TP 1.6.1 - HODNOTY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

PAVUS, a.s.

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

HODNOTY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ

TP 1.6.1

1. vydání 2015

Klíčová slova:

bezpečnost požární, odolnost požární, eurokódy, konstrukce betonové, konstrukce ocelobetonové, konstrukce spřažené, konstrukce dřevěné, konstrukce zděné, konstrukce nosné, nosníky, hodnoty návrhové, tabulky

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Praktická příručka je zpracována odborníky z vědecké, výzkumné a pedagogické oblasti a je určena projektantům a pracovníkům státní správy na úseku požární bezpečnosti staveb. Uvádí tabelární hodnoty požární odolnosti betonových, ocelových, ocelobetonových spřažených, dřevěných a zděných konstrukcí stanovených na základě výpočetních postupů příslušných EUROKÓDŮ. Příručka umožňuje místo složitých a pracných výpočtů přímé stanovení požární odolnosti a je v rámci aplikace EUROKÓDŮ unikátní. Nahrazuje zrušenou konfliktní ČSN 73 0821. Tím, že hodnoty jsou stanoveny podle EUROKÓDŮ, jsou splněny podmínky zákona, vyhlášek a norem o požární ochraně. Hodnoty z příručky jsou tedy plně akceptovatelné v projektové dokumentaci pro stavební řízení.

OBSAH

1

Předmluva

1.1

Přehled tabulek

2

Betonové konstrukce podle ČSN EN 1992-1-2

2.1

Požární odolnost převážně tlačených železobetonových sloupů pravoúhlého nebo kruhového průřezu

2.2

Požární odolnost betonových nenosných stěn s výztuží i bez výztuže

2.3

Požární odolnost nosných železobetonových stěn

2.4

Požární odolnost prostě podepřených nosníků ze železobetonu a předpjatého betonu

2.5

Požární odolnost spojitých nosníků ze železobetonu a předpjatého betonu

2.6

Požární odolnost prostě podepřených desek ze železobetonu a předpjatého betonu s výztuží v jednom směru a ve dvou směrech

2.7

Požární odolnost lokálně podepřených desek ze železobetonu a předpjatého betonu

2.8

Požární odolnost prostě podepřených žebrových desek ze železobetonu a předpjatého betonu

3

Ocelové konstrukce podle ČSN EN 1993-1-2

3.1

Požární odolnost ocelových nechráněných sloupů a nosníků

3.2

Stupeň využití průřezu μ0 pro požární odolnost nechráněných ocelových nosníků pro součinitele nerovnoměrného ohřátí prvků k1 a k2

3.3

Požární odolnost stropů a střech z nosných ocelových profilovaných plechů tloušťky ≥ 1 mm vyplněných betonem - nespřažené s přídavnou výztuží nebo bez výztuže

4

Spřažené ocelobetonové konstrukce podle ČSN EN 1994-1-2

4.1

Spřažené sloupy

4.2

Spřažené nosníky

4.3

Požární odolnost stropů z nosných ocelových profilovaných (trapézových či samosvorných) plechů spřažených s betonovou deskou s přídavnou výztuží nebo bez výztuže

5

Dřevěné konstrukce podle ČSN EN 1995-1-2

5.1

Nosníky z rostlého a lepeného lamelového dřeva

5.2

Sloupy z rostlého a lepeného lamelového dřeva

6

Zděné konstrukce podle ČSN EN 1996-1-2

6.1

Zdivo z pálených zdicích prvků

6.2

Zdivo z vápenopískových zdicích prvků

6.3

Zdivo z betonových tvárnic s hutným nebo pórovitým kamenivem

6.4

Zdivo z pórobetonových tvárnic

7

Databázový systém klasifikací stavebních výrobků

7.1

Databáze protokolů o klasifikaci podle ČSN EN 13501

7.2

Klasifikace bez zkoušení

7.3

Databáze protokolů o klasifikaci

7.4

Protokoly o klasifikaci

8

Literatura

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit