A 3.4 České technické normy ve výstavbě 2009 - 1. část

ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY VE VÝSTAVBĚ

A 3.4

2. vydání 2009

Klíčová slova:

normalizace, požadavky normové, normy

Kolektiv autorů:

Autoři

OBSAH

Úvod

1

Historický vývoj, právní postavení a organizace národní normalizace

1.1

Vznik národní normalizace

1.2

Tradice československé normalizace

1.3

Situace národní normalizace po roce 1989

1.4

Změny v technické normalizaci a dostupnosti norem v roce 2009

1.5

Organizační uspořádání národní normalizace

1.6

Současná právní úprava technické normalizace

1.7

Vymezení postavení ČSN v právním systému ČR

1.8

Problematika odkazování na normy v právních předpisech

1.9

Evropská komise a technická normalizace

1.10

Uplatnění Směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích v ČR

1.11

Evropská normalizace

1.12

Technické normalizační komise TNK

1.13

Centra technické normalizace CTN

1.14

Přejímání evropských norem do soustavy ČSN

1.15

EN Eurokódy pro navrhování stavebních konstrukcí

1.16

Tvorba původních národních ČSN

1.17

Aktuální strategie evropské normalizace

1.18

Kontaktní adresy ÚNMZ, činnost informačního centra

1.19

Citace českých technických norem

1.20

Literatura

2

České technické normy ve vztahu ke stavebnímu zákonu a k obecným technickým požadavkům na výstav

2.1

Úvod

2.2

Právní řád, hierarchický vztah právních předpisů

2.3

Technické normy

2.4

Vývoj české technické normalizace a stavebního práva

2.5

Vývoj platnosti a závaznosti technických norem v uplynulých dvaceti letech

2.6

Platnost a nezávaznost ČSN od 1.1.2000

2.7

Stavební zákon a ochrana veřejných zájmů ve výstavbě

2.8

Obecné technické požadavky na výstavbu a povinnost splnit normové hodnoty

2.9

Možnosti odchylek od obecných technických požadavků na výstavbu

2.10

Závaznost normových hodnot vyplývající z dalších zákonů

2.11

Technické požadavky na speciální stavby a povinnost splnit požadavky ČSN

2.12

Povinnost dodržení některých ustanovení ČSN stanovená stavebním úřadem

2.13

Povinnost dodržení ČSN vyplývající ze smlouvy o dílo

2.14

Informace o obecných technických požadavcích na výstavbu a o technických normách

2.15

Obecné technické požadavky a ČSN na internetu

2.16

Otázky a odpovědi

2.17

Literatura

Přílohy

P 1 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

P 2 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit