MP 2 - PROVÁDĚNÍ STAVEB

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

PROVÁDĚNÍ STAVEB

MP 2

aktualizace 2018

Klíčová slova:

provádění staveb, předpisy právní, výklad pojmů

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Metodická pomůcka MP 2 popisuje obvyklé výkony autorizovaných osob při vedení provádění staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména §158 - §160. Snaží se jednotně použít základní terminologii, zkratky a popsat vazby na závazné obecně platné předpisy, ČSN a další předpisy. Popisuje činnost v jednotlivých fázích realizace stavby. Řeší spolupráci s dalšími autorizovanými osobami a spolupracovníky. Zabývá se ukončením zakázky, jejím předáním a dalším vývojem, včetně řešení možných konfliktních situací a problémů při realizaci díla a v záruční době.

OBSAH

Úvod

1

Autorizované osoby a provádění staveb

1.0

Základní pojmy a zkratky

1.1

Obecný postup činnosti autorizované osoby při provádění stavby

1.2

Vybrané postupy autorizované osoby při provádění stavby

1.2.1

DP 1 Příprava stavby

1.2.2

DP 2 Přejímka staveniště

1.2.3

DP 3 Provádění stavby

1.2.4

DP 4 Předání stavby

1.3

Postupy autorizované osoby po předání stavby

1.3.1

Užívání stavby

1.3.2

Vyklizení staveniště

1.3.3

Dokumentace související se stavbou

1.3.4

DP 5 Záruční lhůta

2

Obecné postupy při provádění stavby

2.1

Kontrolní činnost

2.1.1

Vstupní kontrola materiálu na stavbě

2.1.2

Kontrola a přejímací řízení poddodavatele

2.1.3

Mezioperační kontrola

2.1.4

Kontrola zakrytých částí staveb

2.1.5

Výstupní kontrola

2.2

Řešení neshod

2.2.1

Řešení neshody z mezioperační kontroly stavebních prací

2.2.2

Řešení v případě neshody u poddodavatelů

2.2.3

Řešení nesouladu s projektovou dokumentací

2.2.4

Řízení v případě neshody u výstupní kontroly

2.3

Řízení provádění stavby

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Přehledné celkové schéma metodických pomůcek určených autorizovaným osobám je uvedeno v dokumentu MP 0 Základ systému podpory profese ČKAIT. V dokumentu MP 0 jsou také vysvětleny základní pojmy a zkratky, používané v metodických pomůckách.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby – členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit