A 3.18 Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických

1 2 3

1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2 §3 odst. 1 písm. a) až d) nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

3 Tím je vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

4 Tím je vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., Příloha č. 5.

5 Viz BĚLEHRADOVÁ, I., MATĚJKA, V. Investiční projekt. Příprava území a příprava stavby. Doporučený standard, metodická řada DOS M 21.01. Praha: ČKAIT, 2000.

6 Podle §1 odst. 1 citované vyhlášky se příslušnou dokumentací rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

7 V detailech viz MATĚJKA, V., MOKRÝ, J., RANDULA, P., LACKO, B., FICEK, P. Management projektů spojených s výstavbou. Doporučený standard, metodická řada DOS M 15.01. Praha: ČKAIT, 2001.

8 Zákon o právu původském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým ze dne 26.12.1895 (č. 197/1895 Ř. z.); Zákon o právu původském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském) ze dne 24.11.1926 (č. 218/1926 Sb.z. a n.); Zákon o právu autorském ze dne 22.12.1953 (č. 115/1953 Sb.); Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) ze dne 25.3.1965 (č. 35/1965 Sb.).

9 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 5.

10 Přes různé kampaně ve sdělovacích prostředcích zastává autor názor, že nový občanský zákoník nabude účinnosti v předpokládaném termínu.

11 Viz např. PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008.

12 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967, ve znění vyhl. č. 80/1985 Sb.

13 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 15. [14]

14 KŘÍŽ, J. a kol. Autorský zákon s komentářem a předpisy souvisící. Komentář. 1. vydání. Praha: Linde, 2001. Podobně také TELEC, I., TŮMA, P. op. cit. a SMEJKAL, V. op. cit. [6]

15 Telec, I. Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla. In: ŠTENGLOVÁ, I. (ed). Pocta Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. s. 392 - 398. [21]

16 Viz také SMEJKAL, V. Role soudního znalce při řešení sporu. Právní rozhledy, XVI., č. 20, 2008, s. 734 - 738.

17 TELEC, I. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1. vydání, Brno: Nakladatelství Doplněk 1994, s. 82 - 83.

18 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. dubna 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007. Právní rozhledy, 2007, 21, s. 795.

19 Usnesení ze dne 18. června 2003, sp. zn. 5 Tdo 631/2003. Soubor trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu Praha: C. H. BECK, svazek 26/2004, RNs T 612.

20 Viz např. MYŠKA, M. Velká kniha digitální fotografie. 3. vyd., Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2005-7.

21 TELEC, I. Autorské právo k fotografiím podle nového autorského zákona. Právní rozhledy, 2000, č. 12, s. 539 - 541.

22 TELEC, I., TŮMA, P. op. cit., s. 31. [14]

23 TELEC, I., TŮMA, P. op. cit., s. 30. [14]

24 Citováno ze Slovníku územního rozvoje. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje, www.uur.cz

25 Zásady a pravidla územního plánování: Názvosloví. Brno: VÚVA, 1983.

26 Ilustrovaný encyklopedický slovník. Praha: Academia, 1982.

27 Podle §3 písm. a) AutZ se ochrana podle práva autorského nevztahuje na úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany,

28 TELEC, I., TŮMA, P. op. cit., s. 61. [14]

29 Vrchní zemský soud Düsseldorf, rozsudek z 21.10. 2003 - 20 U 170/02 (Beuys-Kopf). Právní rozhledy, 2005, č. 15, s. 570.

30 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. dubna 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007. Právní rozhledy, 2007, č. 21, s. 795.

31 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Sněmovní tisk 443. 15. listopadu 1999.

32 Syžet (z francouzského le sujet - námět, látka, téma) je způsob, jakým jsou v literárním díle uspořádány tematické složky (tj. děj, postavy, vypravěč, prostředí) a jak jsou ztvárněny informace o fabuli, tj. příhoda, o které se vypravuje v literárním díle, jeho souhrn událostí nebo dějový půdorys. Pro folklórní žánry (pověst, pohádka, balada) je typická fabule jednoduchá.

33 TELEC, I. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1997, s. 186. [14]

34 Viz TULÁČEK, J. Co je autorské dílo? Daňová hospodářská kartotéka. 1995, č. 13, s. 114 - 116. [23]

35 ŠALOMOUN, M. op. cit., s. 77 [12]

36 KNAP, K. Užití autorského díla. In: Aktuální otázky práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1979, s. 39 - 40.

37 Šalomoun, op. cit., s. 79

38 TULÁČEK, J. Porušení autorského práva a plagiát. Bulletin advokacie, 2004, č. 11 - 12, s. 24 - 31. [24]

39 JOYCE, C. Copyright Law - Cases and Materials. New York, 1986, s. 603. Publikováno v díle Šalomouna, s. 78 - 79.

40 KNAP, K. Užití autorského díla. In: Aktuální otázky práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního. 1. vydání Praha: Univerzita Karlova, 1979, s. 42. [17]

41 Důvodová zpráva, op. cit.

42 Viz také rozsudek Městského soudu v Praze, 13 Co 216/90.

43 TELEC, I., TŮMA, P. op. cit., s. 153. [14]

44 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 580 - 581. [14]

45 TELEC, I. Zakázková díla architektonická. Právní rozhledy, 2010, č. 19, str. 681 - 689. [22]

46 dtto

47 Podle §11 odst. 3 AutZ autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.

48 Podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

49 Viz čl. 2 Ústavy ČR.

50 TELEC, I. op. cit., str. 686. [14]

51 TELEC, I. op. cit. str., 688. [14]

52 TELEC, I., TŮMA, P. op. cit., s. 30. [14]

53 Viz zákony č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, vše ve znění pozdějších předpisů.

54 Ustanoveními tohoto zákona není dotčena ochrana poskytovaná shodným předmětům podle práva autorského, občanského, práva k ochranným známkám, popřípadě jiným zvláštním právním předpisem.

55 KOUKAL, P. Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranou autorskoprávní a známkoprávní. Disertační práce. Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2007, s. 36.

56 KOUKAL, P. op. cit., s. 96.

57 KOUKAL, P. op. cit., s. 124.

58 KOUKAL, P. op. cit., s. 188.

59 KOUKAL, P. op. cit., s. 192.

60 Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, ledaže bylo sjednáno jinak, nebo jde-li o takovou úpravu či jinou změnu díla nebo jeho názvu, u které lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil; ani v takovém případě nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název změnit, pokud si autor svolení vyhradil i pro tyto změny a nabyvateli je taková výhrada známa. To platí obdobně i při spojení díla s jiným dílem, jakož i při zařazení díla do díla souborného.

61 ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. 1. vydání. Praha: LINDE 2001, s. 44 a násl.

62 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.

63 Podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

64 datový formát pro ukládání vektorových prostorových dat pro geografické informační systémy

65 CAD software firmy Bentley

66 geografický datový formát založený na XML

67 TELEC, I., TŮMA, P. op. cit., s. 181.

68 Z toho také se odvozuje nemožnost zasahovat proti těm, kdo si stahují např. z internetu audiovizuální díla.

69 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.

70 TELEC, I., TŮMA, P. op. cit., s. 361. [14]

71 Publikována ve vyhl. č. 133/1980 Sb. ve znění vyhl. č. 19/1985 Sb.

72 Ke stejnému závěru docházejí I. Telec a P. Tůma v cit. díle, s. 372.

73 Viz také čl. 5 odst. 3 písm. m) Směrnice 2001/29/ES, podle kterého členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práv při užití uměleckého díla ve formě budovy nebo nákresu nebo plánu budovy pro účely rekonstrukce uvedené budovy.

74 TELEC, I., TŮMA, P. op. cit., s. 408.

75 Návrh na vydání předběžného opatření, kterým se omezí či zcela zakáže provedení změn podle §74 a násl. občanského soudního řádu, podání ke stavebnímu úřadu v souvislosti se změnami v užívání stavby podle §126 nebo výkonu stavebního dozoru podle §132 a násl., příp. podnět k prověření, zda nedošlo či nemá dojít ke spáchání trestného činu porušení autorského práva podle §270 nebo naplnění jiné skutkové podstaty podle trestního zákoníku.

76 Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 32 Odo 1196/2003 je třeba rovněž zkoumat a zhodnotit, zda při vzniku závazkového vztahu mezi účastníky bylo zřejmé, že se týkal jejich podnikatelské činnosti. Pouhé označení účastníků včetně jejich identifikačního čísla přitom odpověď na tuto otázku nedává.

77 Tato část zákona upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnu-tím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti. Touto částí zákona se řídí rovněž závazkové vztahy mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb. K tomuto účelu se za stát považují i státní organizace, jež nejsou podnikateli, při uzavírání smluv, z jejichž obsahu vyplývá, že jejich obsahem je uspokojování veřejných potřeb.

78 Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako typ smlouvy. Jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět svých závazků, smlouva uzavřena není.

79 Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště upravena; smlouva však nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto zákona.

80 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 32 Odo 1375/2004. Podobně rozsudek sp. zn. 29 Odo 11/2001 ze dne 12. 3. 2002.

81 Viz např. §1 odst. 2 NOZ, podle kterého nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

82 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 32 Cdo 2081/2007.

83 Podle SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4. vydání. Praha: GRADA, 2013. [10]

84 TELEC, I., Tůma, P. op. cit., s. 30.

85 TELEC, I., Tůma, P. op. cit., s. 578 a násl.

86 Jedná se o ustanovení §14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, upravujícího některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací.

87 Obdobně TELEC, I., TŮMA, P. op. cit., s. 558. [14]

88 Obdobně též KŘÍŽ, J., KORDAČ, J., HOLCOVÁ, I., NERUDOVÁ, V. Autorský zákon. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změnách některých zákonů (s poznámkami a úvodním slovem). 1. vydání. Praha: LINDE, 2000, s. 161. [5]

89 Podle odst. 7 se počítačové programy a databáze, jakož i kartografická díla, která nejsou kolektivními díly, považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li autorem vytvořena na objednávku; objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele.

90 V podrobnostech viz TELEC, I., TŮMA, P. op. cit., s. 569 - 572. [14]

91 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, spis. zn. 30 Cdo 725/2012.

92 Těsnopisecká zpráva, 2. den schůze Senátu Parlamentu ČR, 28. února 2001.

Viz http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/10256/10256

93 K dokazování např. podrobný výklad v knize MATES, V., SMEJKAL, V. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. 2. vydání. Praha: Leges, 2012. [7]

94 Detailně viz TELEC, I. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1997, s. 326 a násl. [14]

95 Viz ustanovení §420 a násl. ObčZ o náhradě škody, jakož i ustanovení §451 a násl. ObčZ o bezdůvodném obohacení.

96 Více pak viz např. MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008; SMEJKAL, V. Nekalá soutěž na Internetu. Právní rádce, 2002, č. 2, s. 11 - 14.

97 Viz RŮŽIČKA, K. K otázce právní povahy rozhodčího řízení. Bulletin advokacie, 2003, č. 5, s. 32 - 40.

98 Zevrubně viz např. BĚLOHLÁVEK, A. J., PEZL, T. Postavení rozhodčího řízení v systému ochrany práv a ústavního pořádku České republiky a dalších zemí. Právní rozhledy, 2004, č. 7, s. 256 - 261.

99 Výjimky popisuje A. J. Bělohlávek v článku Druhá instance v rozhodčím řízení. Právní zpravodaj, 2003, č. 6, s. 5, podrobně pak Bělohlávek, A. J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2004.

100 V této souvislosti viz např. MACUR, J. Civilní proces a právo na soudní ochranu. Právní rozhledy, 1996, č. 2, s. 41 - 45.

101 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, spis. zn. 3 Tdo 216/2011.

102 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. května 2006, sp. zn. 5 Tdo 542/2006. Soubor trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu/C.H.BECK, sv. 28/2006.

103 ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S. Trestní zákon - komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 900. [13]

104 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky, spis. zn. 2 Tzn 46/96.

105 Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze, spis. zn. 5 Tz 130/92.

106 Ten je definován jednáním pachatele, který sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

107 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16.5.2007, sp. zn. 5 Tdo 449/2007. In: PÚRY, F. Nej-vyšší Soud České republiky: K posuzování zásahu do autorských práv vydáním a distribucí pohlednic s kresbami napodobujícími dílo malíře Josefa Lady. Trestněprávní revue. Praha: C. H. BECK, 2007, č. 10, str. 291.

108 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 21.10.1981 sp. zn. 11 Tz 51/81 ve znění publikovaném v cit. díle ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S., s. 901. [13]

109 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2004, sp. zn. 7 Tdo 821/2004. Soubor trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. Praha: C. H. BECK, sv. 8/2004.

110 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. 10 To 314/2005.

111 SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4. vydání. Praha: GRADA 2013, s. 377. [10]

112 SÝKOROVÁ, P. Autorské právo v architektuře. Diplomová práce. Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno, 2010/2011, s. 73. [11]

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3