MP 1.5.5 - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

MP 1.5.5

aktualizace 2018

Anotace:

Pomůcka MP 1.5.5 Technologická zařízení staveb - Zdvihací zařízení, je součástí soustavy metodických pomůcek, popisujících činnosti autorizovaných osob, která podrobněji a detailněji rozpracovává MP 1.5 se zaměřením na činnost AO v oboru zdvihacích zařízení (ZZ). Popisuje vazby na obecně závazné platné právní předpisy, týkající se ZZ, vazbu na základní ČSN, zákony, nařízení vlády, vyhlášky a další právní předpisy. Popisuje obvyklé výkony AO TZSp - ZZ při zpracování dokumentace stavby zdvihacích zařízení.

Dává základ pro podrobné propracování a rozpracování činností projektanta v jednotlivých fázích realizace výkonu při navrhování zdvihacích zařízení a souvisejících konstrukcí ZZ ve stadiu přípravy, stanovení základních podmínek návrhu řešení, vlastního vypracování projektové dokumentace a projednávání.

OBSAH

Úvod

1

Základní pojmy a používané zkratky

1.1

Definice a výklad pojmů v oblasti technologických zařízení staveb

1.2

Přehled používaných zkratek

2

Autorizované osoby (AO) v oboru technologická zařízení staveb (TZS) - Zdvihací zařízení (ZZ)

2.1

Rámec činnosti AO TZSp při navrhování TZS - ZZ

2.1.1

Obor Technologická zařízení staveb (TZS)

2.1.2

Rozsah působnosti MP 1.5.5

2.2

Právní vymezení v procesu projektování

2.3

Odpovědnosti a pravomoci, chráněná práva

2.3.1

Odpovědnosti a pravomoci

2.3.2

Chráněná práva

2.4

Bezpečnost práce a technických zařízení (BPTZ) v projektové činnosti

3

Postupy autorizovaných osob (AO)

3.1

Postupy v přípravě stavby

3.1.1

Příprava zakázky

3.1.2

Studie stavby návrh řešení stavby

3.1.3

Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí případně územního souhlasu

3.2

Postupy v projektové přípravě

3.2.1

Projektová dokumentace k žádosti o Stavební povolení nebo k ohlášení stavby

3.2.2

Projektová dokumentace pro provádění stavby

3.3

Dokumentace ve fázi provádění a provozování stavby

3.3.1

Dokumentace pro uvedení stavby do provozu

3.3.2

Dokumentace pro užívání a pro provozování stavby

4

Doprovodné postupy autorizovaných osob (AO)

4.1

Dílčí postupy AO TZSp - ZZ

4.1.1

Autorský dozor

4.1.2

Rozsah dozoru

4.2

Doplňkové postupy a informace z oboru TZSp

4.2.1

Informace k jednotlivým druhům ZZ

4.2.2

Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu ZZ

4.2.3

Ověřování způsobilosti ZZ k bezpečnému provozu

4.2.4

Požadavky na umístění ZZ a na provozní dokumentaci

4.2.5

Zvláštní požadavky na odbornou způsobilost k obsluze ZZ

4.2.6

Zkoušky a revize vyhrazených zdvihacích zařízení

5

Technická řešení

5.1

Výtahy

5.1.1

Základní typy výtahů

5.1.2

Obecný postup pro návrh výtahy

5.1.3

Požadavky na zkoušky a revize výtahů

5.1.4

Doporučený rozsah průvodně technické dokumentace montážních prací

5.1.5

Základní kritéria pro výstavbu výtahu

5.2

Mostové jeřáby

5.2.1

Požadavky na obsah a rozsah projektové dokumentace

5.2.2

Provozní soubor jeřábová doprava v projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení

5.2.3

Provozní soubor jeřábová doprava v projektové dokumentaci pro provádění stavby

5.2.4

Dokumentace výrobce mostového jeřábu

5.2.5

Zkoušky mostového jeřábu

5.2.6

Hodnocení rizik z hlediska provozu jeřábu

5.2.7

Elektrické vrátky (dále jen EV)

5.3

Provozní požadavky

6

Přehled předpisů

6.1

Právní předpisy pro výstavbu

7

Přílohy

7.1

Seznam ČSN významných pro zdvihací zařízení

7.2

Seznam právních předpisů významných pro zdvihací zařízení

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit