MP 1.6.5 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

MP 1.6.5

aktualizace 2020

Anotace:

Pomůcka MP 1.6.5 se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení zdravotně technických instalací, v praxi setkávají. Osahuje i kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení pro měření a regulaci, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Obsah MP 1.6.5 a klíč k nalezení témat a textů v metodické pomůcce MP 1 a MP 1.6 >>>

Aktualizovaná verze MP 1.6.5 reflektuje skutečnost, že od 1.1.2018 nabyl účinnosti nový zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), a další související zákony, zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb.).

Přechodná ustanovení, zavedená vyhláškou č. 405/2017 Sb., čl. II stanoví:

1. Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle §1a2, 4 a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy, tj. podle vyhlášky č. 62/2013 Sb.

2. Pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 2020, může být projektová dokumentace této stavby zpracována podle §3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

OBSAH

1

Úvod

Základní pojmy a zkratky

1.1

Právní rámec výkonu činnosti AO

1.2

Obecný postup činnosti AO

1.3

Principy ochrany veřejného zájmu v projektové činnosti

1.4

Principy spolupráce AO

2

Postupy AO v projektové činnosti

2.1

Rozdělení postupů

2.1.1

Postup projektové přípravy

2.1.2

Výkony podle oborů a specializací

2.1.3

Varianty smluvního zajištění ze strany stavebníka

2.1.4

Varianty smluvního zajištění ze strany zhotovitele

2.2

Základní postupy AO

2.2.1

Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

2.2.2

Postupy v přípravě stavby

2.2.3

Postupy v projektové přípravě

2.3

Doplňkové postupy AO

2.3.1

Činnost AO při provádění staveb

2.3.2

Postupy AO v nesmluvním vztahu

3

Další postupy v projektové činnosti

3.1

Projektové práce pro stavebníka

3.2

Projektové práce pro zhotovitele stavby

3.3

Projektové práce pro vlastníka stavby

3.4

Doprovodné postupy

4

Informační zdroje

4.1

Zdroje souvisejících informací a vnitřní předpisy ČKAIT

4.2

Obecně závazné právní předpisy související s činností AO

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen pro autorizované osoby - členy ČKAIT. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům není dovoleno.

1 ÚVOD

Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob

MP 1.6.5 Technika prostředí staveb - Zařízení zdravotně technických instalací

Jedná se o metodický materiál, který obecně využívá pomůcek a materiálů již dříve vydaných IC ČKAIT a zejména pak vychází z textu novelizované metodické pomůcky „Projektová činnost“, která byla vydána v rámci integrovaného profesního informačního systému ČKAIT pod označením MP 1. Obecné informace byly částečně převzaty z metodické pomůcky „Základ systému podpory profese“, označené MP 0, vydané s dalšími, již dříve publikovanými, materiály ČKAIT.

Účelem metodické pomůcky MP 1.6.5 je poskytnout autorizovaným osobám – členům ČKAIT, kteří působí jako projektanti v profesi zařízení zdravotně technických instalací komprimované informace, jež umožní AO uvědomit si rozsah a hranice povinností a odpovědnosti AO při tvorbě projektové dokumentace zařízení techniky prostředí staveb a dále pak orientovat se v technických podkladech, které při své práci potřebuje.

Struktura materiálu MP 1.6.5 odpovídá členění témat, vycházejícímu z výše zmíněných metodických pomůcek MP 0 a MP 1. Základní obecné zásady, uvedené v těchto materiálech, vztahující se na všechny AO, a zvláště pak týkající se profesních projektantů všech částí staveb, jsou do metodické pomůcky MP 1.6.5 převzaty s dodržením hlediska směrování v profesi zařízení zdravotně technických instalací. Příslušné odkazy na použité podklady všeho druhu jsou uvedeny přímo u jednotlivých kapitol.

Autorizovaná osoba, která se z důvodu nedostatku času nehodlá zabývat problematikou v celé šíři, zde nalezne informace, které bezprostředně potřebuje při výkonu svého povolání, což vystihuje vlastní účel tohoto materiálu.

Metodická pomůcka obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů v profesi zařízení zdravotně technických instalací. Při tom je respektována koherence ve vztahu k četným materiálům, které v minulosti ČKAIT vydala.

Jak již bylo připomenuto, obor technika prostředí staveb zahrnuje řadu provozních souborů, jejichž současná funkce v podstatě rozhoduje o kvalitě užitnosti stavby. Na tvorbě projektové dokumentace tohoto komplexu zařízení se podílí řada specializovaných projektantů, mezi kterými působí značný počet AO, tvořících druhou největší profesní skupinu v rámci členstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je evidentní, že zmínění odborníci musí při své práci respektovat určité společné metodické postupy, aby jejich výsledné dílo představovalo optimální řešení zadaného projektu. Tato skutečnost se promítá i do obsahu metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob MP 1.6.

Metodická profesní pomůcka MP 1.6.5 je členěna stejně, jako tomu je u souborné metodické pomůcky MP 1.6 tak, jak je uvedeno v obsahu.

Oproti předchozím vydáním metodických pomůcek řady MP 1.6 se tato aktualizovaná verze MP 1.6.5 vyhýbá převádění textů obecnějších metodických pomůcek, tj. MP 1 a MP 1.6 do této metodické pomůcky. V maximální míře je rovněž omezeno citování právních předpisů a norem. Naopak jsou důsledně uváděny hypertextové odkazy na kompletní a vysvětlující části a odstavce souvisejících materiálů. Zásadní výhodou je přístupnost informací systému Profesis prostřednictvím internetu.

Při tomto způsobu využívání informací poslouží čtenářům orientační obsahová tabulka v úvodu každé z metodických pomůcek řady MP 1.6. Z této tabulky je patrné, zda je speciální text, vztahující se k příslušné profesi postačující pro řešení hledaného tématu (speciálního problému), či zda je nutné vyhledat další informace v obecnější pomůcce podle naznačeného klíče. Témata, jejichž rámec je buď zcela, nebo částečně společný pro všechny profese oboru technika prostředí staveb nejsou doprovázena v profesní pomůcce speciálním textem buď vůbec, nebo jen částečně a je tedy možné nalézt další informace podle uvedeného klíče. Pro zachování kontinuity značení jednotlivých částí pomůcky jsou přesto v textu uvedeny i nadpisy „prázdných“ kapitol a odstavců s vyznačením hypertextové cesty k nalezení hledané informace.

Tato změna struktury pomůcek je vedena snahou nezatěžovat čtenáře, který vyhledává konkrétní informace prohlížením objemných materiálů a umožnit mu, aby cestou hypertextových odkazů dospěl co možno nejsnadněji a nejrychleji ke všem informacím, které mu pomohou vyřešit konkrétní problém při zpracování technické a další dokumentace staveb.

1a. Struktura vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů je uvedena v MP 1.6, odst. 1a.

ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

Viz též MP 1, odst. 1.0 a MP 1.6, odst. 1.0

Základní terminologie, týkající se projektové činnosti autorizovaných i neautorizovaných osob a používané zkratky jsou uvedeny v metodické pomůcce MP 0 Základ systému podpory profese ČKAIT. Viz též metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob MP 1.6 Technika prostředí staveb, Obecné zásady činnosti AO v oboru TPS pro projektovou činnost, kap.1

Použité zkratky

ADz
Autorský dozor
AO (NAO)
Autorizovaná osoba (Neautorizovaná osoba)
ASŘ
Automatizovaný systém řízení
CAD
Computer Aided Design – Počítačová podpora projektování
ČKAIT
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČR
Česká republika
ČSN
Česká technická norma
ČSN EN
Česká technická norma přejímající evropskou normu
ČSN EN ISO
Česká technická norma přejímající mezinárodní normu, která byla převzata také do soustavy evropských norem
DBP
Dokumentace bouracích prací
DD
Dodavatelská dokumentace
DNU
Dokumentace pro nezbytné úpravy
DOS
Dokumentace pro ohlášení stavby
DPS
Dokumentace pro provádění stavby
DS
Dopravní stavby
DSP
Dokumentace pro stavební povolení
DSPS
Dokumentace skutečného provedení stavby
DUP
Dokumentace pro uvedení do provozu
DSpP
Dokumentace pro společné povolení
DUS
Dokumentace pro užívání stavby
DZ
Dokumentace záměru
DZS
Dokumentace pro zadání stavby
EU
Evropská unie
Inženýrská činnost
PDSP
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení
KV
Komplexní vyzkoušení
MP
Metodická pomůcka
POV
Plán organizace výstavby
PS
Pozemní stavby
RFA
Rozpočtová a finanční analýza zakázky
STP
Studie proveditelnosti
STSO, STSK
Studie stavby optimalizační, koncepční
SZ
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
TD
Technický dozor stavebníka
TPS
Technika prostředí staveb
TZB
Technická zařízení budov
TZS
Technologická zařízení staveb
TV
Teplá voda
TZS
Technologická zařízení staveb
ÚPD
Územně plánovací dokumentace
ÚT
Ústřední vytápění
VD
Výrobní dokumentace
ZDS
Dokumentace změn stavby před jejím dokončením
ZOV
Zásady organizace výstavby

1.1 PRÁVNÍ RÁMEC VÝKONU ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

Viz též MP 1, odst. 1.1 a MP 1.6, odst. 1.1

1.1.1 Seznam vybraných právních předpisů týkajících se profese zařízení zdravotně technických instalací

Následující přehled si neklade za cíl poskytnout komplexní přehled platného práva, a to ani v oblastech právních předpisů dotýkajících se výstavby a souvisejících činností, ale má sloužit pouze pro základní orientaci.

Níže uvedený přehled je aktualizován podle stavu relevantních právních dokumentů, týkajících se profesí v oboru zdravotně technických instalací v rozsahu rejstříku Sbírky zákonů. Právní dokumenty, jejichž platnost byla zrušena, již ve výčtu uvedeny nejsou.

Obecně platné právní předpisy pro obory Technická zařízení budov jsou uvedeny v MP 1.6

Přehled vybraných právních předpisů, týkajících se profese zdravotně technických instalací

Zákon č. 406/2000 Sb.,

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 602/2006 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhláška č. 410/2005 Sb.,

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb.,

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb.,

kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

Vyhláška č. 252/2004 Sb.,

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb.,

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 383/2001 Sb.,

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,

o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb.,

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.1.2 Soustava českých technických norem (ČSN)

Viz MP 1.6, odst. 1.1

1.1.3 Jiné technické předpisy

 • TPW W 660-1 Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů, technický předpis Cech instalatérů ČR
 • TPW W 660-2 Vnitřní vodovod – propláchnutí a dezinfekce potrubí, technický předpis Cech instalatérů ČR
 • TPW W 660-3 Vnitřní vodovod - předání, provoz a údržba, technický předpis Cech instalatérů ČR
 • TPW W 670-1/Z1 Zkoušky těsnosti vnitřní kanalizace, technický předpis Cech instalatérů ČR Změna Z1

1.2 OBECNÝ POSTUP ČINNOSTI AO

Viz MP 1, odst. 1.2

1.3 PRINCIPY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZÁJMU V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

Viz také MP 1, odst. 1.3 a MP 1.6, odst. 1.3

1.4 PRINCIPY SPOLUPRÁCE AO

Viz MP 1, odst. 1.4

Je žádoucí, aby profesní projektant zdravotně technických instalací při přípravě projektové dokumentace ve všech výkonových fázích těsně kooperovat s ostatními projektanty, zejména s projektantem stavební části, který by měl do stavebních výkresů zaznamenat požadavky profese ZTI na prostupy stavebními konstrukcemi, dále též s projektanty ostatních odborných profesí, kteří vznášejí své požadavky na napojení navržených zařízení vzduchotechniky, chlazení a topení na odpadní potrubí nebo na přívod vody a také s projektanty elektro, pro případ požadavku na připojení jím navržených elektromotorů na rozvodnou síť. Rovněž musí spolupracovat s projektanty speciálních dodávek a profesí stavebních, kteří vymezují jeho možnosti.

Další důležité kooperace očekávají projektanta ZTI při přípravě provozování zařízení, kdy bývá povoláván k instruktáži obsluhy a výkladu funkce instalovaného zařízení.

2 POSTUPY AUTORIZOVANÉ OSOBY V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

2.1 ROZDĚLENÍ POSTUPŮ

Viz MP 1, odst. 2.1

2.1.1 Postup projektové přípravy

Viz také MP 1, odst. 2.1.1

Zpracovávaná dokumentace je pouze předpisem pro realizaci stavby. Přesto projektová příprava časově mnohdy i výrazně přesahuje lhůtu vlastní výstavby. Účast autorizované osoby v profesi zařízení zdravotně technických instalací je však nutná v určitých fázích předepsaných zákonem. Žádoucí ovšem je, aby autorizovaná osoba – i dílčí autor díla – byla nositelem celé přípravy projektové dokumentace a dohlížela i na realizaci stavby. Tento požadavek je nutno za všech okolností propagovat a požadovat, což nijak nesnižuje úlohu dalších kvalifikovaných osob v tomto procesu.

V procesu přípravy projektové dokumentace jde jen výjimečně smluvně o dvoustranný vztah stavebník – projektant v profesi zařízení zdravotně technických instalací.

Zvláště u staveb větších rozsahů je projektantovým objednatelem projektová organizace, kompletující projektovou dokumentaci všech dílčích profesí.

2.1.2 Výkony podle oborů a specializací

Viz MP 1, odst. 2.1.2

2.1.3 Varianty smluvního zajištění zakázky ze strany stavebníka

Viz MP 1, odst. 2.1.3

2.1.4 Varianty smluvního zajištění zakázky ze strany zhotovitele

Viz MP 1, odst. 2.1.4

2.2 ZÁKLADNÍ POSTUPY AUTORIZOVANÝCH OSOB

2.2.1 Postupy AO při zpracování územně plánovací dokumentace

Viz MP 1, odst. 2.2.1

2.2.2 Postupy AO v přípravě stavby

Viz též MP 1, odst. 2.2.2

Body 2.2.2 a) až c) není třeba pro profesi zdravotně technické instalace více rozpracovávat.

e) DSpP - Dokumentace pro vydání společného povolení (AO)

Viz též MP 1.6, odst. 2.2.2.e)

Část dokumentace stavby, týkající se profese zařízení zdravotně technických instalací obsahuje:

 • Návrh řešení technického zařízení budov z hlediska koncepce řešení, požadované úrovně komfortu zařízení a vnitřního prostředí s ohledem na způsob využití stavby
 • Návrh koncepčního řešení zásobování vodou, bilance potřeby vody a zásobování vodou pro hašení (vč. tlakových poměrů, návrhu materiálů, nakládání s odpady)
 • Návrh koncepčního řešení odvodnění a bilance odtoku vody (vč. odtokových poměrů, možností vsakování, návrhu materiálů, nakládání s odpady)
 • Koncepční řešení přípojek jednotlivě podle druhu zapojení (včetně způsobu provádění zemních prací)

Výstupem postupu je dokumentace stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 8. Dokumentace se předá stavebníkovi v dohodnutém termínu ve sjednaném smluvním rozsahu.

2.2.3 Postupy v projektové přípravě

Viz též MP 1, odst. 2.2.3 a MP 1.6, odst. 2.2.3

a) PDSP - Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (AO)

Činnost autorizované osoby podle zákona č. 183/2006 Sb. je při zpracovávání dokumentace pro stavební povolení základním postupem v oblasti projektové přípravy. Na základě zpracování dokumentace pro stavební povolení přejímá autorizovaná osoba konkrétní odpovědnost za stavbu, neboť z hlediska platných předpisů je odpovědným a jediným projektantem evidovaným na stavebním úřadu. Proto je nutno znovu zdůraznit, že této odpovědnosti se nelze v dalších fázích projektové přípravy a realizace zbavit, ani se jí nechat zbavit (viz IP 2 Odpovědnost autorizované osoby).

V rámci postupu autorizovaná osoba provádí následující činnosti:

 • provedení analýzy podkladů a vyhodnocení dosavadních výsledků, určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební řízení;
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení), tj.vedení projektových prací k vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání stavebního povolení, včetně kontroly, její koordinace a autorizace, v textové a výkresové části:
  • provedení návrhu řešení stavby z hlediska základních požadavků na pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, energetickou náročnost, ochranu před hlukem, hygienické požadavky a bezpečnost a ochranu zdraví;
  • koordinace a zakreslení řešených inženýrských sítí, včetně stávajících staveb a inženýrských sítí (podle předaných podkladů);
  • koordinace a zpracování všech požadavků jednotlivých profesí;
  • odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení;
  • vypracování předběžného propočtu nákladů na základě předběžných výměr a agregovaných položek.

Výstupem postupu je dokumentace v rozsahu předepsaném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 12, přikládaná k žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení.

V průběhu zpracování se projednává postup řešení se stavebníkem a upravuje podle tohoto projednání. Dokumentace se předá stavebníkovi v dohodnutém termínu ve sjednaném smluvním rozsahu.

V profesi zařízení zdravotně technických instalací se dokumentace zpracovává samostatně pro jednotlivé druhy technického vybavení a člení se na PD:

 • zařízení zdravotně technických instalací, vnitřní vodovod zahrnující jímání vody, akumulace vody, čerpací stanice, potrubní sítě, čerpadla cirkulace, ovládací a řídící armatury, zařízení ohřívání vody, zařizovací předměty a příslušenství, měření spotřeby vody;
 • zařízení zdravotně technických instalací, vnitřní kanalizace zahrnující potrubní sítě, čerpací stanice, předčišťovací zařízení, čistírny OV a žumpy, retence dešťových vod a vsakovací zařízení.

Obsah projektové dokumentace ZTI

Technická zpráva

V technické zprávě se uvádí bilance potřeby studené vody, potřeba teplé vody, množství a jakost odpadních vod, provozní podmínky (tlak, rychlost proudění vody, podmínky připojování na sítě technické infrastruktury), popis předávání a údržby, popis řešení přípojek.

Výkresová část

obsahuje pouze základní orientační schémata jednotlivých vnitřních rozvodů a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, dále případné umístění zařizovacích předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části.

Výpočty

Zpracovávají se technické výpočty, potřebné pro navrhování zařízení ZTI.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona - podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro profesi zdravotně technických instalací by měl být následující:

Viz též MP 1.6, odst. 2.2.3 a)

Projektová dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokladová část

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A

Průvodní zpráva

A.1

Identifikační údaje

A.1.1

Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

c) předmět projektové dokumentace.

A.1.3

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2

Seznam vstupních podkladů

A.4

Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby;

b) účel užívání stavby;

c) trvalá nebo dočasná stavba;

g) seznam výjimek a úlevových řešení;

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médi;

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);

k) orientační náklady stavby.

A.5

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B

Souhrnná technická zpráva

B.2.7

Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.10

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby zásobování vodou a odvodnění

B.3

Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury;

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky;

c) nakládání s odpady.

B.8

Zásady organizace výstavby

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

C

Situační výkresy

C.1

Situační výkres širších vztahů

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.

D

Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1.4

Technika prostředí staveb - zařízení zdravotně technických instalací

Dokumentace zařízení zdravotně technických instalací se zpracovává po objektech a souborech v přiměřeném rozsahu:

Dokumentace profese zdravotně technických instalací určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů.

Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy a další.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání, provozní podmínky - počet osob, provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance médií; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, způsob a rozsah provádění zkoušek a předávání díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních trubních rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů pro zařízení zdravotně technických instalací).

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

• Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

• Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

• Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu stavby

b) PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby (AO)

Dalším postupem může dopracovat projektant AO v profesi zařízení zdravotně technických instalací dokumentaci do rozsahu potřebného pro provádění stavby, tj. včetně všech detailních technických řešení, podrobného výkazu výměr a položkového rozpočtu (pokud je objednán). Objednatelem postupu může být stavebník, nebo jím zvolený zhotovitel stavby.

Zpracování dokumentace pro provádění stavby je ve smyslu §158 stavebního zákona činností vybranou – pokud se tedy zpracovává, musí být zpracována osobou autorizovanou. To ovšem neznamená její povinné zpracování ze zákona (mimo §92, podle nějž může být její zpracování uloženo územním rozhodnutím), i když je ve většině případů nezbytné. Pokud je dokumentace pro provádění stavby zpracována, stává se rovněž podkladem pro kontrolní prohlídky stavby. Z tohoto hlediska je plně žádoucí, aby projekt pro provádění stavby zpracovala tatáž autorizovaná osoba, která zpracovala projekt pro stavební povolení. Pokud tomu tak není, je nutné zajistit alespoň plnohodnotný výkon autorského dozoru.

Projektant v rámci zpracování PDPS zajišťuje tyto výkony:

 • propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby (výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí);
 • kontrolu provádění návrhu řešení stavby z hlediska základních požadavků na pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, energetickou náročnost, ochranu před hlukem, hygienické požadavky a bezpečnost a ochranu zdraví;
 • koordinaci a zakreslení inženýrských sítí, včetně stávajících staveb a inženýrských sítí, a to na základě předaných podkladů;
 • zajištění podkladů pro provozní zařízení (TZS a TPS);
 • podrobný výkaz výměr, nebo rozpočet (podle objednávky stavebníka).

Výstupem práce projektanta v této fázi je dokumentace potřebná pro provádění stavby v rozsahu přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 13. Dokumentace slouží zhotoviteli stavby pro provádění stavby a dále pro provádění kontrolních prohlídek ve smyslu §133 a §134 stavebního zákona. Stavebníkovi může sloužit rovněž pro zpracování zadávací dokumentace staveb pro výběr zhotovitele. Slouží samozřejmě i pro výkon technického dozoru investora.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad a případné zpětné požadavky na stavební část a ostatní profese jsou podkladem pro celkovou koordinaci dokumentace pro provádění stavby.

Dokumentace pro provádění stavby profesi ZTI má následující skladbu:

Technická zpráva

a) bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.);

b) popis tlakových poměrů vodovodu, popis čerpacích a posilovacích zařízení;

c) popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiálů s určenými parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení na veřejné, či místní vodovodní sítě, u požárního vodovodu (nezavodněného požárního potrubí) systém rozvodu, strojního vybavení a navrhovaný systém zařízení;

d) popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, použitých materiálů s určenými parametry a technologickými postupy;

e) výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových a průmyslových odpadních vod a jejich úprava a případné zadržení (retence) před vypouštěním;

f) popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě technické infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení;

g) případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci a předání díla;

h) popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Výkresová část

a) přehlednou situaci stavby se zakótovanými a popsanými přípojkami a ostatními náležitostmi;

b) rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek;

c) detail vodoměrové sestavy;

d) výkres vodoměrové šachty, pokud je navržena;

e) půdorys základů se zakreslením svodného potrubí kanalizace včetně dimenzí, materiálu a tvarovek, jeho polohy ve vztahu k základům, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení; do tohoto půdorysu se mohou zakreslit také jiná, např. vodovodní, potrubí vedená v základech (v instalačním kanále, montážní šachtě apod.);

f) půdorysy kanalizace všech podlaží se zakreslením potrubí, s očíslovanými odpadními potrubími, označením materiálu potrubí, dimenzí trub a tvarovek;

g) rozvinuté řezy svodných potrubí kanalizace včetně dimenzí a materiálu trub a tvarovek, hloubek dna potrubí, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení;

h) rozvinuté řezy odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s označením dimenzí a materiálu trub a tvarovek a vyznačením stropních konstrukcí a střech v místě prostupu kanalizačního potrubí;

i) výkresy objektů a zařízení kanalizace umístěných vně budovy, uložení potrubí;

j) půdorysy vodovodu ve všech podlažích s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popř. sklonů potrubí;

k) izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy vodovodu s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popř. sklonů potrubí;

l) návrh atypických prvků a zařízení;

m) vyznačení izolací a jejich skladba, typ a provedení.

Specifikace zařízení

Seznam strojů a zařízení, nebo-li výkaz výměr, se zpracovává (pokud není dohodnuto jinak) po jednotlivých zařízeních a v souladu s označováním pozic prvků na výkresech.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby k §134 odst. 7 stavebního zákona stanovený přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro profesi zdravotně technických instalací by měl být následující:

Viz též MP 1.6, odst. 2.2.3 b)

Projektová dokumentace pro ZTI obsahuje tyto části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokladová část

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady:

Projektová dokumentace pro provádění stavby v oboru zdravotně technické instalace se zpracovává samostatně pro provozní soubory a jednotlivé stavební objekty.

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis montážních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění montážních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).

A

Průvodní zpráva

A.1

Identifikační údaje

A.1.1

Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.3

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla;

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2

Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření);

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby;

c) další podklady.

B

Souhrnná technická zpráva

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby;

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb;

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.;

e) ochrana životního prostředí při výstavbě.

C

Situační výkresy

C.1

Situační výkres širších vztahů

a) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.

D

Dokumentace objektů a zařízení zdravotně technických instalací

Dokumentace zařízení zdravotně technických instalací se zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.

D.1

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.4

Technika prostředí staveb - zařízení zdravotně technických instalací

Dokumentace profese zdravotně technických instalací určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.

Obecně (ve vztahu k profesi zdravotně technických instalací) dokumentace obsahuje:

a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese – bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů, např. vytyčovací výkresy.

2.3 DOPLŇKOVÉ POSTUPY AO

2.3.1 Činnost autorizovaných osob při provádění staveb

Viz MP 1, odst. 2.3.1

Činnost autorizované osoby by neměla skončit (a u staveb financovaných z veřejného rozpočtu ani podle §152 SZ nemůže), odevzdáním dokumentace pro stavební povolení, nebo ohlášení stavby. V zásadě můžeme rozdělit další postup autorizované osoby na následující okruhy:

 • smluvní spolupráce se stavebníkem až do etapy užívání stavby;
 • inženýrská činnost při provádění stavby;
 • zpracování dokumentace změn před dokončením stavby;
 • provádění technického dozoru

a) ADz - Autorský dozor projektanta (AO)

V této části je popsán postup činnosti autorizované osoby v období po odevzdání dokumentace pro stavební povolení za předpokladu smluvně zajištěné spolupráce se stavebníkem až do období užívání stavby. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu však může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Základem postupu je uzavření smlouvy podle A 3.21 Smluvní vztahy ve výstavbě, resp. o výkonu autorského dozoru. Nositelem postupu by měl být autor projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby – autorizovaná osoba. To neznamená, že musí vykonávat autorský dozor pouze sama – spolupracuje přitom s dalšími projektanty a specialisty. Rozsah autorského dozoru specifikuje smlouva o dílo (pokud je autorský dozor součástí předmětu díla, tj. zhotovení dokumentace a provádění souvisejících výkonů), případně smlouva mandátní (pokud je výkon autorského dozoru zabezpečen smluvně až dodatečně, samostatnou smlouvou).

V rámci postupu autorizovaná osoba všech profesí oboru Technika prostředí staveb provádí tyto smluvní výkony:

 • poskytování vysvětlení potřebných k vypracování další dokumentace, pokud není sama zpracovatelem;
 • poskytování vysvětlení, potřebných ke zpracování dodavatelské dokumentace a přípravy stavby vybraným zhotovitelem stavby;
 • účast na jednáních mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby;
 • účast na odevzdání staveniště zhotovitelem;
 • kontrolu dodržení dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
 • posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech dokumentace, zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
 • posuzování, případně zpracování dokumentace změn před dokončením stavby;
 • vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci;
 • sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
 • účast na kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby;
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení;
 • účast na závěrečné kontrolní prohlídce staveb, které vyžadují kolaudační souhlas;
 • dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků.

Výstupem postupu AO při výkonu autorského dozoru jsou záznamy o autorském dozoru, provedené do stavebního deníku a poskytnuté v kopiích stavebníkovi stavby a výsledné stavební dílo, realizované v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.

Projektant zdravotně technických instalací se při kontrolních prohlídkách stavby v rámci autorského dozoru zaměřuje jednak na dodržování shody mezi obsahem všech částí projektové dokumentace pro provedení stavby a realizovaným dílem a dále pak se vyjadřuje ke všem změnám v průběhu stavby, zachyceným ve stavebním deníku.

V rámci autorského dozoru v rozsahu smluvních závazků se autorizovaná osoba v profesi zařízení zdravotně technických instalací zaměřuje zvláště na následující problematiku:

 • soulad použitých materiálů a zařízení s projektem
 • úplnost dodávky podle projektové dokumentace a kvalita montáže
 • přívodu vody, vyčištění filtrů, vyvážení cirkulace teplé vody
 • dodržení ochrany vnitřního vodovodu před zpětným průtokem vody
 • činnosti čerpacích zařízení odpadních vod, vyčištění vstupních šachet
 • funkce a osazení pojišťovacích a ochranných armatur
 • uzemnění a ochranné pospojování kovových zařízení na zdravotně technických instalacích
 • připojení všech koncových elementů zařízení pro odvod odpadových vod
 • provádění tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti

b) IČ - Inženýrská činnost (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 2.3.1 b)

Výkon inženýrské činnosti není definován speciální právní úpravou a je pokládán ve smyslu živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za živnost volnou. Přesto je mnohdy spojován s projektovou činností a úzce na ni navazuje. Z hlediska druhu činností autorizovaných osob v profesi zařízení zdravotně technických instalací může jít o následující:

 • Inženýrskou činnost v projektové přípravě, jejímž cílem je získání územního rozhodnutí, souhlasu až po získání stavebního povolení (řeší samostatná pomůcka MP 9.1)
 • Inženýrskou činnost ve fázi provádění stavby, jejímž cílem je realizace stavby. Výkon technického dozoru stavebníka je potom součástí tohoto inženýringu a zahrnuje:
  • seznámení s dokumentací pro provádění stavby;
  • dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace výstavby;
  • zajištění kontrolních prohlídek stavby podle plánu kontrolních prohlídek;
  • kontrolu těch částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty, a zapsání výsledků do stavebního deníku;
  • spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
  • péči o systematické doplňování dokumentace stavby a její evidenci;
  • projednávání dodatků a změn dokumentace, které nemění schválené parametry stavby;
  • průběžné informování stavebníka o všech závažných okolnostech;
  • kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, faktur a jejich soulad se smluvními podmínkami;
  • odevzdání připravených prací dalším dodavatelům na navazující činnosti;
  • spolupráci s projektantem a zhotovitelem při provádění opatření k odstranění případných vad dokumentace;
  • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků (protokoly, certifikáty);
  • sledování vedení stavebních a montážních deníků;
  • spolupráci na odvrácení živelních událostí;
  • kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a příslušných norem;
  • kontrolu řádného uskladnění a manipulace s materiály, výrobky a konstrukcemi;
  • přípravu podkladů pro převzetí stavby, nebo její části;
  • stanovení, postupu, kontrola a vyhodnocení zkušebního provozu stavby;
  • přípravu ohlášení o užívání stavby, nebo žádost o vydání kolaudačního souhlasu;
  • kontrolu odstraňování vad a nedodělků;

(podrobně rovněž MP 9.1)

c) DZS - Dokumentace změn stavby před dokončením (AO)

Viz MP 1, odst. 2.3.1 c)

V případě změn stavby před dokončením podle §118 musí být zpracována dokumentace změny na stejné úrovni – stejného provedení, jako dokumentace ověřená ve stavebním řízení, nebo přiložená k ohlášení stavby podle §104 odst. 2 písm. a) až e). V případě, je-li to technicky proveditelné, dokumentace se zpracuje jako kopie ověřené dokumentace s vyznačeným navrhovaných změn. Technický popis obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popř. autorizovaným inspektorem.

d) TD - Technický dozor stavebníka (není předepsána kvalifikace)

Výkon technického dozoru stavebníka není předepsán a není vybranou činností ve výstavbě. Je však žádoucí, aby byl vykonáván na všech stavbách. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, který je autorizovanou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Provádění technického dozoru stavebníka je popsáno v metodické pomůcce MP 9.2 Technický dozor stavebníka

2.3.2 Postupy autorizovaných osob v nesmluvním vztahu

Viz MP 1, odst. 2.3.2

3 DALŠÍ POSTUPY V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

3.1 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO STAVEBNÍKA

Viz MP 1, odst. 3.1

a) DPS - Dokumentace pro provádění stavby (AO)

Viz MP 1, odst. 3.1 a)

Zpracovává se ve stejném rozsahu jako dokumentace pro provádění stavby předepsaná přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

b) ZD - Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.1 b)

Projektant (nemusí jím být AO) zajišťuje úpravu dokumentace do potřebného rozsahu pro výběr zhotovitele.

ZD pro veřejné zakázky se zpracovává na stavební práce, tedy i na profese TPS, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Díl 2, §89§92.

Při zpracovávání této dokumentace se projektant ZTI zaměřuje zejména na:

 • vnitřní vodovod zahrnující – jímání vody, akumulace vody, čerpací stanice, potrubní sítě, čerpadla cirkulace, ovládací a řídící armatury, zařízení ohřívání vody, zařizovací předměty a příslušenství, měření spotřeby vody;
 • vnitřní kanalizace zahrnující - potrubní sítě, čerpací stanice, předčišťovací zařízení, čistírny OV a žumpy, retence dešťových vod a vsakovací zařízení.

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tvorbě:

Technické zprávy - doplňuje a upřesňuje technické zprávy z dokumentace zpracované pro provedení stavby, v případě nových specifických požadavků správců těchto zařízení, zejména z hledisek materiálových, technologie provádění, vazeb na jiné stavby, na způsoby připojování a přepojování obvykle podle podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení.

Výkresové části - zpracovává se na základě předchozí úrovně dokumentace (DPS) a obsahuje přehledné výkresy zařízení, jejich půdorysy, řezy a pohledy.

Výkazu výměr - doplňuje textovou a výkresovou část ZD doplňuje výkaz výměr jednotlivých konstrukcí, položek a výrobků, který se zpracovává podle normativních zásad jejich výpočtu, specifikace uživatelského a technického standardu. Udává jednoznačné technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, typů a značek jednotlivých výrobků (vhodné je doplnit i výrobce) a použitých materiálů.

c) FA(RA) - Finanční a rozpočtová analýza (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.1 c)

d) SP - Studie proveditelnosti (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.1 d)

e) DZVÚ – Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území (AO)

Viz MP 1, odst. 3.1 e)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006, Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů - není pro profesi zařízení zdravotně technických instalací relevantní, a proto zde není uvedena.

f) JDUS – Jednoduchá dokumentace k žádosti o územní souhlas (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.1 f)

g) DO – Dokumentace pro ostatní stavby apod. (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.1 g)

h) DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.1 h)

Z pohledu profesí TPS je pořízení této dokumentace velmi důležité zejména pro provozovatele nové budovy a pro případ tvorby budoucích změn a úprav stavebního či dispozičního řešení, čímž se dají eliminovat možné kolize jednotlivých zařízení TPS a TZB, zejména u potrubních vedení.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby - podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, pro profesi zdravotně technických instalací

1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Dokladová část - např. geodetické výkresy a zaměření

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A

Průvodní zpráva

A.1

Identifikační údaje

A.1.1

Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.3

Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2

Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,

b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,

c) další podklady.

A.4

Údaje o stavbě

a) účel užívání stavby,

b) trvalá nebo dočasná stavba,

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

e) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů apod.).

B

Souhrnná technická zpráva

a) celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení),

b) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,

c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

C

Situační výkresy

C.1

Koordinační situační výkres

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200.

D

Výkresová dokumentace

Montážní výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.

3.2 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO ZHOTOVITELE STAVBY

Rozsah těchto projektových prací souvisí s přípravou realizace stavby a záleží na úrovni propracovanosti PD TPS pro předchozí fáze stavby, na složitosti stavby a její celkové připravenosti a požadavcích na provádění té které konkrétní stavby.

Objednatelem těchto prací je především zhotovitel (případně jeho poddodavatelé), pokud si je nezpracovává sám. U těchto prací není zákonem předepsána povinná účast autorizovaných osob.

a) DPS - Zpracování dokumentace pro provádění stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.2 a)

Zpracovává se ve stejném rozsahu jako dokumentace pro provádění stavby předepsaná přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

b) DD - Dodavatelská dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.2 b)

c) POV - Projekt organizace výstavby (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.2 c)

d) VD - Výrobní dokumentace (není předepsána kvalifikace)

Viz MP 1, odst. 3.2 d)

3.3 PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO VLASTNÍKA STAVBY

a) DUP - Dokumentace pro uvedení do provozu (není předepsána kvalifikace)

Viz též MP 1.6, odst. 3.3 a)

Obecně lze konstatovat, že zhotovitel zařízení ZTI není automaticky povinen funkci zařízení před jeho předáním předvést.

Z těchto důvodů, v rámci projektových prací pro vlastníka objektu, je žádoucí, aby projektant v souvislosti s projektovou přípravou vyzkoušení zdravotně technických zařízení na výše zmíněné skutečnosti vlastníka objektu upozornil, a to nejlépe písemnou formou. Obvykle se vyzkoušení zařízení techniky prostředí staveb rozdělují na individuální a komplexní.

Pod pojmem individuální vyzkoušení zařízení zdravotně technických instalací se rozumí dílčí, jednoduché a jednorázové přezkoušení funkce instalovaných strojů nebo zařízení prováděné většinou jako součást montáže, případně po jejím ukončení.

Zkoušky tohoto druhu nemají žádné právní důsledky. Slouží hlavně zhotoviteli a dodavateli zařízení a jsou prováděny na jeho náklady. Je to vlastně výstupní kontrola dílčích prací. V této fázi se zařízení nespouští ani neseřizuje.

Individuální zkoušky jsou obvykle součástí dodávky montáže a úhrada je zahrnuta v ceně za montáž jednotlivého stroje, zařízení či dílu. Individuálním vyzkoušením se osvědčuje úplnost a správnost provedení montáže

Individuálním vyzkoušením se rozumí přezkoušení funkce instalovaných strojů a zařízení tak, že budou uvedeny do chodu naprázdno popř. i zatížené. Obecně má individuální zkoušení účelně osvědčit úplnost a kvalitu instalovaného zařízení. Jsou to tedy zkoušky na cestě k odevzdání vyšší dodávky, i když samy o sobě žádné přímé právní důsledky z hlediska splnění vyšší dodávky nemají.

Zhotovitel doporučuje zajistit účast budoucí pracovníků obsluhy instalovaných zařízení TPS, případně techniků objednatele již v průběhu provádění individuálního vyzkoušení.

Dokumentace pro uvedení do provozu zdravotně technických zařízení, by měla vycházet z dohody smluvních stran o rozsahu komplexního vyzkoušení stavby (KV), díla, včetně seznamu strojů a zařízení a jejich parametrů.

Podmínky komplexního vyzkoušení stanoví, že předmět smlouvy o dílo je splněn až provedením úspěšného komplexního vyzkoušení.

Hlavním cílem komplexních zkoušek instalovaného zařízení ZTI je jeho uvedení do provozu v co možno největším rozsahu, čímž zhotovitel (dodavatel) prokazuje objednateli, že dílo je provozuschopné, splňuje požadované funkce a parametry a je schopno trvalého provozu v autonomním režimu. Zároveň lze tak konstatovat, že předmět smlouvy o dílo je splněn.

Tím se ověřuje vzájemná interakce zařízení při jejich současném provozu, což je důležité zejména u zařízení techniky prostředí, a dále se ověřuje dostatečnost energetických vstupů pro provoz komplexu zařízení.

Prokazuje se tak jistota a bezporuchovost chodu zařízení, bezpečnost provozu a komplexní funkční spolehlivost větrání, ohřevu, chlazení, vlhčení atd.

Komplexní vyzkoušení se proto uskutečňuje za součinnosti všech souvisejících profesí a s dodávkou jejich energií a médií (elektřina, teplo, chlad, voda).

V rámci komplexního vyzkoušení se provedou za přítomnosti všech povinných účastníků předepsané nebo dohodnuté zkoušky (viz dále).

Osvědčuje se tak zároveň způsobilost dodávky k předání a převzetí. Výsledek komplexního vyzkoušení se proto uvádí i v zápise o předání a převzetí dodávky spolu s potvrzením účastníků zkoušek.

Dokumentace pro uvedení do provozu obsahuje:

 • potřebný rozsah výkresové a jiné dokumentace, podle níž provede zhotovitel přípravu komplexního vyzkoušení,
 • termín a podmínky začátku přípravy komplexního vyzkoušení,
 • organizační a technické podmínky a předpisy pro KV,
 • požadavky na media, paliva a energie,
 • požadavky na provozní pracovníky při KV,
 • rozsah a dobu působení stavebníka /technického dozoru/ při přípravě komplexního vyzkoušení,
 • způsob úhrady zvýšených nákladů zhotovitele,
 • průkaz úspěšného ukončení přípravy na komplexní vyzkoušení,
 • termín a podmínky vlastního komplexního vyzkoušení,
 • dobu provádění KV,
 • soupis prací a zkoušek v rámci KV,
 • parametry, které musí být dosaženy při KV,
 • dokumentace automatizovaných systémů řízení a popis průkazu jejich funkce,
 • vedení technických záznamů o průběhu a výsledcích komplexního vyzkoušení,
 • podmínky a odpovědnost za dodržení zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví,
 • návrh postupu a opatření při neúspěšném výsledku komplexního vyzkoušení.

V rámci komplexního vyzkoušení se v rozsahu smluvních závazků autorizovaná osoba v profesi ZTI zaměřuje zvláště na problematiku:

 • běžného provozu veškerých odběrů vody, funkce cirkulace teplé vody (oběhových čerpadel) a odvodu odpadních vod,
 • těsnosti potrubí a potrubních spojů,
 • funkci všech odběrních a odpadních míst odběru studené a teplé vody,
 • zatížení elektromotorů čerpadel,
 • kontrola stavu zanesení a možnosti výměny a čištění vodních filtrů.

b) DUS - Dokumentace pro užívání stavby (není předepsána kvalifikace)

Viz též MP 1.6, odst. 3.3 b)

Dokumentace pro užívání stavby by měla v profesi ZTI obsahovat návody a závazná doporučení k užívání instalovaných zařízení zdravotně technických instalací, návody k obsluze jednotlivých strojů, zařízení a výrobků. Dále by měla obsahovat úměrné předepsané cykly údržby jednotlivých na stavbě instalovaných zařízení zdravotně technických instalací, rozsah povinného servisu a popis údržby. Vše vždy v českém jazyce.

Provozní soubory v profesi zařízení zdravotně technických instalací se obvykle vyznačují tím, že bez jejich uspokojivé funkce nelze prakticky stavbu úspěšně užívat.

Technická náročnost jejich provozování a údržby vyžaduje obvykle kvalifikovaný přístup obsluhy, který musí být postaven na přesně definovaných postupech řízení provozu a organizaci údržby odvozených od platných technických norem a předpisů.

V procesu výstavby bývá vyžadováno, aby projektant připravil v rámci zvláštní zakázky potřebný soubor dokumentace, která je nutná pro udržování provozních parametrů zařízení v požadovaných mezích a pro zachování jeho životnosti.

Pro snazší orientaci v této oblasti lze využít následující informace.

Pevný řád, který vyžaduje racionální dělba práce je v dobře fungujících provozech dán souborem provozní dokumentace. Ta může být rozdělena na soustavu provozních směrnic a soustavu provozních předpisů. Provozní směrnice pak při tomto uspořádání poskytují návody pro chování pracovníků v různých provozních i mimořádných situacích, vyjasňují vztahy podřízenosti a nadřízenosti a vymezují osobní odpovědnost jednotlivých pracovníků za přesně specifikované provozní činnosti.

Provozní předpisy tvoří soustavu návodů k obsluze jednotlivých agregátů, pokyny pro provádění ošetřovacích a údržbových úkonů a pomůcky pro orientaci v rozsáhlém zařízení. Na názvu obou souborů dokumentace samozřejmě nezáleží. Je však zřejmé, že oba vznikají přímo v každém jednotlivém provozu a že nelze bez úprav přebírat dokumentaci z provozu jiného. Samozřejmě, že lze vysledovat pasáže téměř shodné, ale to se bude týkat většinou jen obecných zásad. Platí pravidlo, že soubory směrnic a předpisů vyjadřují právě specifiku každého zařízení, které je svým způsobem unikát. Zde je nutno připomenout, že provozní předpisy nelze jednoduše nahradit návody k obsluze zařízení v té formě, jak je přikládá dodavatel k dodávce zařízení. Je nutné je přepracovat a vyjmout z nich pouze partie, které se týkají vlastní činnosti obsluhovatelů. Je samozřejmé, že je to velmi pracné. To ostatně platí o zpracování provozních směrnic také. Zkušenosti však potvrzují oprávněnost této pracnosti a lze vyslovit pravidlo, že čím obtížněji byl soubor provozní dokumentace sestavován, tím snadnější se jeví potom celá provozní činnost.

Souborně lze tedy sestavit výčet provozní dokumentace, který bude obsahovat následující položky:

 • úplná a aktuální technická dokumentace k zařízení;
 • organizační řád - hlavní zásady dělby kompetencí;
 • soubor směrnic a předpisů;
 • číselník periodických prací;
 • určení metodiky plánování kontrol, inspekcí a údržby zařízení;
 • denní protokoly o provozu zařízení;
 • záznam o odpracovaných hodinách;
 • provozní kniha se zápisy o nerutinních událostech;
 • záznam o technických parametrech zařízení;
 • kniha závad;
 • poruchová kartotéka;
 • záznamy zapisovacích přístrojů (tiskáren);
 • revizní knihy k vyhrazeným zařízením;
 • evidence spotřeby energií a další podle potřeby;
 • elektronické dokumenty;
 • provozní řády jednotlivých zařízení v rozsahu podle požadavků právních předpisů, dotčených orgánů státní správy a na základě požadavku objednatele (investora).

Ke zvládnutí mimořádných situací bývá vypracován havarijní řád, který obsahuje hlavní povinnosti dispečera při výskytu havárií. Podle místních podmínek může obsahovat následující povinnosti:

V případě výskytu havárie se:

 • vypíná veškeré zařízení,aby bylo zaručeno, že nedojde k dalším škodám provozem a k dosažení potřebného klidu k řešení situace;
 • vyhlašuje stav pohotovosti vymezeného okruhu pracovníků a svolávají se na pracoviště, které není havárií ohroženo);
 • zajistí lokalizace havárie, zjistí se skutečný stav, uzavřou se vodní rozvody, vypnou se subcentrály atd.;
 • pořídí se výstižný popis události v provozní knize;
 • vydají příkazy k přechodu na nouzový provoz a zapíše je do provozní knihy
 • informuje nadřízené a osazenstvo budovy o situaci;
 • plní příkazy nadřízených, směřující k odstranění havárie.

Podrobný obsah dokumentace pro užívání stavby byl zpracován v samostatné metodické pomůcce PS 10.4 Provozování a udržování budov.

c) DBP - Dokumentace bouracích prací (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.3 c a MP 1.6, odst. 3.3 c)

d) DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby (AO i NAO)

Viz MP 1, odst. 3.3 d)

3.4 DOPROVODNÉ POSTUPY

3.4.1 Předání a expedice zakázky

Viz MP 1, odst. 3.4.1

3.4.2 Dokladování průběhu zpracování dokumentace

Viz MP 1, odst. 3.4.2

3.4.3 Ukládání dokumentace

Viz MP 1, odst. 3.4.3

3.4.4 Technické úpravy dokumentace

Viz MP 1, odst. 3.4.4

4 INFORMAČNÍ ZDROJE

4.1 ZDROJE SOUVISEJÍCÍCH INFORMACÍ A VNITŘNÍ PŘEDPISY ČKAIT

Viz MP 1, odst. 4.1

4.2 OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTÍ AO

Viz MP 1, odst. 4.2

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2