěna splňovat požadavek odolnosti vůči nárazu (kritérium M), má být nejmenší tloušťka z obyčejného betonu 140 mm pro vyztuženou nosnou stěnu a osová vzdálenost výztuže od povrchu a nemá být menší než 25 mm.

2) Při použití vápencového kameniva lze zmenšit tloušťku stěny o 10 %.

3) Poměr světlé výšky stěny k její tloušťce nemá být větší než 40.

2.4 POŽÁRNÍ ODOLNOST PROSTĚ PODEPŘENÝCH NOSNÍKŮ ZE ŽELEZOBETONU A PŘEDPJATÉHO BETONU

Požární odolnost R [min]

Nejmenší rozměry [mm]

Možné kombinace hodnot a, b

30

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

25

80

20

120

15

160

15

200

45

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

35

100

30

140

25

180

20

250

60

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

40

120

35

160

30

200

25

300

90

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

55

150

45

200

40

300

35

400

120

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

65

200

60

240

55

300

50

500

180

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

80

240

70

300

65

400

60

600

Poznámka:

U předpínací výztuže se zvýší osová vzdálenost a od povrchu o:

 • 10 mm pro předpínací pruty,
 • 15 mm pro předpínací dráty a lana.

Osovou vzdálenost výztuže od bočního líce nosníků asd pro rohové výztužné pruty (nebo předpínací pruty, dráty či lana) se požaduje zvýšit pouze u nosníků s jednou vrstvou výztuže podle vztahu: asd = a + 10 mm. Pro šířky nosníků b větší než hodnoty uvedené v předposledním a posledním sloupci tabulky se zvětšení asd nepožaduje.

2.5 POŽÁRNÍ ODOLNOST SPOJITÝCH NOSNÍKŮ ZE ŽELEZOBETONU A PŘEDPJATÉHO BETONU

Požární odolnost R [min]

Nejmenší rozměry [mm]

Možné kombinace hodnot a, b

30

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

15

80

12

160

45

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

20

100

12

180

60

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

25

120

12

200

90

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

35

150

25

250

120

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

45

200

35

300

35

450

30

500

180

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

60

240

50

400

50

550

40

600

Poznámka:

U předpínací výztuže se zvýší osová vzdálenost a od povrchu o:

 • 10 mm pro předpínací pruty,
 • 15 mm pro předpínací dráty a lana.

Osovou vzdálenost výztuže od bočního líce nosníků asd pro rohové výztužné pruty (nebo předpínací pruty, dráty či lana) se požaduje zvýšit pouze u nosníků s jednou vrstvou výztuže podle vztahu: asd = a + 10 mm. Pro šířky nosníků b větší než hodnoty uvedené v prostředním, předposledním a posledním sloupci tabulky se zvětšení asd nepožaduje.

2.6 POŽÁRNÍ ODOLNOST PROSTĚ PODEPŘENÝCH DESEK ZE ŽELEZOBETONU A PŘEDPJATÉHO BETONU S VÝZTUŽÍ V JEDNOM SMĚRU A VE DVOU SMĚRECH

Požární odolnost REI [min]

Nejmenší rozměry [mm]

Tloušťka desky hs [mm]

osová vzdálenost výztuže a [mm]

Výztuž v jednom směru

Výztuž ve dvou směrech

Ly / Lx ≤ 1,5

1,5 < Ly / Lx ≤ 2

30

60

10

10

10

45

70

15

10

15

60

80

20

10

15

90

100

30

15

20

120

120

40

20

25

180

150

55

30

40

Poznámky:

Při návrhu desky je třeba dodržet podmínky uvedené v čl. 5.7.3 ČSN EN 1992-1-2.

Ly a Lx jsou rozpětí desky s výztuží ve dvou vzájemně kolmých směrech, kde Ly je větší rozpětí. Osová vzdálenost a se vztahuje pro spodní vrstvy výztuže od spodního povrchu. Hodnoty pro desky s výztuží ve dvou směrech (křížem vyztužené desky) platí za předpokladu podepření desek po celém obvodě. V ostatních případech se doporučuje použít hodnot pro desky s výztuží v jednom směru. U předpínací výztuže se zvýší osová vzdálenost a od povrchu o:

 • 10 mm pro předpínací pruty,
 • 15 mm pro předpínací dráty a lana.

2.7 POŽÁRNÍ ODOLNOST LOKÁLNĚ PODEPŘENÝCH DESEK ZE ŽELEZOBETONU A PŘEDPJATÉHO BETONU

Požární odolnost REI [min]

Nejmenší rozměry [mm]

Tloušťka desky hs [mm]

osová vzdálenost výztuže a [mm]

30

150

10

45

170

15

60

180

15

90

200

25

120

200

35

180

200

45

Poznámka:

Hodnoty platí pro desky lokálně podepřené, u nichž redistribuce momentů podle kapitoly 2 ČSN EN 1992-1-1 [3] nepřekročí 15 %; v ostatních případech se doporučuje osovou vzdálenost výztuže od spodního povrchu uvažovat jako u desek s výztuží v jednom směru a pro nejmenší tloušťku desky použít hodnot z této tabulky.

Osová vzdálenost a označuje vzdálenost spodní vrstvy výztuže od povrchu betonu vystavenému účinku požáru.

2.8 POŽÁRNÍ ODOLNOST PROSTĚ PODEPŘENÝCH ŽEBROVÝCH DESEK ZE ŽELEZOBETONU A PŘEDPJATÉHO BETONU

Požární odolnost R [min]

Nejmenší rozměry [mm]

Možné kombinace hodnot a, b

Tloušťka desky hs osová vzdálenost výztuže desky a

30

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

80

15

hs = 80

a = 10

45

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

90

25

hs = 80

a = 10

60

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

100

35

120

25

≥ 200

15

hs = 80

a = 10

90

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

120

45

160

40

≥ 250

30

hs = 100

a = 15

120

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

160

60

190

55

≥ 300

40

hs = 120

a = 20

180

a je průměrná osová vzdálenost výztuže

b je šířka nosníků

220

75

260

70

≥ 410

60

hs = 150

a = 30

Poznámky:

U předpínací výztuže se zvýší osová vzdálenost a od povrchu o:

 • 10 mm pro předpínací pruty,
 • 15 mm pro předpínací dráty a lana.

Osová vzdálenost výztuže od bočního líce žebra vystaveného účinkům požáru se požaduje: asd = a + 10 mm.

U stojících nosníků se musí dodržet konstrukční zásady a nejvýše 15% redistribuce (viz čl. 5.6 ČSN EN 1992-1-2 [4]); jinak se postupuje jako u prostých nosníků.

3 OCELOVÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 1993-1-2

Ocelové konstrukce se navrhují podle ČSN EN 1993-1-1 [5]. Pro navrhování ocelových konstrukcí na účinky požáru se postupuje podle ČSN EN 1993-1-2 [6].

Účinek zatížení pro požární situace Efi,d, který se stanoví podle ČSN EN 1991-1-2 [6], lze zjednodušeně získat analýzou konstrukce za běžné teploty ze vztahu:

Efi,d = ηfi Ed

[1]

kde

Ed

je

návrhová hodnota příslušné vnitřní síly nebo momentu, určená pro navrhování pro běžnou teplotu a pro základní kombinaci zatížení podle ČSN EN 1990;

ηfi

redukční součinitel úrovně zatížení při požáru. Podle čl. 4.2.4 ČSN EN 1993-1-2 [6] může být kritérium R - nosnost ověřeno prostřednictvím času dosažení

kritické teploty oceli. Kritická teplota uhlíkové oceli θa,cr může být určena při rovnoměrném rozdělení teploty v průřezu a pro libovolný stupeň využití μ0 v čase t = 0, z výrazu:

 

[2]

Pro prvky s průřezy třídy 1, 2 nebo 3 a pro všechny tažené prvky může být stupeň využití v čase t = 0 určen statickým výpočtem z výrazu:

[3]

kde Rfi,d,0 je odpovídající návrhová únosnost ocelového prvku pro návrhovou požární situaci v čase t = 0.

Konzervativně lze předpokládat, že stupeň využití μ0 se při požární situaci rovná redukčnímu součiniteli μ0 = ηfi.

U tlačených prutů, např. sloupů, které jsou namáhány vzpěrným tlakem, se využívá české praxe a zohledňuje se, že stupeň využití při požární situaci je nižší než μ0 = 0,65.

V kap. 3.1 jsou uvedeny hodnoty požární odolnosti nechráněných ocelových prvků v závislosti na stupni využití μ0 a na součiniteli průřezu Am / V pro různé kritické teploty oceli θa,cr.

Ve vztahu součinitele průřezu:

Am je plocha povrchu prvku na jednotku délky,

V objem prvku na jednotku délky.

Při hodnocení požární odolnosti ocelových prvků lze s využitím čl. 5.1.3 ČSN 73 0810 [13] bez dalšího průkazu u dále uvedených ocelových konstrukcí považovat za kritickou teplotu:

a) 500 °C u sloupů, nosníků, průvlaků, vazníků apod. zajišťujících stabilitu objektu nebo jeho části, nebo u sloupů podpírajících technická a technologická zařízení;

b) 560 °C u zavětrovacích prvků, střešních nosníků, vaznic, krokví, či prvků střešních plášťů, roštových podlahových prvků apod.;

c) 620 °C u nosných prvků obvodových plášťů, které nezajišťují stabilitu objektu ani jeho části.

V kap. 3.2 jsou uvedeny hodnoty nejvyššího přípustného stupně využití průřezu μ0 pro požární odolnost nechráněných ocelových nosníků vystavených nominální normové teplotní křivce po doby 15 min a 30 min pro součinitele nerovnoměrného ohřátí prvků κ1 a κ2. Hodnota součinitele podmínek působení kηκεΚκ1 se pro nerovnoměrné rozdělení teploty po průřezu uvažuje pro nosník, který je vystaven požáru ze všech čtyř stran κ1 = 1,0. Pro nechráněný nosník, který je vystaven požáru ze tří stran, se uvažuje κ1 = 0,70. Pro nerovnoměrné rozdělení teploty podél nosníku se součinitel podmínek κ2 uvažuje v podporách staticky neurčitého nosníku κ2 = 0,85 a ve všech ostatních případech κ2 = 1,0.

V kap. 3.3 jsou uvedeny hodnoty požární odolnosti nechráněných stropů z nosných ocelových profilovaných plechů vyplněných betonem - bez spřažení (hodnoty pro spřažené ocelobetonové desky jsou uvedeny v kap. 4.3).

3.1 POŽÁRNÍ ODOLNOST OCELOVÝCH NECHRÁNĚNÝCH SLOUPŮ A NOSNÍKŮ

 • V závislosti na stupni využití μ0,
 • v závislosti na součiniteli průřezu Am/V,
 • pro tři základní hodnoty kritické teploty oceli podle ČSN 73 0810 a další tři doplňující hodnoty.

Kritická teplota oceli θa,cr

Stupeň využití průřezu μ0

Požární odolnost R [min]

Součinitel průřezu Am/V [m-1]

50

75

100

125

150

200

300

450

500 °C

0,78

20

16

14

12

11

9

8

6

560 °C

0,58

24

18

15

14

12

11

9

7

620 °C

0,40

27

21

18

16

14

12

11

9

680 °C

0,27

30

24

21

18

17

15

13

12

720 °C

0,21

32

26

23

21

19

18

16

15

740 °C

0,18

34

28

24

22

21

19

18

17

Poznámka:

Podle ČSN EN 1993-1-2 [6] lze odvodit kritickou teplotu oceli podle stupně využití průřezu μ0.

Pokud se postupuje podle zjednodušení uvedeného v ČSN 73 0810, ke stupni využití průřezu μ0 se nemusí přihlížet.

3.2 STUPEŇ VYUŽITÍ PRŮŘEZU μ0 PRO POŽÁRNÍ ODOLNOST NECHRÁNĚNÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ PRO SOUČINITELE NEROVNOMĚRNÉHO OHŘÁTÍ PRVKŮ k1 A k2

Součinitel průřezu

Am/V

Stupně využití průřezu μ0

při požární odolnosti R 15 [min]

Stupně využití průřezu μ0

při požární odolnosti R 30 [min]

Teplota prvku

qa

k1 = 1,00

k2 = 1,00

k1 = 0,70

k2 = 1,00

k1 = 1,00

k2 = 0,85

k1 = 0,70

k2 = 0,85

Teplota prvku

qa

k1 = 1,00

k2 = 1,00

k1 = 0,70

k2 = 1,00

k1 = 1,00

k2 = 0,85

k1 = 0,70

k2 = 0,85

60

431,2

0,947

1,000

1,000

1,000

721,6

0,205

0,293

0,241

0,492

70

472,8

0,866

1,000

1,000

1,000

734,3

0,188

0,269

0,221

0,452

80

508,5

0,760

1,000

0,894

1,000

741,3

0,179

0,256

0,211

0,430

90

538,8

0,654

0,934

0,769

1,000

753,2

0,166

0,237

0,195

0,398

100

564,6

0,565

0,807

0,665

1,000

767,4

0,151

0,216

0,178

0,363

110

586,4

0,495

0,707

0,582

1,000

781,0

0,138

0,197

0,162

0,331

120

604,9

0,440

0,629

0,518

1,000

792,5

0,128

0,183

0,151

0,308

130

620,7

0,398

0,569

0,468

0,956

801,8

0,120

0,171

0,141

0,287

140

634,2

0,364

0,520

0,428

0,874

809,0

0,114

0,163

0,134

0,274

150

645,7

0,338

0,483

0,398

0,812

814,6

0,110

0,157

0,129

0,264

160

655,5

0,317

0,453

0,373

0,761

818,9

0,107

0,153

0,126

0,257

170

663,8

0,300

0,429

0,353

0,721

822,2

0,105

0,150

0,124

0,252

180

670,9

0,286

0,409

0,336

0,687

824,7

0,103

0,147

0,121

0,247

190

677,0

0,275

0,393

0,324

0,661

826,7

0,102

0,146

0,120

0,245

200

682,2

0,266

0,380

0,313

0,639

828,3

0,101

0,144

0,119

0,242

210

686,7

0,258

0,369

0,304

0,620

829,5

0,100

0,143

0,118

0,240

220

690,5

0,251

0,359

0,295

0,603

830,5

0,099

0,141

0,116

0,237

230

693,8

0,246

0,351

0,289

0,590

831,4

0,099

0,141

0,116

0,237

250

699,3

0,237

0,339

0,279

0,570

832,7

0,098

0,140

0,115

0,235

270

703,4

0,231

0,330

0,272

0,555

833,7

0,097

0,139

0,114

0,234

300

708,0

0,224

0,320

0,264

0,538

834,7

0,096

0,137

0,113

0,230

330

711,4

0,219

0,313

0,258

0,526

835,5

0,096

0,137

0,113

0,230

360

713,9

0,215

0,307

0,253

0,516

836,1

0,095

0,136

0,112

0,229

400

716,4

0,212

0,303

0,249

0,509

836,7

0,095

0,136

0,112

0,229

450

718,7

0,209

0,299

0,246

0,503

837,3

0,095

0,136

0,112

0,229

3.3 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPŮ A STŘECH Z NOSNÝCH OCELOVÝCH PROFILOVANÝCH PLECHŮ TLOUŠŤKY ≥ 1 MM VYPLNĚNÝCH BETONEM - NESPŘAŽENÉ S PŘÍDAVNOU VÝZTUŽÍ NEBO BEZ VÝZTUŽE

Nejmenší tloušťka betonové desky hc

Požární odolnost REI [min]

40 mm1)

152)

Poznámky:

1) Nosné ocelové profilované plechy jsou navrženy podle ČSN EN 1993-1-1 [5]. Plech musí být kotven na podporách.

2) Kritérium nosnosti R odpovídá kritické teplotě θa,cr = 500 °C podle ČSN EN 1993-1-2 NA ed. 2 [6] pro prvky průřezů 4. třídy.

4 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 1994-1-2

Spřažené ocelobetonové konstrukce se navrhují podle ČSN EN 1994-1-1 [7].

Pro navrhování spřažených konstrukcí na účinky požáru se postupuje podle ČSN EN 1994-1-2 [8].

Účinek zatížení pro požární situaci Efi,d, který se stanoví podle ČSN EN 1991-1-2, lze zjednodušeně získat analýzou konstrukce za běžné teploty ze vztahu:

Efi,d = ηfi Ed

[4]

kde

Ed

je

návrhová hodnota příslušné vnitřní síly nebo momentu, určená pro navrhování pro běžnou teplotu a pro základní kombinaci zatížení podle ČSN EN 1990;

ηfi

redukční součinitel úrovně zatížení při požáru.

U spřažených konstrukcí lze pro zjednodušení použít hodnotu redukčního součinitele ηfi = 0,65; kromě prostorů umožňujících nashromáždění zboží (skladů), kde se bere hodnota 0,7.

Hodnoty požární odolnosti spřažených konstrukcí uvedené v tabulkách jsou výtahem tabulek uvedených v ČSN EN 1994-1-2. Spřažené sloupy jsou uvedené v kap. 4.1.14.1.4; spřažené nosníky jsou uvedené v kap. 4.2.1 až 4.2.3, spřažené stropní desky v kap. 4.3.

Hodnoty platí při splnění těchto podmínek:

 • Pro obyčejný beton objemové hmotnosti bez výztuže 2 000 kg/m3 až 2 300 kg/m3 .
 • Beton mezi pásnicemi ocelových průřezů musí být ke stojině připojen buď pomocí třmínků, nebo trnů.
 • Má-li beton pouze izolační funkci, požaduje se provést pod povrchem výztužnou síť, která má být z ocelových prutů o průměru nejméně 4 mm a s roztečemi nejvýše 250 mm v obou směrech. Krytí výztužné sítě má být nejméně 20 mm a nejvýše 50 mm.
 • Uzavřený ocelový průřez sloupu musí být u hlavy i u paty (v každém podlaží) opatřen alespoň jedním kruhovým otvorem průměru ≥ 20 mm.
 • Hodnoty uvedené v tabulkách platí pro redukční součinitele úrovně zatížení při požáru: ηfi = 0,66 u sloupů a ηfi = 0,7 u nosníků a desek.
 • Při používání tabulek v kap. 4.1.2 a 4.1.4 musí být návrhová únosnost při běžné teplotě Rd založena na dvojnásobku vzpěrné délky použité v požární návrhové situaci.
 • Tabulky v kap. 4.1.14.1.4 jsou platné pro centricky i excentricky zatížené sloupy.
 • Hodnoty v tabulkách v kap. 4.1.14.1.4 platí pro sloupy s délkou rovnou nejvýše třicetinásobku nejmenšího vnějšího rozměru sloupu.

4.1 SPŘAŽENÉ SLOUPY

4.1.1 Požární odolnost spřažených sloupů zhotovených ze zcela obetonovaných ocelových průřezů

Požární odolnost R [min]

30

45

60

90

120

180

Minimální rozměry hc a bc [mm]

150

170

180

220

300

350

Minimální krytí ocelového průřezu c [mm]

40

45

50

50

75

75

Minimální osová vzdálenost výztuže us [mm]

20

25

30

30

40

50

nebo

Minimální rozměry hc a bc [mm]

200

250

350

400

Minimální krytí ocelového průřezu c [mm]

40

40

50

60

Minimální osová vzdálenost výztuže us [mm]

20

20

30

40

4.1.2 Požární odolnost spřažených sloupů zhotovených z částečně obetonovaných ocelových průřezů

Požární odolnost R [min]

30

45

60

Minimální rozměry h a b [mm]

160

300

400

Minimální osová vzdálenost výztuže us [mm]

40

60

70

Minimální poměr vyztužení AS / (Ac+As) [%]1)

1,0

3,0

4,0

Minimální poměr ew / ef2)

0,5

0,5

0,5

Poznámky:

1) Ve výrazu poměru vyztužení značí:

AS - průřezová plocha prutů výztuže

AC - průřezová plocha betonu

2) Ve výrazu poměru dílčích ploch ocelového profilu značí:

eW - tloušťka stojiny ocelového profilu

ef - tloušťka pásnice ocelového profilu

4.1.3 Požární odolnost ocelových sloupů chráněných betonem bez nosné funkce (pouze ochrana před účinky požáru)

Požární odolnost R [min]

30

45

60

90

120

180

Minimální krytí betonem c [mm]1)

0

20

25

30

40

50

Poznámka:

1) Poněvadž má obetonování pouze izolační funkci, použije se síť s maximální vzdáleností prutů 250 mm a nejmenším průměrem 4 mm v obou směrech, která se umístí na obvod průřezu. Krytí výztužné sítě má být nejméně 20 mm a maximálně 50 mm.

4.1.4 Požární odolnost spřažených sloupů zhotovených z ocelových dutých průřezů vyplněných betonem

Požární odolnost R [min]

30

45

60

90

Minimální rozměry h a b nebo minimální d [mm]1)

260

350

450

550

Minimální poměr vyztužení 100 As / (Ac+As) [%]2)

3,0

5,0

6,0

6,0

Minimální osová vzdálenost výztuže us [mm]

20

25

30

40

Poznámky:

1) Poměry ocelového průřezu se požadují

(b/e) ≥ 25, nebo (h/e) ≥ 25, nebo (d/e) ≥ 25,

kde

d - vnější průměr kruhového průřezu

h, b - vnější rozměry pravoúhlého průřezu

e - tloušťka ocelového průřezu

2) Ve výrazu poměru vyztužení značí:

AS - průřezová plocha prutů výztuže

AC - průřezová plocha betonu

4.2 SPŘAŽENÉ NOSNÍKY

4.2.1 Požární odolnost spřažených nosníků z částečně obetonovaných ocelových průřezů

4.2.1.1 Nejmenší průřezové rozměry a nejmenší přídavná výztuž ve vztahu k ploše pásnice

Požární odolnost R [min]

30

45

60

90

120

180

Nejmenší výška ocelového průřezu nosníku h [mm]

Šířka ocelového průřezu nosníku b [mm] ve vztahu k poměru As/Af

h ≥ 0,9 x b

80/0

250/0,2

270/0,4

300/0,6

-

-

h ≥ 1,5 x b

80/0

220/0,2

240/0,3

270/0,4

300/0,6

-

h ≥ 2,0 x b

70/0

180/0,2

190/0,3

210/0,4

270/0,5

320/1,0

h ≥ 3,0 x b

70/0

160/0,2

170/0,2

190/0,4

270/0,5

300/0,8

Poznámky:

Podmínky pro použití:

deska:

hC ≥ 120 mm

beff ≤ 5 m

ocelový průřez:

b/ew ≥ 15

ef/ew ≤ 2

přídavná výztuž: AS/(AC + AS) ≤ 5 %

Ve výrazech značí:

hC

tloušťka betonové desky

beff

účinná šířka betonové desky podle statického návrhu

b

šířka ocelového průřezu

ew

tloušťka stojiny ocelového průřezu

ef

tloušťka pásnice ocelového průřezu

AS

průřezová plocha prutů výztuže

AC

průřezová plocha betonu

Af

plocha pásnice (Af = b ∙ ef)

4.2.1.2 Nejmenší osové vzdálenosti pro přídavnou výztuž

Šířka profilu b [mm]

Minimální osové vzdálenosti výztuže [mm]

Požární odolnost R [min]

60

90

120

180

170

u1

u2

100

45

120

60

-

-

200

u1

u2

80

40

100

55

120

60

-

250

u1

u2

60

35

75

50

90

60

120

60

≥300

u1

u2

40

25

50

45

70

60

90

60

4.2.2 Požární odolnost ocelových nosníků chráněných betonem bez nosné funkce (pouze ochrana před účinky požáru)

Požární odolnost R [min]

30

45

60

90

120

180

Minimální krytí betonem c [mm]

0

20

25

30

40

50

Poznámka:

Poněvadž má obetonování pouze izolační funkci, použije se výztužná síť s maximální vzdáleností prutů 250 mm a nejmenším průměrem 4 mm v obou směrech, která se umístí na obvod průřezu. Krytí této výztužné sítě má být nejméně 20 mm a maximálně 50 mm.

4.3 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPŮ Z NOSNÝCH OCELOVÝCH PROFILOVANÝCH (TRAPÉZOVÝCH ČI SAMOSVORNÝCH) PLECHŮ SPŘAŽENÝCH S BETONOVOU DESKOU S PŘÍDAVNOU VÝZTUŽÍ NEBO BEZ VÝZTUŽE

Nejmenší tloušťka betonové desky hc

Požární odolnost REI (minuty)

60 mm

30

5 DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 1995-1-2

Požární odolnost dřevěných konstrukčních prvků lze stanovit výpočtem pomocí normy ČSN EN 1995-1-2 [10], podle které byly stanoveny požární odolnosti nosníků a sloupů v tabulkách této kapitoly, viz kap. 5.1 a kap. 5.2. Tato norma však pouze stanovuje odchylky nebo dodatky k navrhování na běžnou teplotu a musí se používat společně s ČSN EN 1995-1-1 [9].

Návrhové hodnoty pevnosti dřeva při požáru

Pro ověření mechanické odolnosti se návrhové hodnoty pevnosti dřeva určí ze vztahu:

[5]

kde

fd,fi

je

návrhová pevnost při požáru,

f20

20% kvantil pevnosti při běžné teplotě,

kmod,fi

modifikační součinitel pro požár,

γM,fi

dílčí součinitel spolehlivosti při požáru.

Modifikační součinitel pro požár zohledňuje redukci pevnostních a tuhostních vlastností při zvýšených teplotách.

Doporučený dílčí součinitel spolehlivosti při požáru je γM,fi = 1,0.

20% kvantil pevnosti dřeva se určí takto:

f20 = kfi fk

[6]

kde

fk

je

charakteristická pevnost při běžné teplotě,

kfi

pro rostlé dřevo 1,25, pro lepené lamelové dřevo 1,15.

Návrhové hodnoty účinku zatížení při požáru

Zjednodušeně může být účinek zatížení Ed,fi stanoven z analýzy pro běžnou teplotu takto:

Ed,fi = ηfi Ed

[7]

kde

Ed

je

návrhový účinek zatížení při navrhování na běžnou teplotu pro základní kombinaci zatížení, ηfi je redukční součinitel pro návrhové zatížení při požární situaci.

Jako zjednodušení je doporučena hodnota ηfi = 0,6, mimo užitná zatížení kategorie E, uvedená v ČSN EN 1991-1-2 [2] (prostory citlivé na hromadění zboží včetně přístupových prostor), kde je doporučena hodnota ηfi = 0,7.

Hloubka zuhelnatění dřeva

Hloubka zuhelnatění dřeva je vzdálenost mezi vnějším povrchem původního prvku a polohou čáry zuhelnatění. Určuje se z doby vystavení účinkům požáru a příslušné rychlosti zuhelnatění.

Pro povrchy dřeva nechráněné po dobu vystavení účinkům požáru jsou nominální návrhové rychlosti zuhelnatění βn následující:

βn [mm/min]

a) Dřevo jehličnatých dřevin a buk

Lepené lamelové dřevo s charakteristickou hustotou ≥ 290 kg/m3

0,7

Rostlé dřevo s charakteristickou hustotou ≥ 290 kg/m3

0,8

b) Dřevo listnatých dřevin

Rostlé nebo lepené lamelové dřevo listnatých dřevin s charakteristickou hustotou ≥ 290 kg/m3

0,7

Rostlé nebo lepené lamelové dřevo listnatých dřevin s charakteristickou hustotou ≥ 450 kg/m3

0,55

Tabulky požární odolnosti nosníků a sloupů

Tabulky jsou zpracovány pro nosníky vystavené požáru ze tří stran (stropy), ze čtyř stran (krovy) a sloupy vystavené požáru ze čtyř stran. Délky sloupů odpovídají jejich použití v budovách i halách. Jako materiál nosníků a sloupů je uvažováno dřevo jehličnatých i listnatých dřevin a lepené lamelové dřevo jehličnatých dřevin. Povrchy nosníků a sloupů nejsou po dobu vystavení účinkům požáru chráněny plášti požární ochrany. Jestliže nelze určit druh rostlého dřeva, použijí se hodnoty pro jehličnaté dřeviny a buk.

Požární odolnost dřevěných konstrukčních prvků lze zvýšit použitím různých protipožárních ochran. Je však třeba zohlednit rozdílné stupně ochrany, časy přechodu mezi jednotlivými stupni požáru a odpovídající rychlosti zuhelnatění, tj. údaje většinou získané z konkrétních zkoušek.

Rozměry průřezů nosníků a sloupů v tabulkách a druhy dřeva jsou zvoleny tak, aby co nejvíce odpovídaly rozměrům konstrukčních prvků a jejich použití v praxi.

Požární odolnost nosníků i sloupů odpovídá jejich maximální únosnosti při běžné teplotě (u sloupů je předpokládáno jejich kloubové uložení na obou koncích, které se u dřevěných konstrukcí obvykle používá).

Kapitoly jsou číslovány podle schématu: 5.X.Y, kde X je typ prvku (nosník či sloup), Y je druh použitého dřeva. V tabulkách je b šířka nosníku a h výška nosníku.

5.1 NOSNÍKY Z ROSTLÉHO A LEPENÉHO LAMELOVÉHO DŘEVA

5.1.1 Nosníky z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku vystavené požáru ze tří stran

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b              \               h

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

60

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

80

15

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

100

20

20

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

120

20

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

140

25

30

30

30

30

30

30

30

45

45

45

45

160

25

30

30

30

30

45

45

45

45

45

45

45

180

25

30

30

30

45

45

45

45

45

45

45

45

200

25

30

30

45

45

45

45

45

60

60

60

60

5.1.2 Nosníky z rostlého dřeva listnatých dřevin mimo buku vystavené požáru ze tří stran

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b              \               h

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

60

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

80

15

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

100

20

20

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

120

20

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

140

25

30

30

30

30

30

30

45

45

45

45

45

160

25

30

30

30

45

45

45

45

45

45

45

45

180

25

30

30

45

45

45

45

45

45

60

60

60

200

30

30

30

45

45

45

45

60

60

60

60

60

5.1.3 Nosníky z lepeného lamelového dřeva jehličnatých dřevin vystavené požáru ze tří stran

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b              \               h

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

320

360

60

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

80

15

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

100

20

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

120

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

140

25

30

30

30

30

30

30

30

30

45

45

45

160

30

30

30

30

30

45

45

45

45

45

45

45

180

30

30

30

30

45

45

45

45

45

45

45

45

200

30

30

30

45

45

45

45

45

60

60

60

60

220

30

30

45

45

45

45

45

60

60

60

60

60

240

30

30

45

45

45

45

60

60

60

60

60

60

5.1.4 Nosníky z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku vystavené požáru ze čtyř stran

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b              \               h

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

60

5

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

80

10

10

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

100

10

15

15

20

20

20

25

25

25

25

25

25

120

10

15

20

20

25

25

25

30

30

30

30

30

140

10

15

20

25

25

30

30

30

30

30

30

30

160

10

15

20

25

25

30

30

30

30

30

30

30

180

10

15

20

25

30

30

30

30

30

30

45

45

200

15

20

20

25

30

30

30

30

30

45

45

45

5.2 SLOUPY Z ROSTLÉHO A LEPENÉHO LAMELOVÉHO DŘEVA

5.2.1 Sloupy z rostlého dřeva jehličnatých dřevin a buku vystavené požáru ze čtyř stran

5.2.1.1 Sloupy délky 2,6 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b              \               h

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

120

5

10

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

140

10

10

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

160

10

10

15

20

20

25

25

25

25

25

25

25

180

10

10

15

20

25

30

30

30

30

30

30

30

200

10

10

15

20

25

30

30

30

30

30

30

30

5.2.1.2 Sloupy délky 2,8 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b              \               h

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

120

5

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

140

10

10

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

160

10

10

15

20

20

25

25

25

25

25

25

25

180

10

10

15

20

25

25

30

30

30

30

30

30

200

10

10

15

20

25

30

30

30

30

30

30

30

5.2.1.3 Sloupy délky 3,0 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b              \               h

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

120

5

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

140

10

10

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

160

10

10

15

20

20

20

25

25

25

25

25

25

180

10

10

15

20

20

25

25

30

30

30

30

30

200

10

10

15

20

25

25

30

30

30

30

30

30

5.2.1.4 Sloupy délky 3,2 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b              \               h

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

120

5

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

140

10

10

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

160

10

10

15

20

20

20

25

25

25

25

25

25

180

10

10

15

20

20

25

25

25

30

30

30

30

200

10

10

15

20

25

25

30

30

30

30

30

30

5.2.1.5 Sloupy délky 3,4 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b              \               h

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

120

5

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

140

10

10

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

160

10

10

15

15

20

20

20

25

25

25

25

25

180

10

10

15

20

20

25

25

25

25

30

30

30

200

10

10

15

20

20

25

30

30

30

30

30

30

5.2.1.6 Sloupy délky 6 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b              \               h

150

200

250

300

150

20

20

20

20

200

20

25

30

30

250

20

30

30

30

300

20

30

30

45

5.2.2 Sloupy z rostlého dřeva listnatých dřevin mimo buku vystavené požáru ze čtyř stran

5.2.2.1 Sloupy délky 2,6 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b                  \           h

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

120

5

10

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

140

10

10

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

160

10

10

15

20

20

25

25

25

25

25

25

25

180

10

10

15

20

25

30

30

30

30

30

30

30

200

10

10

15

20

25

30

30

30

30

30

30

30

5.2.2.2 Sloupy délky 2,8 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b                   \          h

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

120

5

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

140

10

10

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

160

10

10

15

20

20

25

25

25

25

25

25

25

180

10

10

15

20

25

25

30

30

30

30

30

30

200

10

10

15

20

25

30

30

30

30

30

30

30

5.2.2.3 Sloupy délky 3,0 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b                   \          h

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

120

5

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

140

10

10

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

160

10

10

15

20

20

20

25

25

25

25

25

25

180

10

10

15

20

20

25

25

30

30

30

30

30

200

10

10

15

20

25

25

30

30

30

30

30

30

5.2.2.4 Sloupy délky 3,2 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b                   \          h

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

120

5

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

140

10

10

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

160

10

10

15

20

20

20

25

25

25

25

25

25

180

10

10

15

20

20

25

25

25

30

30

30

30

200

10

10

15

20

25

25

30

30

30

30

30

30

5.2.2.5 Sloupy délky 3,4 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b                   \          h

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

120

5

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

140

10

10

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

160

10

10

15

15

20

20

20

25

25

25

25

25

180

10

10

15

20

20

25

25

25

25

30

30

30

200

10

10

15

20

20

25

30

30

30

30

30

30

5.2.3 Sloupy z lepeného lamelového dřeva jehličnatých dřevin vystavené požáru ze čtyř stran

5.2.3.1 Sloupy délky 2,6 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b                   \          h

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

320

360

120

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

140

10

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

160

10

15

20

25

25

25

25

25

25

30

30

30

180

10

15

20

25

30

30

30

30

30

30

30

30

200

10

15

20

25

30

30

30

30

30

30

30

45

220

10

15

20

25

30

30

45

45

45

45

45

45

240

15

15

20

25

30

30

45

45

45

45

45

60

5.2.3.2 Sloupy délky 2,8 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b                   \          h

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

320

360

120

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

140

10

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

160

10

15

15

20

25

25

25

25

25

25

25

25

180

10

15

20

25

30

30

30

30

30

30

30

30

200

10

15

20

25

30

30

30

30

30

30

30

30

220

10

15

20

25

30

30

30

45

45

45

45

45

240

10

15

20

25

30

30

45

45

45

45

45

45

5.2.3.3 Sloupy délky 3,0 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b                   \          h

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

320

360

120

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

140

10

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

160

10

15

15

20

20

25

25

25

25

25

25

25

180

10

15

20

20

25

25

30

30

30

30

30

30

200

10

15

20

25

25

30

30

30

30

30

30

30

220

10

15

20

25

30

30

30

30

45

45

45

45

240

10

15

20

25

30

30

30

45

45

45

45

45

5.2.3.4 Sloupy délky 3,2 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b                   \          h

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

320

360

120

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

140

10

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

160

10

15

15

20

20

20

25

25

25

25

25

25

180

10

15

20

20

25

25

25

30

30

30

30

30

200

10

15

20

20

25

30

30

30

30

30

30

30

220

10

15

20

25

25

30

30

30

30

30

30

45

240

10

15

20

25

30

30

30

45

45

45

45

45

5.2.3.5 Sloupy délky 3,4 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b                   \          h

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

320

360

120

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

140

10

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

160

10

15

15

20

20

20

20

25

25

25

25

25

180

10

15

20

20

25

25

25

25

30

30

30

30

200

10

15

20

20

25

30

30

30

30

30

30

30

220

10

15

20

20

25

30

30

30

30

30

30

30

240

10

15

20

25

25

30

30

45

45

45

45

45

5.2.3.6 Sloupy délky 6 m

Rozměry průřezu [mm]

Požární odolnost R [min]

b                   \          h

150

200

250

300

150

15

20

20

20

200

20

25

30

30

250

20

30

30

30

300

20

30

40

45

6 ZDĚNÉ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 1996-1-2

Zděné konstrukce se navrhují podle ČSN EN 1996-1-1 [11]. Norma dělí zdicí prvky z hlediska použitého materiálu na 5 druhů:

1. pálené zdicí prvky podle ČSN EN 771-1 ed. 2

2. vápenopískové zdicí prvky podle ČSN EN 771-2 ed. 2

3. betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem podle ČSN EN 771-3 ed. 2

4. pórobetonové tvárnice podle ČSN EN 771-4 ed. 2

5. zdicí prvky z umělého kamene podle ČSN EN 771-5 ed. 2

Z hlediska geometrických požadavků rozděluje norma zdicí prvky do 4 skupin: pórobetonové tvárnice a prvky z umělého kamene jsou zařazeny do skupiny 1, ostatní 3 druhy jsou zařazeny do skupin podle geometrických požadavků uvedených v tabulce 3.1 ČSN EN 1996-1-1 [11]. Pro účely navrhování a posuzování požární odolnosti lze zjednodušit tuto tabulku pouze na hlavní hledisko objemu dutin, uvedené v % objemu zdicího prvku, takto:

Zdicí prvky

Objem dutin v %

(podle ČSN EN 1996-1-1)

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Otvory: svislé

vodorovné

pálené

≤ 25

> 25 ≤ 55

> 25 ≤ 70

> 25 ≤ 70

vápenopískové

≤ 25

> 25 ≤ 55

nepoužívají se

betonové

≤ 25

> 25 ≤ 60

> 25 ≤ 70

> 25 ≤ 50

Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru stanoví ČSN EN 1996-1-2 [12]. Pro potřeby této normy se zavádí ještě pátá skupina zdicích prvků, označená 1S, do které jsou zařazeny zdicí prvky obsahující méně než 5 % objemu dutin. Hodnoty požární odolnosti zděných stěn a příček jsou v normě uvedeny v Příloze B. Každá země si může v Národní příloze uvést vlastní výsledky požárních zkoušek (v předepsané tabelární formě). V ČR se užívají hodnoty uvedené v normě.

Tabulky 6.1.1 až 6.4.5 jsou stručnějším výtahem tabulek uvedených v Příloze B normy. Pro malou četnost byly vypuštěny tabulky pro stěny ze zdicích prvků z umělého kamene.

Tabulky 6.1.1 až 6.4.5 platí pro součinitel využití a < 1,0, kde a je poměr aplikovaného návrhového zatížení stěny k návrhové odolnosti stěny.

Hodnoty v tabulkách platí pro stěny s těmito třemi typy malt - obyčejnou, pro tenké spáry a lehkou.

Tabulky jsou číslovány podle schématu: 6.X.Y, kde

X

je

číslo zdicího prvku stěny z hlediska materiálu

Y

číslo požární funkce stěny podle následujícího dělení:

1. Požárně dělicí nenosné (kritérium EI)

2. Požárně dělicí nosné (kritérium REI)

3. Požárně nedělicí nosné délky ≥ 1,0 m (kritérium R)

4. Požárně nedělicí nosné délky ≤ 1,0 m (kritérium R)

5. Požárně dělicí nosné a nenosné požární (kritéria REI-M, EI-M)

Poznámka:

Podle Národní poznámky v ČSN EN 1996-1-2 [12] není v ČR u každé požární stěny požadováno splnění klasifikačního kritéria M.

Tloušťky uvedené v jednotlivých tabulkách představují tloušťku samotné zděné stěny bez případných povrchových úprav (omítky). První z dvojice řádků stanoví hodnoty pro stěny bez omítky, v druhém z dvojice řádků jsou hodnoty pro stěny omítnuté. Omítka musí mít tloušťku nejméně 10 mm na obou stranách stěny. Cementová omítka běžně hodnotu požární odolnosti stěny nezvyšuje.

Pro nenosné zdivo (klasifikace EI nebo EI-M) jsou tloušťky stěn uvedené v tabulkách platné pouze pro stěny, jejichž poměr výšky k tloušťce je menší než 40.

Pro nosné zdivo (klasifikace R nebo REI) jsou tloušťky stěn v tabulkách platné pouze pro stěny, splňující podmínku NED < NRD podle ČSN EN 1996-1-1 (návrhové zatížení nesmí překročit návrhovou únosnost).

Pokud v tabulkách je místo hodnoty uvedeno n, znamená to, že buď hodnota není reálná, nebo nebyla dosud stanovena.

Hodnoty tlouštěk stěn v tabulkách 6.1.1 až 6.4.5 odpovídají tabulkovým hodnotám podle ČSN EN 1996-1-2. V případech, kdy norma uvádí intervalové hodnoty tlouštěk, jsou v tabulkách uvedeny hodnoty na straně bezpečné, tj. nejvyšší krajní hodnota z intervalu uvedeného v normě.

V tabulkách 6.1.1 až 6.1.5 platí tato podmínka a značky:

Podmínka: pro použití dimenzí je třeba, aby byla splněna kritéria obou hodnot ρ a ct

ρ

objemová hmotnost prvků [kg/m3]

ct

součtová tloušťka všech vnitřních a vnějších žeber zdicích prvků, uváděna jako procento z šířky prvku b

ct = 100. (Σ ti/b) [%]

 

[8]

Obr. 6.1 Řez zdicím prvkem pro stanovení hodnoty ct

6.1 ZDIVO Z PÁLENÝCH ZDICÍCH PRVKŮ

6.1.1 Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci EI [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1S, 1, 2, 3 a 4

1.1

1.2

500 ≤ ρ ≤ 2400

100

70

100

70

100

70

140

100

170

140

190

140

6.1.2 Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] % tlouštěk žeber ct

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1S

1.1

1.2

1000 ≤ ρ ≤ 2400

90

90

90

90

90

90

100

90

140

140

190

140

2

SKUPINA 1

2.1

2.2

800 < ρ ≤ 2400

100

90

100

90

100

90

170

90

170

140

190

170

2.3

2.4

500 ≤ ρ ≤ 800

100

100

200

170

200

170

200

170

365

300

365

300

3

SKUPINA 2

3.1

3.2

800 < ρ ≤ 2200

ct ≥ 25%

100

100

100

100

100

100

170

140

240

140

240

240

3.3

3.4

700 ≤ ρ ≤ 800

ct ≥ 25%

n

100

n

100

n

170

n

240

n

300

n

365

3.5

3.6

500 ≤ ρ ≤ 900

16% ≤ ct < 25%

n

100

n

170

n

170

n

240

n

300

n

365

4

SKUPINA 3

4.1

4.2

500 ≤ ρ ≤ 1200

n

100

n

200

n

240

n

300

n

365

n

425

5

SKUPINA 4

5.1

5.2

500 ≤ ρ ≤ 1200

n

240

n

240

n

240

n

300

n

365

n

425

6.1.3 Požárně nedělicí nosné stěny délky 1,0 m (kritérium R)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] % tlouštěk žeber ct ]

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1S

1.1

1.2

1000 ≤ ρ ≤ 2400

100

100

100

100

100

100

240

100

365

170

490

240

2

SKUPINA 1

2.1

2.2

800 < ρ ≤ 2400

100

100

100

100

100

100

240

100

365

170

490

240

2.3

2.4

500 ≤ ρ ≤ 800

100

100

100

100

100

100

240

100

365

170

490

240

3

SKUPINA 2

3.1

3.2

800 < ρ ≤ 2200

ct ≥ 25%

100

100

100

100

100

100

240

100

365

170

490

240

3.3

3.4

700 ≤ ρ ≤ 800

ct ≥ 25%

100

240

100

240

100

240

240

240

365

300

490

365

3.5

3.6

500 ≤ ρ ≤ 900

16% ≤ ct < 25%

n

240

n

240

n

240

n

240

n

300

n

365

4

SKUPINA 3

4.1

4.2

500 ≤ ρ ≤ 1200

n

100

n

170

n

240

n

300

n

365

n

425

5

SKUPINA 4

5.1

5.2

500 ≤ ρ ≤ 1200

n

100

n

170

n

240

n

300

n

365

n

425

6.1.4 Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky < 1,0 m (kritérium R)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] % tlouštěk žeber ct

Tloušťka stěny [mm]

Nejmenší délka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1S - není uvedena žádná hodnota

2

SKUPINA 1

2.1

2.2

800 < ρ ≤ 2400

100

990

490

990

600

990

600

n

730

n

n

n

n

2.3

2.4

170

600

240

730

240

730

240

990

365

n

365

n

n

2.5

2.6

240

365

170

490

170

490

170

600

240

n

240

n

365

2.7

2.8

300

300

170

365

170

365

170

490

200

n

240

n

300

2.9

2.10

500 ≤ ρ ≤ 800

100

990

490

990

600

990

600

n

730

n

n

n

n

2.11

2.12

170

600

240

730

240

730

240

990

365

n

365

n

n

2.13

2.14

240

365

170

490

170

490

170

600

240

n

240

n

365

2.15

2.16

300

300

170

365

170

365

170

490

200

n

240

n

300

3

SKUPINA 2

3.1

3.2

800 < ρ ≤ 2200

ct ≥ 25%

100

990

490

990

600

n

600

n

730

n

n

n

n

3.3.

3.4

170

600

240

730

240

730

240

990

365

n

365

n

n

3.5

3.6

240

365

170

490

170

490

170

600

240

n

240

n

365

3.7

3.8

300

300

170

365

170

365

170

490

200

n

240

n

300

3.9

3.10

700 ≤ ρ ≤ 800

ct ≥ 25%

100

990

490

990

600

n

600

n

730

n

n

n

n

3.11

3.12

170

600

240

730

240

730

240

990

365

n

365

n

n

3.13

3.14

240

365

170

490

170

490

170

600

240

n

240

n

365

3.15

3.16

300

300

170

365

170

365

170

490

200

n

240

n

300

3.17

3.18

500 ≤ ρ ≤ 900

16% ≤ ct < 25%

100

-

490

n

600

n

600

n

730

n

n

n

n

3.19

3.20

170

n

240

n

240

n

240

n

240

n

365

n

365

3.21

3.22

240

n

170

n

170

n

170

n

240

n

240

n

365

3.23

3.24

300

n

170

n

170

n

170

n

200

n

240

n

300

4

SKUPINA 3

4.1

4.2

500 ≤ ρ ≤ 1200

240

n

240

n

240

n

240

n

300

n

300

n

365

4.3

4.4

300

n

240

n

240

n

240

n

240

n

240

n

300

4.5

4.6

365

n

240

n

240

n

240

n

240

n

240

n

240

5

SKUPINA 4 - není uvedena žádná hodnota

6.1.5 Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M a EI-M)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3] % tlouštěk žeber ct

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI-M, EI-M [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1S

1.1

1.2

1000 ≤ ρ ≤ 2400

240

170

240

170

240

170

240

170

365

365

365

365

2

SKUPINA 1

2.1

2.2

800 < ρ ≤ 2400

240

170

240

170

240

170

240

170

365

365

365

365

2.3

2.4

500 ≤ ρ ≤ 800

240

170

240

170

240

170

300

240

365

365

365

365

3

SKUPINA 2

3.1

3.2

800 < ρ ≤ 2200

ct ≥ 25%

240

170

240

170

240

170

240

170

365

365

365

365

3.3

3.4

700 ≤ ρ ≤ 800

ct ≥ 25%

365

240

365

240

365

240

365

300

365

365

365

365

3.5

3.6

500 ≤ ρ ≤ 900

16% ≤ ct < 25%

365

170

365

170

365

170

365

365

n

365

n

365

4

SKUPINA 3

4.1

4.2

500 ≤ ρ ≤ 1200

n

365

n

365

n

365

n

365

n

n

n

n

5

SKUPINA 4 - není uvedena žádná hodnota

6.2 ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH ZDICÍCH PRVKŮ

6.2.1 Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci EI [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1S, 1, 2 a 3

1.1

1.2

600 ≤ ρ ≤ 2400

70

50

90

70

90

70

100

90

140

140

170

140

6.2.2 Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1S

1.1

1.2

1700 ≤ ρ ≤ 2400

90

90

90

90

90

90

100

100

170

140

170

170

2

SKUPINA 1

2.1

2.2

1400 ≤ ρ ≤ 2400

100

100

100

100

100

100

100

100

200

140

240

190

3

SKUPINA 2

3.1

3.2

700 ≤ ρ ≤ 1600

100

100

100

100

100

100

140

100

200

170

240

190

6.2.3 Požárně nedělicí nosné stěny délky ≥ 1,0 m (kritérium R)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1S

1.1

1.2

1700 ≤ ρ ≤ 2400

100

100

100

100

100

100

140

100

200

170

240

190

2

SKUPINA 1

2.1

2.2

1400 ≤ ρ ≤ 2400

100

100

100

100

100

100

140

100

200

170

240

190

3

SKUPINA 2

3.1

3.2

700 ≤ ρ ≤ 1600

100

100

100

100

100

100

140

100

200

170

240

200

6.2.4 Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky ≤ 1,0 m (kritérium R)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Tloušťka stěny [mm]

Nejmenší délka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1 a 2

1.1

1.2

1700 ≤ ρ ≤ 2400

100

490

365

630

490

630

490

990

730

1000

990

1000

n

1.3

1.4

140

365

300

490

365

490

365

730

630

990

730

1000

n

1.5

1.6

170

240

240

240

240

240

240

300

240

300

240

490

300

1.7

1.8

200

240

240

240

240

240

240

300

240

300

240

490

300

1.9

1.10

240

170

n

170

n

170

n

240

170

240

170

365

n

1.11

1.12

300

170

n

170

n

170

n

170

n

170

n

300

200

1.13

1.14

365

n

100

170

n

170

n

170

n

170

n

240

n

6.2.5 Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M a EI-M)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI-M, EI-M [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1S

1.1

1.2

1700 ≤ ρ ≤ 2400

240

n

240

n

240

n

240

n

300

n

300

n

2

SKUPINA 1

2.1

2.2

1400 < ρ ≤ 2400

240

n

240

n

240

n

240

n

300

n

365

n

3

SKUPINA 2

3.1

3.2

700 ≤ ρ ≤ 1600

300

n

300

n

300

n

300

n

365

n

490

n

6.3 ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC S HUTNÝM NEBO PÓROVITÝM KAMENIVEM

6.3.1 Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci EI [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1

1.1

1.2

pórovité kamenivo

400 ≤ ρ ≤ 1600

50

50

70

50

90

70

140

70

140

140

140

140

1.3

1.4

hutné kamenivo

1200 ≤ ρ ≤ 2400

50

50

70

50

90

70

140

70

140

90

190

100

2

SKUPINA 2

2.1

2.2

pórovité kamenivo

240 ≤ ρ ≤ 1200

50

50

70

50

100

90

90

70

140

140

200

100

2.3

2.4

hutné kamenivo

720 ≤ ρ ≤ 1650

50

50

70

50

100

70

100

70

200

140

200

140

3

SKUPINA 3

3.1

3.2

pórovité kamenivo

160 ≤ ρ ≤ 1000

n

-

n

-

n

-

n

-

n

-

n

-

3.3

3.4

hutné kamenivo

480 ≤ ρ ≤ 1000

100

-

n

-

150

-

200

-

n

-

n

-

6.3.2 Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1

1.1

1.2

pórovité kamenivo

400 ≤ ρ ≤ 1600

170

140

170

140

170

140

170

140

190

170

240

190

1.3

1.4

hutné kamenivo

1200 ≤ ρ ≤ 2400

170

140

170

140

170

140

170

140

190

170

240

190

2

SKUPINA 2

2.1

2.2

pórovité kamenivo

240 ≤ ρ ≤ 1200

170

140

170

140

170

140

170

140

190

170

240

190

2.3

2.4

hutné kamenivo

720 ≤ ρ ≤ 1650

170

140

170

140

170

140

170

140

190

170

240

190

3

SKUPINA 3

3.1

3.2

pórovité kamenivo

160 ≤ ρ ≤ 1000

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

3.3

3.4

hutné kamenivo

480 ≤ ρ ≤ 1000

n

n

n

n

n

n

140

n

200

n

200

n

6.3.3 Požárně nedělicí nosné stěny délky ≥ 1,0 m (kritérium R)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1

1.1

1.2

pórovité kamenivo

400 ≤ ρ ≤ 1400

170

170

170

170

170

170

240

170

300

240

300

240

1.3

1.4

hutné kamenivo

1400 ≤ ρ ≤ 2000

170

170

170

170

170

170

240

170

300

240

300

240

2

SKUPINA 2

2.1

2.2

pórovité kamenivo

400 ≤ ρ ≤ 1400

170

170

170

170

170

170

240

170

300

240

300

240

2.3

2.4

hutné kamenivo

1400 ≤ ρ ≤ 2000

170

170

170

170

170

170

240

170

300

240

300

240

3

SKUPINA 3 - není uvedena žádná hodnota

6.3.4 Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky ≤ 1,0 m (kritérium R)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Tloušťka stěny [mm]

Nejmenší délka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1

1.1

1.2

pórovité kamenivo

400 ≤ ρ ≤1400

100

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

1.3

1.4

170

490

365

490

n

490

n

1000

490

1000

n

1000

n

1.5

1.6

240

240

n

300

n

300

n

365

n

1000

n

1000

n

1.7

1.8

300

240

n

240

n

240

n

300

n

365

n

490

n

1.9

1.10

hutné kamenivo

1400 ≤ ρ ≤ 2000

100

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

1.11

1.12

170

365

240

n

n

490

n

1000

300

1000

365

1000

490

1.13

1.14

240

240

n

300

n

300

n

365

n

1000

n

1000

n

1.15

1.16

300

240

n

240

n

240

n

300

n

365

n

490

n

2

SKUPINA 2

2.1

2.2

pórovité kamenivo

400 ≤ ρ ≤1400

100

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

2.3

2.4

170

490

365

490

n

490

n

1000

490

1000

n

1000

n

2.5

2.6

240

240

n

300

n

300

n

365

n

1000

n

1000

n

2.7

2.8

300

240

n

240

n

240

n

300

n

365

n

490

n

2.9

2.10

hutné kamenivo

1400 ≤ ρ ≤ 2000

100

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

2.11

2.12

170

365

240

n

n

490

n

1000

300

1000

365

1000

490

2.13

2.14

240

240

n

300

n

300

n

365

n

1000

n

1000

n

2.15

2.16

300

240

n

240

n

240

n

300

n

365

n

490

n

3

SKUPINA 3 - není uvedena žádná hodnota

6.3.5 Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M, EI-M)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI-M, EI-M [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1

1.1

1.2

pórovité kamenivo

400 ≤ ρ ≤ 1400

n

n

n

n

n

n

300

240

n

n

n

n

1.3

1.4

hutné kamenivo

1400 ≤ ρ ≤ 2000

n

n

n

n

n

n

240

170

n

n

n

n

2

SKUPINA 2

2.1

2.2

pórovité kamenivo

400 ≤ ρ ≤ 1400

n

n

n

n

n

n

300

240

n

n

n

n

2.3

2.4

hutné kamenivo

1400 ≤ ρ ≤ 2000

n

n

n

n

n

n

240

170

n

n

n

n

3

SKUPINA 3 - není uvedena žádná hodnota

6.4 ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC

6.4.1 Požárně dělicí nenosné stěny (kritérium EI)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci EI [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1S a 1

1.1

350 ≤ ρ ≤ 500

70

65

75

100

100

150

1.2

50

65

75

70

90

115

1.3

500 < ρ ≤ 1000

70

60

60

100

100

150

1.4

50

60

60

60

90

100

6.4.2 Požárně dělicí nosné stěny (kritérium REI)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1S a 1

1.1

350 ≤ ρ ≤ 500

115

115

140

200

225

300

1.2

115

115

115

200

225

240

1.3

500 < ρ ≤ 1000

100

100

150

170

200

240

1.4

100

100

100

150

170

200

6.4.3 Požárně nedělicí nosné stěny délky ≥ 1,0 m(kritérium R)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1S a 1

1.1

350 ≤ ρ ≤ 500

170

170

200

240

300

300

1.2

150

150

150

170

240

240

1.3

500 < ρ ≤ 1000

125

125

170

170

240

240

1.4

100

100

150

150

170

170

6.4.4 Požárně nedělicí nosné stěny (sloupy) délky ≤ 1,0 m (kritérium R)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Tloušťka stěny [mm]

Nejmenší délka stěny [mm] pro klasifikaci R [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1S a 1

1.1

1.2

350 ≤ ρ ≤ 500

100

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

1.3

1.4

125

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

1.5

1.6

150

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

1.7

1.8

170

490

490

490

1000

1000

1000

n

n

n

n

n

n

1.9

1.10

200

365

490

490

1000

1000

1000

n

n

n

n

n

n

1.11

1.12

240

300

365

365

615

730

730

n

n

n

n

n

n

1.13

1.14

300

240

300

300

490

490

615

n

n

n

n

n

n

1.15

1.16

365

200

240

240

365

490

615

n

n

n

n

n

n

1.17

1.18

500 < ρ ≤ 1000

100

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

1.19

1.20

125

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

1.21

1.22

150

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

1.23

1.24

170

490

490

490

730

1000

1000

n

n

n

n

n

n

1.25

1.26

200

365

365

490

615

730

730

n

n

n

n

n

n

1.27

1.28

240

300

300

365

615

730

730

n

n

n

n

n

n

1.29

1.30

300

240

240

300

490

490

615

n

n

n

n

n

n

1.31

1.32

365

200

200

240

365

490

615

n

n

n

n

n

n

6.4.5 Požárně dělicí nosné a nenosné požární stěny (kritéria REI-M, EI-M)

Číslo řádku

Objemová hmotnost prvků ρ [kg/m3]

Nejmenší tloušťka stěny [mm] pro klasifikaci REI-M, EI-M [min]

30

45

60

90

120

180

1

SKUPINA 1S a 1

1.1

350 ≤ ρ ≤ 500

300

n

300

300

365

365

1.2

n

n

n

n

n

n

1.3

500 < ρ ≤ 1000

300

n

300

300

365

365

1.4

n

n

n

n

n

n

7 DATABÁZOVÝ SYSTÉM KLASIFIKACÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Požární klasifikace výrobků v souladu s evropskými technickými normami je základním předpokladem volného pohybu výrobků a jejich uvádění na trh. Mimo to je klasifikace výrobků, vycházející z evropských zkušebních norem, i podmínkou pro zabudování do staveb.

Výsledky zkoušek platí pouze pro zkušební vzorek, a proto v rámci hodnocení výrobků se provádí časově omezená/neomezená klasifikace s využitím výsledků zkoušky a vymezením přímé aplikace v souladu s ustanoveními zkušebních norem, nebo klasifikace založená na rozšířené aplikaci výsledků zkoušek podle norem pro rozšířenou aplikaci.

Systém zveřejňování výsledků klasifikačních protokolů v souladu s ČSN EN řady 13501-x +A1 (i dalších dokumentů) přispívá k lepší orientaci odborné veřejnosti, investorů a pracovníků státní správy při jejich rozhodování a vylučuje uplatňování na trhu těch výrobků, které nemají požární klasifikaci podle platných předpisů.

Databázová aplikace je poměrně rozsáhlý projekt celostátního významu. Umožňuje obecně dynamickou evidenci dokumentů popisujících vlastností výrobků a umožňuje tím velmi rychlou a pohodlnou formou zjistit platnost a parametry těchto vlastností.

Databázový systém provozuje PAVUS, a.s., na svých internetových stránkách www.pavus.cz v tzv. kategorii „Klasifikace“. Jedná se o informace o dokumentech vystavených pro klasifikaci výrobků z hlediska požárních vlastností. Tyto dokumenty byly v průběhu let vydávány pod různými názvy (Protokol o klasifikaci, Požárně klasifikační osvědčení atp.) a v databázi byly sjednoceny pod jednu kategorii, bez ohledu na název vlastního tištěného dokumentu. Databáze uvádí i odkazy na rozhodnutí Komise ES, kterými jsou prováděny klasifikace reakce na oheň vybraných výrobků bez nutnosti zkoušení.

Na tuto skutečnost reaguje databázový systém tak, že se dělí na dvě skupiny:

 • klasifikace podle ČSN EN 13501 (kap. 7.1),
 • klasifikace podle rozhodnutí Komise (kap. 7.2).

Kliknutím na typ klasifikace se zobrazí příslušná tabulka, viz kap. 7.1 nebo kap. 7.2.

7.1 DATABÁZE PROTOKOLŮ O KLASIFIKACI PODLE ČSN EN 13501

7.2 KLASIFIKACE BEZ ZKOUŠENÍ

Databáze rozhodnutí Komise, kterými je prováděna klasifikace bez zkoušení, viz tabulka.

Oblast

Číslo

Název

Datum vydání

Reakce stavebních výrobků na oheň

96/603/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví seznam výrobků patřících do tříd A „Bez příspěvku k požáru“

4.10.1996

2000/605/ES

26.9.2000

2003/424/ES

6.6.2003

2003/43/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň některých stavebních výrobků (desky na bázi dřeva, sádrokartonové desky, laminátové desky a konstrukční dřevo)

17.1.2003

2003/43/ECcorr

18.1.2003

2003/593/ES

7.8.2003

2006/673/ES

5.10.2006

2007/348/ES

15.5.2007

2005/610/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň některých stavebních výrobků (lepené laminované dřevěné výrobky a laminátové, pružné textilní podlahoviny)

9.8.2005

2006/213/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň některých stavebních výrobků, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové obložení a bednění z rostlého dřeva

6.3.2006

2010/81/EU

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň, pokud jde o lepidla pro keramické obkladové prvky

9.2.2010

2010/82/EU

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň, pokud jde o dekorační tapety ve formě rolí a desek

9.2.2010

2010/83/EU

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň, pokud jde o spárovací tmely vysychající na vzduchu

9.2.2010

2010/85/EU

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce na oheň, pokud jde o cementové potěrové materiály, potěrové materiály ze síranu vápenatého a podlahové potěry ze syntetických pryskyřic

9.2.2010

2010/737/EU

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o ocelové plechy s polyesterovým povlakem a s plastisolovým povlakem

2.12.2010

2010/738/EU

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o lité sádrové výrobky vyztužené vlákny

2.12.2010

Chování střech/střešních krytin při vnějším požáru

2000/553/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se hodnotí chování střešních krytin při vnějším požáru

6.9.2000

2005/403/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy chování střech a střešních krytin při vnějším požáru

25.5.2005

2006/600/ES

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví třídy chování při vnějším požáru, pokud jde o dvouplášťové sendvičové střešní panely s kovovým povrchem

4.9.2006

Zobrazení požadovaného rozhodnutí Komise se provede kliknutím na číslo rozhodnutí v tabulce.

V evidenci databázové aplikace byly pro jednotlivé sledované výrobky, které příslušné protokoly popisují a zatřiďují, vytvořeny reprezentační typy výrobků s přihlédnutím ke klasifikační a zkušební normě. Pro každý typ jsou definovány specifické technické parametry, umožňující vytřídění dokumentů podle individuálně volených kritérií.

Aktuálně jsou v systému u kategorie dokumentů „Klasifikace podle ČSN EN 13501“ evidovány následující stavební výrobky (viz kap. 7.3).

7.3 DATABÁZE PROTOKOLŮ O KLASIFIKACI

Sledované konstrukce v databázi

Zkušební norma

Klasifikační norma

Reakce stavebních výrobků na oheň

ČSN EN 13501-1+A1

ČSN EN 13501-1+A1

Nenosné obvodové stěny, mezibytové okenní vložky, neotvíravá okna

ČSN EN 1364-1

ČSN EN 13501-2+A1

Nenosné vnitřní stěny - příčky závěsové obvodové stěny

ČSN EN 1364-1

ČSN EN 1364-3

ČSN EN 1364-4

ČSN EN 13501-2+A1

Nosné stěny s požárně dělicí funkcí

Nosné konstrukce bez požárně dělicí funkce

- nosné stěny

- nosné stropy a střechy

- nosníky

- sloupy

- balkony a rampy

- schodiště

ČSN EN 1365-1

ČSN EN 1365-2

ČSN EN 1365-3

ČSN EN 1365-4

ČSN EN 1365-5

ČSN EN 1365-6

Vodorovné konstrukce s požárně dělicí funkcí

- nosné stropy a střechy

- podhledy s nezávislou požární odolností,

- zdvojené podlahy

ČSN EN 1365-2

ČSN EN 1364-2

ČSN EN 1366-6

Podhledy zvyšující požární odolnost nosných prvků stropů a střech

- vodorovné membrány

ČSN EN 13381-1

Ochranné materiály zvyšující požární odolnost, nebo snižující hořlavost

- výrobky a systémy pro ochranu prvků nebo části konstrukce

ČSN EN 13381-2

ČSN EN 13381-3

ČSN EN 13381-4

ČSN EN 13381-5

ČSN EN 13381-6

ČSN P ENV 13381-7

ČSN EN 13381-8

ČSN EN 13381-9

Požární, kouřotěsné a šachetní uzávěry

- požární

- požární kouřotěsný

- požární šachetní výtahový

- kouřotěsný

- šachetní výtahový *)

- okna

- poklopy

- dvířka (revizní, šachetní atp.)

- ventilační mřížky a ventily

- uzávěry a sestavy dopravníkových systémů

ČSN EN 1634-1

ČSN EN 1634-3

ČSN EN 81-58 (klasifikace jen v národním systému) *)

ČSN EN 1366-7

Kabelové ucpávky, těsnicí systémy prostupů potrubí a těsnění spár

ČSN EN 1366-3

ČSN EN 1366-4+A1

Instalační kanály a šachty

ČSN EN 1366-5

Komíny

ČSN EN 13216-1

Vzduchotechnické potrubí

ČSN EN 1366-1

ČSN EN 13501-3+A1

Požární klapky podle ČSN EN 15650

ČSN EN 1366-2

Potrubí pro odvod kouře podle ČSN EN 12101-7

- z jednoho úseku (single)

- z více úseků (multi)

ČSN EN 1366-8

ČSN EN 1366-9

ČSN EN 13501-4+A1

Požárně odolné kouřové klapky podle ČSN EN 12101-8

- z jednoho úseku (single)

- z více úseků (multi)

ČSN EN 1366-10

Kouřové zábrany podle ČSN EN 12101-1

ČSN EN 12101-1

Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla podle ČSN EN 12101-2

ČSN EN 12101-2

Ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla podle ČSN EN 12101-3

ČSN EN 12101-3

Střešní pláště

zkouška 1 B (t1)

zkouška 2 B (t3)

ČSN P CEN/TS 1187

ČSN EN 13501-5+A1

Stanovení třídy funkčnosti kabelových tras podle ZP-27/2008

Zkušební předpis PAVUS, a.s. ZP-27/2008*)

Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. ZP-27/2008

*) V přípravě ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R a aplikace výsledků zkoušek.

Databáze je průběžně aktualizovaná v souladu s vývojem evropských norem a požadavků praxe v rámci sledování Úřadem pro technickou normalizaci, měření a státní zkušebnictví a každoročně oponována Ministerstvem vnitra, Generálním ředitelstvím HZS.

Detailní popisy jednotlivých typů výrobků, resp. jejich technických parametrů, jsou součástí vyhledávacího formuláře databáze (viz tabulky 7.3.1 až 7.3.xx).

7.4 PROTOKOLY O KLASIFIKACI

7.4.1 Reakce stavebních výrobků na oheň

Parametr: Druh výrobku (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

výrobky mimo dále specifikované ( )

ETICS s izolací A1 nebo A2 ( )

ETICS s izolací B, C, D, E ( )

polystyren (EPS) ( )

podlahová krytina ( )

tepelná izolace potrubí ( )

Parametr: Doplňková klasifikace s [nevyplňuje se pro klasifikaci A1 a E] (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

s1 ( )

s2 ( )

s3 ( )

Parametr: Doplňková klasifikace d [nevyplňuje se pro podlahové krytiny a klasifikaci A1 a A2] (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

d0 ( )

d1 ( )

d2 ( )

Parametr: Třída reakce na oheň (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

A1

A2

B

C

D

E

bez indexu

Index fl

Index L

7.4.2 Nenosné obvodové stěny, mezibytové okenní vložky a neotvíravá okna

Parametr: Typ konstrukce (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

zděné, montované, monolitické ( )

s dřevěnou nebo kovovou kostrou, oboustranně opláštěné ( )

jednovrstvé a vícevrstvé (sendviče) ( )

mezibytová okenní vložka ( )

neotvíravé okno ( )

Parametr: Prosklení (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

plně prosklené ( )

částečně prosklené ( )

bez prosklení ( )

Parametr: Směrová orientace pro E, EI (smí se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem:

i → o ( )

i ← o ( )

Parametr: Zatřídění - klasifikace (musí se označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky

15

20

30

45

60

90

120

E

EI

EW

7.4.3 Nenosné vnitřní stěny - příčky

Parametr: Typ konstrukce (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

zděné, montované, monolitické ( )

s dřevěnou nebo kovovou kostrou, oboustranně opláštěné ( )

jednovrstvé a vícevrstvé (sendviče) ( )

Parametr: Prosklení (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

plně prosklené ( )

částečně prosklené ( )

bez prosklení ( )

Parametr: Zatřídění - klasifikace (musí se označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA)

Označí se výběr do políčka tabulky:

15

20

30

45

60

90

120

180

240

E

EI

EI-M

EW

7.4.4 Nosné stěny s požárně dělicí funkcí

Parametr: Charakter (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

vnitřní ( )

obvodová ( )

Parametr: Druh konstrukce (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

zděné, montované, monolitické ( )

s nosnou kostrou opláštěné ( )

z balíků slámy, oboustranná omítka ( )

Parametr: Směrová orientace pro obvodové stěny [pro RE, REI, REI-M] (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

i → o ( )

i ← o ( )

Parametr: Zatřídění - klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky :

15

20

30

45

60

90

120

180

240

RE

REI

REI-M

REW

7.4.5 Nosné konstrukce bez požárně dělicí funkce

Parametr: Druh konstrukce (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

Nosné stěny bez požárně dělicí funkce ( )

Nosné stropy a střechy bez požárně dělicí funkce ( )

Nosníky ( )

Sloupy ( )

Balkony, rampy, schodiště ( )

Parametr: Tepelná expozice (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

Z jedné strany ( )

Ze dvou stran ( )

Ze tří stran ( )

Ze čtyř stran ( )

Parametr: Materiál (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

železobeton ( )

ocel ( )

spřažený ocelobeton ( )

beton ( )

keramika ( )

keramobeton ( )

dřevo ( )

sendvič ( )

7.4.6 Vodorovné konstrukce s požárně dělicí funkcí - stropy, střechy a podhledy s nezávislou požární odolností

Parametr: Druh (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

nosná konstrukce (střecha, strop) ( )

nenosná konstrukce (podhled) ( )

zdvojená podlaha ( )

Parametr: Směrová orientace (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

a → b ( )

a ← b ( )

Parametr: Materiál (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

železobeton ( )

ocel ( )

spřažený ocelobeton ( )

dřevo ( )

požárně ochranná deska ( )

sendvič ( )

dřevobeton ( )

Parametr: Zatřídění - klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU))

Označí se výběr do políčka tabulky:

15

20

30

45

60

90

120

180

240

REI

RE

EI

R

7.4.7 Podhledy zvyšující požární odolnost nosných prvků stropů a střech

Parametr: Konstrukční provedení (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

zavěšené ( )

připevněné ( )

Parametr: Chráněná konstrukce (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

železobetonové desky ( )

ocelové nosníky ( )

dřevěné trámy ( )

Parametr: Zvýšení požární odolnosti o [min] (musí se označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA)

Označí se výběr do závorky za textem:

10 min. ( )

15 min. ( )

20 min. ( )

25 min. ( )

30 min. ( )

35 min. ( )

40 min. ( )

45 min. ( )

50 min. ( )

55 min. ( )

60 min. ( )

více než 60 min. ( )

7.4.8 Ochranné materiály zvyšující požární odolnost nebo snižující hořlavost

Parametr: Použitelné pro (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

ocel - otevřený profil ( )

ocel - uzavřený profil ( )

dřevo ( )

stěny ( )

kabely ( )

Parametr: Provedení (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

nátěr transparentní ( )

nátěr netransparentní ( )

nástřik, stěrka, omítka ( )

obklad ( )

svislá membrána ( )

Parametr: Parametry pro dřevo - zvýšení požární odolnosti o [min] (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

až 15 ( )

až 30 ( )

až 45 ( )

až 60 ( )

až 90 ( )

až 120 ( )

až 180 ( )

Parametr: Parametry pro kabely (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

omezení šíření plamene po povrchu kabelů ( )

zvýšení funkční schopnosti kabelů při požáru ( )

Parametr: Parametry pro ocel - dosažená odolnost v min. (při Ts = 500 °C) (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

R 15

R 30

R 45

R 60

R 90

R 120

R 180

O/F 50 m-1

O/F 100 m-1

O/F 150 m-1

O/F 300 m-1

O/F 450 m-1

7.4.9 Požární, kouřotěsné a šachetní uzávěry

Parametr: Druh uzávěru (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

P - požární ( )

PK - požární kouřotěsný ( )

PŠ - požární šachetní výtahový ( )

K - kouřotěsný ( )

Š - šachetní výtahový ( )

O - okna ( )

H - poklop ( )

R - dvířka (revizní, šachetní atp.) ( )

V - ventilační mřížky a ventily ( )

Parametr: Typ uzávěru (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

otočný ( )

posuvný ( )

skládací ( )

vyklápěcí ( )

svinovací rolety ( )

speciální ( )

Parametr: Samozavírač (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

ano ( )

ne ( )

Parametr: Typ podpěrné konstrukce (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

normová tuhá s vysokou objemovou hmotností ( )

normová tuhá s nízkou objemovou hmotností ( )

normová lehká montovaná ( )

nenormová ( )

přidružená ( )

Parametr: Počet křídel (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

jednokřídlové ( )

dvoukřídlové ( )

vícekřídlové ( )

Parametr: Provedení křídel (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

plné ( )

prosklené ( )

částečně prosklené ( )

Parametr: Materiál křídel (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

kovové ( )

dřevěné ( )

vícevrstvé konstrukce bez nosné vrstvy ( )

plastové ( )

celoskleněné ( )

Parametr: Pevné boční díly (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

ne ( )

plné ( )

prosklené ( )

částečně prosklené ( )

Parametr: Nadsvětlíky (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

ne ( )

plné ( )

prosklené ( )

částečně prosklené ( )

Parametr: Zárubeň (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

kovová ( )

dřevěná ( )

jiná ( )

Parametr: Klasifikace kouřotěsnosti (vyplňuje se samostatně nebo s klasifikací požární odolnosti) (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

Sa ( )

Sm ( )

Parametr: Klasifikace samozavírání (vyplňuje se společně s klasifikací požární odolnosti nebo kouřotěsnosti) (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

C0 ( )

C1 ( )

C2 ( )

C3 ( )

C4 ( )

C5 ( )

Parametr: Klasifikace požární odolnosti (pro druh uzávěru K se nevyplňuje, pro Š platí pouze parametr E) (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

15

20

30

45

60

90

120

180

240

E

EI1

EI2

EW

7.4.10 Kabelové ucpávky, těsnicí systémy prostupů potrubí a těsnění spár

Parametr: Druh (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem

kabelová ucpávka ( )

těsnicí systém prostupu potrubí ( )

těsnění spáry ( )

Parametr: Poloha (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem

stěna ( )

strop ( )

Parametr: Provedení konstrukce (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem

normová tuhá s vysokou objemovou hmotností ( )

normová tuhá s nízkou objemovou hmotností ( )

normová lehká montovaná ( )

nenormová ( )

Parametr: Sestava potrubí (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem nehořlavý

normový ( )

nehořlavý - nenormový ( )

hořlavý - plast ( )

hořlavý - nenormový ( )

Parametr: Sestava kabelů (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem

normová ( )

nenormová ( )

Parametr: Zkušební podmínky konců potrubí (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem

U / U ( )

C / U ( )

U / C ( )

C / C ( )

Parametr: Orientace vzorku [pro těsnění spár] (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem strop

H ( )

stěna-svislá spára V ( )

stěna-vodorovná spára T ( )

Parametr: Zatřídění - klasifikace (musí se označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

15

20

30

45

60

90

120

180

240

E

EI

7.4.11 Instalační kanály a šachty

Parametr: Tvar (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

instalační kanál ( )

instalační šachta ( )

Parametr: Podpěrná konstrukce (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

normová tuhá s vysokou objemovou hmotností ( )

normová tuhá s nízkou objemovou hmotností ( )

normová lehká montovaná ( )

nenormová ( )

Parametr: Uspořádání zkušebního vzorku (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

svislé / vertikální ( )

vodorovné / horizontální ( )

Parametr: Směrová orientace (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

i → o ( )

i ← o ( )

Parametr: Zatřídění - klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU))

Označí se výběr do políčka tabulky:

15

20

30

45

60

90

120

180

240

E

EI

7.4.12 Komíny

Parametr: Charakteristika (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem

podtlakové ( )

přetlakové ( )

vysokopřetlakové ( )

Parametr: Materiál (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem

hliník ( )

nerezová ocel ( )

keramika ( )

plast ( )

Parametr: Provedení (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem

pevné vložky ( )

ohebné vložky ( )

vícevrstvé systémy ( )

Parametr: Použití pro palivo (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem

plyn ( )

LTO ( )

TTO ( )

pevná ( )

Parametr: Světlost [mm] (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem

do 200 (včetně) ( )

nad 200 do 500 (včetně) ( )

nad 500 ( )

Parametr: Odolnost proti vyhoření sazí [cm] (musí se označit VŠECHNY HODNOTY, pro které je hodnota platná)

Označí se výběr do políčka tabulky:

00

10

20

30

40

50

> 50

G

7.4.13 Vzduchotechnické potrubí a potrubí pro řízení odvodu kouře

Parametr: Funkce (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

vzduchotechnické potrubí ( )

odvod kouře - single ( )

odvod kouře - multi ( )

Parametr: Tvar (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

potrubí - čtyřhranné ( )

potrubí - kruhové ( )

Parametr: Provedení (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

ocelové, chráněné obkladem z izol.materiálu ( )

ocelové, chráněné protipožárním nátěrem ( )

z izolačního materiálu ( )

jiné ( )

Parametr: Podpěrná konstrukce (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

normová tuhá s vysokou objemovou hmotností ( )

normová tuhá s nízkou objemovou hmotností ( )

normová lehká montovaná ( )

nenormová ( )

Parametr: Uspořádání zkušebního vzorku (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

svislé / vertikální ( )

vodorovné / horizontální ( )

Parametr: Směrová orientace (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

i → o ( )

i ← o ( )

Parametr: Zatřídění - klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

15

20

30

45

60

90

120

180

240

E-S

EI-S

EI

7.4.14 Požární klapky

Parametr: Tvar (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem:

čtyřhranný ( )

kruhový ( )

Parametr: Provedení (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

kovový plášť s listem z izolačního materiálu ( )

plášť i list z izolačního materiálu ( )

jiné ( )

Parametr: Podpěrná konstrukce (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem:

normová tuhá s vysokou objemovou hmotností ( )

normová tuhá s nízkou objemovou hmotností ( )

normová lehká montovaná ( )

nenormová ( )

Parametr: Uspořádání dělicí konstrukce (může se označit VÍCE HODNOT)

Označí se výběr do závorky za textem:

svislá / vertikální ( )

vodorovná / horizontální ( )

Parametr: Osazení klapky (smí se označit POUZE JEDNA HODNOTA)

Označí se výběr do závorky za textem:

v dělicí konstrukci ( )

na povrchu dělicí konstrukce ( )

na dílu potrubí ( )

Označí se výběr do závorky za textem:

i ← o ( )

i → o ( )

Parametr: Zatřídění - klasifikace (musí se označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

15

20

30

45

60

90

120

180

240

E-S

EI-S

7.4.15 Požárně odolné kouřové klapky

Parametr: Aplikace (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

pro jeden úsek single ( )

pro více úseků multi ( )

Parametr: Tvar (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

čtyřhranný ( )

kruhový ( )

Parametr: Provedení (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

kovový plášť s listem z izolačního materiálu ( )

plášť i list z kovového materiálu (

plášť i list z izolačního materiálu ( )

zpěnitelné ( )

Parametr: Osazení klapky (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

v dělicí konstrukci ( )

na povrchu dělicí konstrukce ( )

na dílu potrubí ( )

Parametr: Podtlak (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

500 Pa ( )

1000 Pa ( )

1500 Pa ( )

Parametr: Aktivace klapky (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

Samočinná aktivace AA ( )

Manuální zásah MA ( ))

Parametr: Vhodnost použití (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

pouze v zařízení pro odvod kouře C300 ( )

pro běžné větrání a odvod kouře C10000 ( )

modulační klapka pro běžné větrání a odvod kouře Cmod ( )

Parametr: Vysoká provozní teplota (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

HOT 400/30 ( )

Parametr: Uspořádání dělicí konstrukce (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

svislá / vertikální ( )

vodorovná / horizontální ( )

Parametr: Směrová orientace (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

i → o ( )

i ← o ( )

Parametr: Zatřídění - klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

30

60

90

120

E

E-S

EI

EI-S

E300

E300 S

E600

E600 S

7.4.16 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Kouřové zábrany podle ČSN EN 12101-1

Parametr: Ovládání (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

Automatické - pohyblivé ASB ( )

Pevné - nepohyblivé ASB ( )

Parametr: Materiál zábrany (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

sklo ( )

tkanina ( )

požárně odolná deska ( )

Parametr: Zatřídění - klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

30

60

90

120

A

D600

DH

7.4.17 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla podle ČSN EN 12101-2

Parametr: Typ zařízení (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

do bodového světlíku ( )

do pásového světlíku ( )

do stěny ( )

Parametr: Počet křídel (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

jednokřídlová ( )

dvoukřídlová ( )

Parametr: Typ výplně (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

průsvitná ( )

neprůsvitná ( )

Parametr: Provedení klapky (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

plochá ( )

oblouková ( )

sedlová ( )

okno ( )

žaluzie ( )

Parametr: Spolehlivost (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

Re A ( )

Re 50 ( )

Re 1000 ( )

Parametr: Funkce (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

jednoúčelováí ( )

dvojúčelová ( )

Parametr: Zatřídění - klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky

B300 ( )

B600 ( )

Bθ ( )

7.4.18 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla podle ČSN EN 12101-3

Parametr: Charakteristická provedení ventilátoru (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

axiální ( )

radiální ( )

Parametr: Určen pro větrání (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

podélné ( )

příčné ( )

Parametr: Charakteristická provedení ventilátoru (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

izolované ( )

neizolované ( )

Parametr: Určení do prostoru (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

zakouřeného ( )

nezakouřeného ( )

Parametr: Funkce (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

dvojfunkční ( )

pouze pro nouzový stav ( )

Parametr: Chladicí vzduch (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

s přívodem chladicího vzduchu ( )

bez přívodu chladicího vzduchu ( )

Parametr: Zatřídění - klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

30

60

90

120

F200

F300

F400

F600

F842

Parametr: Zatřídění - klasifikace (musíte označit VŠECHNY HODNOTY AŽ DO MAXIMA V KAŽDÉM ŘÁDKU)

Označí se výběr do políčka tabulky:

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

R

7.4.19 Střešní pláště

Parametr: Materiálové zatřídění (podle vrchní krytiny) (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

asfaltové pásy ( )

hydroizolační desky ( )

lakované plechy ( )

nátěry a povlaky ( )

tepelně izolační panely ( )

polyuretan stříkaný ( )

pásy a fólie ( )

šindele ( )

tašky ( )

Parametr: Sklon střechy (můžete označit VÍCE HODNOT)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

plochá ( )

šikmá ( )

Parametr: Zatřídění z hlediska šíření požáru (smíte označit POUZE JEDNU HODNOTU)

Označte výběr do závorky za textem, např. ( X ):

B (t3) - do požárně nebezpečných prostor ( )

B (t1) - mimo požárně nebezpečné prostory ( )

O každém dokumentu jsou kromě informací o typu výrobku a jeho technických parametrech evidovány základní informace, které jsou pro všechny kategorie evidovaných dokumentů shodné.

Jedná se o tyto údaje:

 • Číslo dokumentu - obsahuje vlastní číslo dokumentu
 • Název výrobku - obsahuje stručný název výrobku
 • Zkušební normy - obsahuje zkušební předpisy a normy související se zatříděním a vlastnostmi výrobku
 • Doplňující informace - obsahuje drobné doplňující informace o výrobku
 • Datum vydání - obsahuje datum vydání dokumentu
 • Platnost - obsahuje datum, do kdy je dokument platný
 • Vydal - obsahuje údaje o organizaci, která dokument vystavila
 • Objednatel - obsahuje údaje o organizaci, která si vystavení dokumentu objednala
 • Výrobce - obsahuje údaje o organizaci, která vyrábí výrobek, kterého se dokument týká

O objednateli a výrobci jsou v systému ještě evidovány následující údaje:

 • Obchodní název
 • Kompletní adresa
 • E-mail
 • Internetová stránka

Technický parametr jako databázová položka může mít následující formu:

 • výběrový seznam - tento seznam je nadefinován v programu a následně pak do položky konkrétního výrobku může být vybrána a uložena pouze jedna hodnota z tohoto seznamu
 • zaškrtávací pole - je nadefinováno pro více možných hodnot v programu, při vlastním vyplňování může zadavatel zadat více hodnot
 • Tabulka č. - tato položka je definována libovolným počtem sloupců a řádků se zaškrtávacími poli - každý sloupec i řádka má svůj název

Technické parametry výrobku tvoří po svém nadefinování ve správě programu samostatnou, dynamicky se vytvářející databázi, napojenou na databázi dokumentů.

V zobrazeném formuláři, po vstupu do databázové aplikace, je umožněno nastavení parametrů pro vyhledání příslušného dokumentu.

Údaje „Číslo dokumentu“, „Název výrobku“, „Normy“ a „Doplňující informace“ umožňují vyhledávat i podle neúplných údajů.

Údaje „Datum vydání“ a „Platnost“ umožňují definovat hledání v určitém rozsahu „od - do“, který je umožněn výběrem (kliknutím na šipku v pravé části příslušného pole) z přednastavitelných hodnot.

Údaje „Vydal“, „Objednatel“ a „Výrobce“ je nutné vybrat z konkrétního seznamu, který se zobrazí po stisknutí šipky v pravé části pole. V seznamu se zobrazí názvy organizací (v abecedním pořadí) a je možné si při vyhledání pomoci stisknutím počátečního písmene názvu organizace na klávesnici. Vyhledávání je určeno objednavatelem. Výrobce je uveden pouze tehdy, není-li stejný jako objednavatel.

Kromě základních údajů dokumentu se v zobrazeném formuláři objeví také pole s názvem „Výrobek typu“. Toto pole umožňuje vybrat dokumenty, které odpovídají pouze jednomu typu výrobku. Volba se provede výběrem z nabídnutého seznamu, který se objeví po stisknutí šipky v prvé části pole. Jednotlivé typy jsou zobrazeny abecedně.

Po zvolení výrobku se vyhledávací formulář rozšíří o technické parametry vybraného typu.

Rozšířením vyhledávacího formuláře o technické parametry příslušného typu vznikne možnost filtrovat i podle těchto parametrů. Vyhledání je možné provést zaškrtnutím příslušného pole u jednotlivých parametrů, resp. výběrem z rozbalujícího se seznamu, který se opět objeví po stisknutí šipky v pravé části příslušného pole.

Po vyplnění vyhledávacího formuláře a stisknutí tlačítka „Hledat“ v dolní části formuláře se zobrazí seznam dokumentů odpovídajících výběru. V horní části seznamu jsou uvedena zadaná vyhledávací kritéria.

V horní části obrazovky je volba pro výtisk tohoto seznamu a pod touto volbou je aktivní odkaz na nové hledání. Nové hledání je možné i spustit opětovnou volbou příslušné kategorie dokumentu z menu „Dokumenty“.

Každý řádek zobrazeného seznamu má tři aktivní prvky (odkazy), které jsou označeny výrazným písmem.

Dva aktivní prvky jsou název objednatele a název výrobce. Kliknutím na tento název se zobrazí (v samostatném novém okně) internetové stránky organizace (samozřejmě pouze pokud daná organizace internetové stránky má a zda je společnosti PAVUS je jejich adresa známa).

Zobrazení je standardně rozděleno do dvou částí:

 • detail dokumentu - základní informace,
 • technické parametry.

Tisk je umožněn jak pro tisk seznamu vyhledávaných dokumentů, tak i pro detail dokumentu.

Tisk se provádí pomocí ikonky tiskárny. Všechny tiskové sestavy jsou upraveny tak, aby se tiskly jen potřebné zobrazené informace (tj. bez menu, grafických symbolů apod.). Záhlaví a zápatí je následně ještě upraveno o další informace o původu a charakteru výpisu.

Tento systém je přístupný pro klasifikační dokumenty všech autorizovaných osob, pokud tyto dokumenty byly ověřeny PAVUS, jako správcem databáze.

Neustálá kontrola odbornými pracovníky společnosti garantuje aktuálnost a správnost zveřejňovaných údajů.

Dále je demonstrován postup práce při vyhledávání v databázi.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

8 LITERATURA

[1] ČSN EN 1990 ed. 2:2015 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1990 NA ed. A:2015 National Annex - Eurocode: Basis of structural design

ČSN EN 1990:2004 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

[2] ČSN EN 1991-1-2:2004 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A:2013 National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

[3] ČSN EN 1992-1-1:2006 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2:2011 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A:2011 National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

[4] ČSN EN 1992-1-2:2006 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

[5] ČSN EN 1993-1-1:2006 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 ed. 2:2011 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 NA ed. A:2011 National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

[6] ČSN EN 1993-1-2:2006 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1993-1-2 NA ed. A:2012 National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

[7] ČSN EN 1994-1-1 ed. 2:2011 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1994-1-1:2006 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1994-1-1 NA ed. A:2012 National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

[8] ČSN EN 1994-1-2:2006 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1994-1-2 NA ed. A:2012 National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

[9] ČSN EN 1995-1-1:2006 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1 NA ed. A:2011 National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings

[10] ČSN EN 1995-1-2:2006 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1995-1-2 NA ed. A:2011 National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design

[11] ČSN EN 1996-1-1+A1:2013 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-1+A1 NA ed. A:2014 National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

[12] ČSN EN 1996-1-2:2006 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2:2013 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A:2014 National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

[13] ČSN 73 0810:2009 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

[14] ČSN 73 0821 ed. 2:2007 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

[15] WALD, F. a kolektiv: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, Praha: ČVUT v Praze, 2005, 336 stran

[16] ČSN 73 0834:2011 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2