MP 1.5.6 - STAVBY NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

STAVBY NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ

MP 1.5.6

aktualizace 2018

Anotace:

Pomůcka MP 1.5.6 Technologická zařízení staveb - Stavby na poddolovaném území, je součástí soustavy metodických pomůcek MP 1.5 Technologická zařízení staveb, popisujících činnosti AO TZS pro projektovou činnost v rámci projektu PROFESIS ČKAIT. Pomůcka není vypracována pouze pro projektanty TZS, ale s ohledem na specifičnost problému má velmi úzkou vazbu na stavební část, tedy na o statiku a dynamiku staveb a na dopravní stavby. Popisuje obvyklé výkony při zpracování projektové dokumentace a vazbu na základní ČSN, zákony, vyhlášky a další předpisy, s nimiž přichází projektant do denního styku.

OBSAH

Úvod

1

Základní pojmy a použité zkratky

1.1

Definice a výklad pojmů v oblasti technologických zařízení staveb

1.2

Přehled používaných zkratek

2

Autorizované osoby (AO) při navrhování staveb na poddolovaném území

2.1

Rámec činnosti AO TZS při navrhování na poddolovaném území

2.1.1

Obor technologická zařízení staveb

2.1.2

Rozsah působnosti MP 1.5

2.1.3

Charakteristika vyhrazených technických zařízení

2.2

Právní vymezení v procesu navrhování

2.2.1

Základní přístupy k právním předpisům

2.2.2

Uplatňování právních předpisů v procesu projektování

2.2.3

Funkce standardů v procesu projektování

2.3

Závazkové vztahy v postupu navrhování

2.3.1

Přehled obvyklých smluvních vztahů v procesu navrhování

2.3.2

Smluvní vztahy v procesu navrhování podle právního řádu

2.4

Odpovědnosti a pravomoci, chráněná práva

2.4.1

Odpovědnosti a pravomoci

2.4.2

Chráněná práva

2.4.3

Autorizace podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

2.4.4

Odborná způsobilost podle vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb.

2.5

Stavby na poddolovaném území

2.5.1

Stavby na povrchu dolu

2.5.2

Stavby mimo území povrchu dolu

2.6

Základní podklady pro navrhování staveb na poddolovaném území

2.6.1

Báňské podmínky

2.6.2

Stanovisko k možnosti výstupu důlních plynů

2.6.3

Geotechnický průzkum

2.7

Navrhování staveb na poddolovaném území

2.7.1

Všeobecně

2.7.2

Závazné stanovisko k umístění stavby v chráněném ložiskovém území

2.7.3

Kategorizace stavenišť na poddolovaném území

2.7.4

Zajištění staveb nebo technologických zařízení proti účinkům poddolování

2.7.5

Základní požadavky na strojně technologická zařízení na poddolovaném území

2.7.6

Ochrana staveb na území ohroženém výstupy důlních plynů

2.8

Bezpečnost práce a technických zařízení (BPTZ) v projektové činnosti

3

Postupy autorizovaných osob (AO)

3.1

Dokumentace v přípravě stavby

3.1.1

Příprava zakázky

3.1.2

Studie stavby, návrh řešení stavby

3.1.3

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

3.2

Postupy v projektové přípravě

3.2.1

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

3.2.2

Projektová dokumentace pro provádění stavby

3.3

Postupy při provádění a provozování stavby

3.3.1

Dokumentace pro uvedení stavby do provozu

3.3.2

Dokumentace pro užívání a pro provozování stavby

4

Doprovodné postupy autorizovaných osob (AO)

4.1

Dílčí postupy AO TZS

4.1.1

Autorský dozor (AD)

4.1.2

Rozsah dozoru

4.1.3

Ochrana před výbuchy plynů, par a prachů

4.1.4

Určování vnějších vlivů a činnost odborné komise

4.1.5

Komise pro určování vnějších vlivů

4.1.6

Protokol o určení vnějších vlivů

4.2

Doplňkové postupy AO TZSp

4.2.1

Speciální a zvláštní postupy

4.2.2

Zásady organizace výroby (ZOV)

4.2.3

Metodický postup při navrhování

4.2.4

Spolupráce projektantů

5

Přehled předpisů a standardů

5.1

Právní předpisy pro výstavbu

6

Přílohy

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit