A 3.18 Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV U DĚL ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH

A 3.18

1. vydání 2013

Anotace:

Pomůcka obsahuje výklad vybraných ustanovení autorského zákona ve vazbě na stavební předpisy a občanské právo.

Mezi autorská díla řadí autorský zákon díla architektonická a urbanistická, kterými mohou být návrhy staveb a územně plánovací dokumentace, pokud splňují znaky autorského díla. Samotná stavba je vyjádřením (rozmnoženinou) autorského díla. Autorský zákon rozlišuje osobnostní práva autorská a majetková práva autorská. Autorské dílo architektonické a urbanistické je zpravidla dílem na objednávku, resp. dílem zaměstnaneckým. Závazkové vztahy mohou být upraveny licenční smlouvou nebo smlouvou o dílo.

OBSAH

Seznam použitých zkratek

1

Díla architektonická, urbanistická a díla související

1.1

Územně plánovací dokumentace

1.2

Povolení a ohlášení staveb

1.3

Předinvestiční příprava a projektová dokumentace

1.4

Zhodnocení z hlediska autorskoprávních aspektů

2

Autorská díla a jejich ochrana

2.1

Základní právní úprava

2.2

Základní ustanovení autorského zákona

3

Právní ochrana děl architektonických a urbanistických

3.1

Ochrana soukromoprávní

3.2

Ochrana veřejnoprávní

3.3

Závěrečné doporučení k ochraně práv

4

Závěr

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit