A 3.15 Požadavky na staveniště a zařízení staveniště

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

POŽADAVKY NA STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

A 3.15

2. vydání 2015

Anotace:

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště vyplývající z právního řádu ČR, případně mezinárodních smluv, zejména ze stavebních předpisů a z předpisů v oblasti bezpečnosti práce. Právní normy je třeba zohlednit jak ve fázi navrhování stavby, tak ve fázi provádění stavby. V oblasti soukromoprávní (smluvní vztahy) odkazuje text na jiné metodické pomůcky systému PROFESIS.

OBSAH

1

Staveniště a zařízení staveniště v odborné stavební literatuře

2

Staveniště a zařízení staveniště v právních předpisech

2.1

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

2.2

Vyhláška č. 31/1995 Sb., k provedení zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

2.3

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

2.4

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

2.5

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

2.6

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

2.7

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

2.8

Nařízení Rady hl. města Prahy č. 11/2014 (v současné době je rozhodnutím ministerstva pro místní rozvoj pozastavena jeho účinnost a MHMP připravuje novelu nařízení)

2.10

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

2.11

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

2.12

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

2.13

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

2.14

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

2.15

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

2.16

Mezinárodní smlouvy

2.17

Sdělení č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví

2.18

Vyhláška č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií

2.19

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

2.20

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

2.21

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

2.22

Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních

2.23

Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

2.24

Vazba na další metodické a informační pomůcky profesního informačního systému ČKAIT

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit