TP 1.9.6 - NAVRHOVÁNÍ PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ - PŘÍRUČKA K ČSN EN 1997

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

NAVRHOVÁNÍ PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍRUČKA K ČSN EN 1997

TP 1.9.6

1. vydání 2012

Anotace:

Příručka je rozdělena do sedmi kapitol: stavební jámy, jejich účel, druhy, metody a technologie pažicích konstrukcí; kotvení stavební konstrukce, druhy horninových kotev; zásady provádění injektovaných horninových kotev s příkladem; navrhování pažených stavebních jam; posouzení pažicích konstrukcí statickým výpočtem; opěrné zdi jejich druhy a navrhování s příkladem; zásady odvodňování stavebních jam; monitoring pažicích konstrukcí, metody, návrh a vyhodnocení monitoringu.

Dokument ve formátu PDF >>

OBSAH

Předmluva

1 Stavební jámy

1.1 Účel stavebních jam

1.2 Druhy stavebních jam

1.3 Metody a technologie provádění pažicích konstrukcí

1.3.1 Hřebíkování

1.3.2 Záporové pažení

1.3.3 Mikrozáporové stěny

1.3.4 Pilotové stěny

1.3.5 Podzemní stěny

1.3.6 Konstrukce z tryskové injektáže

1.3.7 Těsnicí konstrukce a jímky

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2.1 Druhy horninových kotev

2.2 Zásady provádění injektovaných horninových kotev

2.3 Zásady návrhu injektovaných horninových kotev

3 Navrhování pažených stavebních jam

3.1 Podklady pro návrh

3.2 Zatížení pažicích konstrukcí

3.2.1 Zemní tlaky

3.2.2 Přírůstky zemních tlaků od ostatního stálého a nahodilého zatížení

3.2.3 Zemní tlaky na pažení

3.2.4 Účinky podzemní vody

3.3 Posouzení pažicích konstrukcí statickým výpočtem

3.3.1 Prutové modely na tuhých podporách s předem stanoveným zatížením

3.3.2 Nosník na pružném podkladě, metoda závislých tlaků

3.3.3 Numerické metody, výpočetní systém PLAXIS

3.3.4 Vnější a vnitřní stabilita kotvených pažicích konstrukcí

4 Opěrné zdi

4.1 Druhy opěrných zdí

4.2 Navrhování opěrných zdí

5 Zásady odvodňování stavebních jam

5.1 Pohyb vody v základové půdě

5.2 Koeficient filtrace a metody pro jeho stanovení

5.3 Způsoby odvodňování stavebních jam

5.3.1 Odvodňování povrchové

5.3.2 Odvodňování hloubkové

5.3.3 Odvodňování vakuové

6 Monitoring pažících konstrukcí

Literatura

Seznam souvisejících ČSN

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.