TP 1.15 - NAVRHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - PŘÍRUČKA K ČSN EN 1994-1-1

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

NAVRHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PŘÍRUČKA K ČSN EN 1994-1-1

TP 1.15

1. vydání 2009

Dokument ve formátu PDF >>

OBSAH

Předmluva

1 Všeobecně

1.1 Rozsah platnosti

1.1.1 Rozsah platnosti Eurokódu 4

1.1.2 Rozsah platnosti části 1-1 Eurokódu

1.2 Citované normativní dokumenty

1.3 Předpoklady

1.4 Rozlišení zásad a aplikačních pravidel

1.5 Definice

1.5.1 Všeobecně

1.5.2 Doplňující termíny a definice použité v normě

1.6 Značky

2 Zásady navrhování

2.1 Požadavky

2.2 Zásady navrhování podle mezních stavů

2.3 Základní proměnné veličiny

2.3.1 Zatížení a vlivy prostředí

2.3.2 Vlastnosti materiálu a výrobků

2.3.3 Klasifikace zatížení

2.4 Ověření metodou dílčích součinitelů

2.4.1 Návrhové hodnoty

2.4.2 Kombinace zatížení

2.4.3 Ověření statické rovnováhy (EQU)

3 Materiály

3.1 Beton

3.2 Výztuž

3.3 Konstrukční ocel

3.4 Spojovací prostředky

3.4.1 Všeobecně

3.4.2 Spřahovací trny s hlavou

3.5 Profilované ocelové plechy pro spřažené desky v pozemních stavbách

4 Trvanlivost

4.1 Všeobecně

4.2 Profilované plechy pro spřažené desky pozemních staveb

5 Analýza konstrukcí

5.1 Modelování konstrukce pro analýzu

5.1.1 Modelování konstrukce a základní předpoklady

5.1.2 Modelování styčníků

5.1.3 Interakce konstrukce s podložím

5.2 Stabilita konstrukce

5.2.1 Vlivy deformované geometrie konstrukce

5.2.2 Metody analýzy pozemních staveb

5.3 Imperfekce

5.3.1 Zásady

5.3.2 Imperfekce pozemních staveb

5.4 Výpočet účinků zatížení

5.4.1 Metody globální analýzy

5.4.2 Lineární pružná analýza

5.4.3 Nelineární globální analýza

5.4.4 Lineární pružná analýza s omezenou redistribucí u pozemních staveb

5.4.5 Tuhoplastická globální analýza pozemních staveb

5.5 Klasifikace průřezů

5.5.1 Všeobecně

5.5.2 Klasifikace spřažených průřezů bez obetonování

5.5.3 Klasifikace spřažených průřezů s obetonováním v pozemních stavbách

6 Mezní stavy únosnosti

6.1 Nosníky

6.1.1 Nosníky pozemních staveb

6.1.2 Účinná šířka pro ověření průřezu

6.2 Únosnosti průřezů nosníků

6.2.1 Únosnost v ohybu

6.2.2 Únosnost ve vertikálním smyku

6.3 Únosnost průřezů nosníků pozemních staveb s částečným obetonováním

6.3.1 Rozsah

6.3.2 Únosnost v ohybu

6.3.3 Únosnost při vertikálním smyku

6.3.4 Ohyb a vertikální smyk

6.4 Ztráta stability spřažených nosníků při ohybu

6.4.1 Všeobecně

6.4.2 Ověření stability spojitých spřažených nosníků pozemních staveb s průřezy třídy 1, 2 a 3

6.4.3 Zjednodušené ověření pro pozemní stavby bez přímého výpočtu

6.5 Příčné síly na stojiny

6.5.1 Všeobecně

6.5.2 Boulení stojiny vyvolané pásnicemi

6.6 Smykové spojení

6.6.1 Všeobecně

6.6.2 Podélná smyková síla nosníků pozemních staveb

6.6.3 Trny s hlavou v plné desce a v obetonování

6.6.4 Návrhová únosnost trnů s hlavou použitých v pozemních stavbách spolu s profilovanými plechy

6.6.5 Detaily smykového spojení a vliv montáže

6.6.6 Podélný smyk v betonových deskách

6.7 Spřažené sloupy a spřažené tlačené prvky

6.7.1 Všeobecně

6.7.2 Obecná metoda navrhování

6.7.3 Zjednodušená metoda návrhu

6.7.4 Smykové spojení a vnášení zatížení

6.7.5 Konstrukční ustanovení

6.8 Únava

6.8.1 Všeobecně

6.8.2 Dílčí součinitele pro únavové posouzení pozemních staveb

6.8.3 Únavová pevnost

6.8.4 Vnitřní síly a únavové zatížení

6.8.5 Napětí

6.8.6 Rozkmity napětí

6.8.7 Únavové posouzení založené na rozkmitu jmenovitých napětí

7 Mezní stavy použitelnosti

7.1 Všeobecně

7.2 Napětí

7.2.1 Všeobecně

7.2.2 Omezení napětí pozemních staveb

7.3 Deformace pozemních staveb

7.3.1 Průhyby

7.3.2 Kmitání

7.4 Trhliny v betonu

7.4.1 Všeobecně

7.4.2 Minimální výztuž

7.4.3 Omezení pro trhliny způsobené přímým zatížením

8 Spřažené styčníky konstrukcí pozemních staveb

8.1 Rozsah platnosti

8.2 Analýza, modelování a klasifikace

8.2.1 Všeobecně

8.2.2 Pružná globální analýza

8.2.3 Klasifikace styčníků

8.3 Návrhové metody

8.3.1 Zásady a rozsah platnosti

8.3.2 Únosnost

8.3.3 Rotační tuhost

8.3.4 Rotační kapacita

8.4 Únosnost komponent

8.4.1 Rozsah

8.4.2 Základní komponenty styčníku

8.4.3 Stěna sloupu v příčném tlaku

8.4.4 Vyztužené komponenty

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9.1 Všeobecně

9.1.1 Rozsah platnosti

9.1.2 Definice

9.2 Konstrukční ustanovení

9.2.1 Tloušťka desky a výztuž

9.2.2 Kamenivo

9.2.3 Požadavky na uložení

9.3 Zatížení a účinky zatížení

9.3.1 Návrhové situace

9.3.2 Zatížení profilovaného plechu použitého jako bednění

9.3.3 Zatížení spřažené desky

9.4 Analýza vnitřních sil a momentů

9.4.1 Profilovaný ocelový plech jako bednění

9.4.2 Analýza spřažené desky

9.4.3 Účinná šířka spřažené desky pro soustředěná a přímková zatížení

9.5 Ověření profilovaného ocelového plechu použitého jako bednění v mezním stavu únosnosti

9.6 Ověření profilovaného ocelového plechu použitého jako bednění v mezním stavu použitelnosti

9.7 Ověření spřažené desky v mezním stavu únosnosti

9.7.1 Návrhové kritérium

9.7.2 Ohyb

9.7.3 Podélný smyk u desek bez koncového kotvení

9.7.4 Podélný smyk u desek s koncovým kotvením

9.7.5 Vertikální smyk

9.7.6 Protlačení

9.8 Posouzení spřažených desek na mezní stavy použitelnosti

9.8.1 Řízení trhlin v betonu

9.8.2 Průhyb

Příloha A (informativní)

A.1 Rozsah

A.2 Součinitele tuhosti

A.2.1 Základní komponenty styčníku

A.2.2 Další komponenty spřaženého styčníku

A.2.3 Vyztužené komponenty

A.3 Deformace smykového spojení

Příloha B (informativní)

B.1 Všeobecně

B.2 Zkoušky spřahovacích prvků

B.2.1 Všeobecně

B.2.2 Uspořádání zkoušky

B.2.3 Příprava vzorků

B.2.4 Postup zkoušky

B.2.5 Vyhodnocení zkoušky

B.3 Zkoušky spřažených stropních desek

B.3.1 Všeobecně

Příloha C (informativní)

Literatura

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.