TP 1.14 - NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ. NAVRHOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

PŘÍRUČKA K ČSN EN 1993-1-1 A ČSN EN 1993-1-8

NAVRHOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ

PŘÍRUČKA K ČSN EN 1999-1

TP 1.14

1. vydání 2009

Dokument ve formátu PDF >>

OBSAH

Předmluva

Navrhování ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993

1 Úvod

2 Členění textu norem

3 Dílčí součinitele spolehlivosti

4 Normy pro provádění ČSN EN 1090

5 Hodnocení stávajících konstrukcí podle ČSN ISO 13822

II. ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1.1:

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

1 Všeobecně

1.1 Rozsah platnosti

1.2 Citované normativní dokumenty

1.3 Předpoklady

1.4 Rozlišení zásad a aplikačních pravidel

1.5 Termíny a definice

1.6 Značky

2 Zásady navrhování

2.1 Požadavky

2.2 Zásady navrhování podle mezních stavů

2.3 Základní proměnné

2.4 Ověření metodou dílčích součinitelů

2.5 Navrhování pomocí zkoušek

3 Materiály

3.1 Všeobecně

3.2 Konstrukční oceli

3.3 Spojovací prostředky

3.4 Jiné výrobky pro pozemní stavby

4 Trvanlivost

5 Analýza konstrukce

5.1 Modelování konstrukce pro analýzu

5.2 Globální analýza (výpočet vnitřních sil)

5.3 Imperfekce

5.4 Metody analýzy s uvážením nelinearity materiálu

5.5 Klasifikace průřezů

5.6 Požadavky na průřezy při plasticitní globální analýze

6 Mezní stavy únosnosti

6.1 Všeobecně

6.2 Únosnost průřezů

6.3 Vzpěrná únosnost prutů

6.4 Členěné tlačené pruty stálého průřezu v tlaku

7 Mezní stavy použitelnosti

7.1 Všeobecně

7.2 Mezní stavy použitelnosti pozemních staveb

8 Příklady

8.1 Tažený prut - pás úhelníkového příhradového vazníku

8.2 Tlačený prut - sloup průřezu I

8.3 Ohyb stropního nosníku válcovaného průřezu bez ztráty stability

8.4 Ohyb konzoly

8.5 Kloubový rám

8.6 Členěný prut s rámovými spojkami

9 Literatura

III. ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1.8:

Navrhování styčníků

1 Úvod

2 Principy návrhu

2.1 Požadavky

2.2 Základní požadavky

2.3 Působící síly

2.4 Únosnost styčníků

2.5 Předpoklady návrhu

2.6 Styčníky namáhané smykem při nárazu, vibracích anebo opačném zatížení

2.7 Excentricita v průsečících

3 Šroubové, nýtované a čepové spoje

3.1 Šrouby, matice a podložky

3.2 Nýty

3.3 Kotevní šrouby

3.4 Kategorie šroubových spojů

3.5 Rozmístění otvorů pro šrouby a nýty

3.6 Návrhová únosnost jednotlivých spojovacích prostředků

3.7 Skupina spojovacích prostředků

3.8 Dlouhé spoje

3.9 Třecí spoje se šrouby 8.8 nebo 10.9

3.10 Oslabení otvory pro spojovací prostředky

3.11 Páčicí síly

3.12 Rozdělení sil mezi spojovacími prostředky na mezním stavu únosnosti

3.13 Čepové spoje

4 Svarové spoje

4.1 Všeobecně

4.2 Přídavné materiály

4.3 Geometrie a rozměry

4.4 Svary s vložkami

4.5 Návrhová únosnost koutového svaru

4.6 Návrhová únosnost koutových svarů v otvoru

4.7 Návrhová únosnost tupých svarů

4.8 Návrhová únosnost děrových svarů

4.9 Rozdělení sil

4.10 Přípoje k nevyztuženým pásnicím

4.11 Dlouhé spoje

4.12 Excentricky zatížené koutové nebo jednostranné tupé svary s částečným provařením

4.13 Úhelníky připojené jedním ramenem

5 Analýza, klasifikace a modelování

6 Styčníky profilů H nebo I

7 Styčníky dutých průřezů

8 Řešené příklady

8.1 Přípoj úhelníků obyčejnými šrouby

8.2 Přípoj úhelníků koutovými svary

8.3 Přípoj stropnice na sloup pomocí čelní desky

8.4 Přípoj nosníku na konzolku

Navrhování hliníkových konstrukcí podle ČSN EN 1999-1

1 Přehled dokumentů

2 ČSN EN 1999-1-1 Obecná pravidla pro navrhování

2.1 Struktura normy

2.2 Materiálové vlastnosti

2.3 Specifika návrhových postupů

2.4 Posouzení průřezů a prutů na základní způsoby namáhání

2.5 Mezní stav použitelnosti

2.6 Návrh svarů

3 Další části ČSN EN 1999

3.1 ČSN EN 1999-1-2 Navrhování konstrukcí na účinky požáru

3.2 ČSN EN 1999-1-3 Konstrukce namáhané na únavu

3.3 ČSN EN 1999-1-4 Za studena tvarované plošné profily

3.4 ČSN EN 1999-1-5 Skořepiny

4 Řešené příklady

4.1 Řešený příklad - vliv třídy materiálu na únosnost tlačeného prutu

4.2 Řešený příklad - vliv podélných svarů na únosnost tlačeného prutu

4.3 Řešený příklad - vliv příčných svarů na únosnost tlačeného prutu

4.4 Řešený příklad - kombinace ohybu a vzpěrného tlaku

4.5 Řešený příklad - konzola připojená koutovými svary

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.