TP 1.11 - ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - PŘÍRUČKA K ČSN EN 1990

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍRUČKA K ČSN EN 1990

TP 1.11

1. vydání 2007

Dokument ve formátu PDF >>

OBSAH

Předmluva

1 Všeobecně

1.1 Rozsah platnosti

1.2 Normativní odkazy

1.3 Předpoklady

1.4 Rozlišení zásad a aplikačních pravidel

1.5 Termíny a definice

1.5.1 Termíny společné pro Eurokódy

1.5.2 Speciální termíny pro navrhování

1.5.3 Termíny pro zatížení

1.5.4 Termíny pro vlastnosti materiálů a výrobků

1.5.5 Termíny pro geometrické údaje

1.5.6 Termíny pro analýzu konstrukcí

1.6 Značky

2 Požadavky

2.1 Požadavky na konstrukce

2.1.1 Základní požadavky

2.1.2 Požadavky na mezní stavy únosnosti a použitelnosti

2.1.3 Požadavky na protipožární odolnost

2.1.4 Požadavky na robustnost

2.2 Management spolehlivosti

2.2.1 Základní koncepce

2.2.2 Volba úrovně spolehlivosti

2.2.3 Klasifikace konstrukcí

2.3 Návrhová životnost

2.4 Trvanlivost

2.5 Management jakosti

3 Zásady navrhování podle mezních stavů

3.1 Všeobecně

3.2 Návrhové situace

3.3 Mezní stavy únosnosti

3.4 Mezní stavy použitelnosti

3.5 Navrhování podle mezních stavů

4 Základní veličiny

4.1 Zatížení a vlivy prostředí

4.1.1 Klasifikace zatížení

4.1.2 Charakteristické hodnoty zatížení

4.1.3 Další reprezentativní hodnoty proměnných zatížení

4.1.4 Únavová zatížení

4.1.5 Dynamická zatížení

4.1.6 Geotechnická zatížení

4.1.7 Vlivy prostředí

4.2 Vlastnosti materiálů a výrobků

4.2.1 Charakteristická hodnota

4.2.2 Stanovení charakteristických hodnot

4.3 Geometrické veličiny

Příloha 1 Základní postupy pro stanovení charakteristických hodnot

Příklad 4.1

Příloha 2 Vlastnosti geometrických veličin

Příklad 4.2

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5.1 Analýza konstrukce

5.1.1 Modelování konstrukce

5.1.2 Statická zatížení

5.1.3 Dynamická zatížení

5.1.4 Navrhování na účinky požáru

5.2 Navrhování na základě zkoušek

6 Ověřování metodou dílčích součinitelů

6.1 Všeobecně

6.2 Omezení

6.3 Návrhové hodnoty základních veličin

6.3.1 Návrhové hodnoty zatížení

6.3.2 Návrhové hodnoty účinků zatížení

6.3.3 Návrhové hodnoty vlastností materiálu nebo výrobku

6.3.4 Návrhové hodnoty geometrických údajů

6.3.5 Návrhová odolnost

6.4 Mezní stavy únosnosti

6.4.1 Všeobecně

6.4.2 Ověření statické rovnováhy a únosnosti

Příklad 6.1 Ověření mezního stavu EQU

6.4.3 Kombinace zatížení (kromě ověření na únavu)

6.4.3.1 Všeobecně

6.4.3.2 Základní kombinace zatížení pro trvalé a dočasné návrhové situace

6.4.3.3 Kombinace zatížení pro mimořádné návrhové situace

6.4.3.4 Kombinace zatížení pro seizmické návrhové situace

6.4.4 Dílčí součinitele zatížení a kombinace zatížení

6.4.5 Dílčí součinitele materiálů a výrobků

6.5 Mezní stavy použitelnosti

6.5.1 Ověřování

6.5.2 Kritéria použitelnosti

6.5.3 Kombinace zatížení

6.5.4 Dílčí součinitele materiálů

Příloha A1 Použití pro pozemní stavby

A1.1 Rozsah použití

A1.2 Kombinace zatížení

A1.2.1 Obecně

A1.2.2 Hodnoty součinitelů kombinace

A1.3 Mezní stavy únosnosti

A1.3.1 Návrhové hodnoty zatížení pro trvalé a dočasné návrhové situace

Příklad A1.1 Ověření mezních stavů EQU na nosníku

Příklad A1.2 Ověření mezních stavů EQU na rámové konstrukci

Příklad A1.3 Ověření mezních stavů STR

Příklad A1.4 Návrh základové patky

A1.4 Mezní stavy použitelnosti

A1.4.1 Dílčí součinitele zatížení

Příklad A1.5 Stanovení průhybu na spojitém nosníku

A1.4.2 Kritéria použitelnosti

A1.4.3 Deformace a vodorovná posunutí

A1.4.4 Kmitání

Příloha A2 Použití pro mosty

A2.1 Rozsah platnosti

A2.1.1 Všeobecně

A2.1.2 Značky

A2.2 Kombinace zatížení

A2.2.1 Všeobecně

A2.2.2 Kombinační pravidla pro mosty pozemních komunikací

A2.2.3 Kombinační pravidla pro lávky pro chodce

A2.2.4 Kombinační pravidla pro železniční mosty

A2.2.5 Kombinace zatížení v mimořádných návrhových situacích

A2.2.6 Hodnoty součinitelů kombinace

A2.3 Mezní stavy únosnosti

A2.3.1 Návrhové hodnoty zatížení v trvalých a dočasných návrhových situacích

A2.3.2 Návrhové hodnoty zatížení v mimořádných a seizmických návrhových situacích

Příklad A2.2 Ověření mezních stavů STR/GEO

A2.4 Mezní stavy použitelnosti

A2.4.2 Všeobecně

A2.4.2 Kritéria použitelnosti z hlediska přetvoření a kmitání mostů pozemních komunikací

A2.4.3 Ověření kmitání lávek pro chodce a cyklisty od zatížení chodci

A2.4.3.1 Návrhové situace

A2.4.3.2 Kritéria pohody chodců (pro použitelnost)

A2.4.4 Ověření přetvoření a kmitání železničních mostů

A2.4.4.1 Všeobecně

A2.4.4.2 Kritéria bezpečnosti dopravy

A2.4.4.2.1 Svislé zrychlení nosné konstrukce mostu

A2.4.4.2.2 Zkroucení nosné konstrukce mostu

A2.4.4.2.3 Svislá přetvoření nosné konstrukce mostu

A2.4.4.2.4 Příčná přetvoření a kmitání nosné konstrukce mostu

A2.4.4.2.5 Podélné posunutí nosné konstrukce mostu

A2.4.4.3 Mezní hodnoty maximálních svislých průhybů z hlediska pohody cestujících

A2.4.4.3.1 Kritéria pohody

A2.4.4.3.2 Kritéria pro výchylky při ověření pohody cestujících

A2.4.4.3.3 Požadavky na dynamickou analýzu interakce systému vozidlo/most

Příloha B Management spolehlivosti staveb

B.1 Rozsah platnosti a použití

B.2 Značky

B.3 Diferenciace spolehlivosti

B.3.1 Třídy následků

B.3.2 Diferenciace prostřednictvím indexu spolehlivosti

B.3.3 Diferenciace prostřednictvím dílčích součinitelů

B.4 Diferenciace kontroly navrhování

B.5 Kontrola během provádění

B.6 Dílčí součinitele pro vlastnosti týkající se odolnosti

Příloha C Zásady pro navrhování metodou dílčích součinitelů a pro analýzu spolehlivosti

C.1 Rozsah platnosti a použití

C.2 Značky

C.3 Úvod

C.4 Přehled spolehlivostních metod

C.5 Index spolehlivosti β

Příklad C.1

C.6 Směrné hodnoty indexu spolehlivosti

Příklad C.2

C.7 Postup při kalibraci návrhových hodnot

C.8 Postupy ověřování spolehlivosti podle Eurokódů

C.9 Dílčí součinitele v EN 1990

C.10 Součinitele ψ0

Příklad C.3 Analýza spolehlivosti nosného prvku

Příloha D Navrhování pomocí zkoušek

D.1 Rozsah platnosti a použití

D.2 Značky

D.3 Druhy zkoušek

D.4 Plánování zkoušek

D.5 Odvození návrhových hodnot

D.6 Obecné zásady statistického hodnocení

D.7 Stanovení jedné nezávislé vlastnosti statistickými metodami

D.7.1 Všeobecně

D.7.2 Hodnocení prostřednictvím charakteristické hodnoty

D.7.3 Přímý odhad návrhové hodnoty pro ověřování mezních stavů únosnosti

Příklad D.1

D.8 Stanovení modelů odolnosti statistickými metodami

D.8.1 Všeobecně

D.8.2 Standardní postup hodnocení - metoda a)

D.8.2 Standardní postup hodnocení - metoda b)

Příklad D.2

Literatura

Seznam souvisejících ČSN

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.