MP 0 - ZÁKLAD SYSTÉMU PODPORY PROFESE ČKAIT

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

ZÁKLAD SYSTÉMU PODPORY PROFESE ČKAIT

MP 0

aktualizace 2018

Klíčová slova:

výklad pojmů, zkratky

Kolektiv autorů:

Autoři

OBSAH

1

Profesní informační systém ČKAIT (PROFESIS)

1.1

Přihlašování do systému PROFESIS (on-line)

1.2

Instalace Programu PROFESIS (on-line)

1.3

Obsah systému PROFESIS

2

Webová prezentace ČKAIT

3

Knihovna a studovna ČKAIT

4

Ediční činnost

5

Celoživotní vzdělávání ČKAIT

6

Seznam používaných zkratek

7

Přílohy

7.1

Tabulky profesního informačního systému ČKAIT

7.2

Udržování, úpravy a obnova staveb - výklad pojmů

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby – členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

1 PROFESNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ČKAIT (PROFESIS)

Hlavním prostředkem informačního servisu ČKAIT pro autorizované osoby je Profesní informační systém ČKAIT (PROFESIS), který umožňuje každé autorizované osobě rychlý přístup k aktuálním informacím. Systém obsahuje ucelené řady metodických, informačních a technických pomůcek a pomůcek podnikatelského servisu k činnosti autorizovaných osob. Dále zahrnuje všechny tituly edičních řad ČKAIT vydávané dceřinou společností Komory – Informačním centrem ČKAIT.

Systém PROFESIS spravuje Středisko vzdělávání a informací ČKAIT. Řídicím a koordinačním orgánem systému je Rada pro podporu rozvoje profese.

Pomůcky a dokumenty systému PROFESIS si kladou za úkol především popsat výkon vybraných, resp. regulovaných, činností autorizovaných osob, upozornit na problémové okruhy vybraných činností. Zároveň by měly poskytnout autorizovaným osobám, pokud možno úplné informace v celé šíři právních, ekonomických a technických souvislostí výkonu jejich profese.

Ve vztahu k ochraně veřejného zájmu patří výstavba k nejvíce regulovaným oblastem veřejného života. Tím je dán význam a důležitost předpisů veřejného i soukromého práva v přípravě, provádění i užívání staveb.  Proto zařazujeme do systému PROFESIS plné znění právních předpisů s historií, platných i zrušených. Text právních předpisů přebíráme ze systému EPIS® (ekonomicko-právní informační systém) společnosti GRAND s.r.o., České Budějovice. Text právních předpisů převzatých ze systému EPIS, text většiny metodických a technických pomůcek (MP, TP) a pomůcek podnikatelského servisu (PS) systému PROFESIS je uložen v hypertextovém prostředí, v němž jsou všechny uložené dokumenty provázány hypertextovými odkazy. Hypertextový odkaz umožňuje v místě odkazu (odlišen červeným písmem s podtržením) otevřít jiný dokument, na nějž je odkazováno, nebo který s daným místem obsahově, věcně či jinak souvisí. Odborné publikace jsou ukládány většinou ve formátu PDF. Formuláře, případně smluvní vzory, jsou ukládány jako otevřené dokumenty (word); to umožňuje jejich kopírování, uložení do počítače a přímé použití (při kopírování hypertextových dokumentů se nezachová formát). V některých případech není text příslušné pomůcky nebo dokumentu v systému uložen, ale je odkazováno na místo jeho uložení na internetu.

Při tvorbě pomůcek systému PROFESIS se snažíme vycházet z jednotné odborné terminologie, ucelené soustavy zavedených zkratek, značek a symbolů. Tam, kde odborná terminologie kolísá, usilujeme o její sjednocení; na problémová místa upozorňujeme ve Slovníku. Odborná stavební terminologie je ovlivňována překlady evropských dokumentů (právních předpisů, technických norem); a to především angličtinou (např. projektování staveb x navrhování staveb). V českém stavebnictví se postupně uplatňují způsoby organizace výstavby, metody, postupy a metodická doporučení evropského a světového stavebního trhu (zejména projektové řízení – project management). Přitom souběžně nadále přetrvávají zvyklosti a postupy z období centrálního řízení výstavby, terminologie již zrušených právních předpisů (úvodní projekt, jednostupňový projekt atd.). Ve vyspělých tržních ekonomikách je obvyklé respektování jak nezávazných platných technických norem, tak i obchodních a technických podmínek a dalších metodických doporučení, vydávaných profesními a zájmovými nevládními organizacemi (profesní komory, svazy, sdružení, asociace, cechy aj.). V německém jazykovém prostředí jsou tyto doporučené standardy nazývány „směrnice“, v anglosaském prostředí „technické specifikace“.

Mění se výrazně také postup přípravy a provádění staveb. Vedle finančních nákladů na pořízení stavby stále větší roli hrají náklady na její provoz, udržování, likvidaci, které potřebuje znát investor před rozhodnutím o realizaci stavby. Provozní dokumentace je vyžadována nejen u technologických staveb. Rozšiřují a zdůrazňují se požadavky na bezbariérové užívání staveb. Při navrhování, provádění a provozování staveb se postupně uplatňuje metoda BIM – Building information modeling (informační modelování staveb).

Stavební výrobky, sestavy výrobků i stavby jsou posuzovány z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, z hlediska „trvale udržitelné výstavby“. Na trh jsou uváděny stále nové materiály, výrobky a technologie šetrné k životnímu prostředí. Na druhé straně péče o stavební památky vyžaduje znalost historických dobových technologií a materiálů. Všechny tyto aspekty je třeba brát v úvahu při tvorbě pomůcek a dokumentů systému PROFESIS.

Profesní informační systém ČKAIT je budován jako otevřený systém, průběžně aktualizovaný a doplňovaný. Neklademe si za cíl postihnout celou problematiku výstavby, ani být jedinou a předepsanou možností výkonu činnosti autorizovaných osob. Zdůrazňujeme, že obsahem a účelem pomůcek a dokumentů systému PROFESIS není závazný výklad právních předpisů, ale popis podle našeho názoru optimálních postupů autorizovaných osob. Tyto postupy nemusí vyhovovat konkrétním podmínkám každé stavby, či přístupu stavebního úřadu a dotčených orgánů chránících veřejné zájmy.

V metodických, technických a podnikatelských pomůckách a dalších dokumentech Profesního informačního systému ČKAIT (PROFESIS) se snažíme postihnout zejména „bílá místa“ v aplikaci právních předpisů při navrhování a provádění staveb, a to jak v souvislostech předpisů veřejnoprávních (předpisy stavebního práva), tak předpisů soukromoprávních (občanský zákoník a další). V některých případech se nepodaří podat vysvětlení a výklad problémových oblastí ihned po jejich zjištění, zpracování příslušného metodického doporučení si vyžádá řadu konzultací a jednání s orgány veřejné správy, ministerstvem pro místní rozvoj, dotčenými orgány a dalšími.

Profesní informační systém ČKAIT (PROFESIS) je pro autorizované osoby přístupný v elektronické podobě on-line (na webu www.profesis.cz), od roku 2018 i jako off-line verze – Program PROFESIS, který nahradil dříve vydávané DVD.

1.1 PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SYSTÉMU PROFESIS (ON-LINE)

Do on-line systému www.profesis.cz se uživatel přihlásí uživatelským jménem a heslem. Uživatelské jméno je pro autorizované osoby členské číslo – všech 7 číslic. Heslo je možné si vygenerovat přímo z webu, v případě problémů je možné si o ně zažádat na e-mailu profesis@ckait.cz (v textu je potřeba uvést číslo autorizace, jméno, případně kontakt).

1.2 INSTALACE PROGRAMU PROFESIS (OFF-LINE)

Program PROFESIS je možné instalovat přímo z účtu uživatele v on-line aplikaci. Stiskem tlačítka „Program“ na úvodní stránce se otevře stránka se všemi potřebnými informacemi, a to licenčním klíčem uživatele, instalačním programem, pokyny k instalaci a registraci Programu PROFESIS.

Program je možné instalovat na 2 počítače uživatele (notebook, tablet…). V případě výměny počítače je možné zažádat o zrušení původní registrace starého počítače, a to e-mailem na profesis@ckait.cz.

Výhodou Programu je dostupnost aktuálních informací i v místech bez přístupu k internetu. Na rozdíl od dříve vydávaného DVD umožňuje Program aktualizovat data průběžně. V době aktualizace je přístup k internetu potřeba.

Počítač, na nějž bude program instalován, musí být vybaven operačním systémem MS Windows 7 a vyšším, prohlížečem internetu MS Internet Explorer 10+, operační pamětí min. 2 GB a místem na pevném disku min. 10 GB.

1.3 OBSAH SYSTÉMU PROFESIS

Systém PROFESIS je soubor plného znění právních předpisů, řádů ČKAIT, pomůcek a dokumentů zpracovaných Komorou nebo převzatých od jiných institucí a odkazů na relevantní zdroje informací z jiných zdrojů.

Právní předpisy

Registr právních předpisů – rejstříkové údaje o všech právních předpisech publikovaných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv od roku 1945 (platné i zrušené předpisy). Právní předpisy lze vyhledávat podle jejich čísla, roku vydání, klíčových slov. U každého zákona je v registru zařazen také seznam prováděcích předpisů, kterými jsou nařízení vlády a vyhlášky.

Právní předpisy v plném znění s historií – do textu původního právního předpisu jsou vloženy všechny změny, provedené následnými novelami. Je-li v textu právního předpisu odkazováno na jiný právní předpis, lze v místě odkazu přímo otevřít právní předpis, na který je odkazováno. Právní předpisy lze vyhledávat podle jejich čísla, roku vydání, klíčových slov.

Právo EU

Úplná změní právní dokumentů a struktura EU. V současné době zatím pouze v Programu PROFESIS (off-line).

Vyhlášky měst a krajů

Právní předpisy vydávané zastupitelstvem měst a krajů. V současné době zatím pouze v Programu PROFESIS (off-line).

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Hypertextové odkazy na informace na webových stránkách ČKAIT, ústředních orgánů státní správy a dalších institucí.

České technické normy

Rejstříkové údaje o normách citovaných v systému PROFESIS, přehled norem pro potřeby stavbyvedoucích v oboru pozemní stavby, přehled norem pro vybraná technologická zařízení.

PROFESIS je provázán se systémem ČSN online. ÚNMZ poskytl souhlas s propojením Profesního informačního systému ČKAIT (PROFESIS) se systémem ČSN online. Uživatelům systému PROFESIS je umožněn přístup k rejstříkovým údajům citovaných norem, uživatelům s předplacenou službou ČSN online je přímo ze systému PROFESIS umožněn přístup k plným textům norem ve formátu PDF.

Užívání systému ČSN online se řídí licenčními a technickými podmínkami provozovatele služby, kterým je od 1. 1. 2018 agentura ČAS.

Stavební výrobky v regulované oblasti

U většiny stavebních výrobků je jejich uvádění na trh regulováno právními předpisy buď na evropské, nebo na národní úrovni. Jedná se o stavební výrobky, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení veřejného zájmu. U těchto výrobků výrobce/dovozce provádí před uvedením na trh posouzení shody s požadavky právních a technických předpisů a o výsledku je povinen vydávat příslušné doklady, a ty poskytovat odběratelům. Další stavební výrobky, které se rovněž zabudovávají do staveb, a které nejsou uvedeny v následujících právních předpisech, patří do neregulované oblasti. Na všechny výrobky se vztahuje zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.

Stavební výrobky regulované:

  • v rámci EU: způsob a rozsah regulace stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Regulované výrobky jsou vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské Unie (OJEU) formou odkazů na příslušné evropské harmonizované normy výrobků;
  • v ČR: jsou vybrané stavební výrobky regulovány nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Jedná se o výrobky, které nejsou regulovány v EU. Toto nařízení vlády bude v budoucnu nahrazeno zákonem o stavebních výrobcích.

Při navrhování a provádění staveb a výkonu dozoru při provádění staveb je nezbytná znalost vlastností výrobků, rozsahu, formy a způsobu sdílení potřebných údajů výrobcem/dovozcem se svými odběrateli a závaznost těchto údajů.

Tato aplikace umožňuje výběr příslušného stavebního výrobku a uvádí nezbytné související informace. Součástí je také vysvětlení významu znalosti regulovaných výrobků v procesu výstavby, vysvětlení nových pojmů a významu nových průvodních dokumentů a uvedeny jsou zde také související právní předpisy.

Části technických norem jsou použity se souhlasem ÚNMZ. Kompletní znění českých technických norem je dostupné v tištěné podobě ve Studovně norem agentury ČAS, nebo elektronicky prostřednictvím služby ČSN online.

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády ČKAIT (odkazy na web ČKAIT) vydávané podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další vnitřní předpisy ČKAIT jsou vydávány na základě zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Členové ČKAIT jsou povinni vnitřní předpisy Komory respektovat a dodržovat.

Metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob

Metodické pomůcky jsou uspořádány do tří úrovní:

Základní úroveň – popisuje základní činnosti autorizovaných osob, shodné pro všechny AO, bez ohledu na jejich obor a specializaci. Rozlišují výkony autorizovaných osob ve dvou základních činnostech – v projektové činnosti a v provádění staveb.

Průřezová úroveň – doplnění základní úrovně metodických pomůcek o popis speciálních činností, které jsou společné všem autorizovaným osobám bez ohledu na jejich obor a specializaci.

Oborová úroveň – popisuje odlišné výkony činnosti AO při navrhování (MP 1.x.x) a provádění staveb (MP 2.x.x) pro jednotlivé obory a specializace tak, jak jsou definovány autorizačním zákonem (zákon č. 360/1992 Sb.). Současně řeší postupy a podmínky vzájemné spolupráce autorizovaných osob různých oborů a specializací, spolupráci autorizovaných osob s dalšími spolupracovníky ve stavební profesi na konkrétním stavebním díle. Pomůcky detailně popisují činnost AO ve vztahu ke speciálním právním předpisům a potřebám jednotlivých oborů a specializací, a jsou tedy podrobnější.

Technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob

Technické postupy projektových řešení, provádění staveb a navrhování podle Eurokódů, navazující na popis výkonu činnosti autorizovaných osob (TP 1.x), pomůcky obsahující technické, právní a správní informace o stavebních výrobcích (TP 2.x) a další technické pomůcky (TP 3.x).

Technický standard ČKAIT

Doporučený dokument obsahující technické informace, které mají být respektovány, a instrukce popisující činnost, která se má provést. Stanovuje technické požadavky, které má stavební konstrukce, proces, nebo služba splňovat. Technický standard může také uvádět postupy, jejichž pomocí lze určit, zda jsou dané požadavky splněny. Technické standardy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy a podmínek jejího plnění nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech.

Podnikatelský servis autorizovaných osob

Pomůcky, které souvisí s činností autorizovaných osob, ale jejich význam se týká především jejich podnikatelských aktivit. Tyto pomůcky obsahují zejména informace o podmínkách podnikání, o technickém, programovém a hardwarovém vybavení aj.

Slovníky

Slovníky pojmů ve výstavbě vydávané ČKAIT a slovníky převzaté včetně cizojazyčných, např. v oboru navrhování dřevěných konstrukcí, Překladový a výkladový slovník z oboru techniky prostředí (odkaz na portál TZB-info) a Terminologie BIM (odkaz na portál agentury ČAS).

Třídění dokumentů podle oboru autorizace

Přehled členění pomůcek a dokumentů systému PROFESIS podle oboru autorizace a specializace.

Klíčová slova

Abecední slovník klíčových slov s uvedením výskytu v jednotlivých pomůckách.

Časopisy

Jedná se o časopisy ČKAIT (Z+i, ESB, Stavebnictví) a Stavební obzor vydávaný ve spolupráci Fsv ČVUT v Praze, FAST VUT v Brně a FAST VŠB-TU Ostrava, v rubrice jsou umístěny i anotace zahraničního tisku, který odebírá Komora a je k nahlédnutí v knihovně ČKAIT.

Studijní materiály

Rubrika obsahuje materiály a prezentace připravené pro semináře a konference pořádané ČKAIT pro autorizované osoby. Jsou vystaveny pouze po omezenou dobu.

Různé

V rubrice jsou zveřejněny dokumenty, které Komora přejala z jiných zdrojů a nepřebírá za jejich obsah odpovědnost.

2 WEBOVÁ PREZENTACE ČKAIT

Základním zdrojem informací pro členy Komory je webová prezentace (www.ckait.cz), kde jsou vyvěšovány aktuální informace pro členy Komory. Jedná se o stanoviska k právním předpisům, metodiky týkající se činnosti AO, informace o pojištění členů, vzdělávání a službách Komory.

Vedle databáze autorizovaných osob nabízí webová prezentace ČKAIT i databázi Expert, v níž jsou upřesňující informace o činnosti, které o sobě zveřejňují členové ČKAIT. V obou databázích je možné vyhledávání pomocí filtrů.

3 KNIHOVNA A STUDOVNA ČKAIT

Knihovna a studovna ČKAIT nabízí k prezenčnímu studiu pro autorizované osoby i veřejnost odborné zdroje informací, jejichž aktuální seznam je uveden na webových stránkách knihovny. Jedná se o

Publikace – odborná literatura z České republiky i zahraniční, publikace vydané Komorou pro autorizované osoby (prostřednictvím Informačního centra ČKAIT), slovníky, unikátní publikace a rukopisy …

Časopisy – vybrané odborné časopisy české i zahraniční.

Typové podklady – typové podklady a publikace zaměřené na panelové soustavy a montované skelety.

Sborníky – sborníky konferencí (šedá literatura).

Výběr katalogů – stavební výrobky a materiály

CD Elektro – zkušební testy pro revizní techniky, formuláře, výtahy z norem, zákony, vyhlášky.  

Dále knihovna a studovna nabízí tyto služby:

  • nahlížení do ČSN on-line;
  • práce s firemním monitorem – vyhledávání podle různých kritérií (IČO, OKEČ, sídlo, …);
  • informace z databáze nevládních organizací ve stavebnictví a souvisejících oborech v ČR – kontakty na jednotlivé asociace, cechy, sdružení, svazy aj.;
  • pomoc při vyhledávání literatury z knihovny ČKAIT, ze souborného katalogu Národní knihovny ČR i jiných knihoven;
  • práce s internetem pro laickou a odbornou veřejnost;
  • zpracování dotazů – výběr informací a literatury (rešerše);
  • kopie vybraných stran časopisů nebo publikací (cena 2 Kč/A4).

4 EDIČNÍ ČINNOST

Ediční činnost Komory zajišťuje Informační centrum ČKAIT na základě rozhodnutí Ediční rady ČKAIT.

Hlavním úkolem Ediční rady je navrhnout, projednat a připravit ediční knižní výstupy nejen pro autorizované osoby, ale i širokou odbornou veřejnost pohybující se v oblasti výstavby. ER úzce navazuje na Profesní informační systém ČKAIT (PROFESIS). Po posouzení praktické potřeby navrhovaných pomůcek jsou pomůcky vydávány buď v elektronické verzi v systému PROFESIS v rámci činnosti Rady pro rozvoj profese, nebo v knižní verzi v rámci publikací Ediční rady.

Vybrané publikace jsou vydávány v omezeném rozsahu zdarma – pro autorizované osoby určitých oborů nebo specializací, ostatní je možné zakoupit na oblastních kancelářích ČKAIT, odborných akcích a konferencích, nebo na e-shopu Informačního centra ČKAIT. Pro autorizované osoby jsou publikace ČKAIT prodávány se slevou.

Základní ediční řady ČKAIT

Řada A – Základní knižnice odborných činností ve výstavbě

Řada B – Doporučené standardy metodické (DOS M)

Řada C – Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika

Řada D – Metodické, informační, technické a obchodní pomůcky k činnosti AO (MP, IP, TP, PS)

Řada M – Mimo ediční řady

Řada P – Publikace panelové budovy

5 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT

Přehled akreditovaných vzdělávacích programů zařazených do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT je pro autorizované osoby i odbornou veřejnost přístupný v databázi CŽV na webu Komory. Vzdělávací akce v databázi jsou organizovány Komorou i externími pořadateli. Jedná se o semináře, konference, školení, exkurze.

Databáze umožňuje vyhledávání pomocí filtrů.

Nabídka vzdělávacích akcí pořádaných oblastními kancelářemi a Střediskem vzdělávání a informací je vyvěšena v Termínové listině na webu Komory. Akce lze filtrovat podle krajů.

6 SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK

ADz

Autorský dozor

AI

Autorizovaný inženýr

AINS

Autorizovaný inspektor

AK

Alkyd, alkydový

AO (NAO)

Autorizovaná osoba (neautorizovaná osoba)

AO-S

Autorizovaná osoba pověřená funkcí stavbyvedoucího

ARI

Asociace pro rozvoj infrastruktury

ASPI

Automatizovaný systém právních informací

ASŘ

Automatizovaný systém řízení

AT

Autorizovaný technik

AutZ

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

AZ

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů

BEP, BMP

Plán realizace BIM (BIM Execution Plan, BIM Management Plan)

BIM

Informační modelování budov (Building Information Modeling)

BIM P

BIM protokol, stanoví smluvní podmínky, strukturu dat a informací v BIM modelu (BIM Protocol)

BIMPC

Kritéria pro práci s informačním modelem stavby (Building Information Modeling Policy and Capabilities)

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BPTZ

Bezpečnost práce a technických zařízení

BREEAM

Velká Británie: Stavební výzkumný ústav –metoda environmentálního hodnocení udržitelné výstavby (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

CAD

Computer Aided Design - počítačem podporované projektování

CAM

Computer Aided Manufacturing - počítačem podporovaná výroba

CAFM

Počítačová podpora správy majetku (computer aided facility management)

CCTV

Kamerový systém

CDE

Společné datové prostředí (Common Data Environment)

Central Office

Centrální uzel sítě operátora, například ústředna apod.

Central Tube

Konstrukce optického kabelu s centrální trubičkou, ve které jsou uložena optická vlákna; centrální trubička může být plněná gelem nebo suchá

CPD

Construction Products Directive - Směrnice Rady 89/106/EHS z 21.12.1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, ve znění Směrnice 98/48/ES, (směrnice o stavebních výrobcích)

CPR

Construction Products Regulation - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

CžV

Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT

ČAS

Česká agentura pro standardizaci

ČBÚ

Český báňský úřad

ČD

České dráhy

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČKA

Česká komora architektů

ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ČNI

Český normalizační institut

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSN

Česká technická norma

ČSN EN

Česká technická norma přejímající evropskou normu

ČSN EN ISO

Česká technická norma přejímající mezinárodní normu, která byla převzata také do soustavy evropských norem

ČSSI

Český svaz stavebních inženýrů

ČSÚ

Český statistický úřad

ČÚBP

Český úřad bezpečnosti práce

DB

Distribuční bod, ve kterém se větví distribuční část sítě NGA z primární distribuční sítě na sekundární distribuční síť

DD

Dodavatelská dokumentace

DFT

Tloušťka suchého filmu

DI

Dopravní infrastruktura

DI PČR

Dopravní inspektorát policie ČR

DNU

Dokumentace pro nezbytné úpravy

DO

Dotčené orgány (orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů)

DOK

Dokumentace (projektu, stavby)

DOS

Dokumentace pro ohlášení stavby

DOS M

Doporučené standardy metodické ČKAIT

DOS T

Doporučené standardy technické

DOSS

Dotčený orgán státní správy

DP

Dílčí postup činnosti AO

DPH

Daň z přidané hodnoty

DPS

Dokumentace pro provádění stavby

DS

Dopravní stavby

DSL

Skupina digitálních účastnických přípojek elektronických komunikací, která umožňuje využít stávající metalický kabel používaný pro telefonní přípojku elektronických komunikací k vysokorychlostnímu přenosu dat

DSLAM

Digitální časový multiplexer, zařízení umožňující rychlé připojení k internetu po účastnické přípojce elektronických komunikací pomocí technologie xDSL

DSP

Dokumentace pro stavební povolení

DSPS

Dokumentace skutečného provedení stavby

DTB

Databáze

DUP

Dokumentace pro uvedení do provozu

DUR

Dokumentace k územnímu řízení

DUS

Dokumentace pro užívání stavby

DVB

Digitální televizní vysílání

DVB-T

Pozemní digitální televizní vysílání

DZ

Dokumentace záměru

DZS

Dokumentace pro zadání stavby

DZVÚ

Dokumentace o změně využití území

EHS

Evropské hospodářské společenství (do roku 1993)

EIA

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí

EKZ

Elektrokomunikační zařízení

EL

Elektroinstalace

ELZ

Elektroenergetická zařízení

EMC

Elektromagnetická kompatibilita

EnA

Energetický audit; jeho vydání a obsah upravuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb.

EnP

Energetický posudek; jeho vydání a obsah upravuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb.

EP

Evropský parlament

EPBD I

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. Prosince 2002 o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive I)

EPBD II

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. Května 2010 o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive II)

EPS

Elektrická požární signalizace

ER

Evakuační rozhlas

ES

Evropské společenství (od r. 1992)

ESD

Evropský soudní dvůr

ESI

Ethylsilikát

EU

Evropská unie

EZS

Elektrická zabezpečovací signalizace

f

Zkratka fiber (fibre) – vlákno, ve spojení s číslicí udává počet vláken (například počet vláken kabelu)

FM

Řízení správy a provozu majetku (Facility Management)

FMEA

Analýza druhů poruchových stavů a jejich důsledků (failure modes and effects analysis)

FTT(x)

Optické vlákno do (x), (x) zde reprezentuje místo zakončení vlákna, (H) v bytě; (C) v chodníku; (B) v budově

FTTH

Vlákno do domu, typ optické přípojky elektronických komunikací se zakončením v domácnosti zákazníka

FWA

Pevný bezdrátový přístup, bezdrátová síť poskytující pevné vysokorychlostní připojení

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation)

GIS

Geografický informační systém (Geographic Information Systém)

GPON

Gigabitová pasivní optická přístupová síť

GPÚPI

Grafická příloha územně plánovací informace

GSM

Síť mobilních telefonů (Global Systems Mobile)

GZ

Garanční zkoušky

H

Vysoká životnost (od 15 do 25 let) protikorozní ochrany

HDPE

Trubka pro uložení a ochranu kabelu u vysokohustotního PE

HDPE

Vysokohustotní polyetylen (High Density PolyEthylene)

HDTV

Televize s vysokým rozlišením

HK ČR

Hospodářská komora České republiky

HMI

Human Machina Interface - komunikace obsluhy se zařízením prostřednictvím obrazovky

HOST

Hlavní řídicí ústředna

HR

Hlavní rozvod

HSDPA

Protokol umožňující zvýšení přenosových rychlostí v sítích UMTS (též označovaný 3,5 G)

HSV

Hlavní stavební výroba

HW

Hardware (technické vybavení počítačového systému)

HZS

Hodinová zúčtovací sazba

HZS

Hasičský záchranný sbor

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHLÚ

Chráněná ložisková území

ICT

Informační a komunikační technologie

Inženýrská činnost

IFC

Otevřený datový formát pro sdílení dat v navrhování, provádění a provozování staveb (Industry Foundation Classes)

IMT-2000

Standard pro sítě 3G

INS

Inženýrské stavby

IoT

Internet věcí (Internet of Things)

IP

Internet protokol - v informatice je to základní protokol pracující na síťové vrstvě

IP

Informační přílohy metodických pomůcek

IP adresa

Identifikátor zařízení v síti sloužící pro směrování datového toku v síti

IS

Informační systém

IS

Inženýrské stavby

ISDN

Digitální síť integrovaných služeb

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

IT

Informační technologie

ITU-T G.652

Standard specifikující jednovidová vlákna (Characteristics of a single-mode optical fibre and cable )

ITU-T G.657

Standard specifikující jednovidová vlákna pro přístupové sítě se sníženou citlivostí na ohyby (Characteristics of a bending-loss insensitive single-mode optical fibre and cable for the access network)

JD

Jednostupňová sloučená dokumentace

JDÚS

Jednoduchá dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu

JIM

Jednotné informační místo

JP

Sloučená (jednostupňová) dokumentace (jednostupňový projekt podle dřívějších předpisů)

KBS

Koncový bod sítě

KHES

Krajská hygienicko-epidemiologická stanice

KN

Katastr nemovitostí

KPI

Klíčový ukazatel výkonu (key performance indicator)

KR

Koncový rozváděč

KS

Kupní smlouva

Krajský úřad

KV

Komplexní vyzkoušení

KZP

Kontrolní a zkušební plán

L

Nízká životnost (do 7 let) protikorozní ochrany

LAN

Lokální počítačová síť

LC

Standard optického konektoru (Lucent Connector), existuje ve verzi PC, ev. UPC (Physical Contact ev. Ultra polished Physical Contact – rovné broušení – modré) a APC (Angled Physical Contact – šikmé broušení pod definovaným úhlem 8° – zelené)

LEED

USA: Metoda energetického a environmentálního hodnocení udržitelné výstavby (Leedership in Energy and Environmental Design)

LOD

Úroveň detailu v BIM (Level of Detail, Level of Development, Level of Definition BIM)

LOG

Úroveň geometrie v BIM (Level of geometry BIM)

LOI

Úroveň informací v BIM (Level of information BIM)

Loose Tube

Konstrukce optického kabelu s vlákny umístěnými v jednotlivých trubičkách (bufferech)

LSZH

Low Smoke Zero Halogen – plášť kabelu určeného do vnitřních prostor, který při hoření v podmínkách požáru vyvíjí limitované množství kouře a neprodukuje jako splodiny hoření jedovaté halogeny. (Alternativy označení – LSOH, LS0H, LSFH, LSHF)

LTE

Technologie určená pro vysokorychlostní internet v mobilních sítích (3G, 4G)

LZPS

Listina základních práv a svobod (podle čl. 3 Ústavy České republiky je LZPS součástí ústavního pořádku České republiky)

M

Střední korozní agresivita prostředí v daném typu atmosféry

MaR

Měření a regulace

MD

Ministerstvo dopravy ČR

MHD

Městská hromadná doprava

Misc.

Označení základní nátěrové hmoty s různými typy antikorozních pigmentů

MJ

Management jakosti

MM

Zkratka pro mnohovidové vlákno (Multi Mode)

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MP

Metodické pomůcky základní, průřezové a oborové úrovně

MPO

Ministerstvo průmyslu ČR

MT

Mikrotrubička

MZd

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mze

Ministerstvo zemědělství ČR

MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR

NA

Neměřitelný nátěr

NDFT

Předepsaná tloušťka suchého povlaku

NGA

Přístupové sítě nové generace

NGA

Přístupové sítě nové generace (Next Generation Networks)

NGN

Sítě nové generace

NH

Nátěrová hmota

NNI

Rozhraní – předávací bod mezi dvěma sítěmi

NS

Nátěrový systém

NV

Nařízení vlády

ObčZ

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ODF

optický rozvaděč (Optical Distribution Frame)

OHSAS

Britská norma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Occupational Health and Safety Assessment Specification)

OInP

Oblastní inspektorát práce (viz zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce)

OK

Optický kabel

OK

Ocelové konstrukce

OLT

OLT (Optical Line Termination) aktivní prvek optické sítě PON, umístěný v Central Office

ONS

Ochranný nátěrový systém

ONT

Účastnické zařízení v sítích PON (Optical Network Termination)

OOPP

Osobní ochranné pracovní pomůcky

OP

Obchodní podmínky

OP

Obchodní případ

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020

OPS

Ochranný povlakový systém

OPÚ

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

OŘN

Organizační a řídící norma

OS

Optická spojka

OSŘ

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná

OTP

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

OTP-BbS

Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.

OŽP

Ochrana životního prostředí

PBŘ

Požárně bezpečnostní řešení

PBS

Požární bezpečnost staveb

PBZ

Požárně bezpečnostní zařízení

PC

Provozní celek

Projektová činnost

PČR

Policie České republiky

PD

Projektová dokumentace

PDPS (DPS)

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dokumentace pro provádění stavby)

PDSP

Projektová dokumentace pro společné povolení

PENB

Průkaz energetické náročnosti budov

PHM

Pohonné hmoty

PHP

Přenosný hasicí přístroj

PJ

Provozní jednotka

PKO

Protikorozní ochrana

PLC

Přenos dat po silové elektrické síti

PLZ

Plynárenská a plynová zařízení

PM

Project Management (projektové řízení)

P-MP

Sítě typu Bod-Multibod (Point to MultiPoint)

PO

Požární ochrana

PON

Pasivní optická přístupová síť (Passive Optical Network), vyskytuje se v dokumentu G-PON (Gigabit PON) GE-PON (Gigabit Ethernet PON)

POP

Bod nebo uzel sítě NGN, technologická místnost, ve které je umístěna aktivní technologie

POS

Pasivní optická siť

POTS

Hlasová - telefonní služba poskytovaná pevnou sítí

POÚ

Pověřený obecní úřad (v obcích II. typu nebo II. stupně)

POV

Plán organizace výstavby

P-P

Sítě typu Bod-Bod (Point to Point)

PPO

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

PPM

Plánovaná preventivní údržba (plan preventive maintenance)

PPS

Přístupová síť

PQR

Vyhodnocení svařovacího postupu

PROFESIS

Profesní informační systém ČKAIT

PrůmVzZ

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, oboje ve znění pozdějších předpisů

PS

Provozní soubor

PS

Pozemní stavby

PSV

Pomocná stavební výroba

PUR

Polyuretan, polyuretanový

Požární úsek

PÚR

Politika územního rozvoje

PZ

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

RA (FA)

Rozpočtová analýza (Finanční analýza)

RD

Rodinný dům

RDS

Realizační dokumentace stavby

REMAB

Rekonstrukce a údržba budov (reconstruction and maintenance of buildings)

REFER

Referenční informační systém (informace o informacích)

RFA

Rozpočtová a finanční analýza zakázky

RFI

Registr fyzické infrastruktury

ribbon

Pásek vláken (4, 6, 8, 12, 24 vláken v pásku)

RP

Regulační plán

RPRP

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

RT

Radiografické zkoušení

RTZ

Rozvodné tepelné zařízení

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SBToolCZ

ČR: národní certifikační nástroj pro hodnocení kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby, založená na mezinárodním schématu SBTool (Sustainable Building Tool) a upravená pro české prostředí 

SC

Standard optického konektoru (Subscriber Connector), existuje ve verzi PC, ev. UPC (Physical Contact ev. Ultra polished Physical Contact – rovné broušení – modré) a APC (Angled Physical Contact – šikmé broušení pod definovaným úhlem 8° – zelené)

SD

Stavební deník

SDF

Splitterový koncentrátor

SDz

Stavební dozor

SES

Smlouva o založení Evropského společenství ze dne 25. března 1957, ve znění pozdějších revizí a změn (tzv. Římská smlouva)

SEU

Smlouva mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii ze dne 16. 4. 2004 (viz sdělení č. 44/2004 Sb. m. s.)

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury; zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SFRB

Státní fond rozvoje bydlení; zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SFŽP

(SFŽP ČR) Státní fond životního prostředí České republiky; zřízen zákonem č. 388/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SHZ

Stabilní hasicí zařízení

SIGN

Signální informace

SIM

Systém integrovaného managementu

SM

Zkratka pro jednovidové vlákno (Single Mode)

SO

Stavební objekt

SOD

Smlouva o dílo

SOSB

Smlouva o smlouvě budoucí (např. o věcném břemeni, služebnosti inženýrské sítě a pod.)

SP

Studie proveditelnosti

SPB

Stupeň požární bezpečnost

splitter

Optická vláknová odbočnice – pasivní optická součástka, rozdělující (a v opačném směru spojující) optický signál do definovaného počtu výstupů (planární odbočnice, PLC splitter apod.). Používané dělicí poměry v sítích PON 1 : 2, 4, 8, 16, 32 a 64 (případně 128)

SPU

Stavba na poddolovaném území

SPÚ

Státní pozemkový úřad; zřízen zákonem č. 203/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SŘS

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

STP

Studie proveditelnosti (Feasibility Study)

STS

Návrh řešení/studie stavby

STSK  

Studie stavby koncepční

STSO 

Studie stavby optimalizační

Stavební úřad

SÚIP

Státní úřad inspekce práce

SW

Software (programové vybavení počítačů)

SZ

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

TD

Technický dozor

TDG

Technická doporučení (vydává GAS, s. r. o.)

TDP

Technicko-dodací podmínky

TDs

Technický dozor stavebníka

TePř

Technologický předpis

TI

Technické instrukce

TIČR

Technická inspekce České republiky

TK

Technická knižnice

TMP

Technologické a montážní pokyny

TNI

Technické normalizační informace

TNO

Odvětvová norma odpadního hospodářství

TNV

Odvětvová norma vodního hospodářství

TP

Technologický postup

TPG

Technická pravidla (vydává GAS, s. r. o.)

TPS

Technika prostředí staveb

TPV

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

TrŘ

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

TrZ

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

TS

Technický standard

TS

Tepelné soustavy

TV

Teplá voda

TZB

Technické zařízení budov

TZS

Technologická zařízení staveb

ÚAP

Územně analytické podklady

Úarch

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikována pod č. 73/2000 Sb. m. s.

ÚC

Úniková cesta

UMTS

Služby elektronických komunikací vyšší generace poskytované mobilní sítí (Unified Messaging Telecommunication Service)

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ÚOKPD

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, publikována pod č. 159/1991 Sb.

ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů

ÚP

Územní plán

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚPI

Územně plánovací informace

ÚPO

Územní plán obce

UR

Účastnický rozvaděč

ÚR

Územní rozhodnutí

ÚŘ

Územní řízení

ÚS

Územní souhlas

ÚS

Územní studie

ÚSES

Územní systémy ekologické stability

ÚT

Ústřední vytápění

ÚÚR

Ústav územního rozvoje Brno

ÚV EU

Úřední věstník Evropské unie (OJ EU – Official Journal of the European Union); do konce ledna 2003 vycházel pod názvem Úřední věstník Evropských společenství (Official Journal of the European Communities)

UžVZ

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů

VBř

Věcné břemeno,služebnost inženýrské sítě atd.

VD

Výrobní dokumentace

VDS

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

VH

Velmi vysoká životnost (vyšší než 25 let) protikorozní ochrany

VHŘ

Výkonový a honorářový řád ČKAIT

vl.

Vlákno, ve spojení s číslicí udává počet vláken (například počet vláken kabelu)

VLAN

Virtuální lokální počítačová síť

VN

Vysoké napětí (el.)

VOC

Volatile Organic Compounds – těkavé organické látky

VoIP

Hlasová služba po Internetu

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

VP

Výrobní příprava stavby

VPS

Veřejnoprávní smlouva nahrazující ÚR, nebo SP

VSŘ

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

VTD

Výrobně technická dokumentace

VTZ

Vyhrazená technická zařízení

VÚŘ

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

VynZ

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

VZ

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

VZ

Veřejná zakázka

VZS

Vzory smluv

VZT

Vzduchotechnika, vzduchotechnické zařízení

WFT

Tloušťka mokrého filmu

WiFi

Bezdrátový přístup k datovým službám

WPQR

Protokol o schválení postupu svařování

WPS

Postup svařování

Z

Změna

ZD

Zadávací dokumentace 

ZDPH

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

ZDS

Dokumentace změn stavby před jejím dokončením

ZJ

Základní jednotka

Zn(R)

Označení základní nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku (vyšším než 80 % hmot. v netěkavém podílu NH

ZOV

Zásady organizace výstavby

ZOKT

Zařízení pro odvod kouře a tepla

ZP

Zkušební provoz

ZPr

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

ZRT

Zdroje a rozvody tepla

ZS

Zařízení staveniště

ZSJ

Základní sídelní jednotka

ZTE

Zdroje tepelné energie

Zastavěné území

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ZVZ

Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (platnost do 30. 9. 2016)

ZZ

Zvedací zařízení

ZZPN

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů

ZZVZ

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ŽP

Životní prostředí

ŽZ

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Poznámka: Pokud jsou zkratky v seznamu totožné, je třeba je rozlišovat podle obsahu pomůcky.

7 PŘÍLOHY

7.1 Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT – schéma

Příloha 7.1 >>>

7.2 Udržování, úpravy a obnova staveb - výklad pojmů

Příloha 7.2 >>>

Udržování, úpravy a obnova staveb - výklad pojmů

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2