A 3.11.1 Technické požadavky na stavby a normové hodnoty

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY A NORMOVÉ HODNOTY

A 3.11.1

2019

Klíčová slova:

hodnoty normové, ČSN, požadavky technické, normy, předpisy právní

Kolektiv autorů:

Autor

OBSAH

Úvod

1

Vybrané zákony a jejich prováděcí právní předpisy charakteru technických požadavků pro pozemní stavby

2

Přehled vybraných prováděcích právních předpisů s odkazy na normy

ÚVOD

Pomůcka obsahuje přehled vybraných právních předpisů s charakterem technických požadavků na stavby, vztažených k zákonu č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavební zákon pověřuje podle §194 k provedení §169 obecné požadavky na výstavbu. Dále obsahuje další zákony vztažené ke stavební praxi, jejichž prováděcí právní předpisy (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev nebo vyhlášky státních úřadů) mají vliv na navrhování, provádění a kontrolu staveb.

Mezi přehledy jsou i právní předpisy vztažené k výrobkům vycházející ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a jeho prováděcím právním předpisem pro stavební výrobky je Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Dále platí Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh s přehledem harmonizovaných evropských norem pro stavební výrobky s označením CE.

Součástí pomůcky je také nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).

Pomůcka zahrnuje odkazy na normy a normové hodnoty, na které se odkazují jednotlivé právní předpisy.

1 VYBRANÉ ZÁKONY A JEJICH PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY CHARAKTERU TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO POZEMNÍ STAVBY

Zákon

Prováděcí právní předpis

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Nařízení vlády č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhláška č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Zákon č. 263/2016 Sb. - Zákon atomový zákon

Vyhláška č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. Kategorie

Vyhláška č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

2 PŘEHLED VYBRANÝCH PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ S ODKAZY NA NORMY

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

§3 Základní pojmy odst. 2b

Obecný odkaz na mezní normové hodnoty

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

§3 Základní pojmy odst. 2i

Bez odkazu na normu a normové hodnoty

ČSN 73 4301 Obytné budovy, články 5.2.2.1 a 5.2.2.9 až 5.2.2.11, tabulka 1

§3 Základní pojmy odst. 2j

Bez odkazu na normu a normové hodnoty

ČSN 73 4301 Obytné budovy, články 5.2.2.2 až 5.2.2.8

§4 Žumpy

Bez odkazu na normu a normové hodnoty

ČSN 75 6081 Žumpy

§5 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu odst. 2

Obecný odkaz na mezní normové hodnoty

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, článek 14.1 Odstavné a parkovací plochy

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

§6 Připojení staveb na sítě technického vybavení odst. 6

Obecný odkaz na mezní normové hodnoty

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

§8 Základní požadavky

Bez přímého odkazu na normy a normové hodnoty, ale souvisí s jinými právními předpisy nebo navazujícími paragrafy této vyhlášky.

Odst. 1a mechanická odolnost a stabilita - odkaz na §9 této vyhlášky.

Odst. 1b požární bezpečnost - odkaz na vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a tím na její odkazy na normy.

Odst. 1c ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí - odkaz na zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášku č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a tím na její odkazy na normy; a §10 této vyhlášky.

Odst. 1d ochrana proti hluku - Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a tím na její odkazy na normy; a §14 této vyhlášky.

Odst. 1e bezpečnost při užívání - §15 této vyhlášky.

Odst. 1f úspora energie a tepelná ochrana - Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov; a §16 této vyhlášky.

§9 Mechanická odolnost a stabilita

ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

ČSN EN 1991-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-3 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1993-1-1 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily

ČSN EN 1993-1-4 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli

ČSN EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

ČSN EN 1993-1-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí

ČSN EN 1993-1-7 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené

ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

ČSN EN 1993-1-10 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

ČSN EN 1993-1-11 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

ČSN EN 1993-1-12 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700

ČSN EN 1993-3-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry

ČSN EN 1993-3-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Stožáry a komíny - Komíny

ČSN EN 1994-1-1 ed. 2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1994-1-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-1+A1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinek požáru

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN EN 1998-1 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-3 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

ČSN EN 1998-4 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí

ČSN EN 1998-5 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

ČSN EN 1998-6 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny

ČSN EN 1999-1-1 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce

ČSN EN 1999-1-2 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1999-1-3 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu

ČSN EN 1999-1-4 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily

ČSN EN 1999-1-5 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území

ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva

§10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Obecný odkaz na mezní normové hodnoty

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

ČSN EN 13 978-1 Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení

ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot

§11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 73 4301 + Z1 Obytné budovy

ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení

ČSN EN 15665, změna: Z1 Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

ČSN EN 15251 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky

§12 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení

ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení

ČSN 73 4301 Obytné budovy

§13 Proslunění

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

§14 Ochrana proti hluku a vibracím

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

§15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb

ČSN 73 4301 Obytné budovy

§16 Úspora energie a tepelná ochrana

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana

§17 Odstraňování staveb

Normy jako u §9

§18 Zakládání staveb

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva

§19 Stěny a příčky

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

§20 Stropy

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

§21 Podlahy, povrchy stěn a stropů

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana

ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření

§22 Schodiště a šikmé rampy

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy- Základní požadavky

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot Základní ustanovení

ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot

§23 Schodiště a šikmé rampy

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření

ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

§24 Komíny a kouřovody

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN EN 13084-1 Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 13084-2 Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny

ČSN EN 13084-4 Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění

ČSN EN 13084-5 Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace výrobků

ČSN EN 13084-6 Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění

ČSN EN 13084-7 Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky

ČSN EN 13084-8 Volně stojící průmyslové komíny - Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy

§25 Střechy

ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení

ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí Pozn.: Norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999

ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana

§26 Výplně otvorů

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

§27 Zábradlí

ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

§28 Výtahy

ČSN EN 81-28 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

ČSN EN 81-21+A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

ČSN EN 81-3 + A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

ČSN EN 81-31 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu

ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

ČSN EN 81-72 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

ČSN ISO 4190-1 Zřizování výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

§31 Předsazené části stavby a lodžie

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti podlah - Stanovení součinitele smykového tření

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

§32 Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

§33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

§34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací

ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 60309-1 ed. 3 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60309-2 ed. 3 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

§35 Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení

ČSN EN 12007-1 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky

ČSN EN 12007-2 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)

ČSN EN 12007-3 Zásobování pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel

ČSN EN 12007-4 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

ČSN EN 1775 ed. 2 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 5 bar - Provozní požadavky

§36 Ochrana před bleskem

ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

§37 Vzduchotechnická zařízení

ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

§38 Vytápění

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN EN 12831-1 Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3

ČSN EN 12831-3 Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3

§40 Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

§41 Stavby se shromažďovacím prostorem

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN EN 13200-1 Zařízení pro diváky - Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky

ČSN EN 13200-3 Zařízení pro diváky - Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky

ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny

§43 Stavby ubytovacích zařízení

ČSN 76 1110 Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel

§46 Stavby pro výrobu a skladování

ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny

§47 Garáže

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

ČSN EN 1775 ed. 2 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak je <= 5 bar Provozní požadavky

ČSN EN 13 978-1 Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu

ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny

§48 Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot Základní ustanovení

ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot

§48a Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot

ČSN EN 62196-2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud.

ČSN EN 62196-3 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud.

ČSN P ISO/TS 19880-1 Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky.

§53 Stavby pro skladování minerálních hnojiv

ČSN 46 5750 Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Příloha 1, článek 1.2.11.

ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

Příloha 1, článek 3.1.3.

ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Příloha 1, článek 3.1.6

ČSN EN 81-41 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

Příloha 1, článek 3.1.8.

ČSN EN 81-40 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

Příloha 1, článek 3.2.1.

ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Příloha 1, článek 3.2.2.

ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně, osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Příloha 2, článek 1.2.7.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

Příloha 2, článek 2.0.3.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

Příloha 2, článek 2.2.1.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

Příloha 2, článek 2.2.3.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

Příloha 2, článek 2.2.4.

ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek

Příloha 2, článek 2.2.6.

ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice

Příloha 2, článek 3.2.2.

ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek

Příloha 3, článek 8.1.1.

ČSN 73 4301 Obytné budovy

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Příloha č. 1, část 1 Stanovení technických podmínek

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb (dále jen "PBS") - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 PBS - Výrobní objekty

ČSN 73 0833 PBS - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0835 PBS - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0831 PBS - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0845 PBS - Sklady

ČSN 73 0873 PBS - Zásobování požární vodou

ČSN 73 0818 PBS - Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0842 PBS - Objekty pro zemědělskou výrobu

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 73 0843 PBS - Objekty spojů a poštovních provozů

ČSN 73 0848 PBS - Kabelové rozvody

ČSN 27 4014 změna Z1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy

ČSN 73 0875 PBS - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

Část 2 Stanovení požárního rizika a dělení stavby na požární úseky podle §3 až 5, §10 až 14 a přílohy č. 2

ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 PBS - Výrobní objekty

ČSN 73 0833 PBS - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0831 PBS - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0835 PBS - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0845 PBS - Sklady

ČSN 73 0842 PBS - Objekty pro zemědělskou výrobu

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 73 0843 PBS - Objekty spojů a poštovních provozů

Část 3 Stanovení požárního rizika podle §4 ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1 bod 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

Část 4 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí podle §5, §9 a §14

ČSN 73 0810 PBS - Společná ustanovení

ČSN 73 0821 ed. 2 PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí

Část 5 Třídy reakce na oheň podle §6

ČSN EN 13 501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Část 6 Klasifikační normy - požární odolnost střešních plášťů podle §7

ČSN EN 13 501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 13 501-3+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

ČSN EN 13 501-5 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

Část 7 Stanovení požadavků na komíny podle §8

ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN EN 15 287-1 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

ČSN EN 15 287-2+A1 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Část 8 Stanovení požadavků na tepelná zařízení podle §9 a přílohy č. 8 ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení
Část 9 Stanovení požadavků pro vzduchotechnická zařízení podle §9 ČSN 73 0872 PBS. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

Část 10 Stanovení požadavků z hlediska hořlavosti a zápalnosti podle §17, §18 a §19

ČSN EN 1101 Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (malý plamen)

ČSN EN 1021-2 Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky

ČSN 73 0831 PBS - Shromažďovací prostory

Část 11 Hodnocení stavebních hmot podle §19, §22 a §24

ČSN 73 0865 PBS. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech

ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

Část 12 Navrhování stabilních hasicích zařízení podle §21

ČSN EN 12845 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

Část 13 Stanovení požadavků na stavby s hořlavými kapalinami §22 a příloha č. 7

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

ČSN 73 0804 PBS - Výrobní objekty

ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení

Část 14 Stanovení technických podmínek pro změny staveb podle §26 a §31

ČSN 73 0834 PBS - Změny staveb

Část 15 Určení počtu hasicích přístrojů - příloha č. 4

ČSN EN 3-7+A1 Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

ČSN EN 3-10 Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7

ČSN EN 2 Třídy požárů

Část 16 Stanovení požadavků z hlediska nebezpečí požáru a výbuchu - §25

ČSN EN 1127-1 ed. 2 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

Část 17 Další požadavky na garáže

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

Příloha č. 2 Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN EN 60849 Nouzové zvukové systémy

Příloha č. 4 Určení počtu přenosných hasicích přístrojů, pro přenosné hasicí přístroje, schválené podle české technické normy

Příloha č. 5 Autonomní detekce a signalizace

ČSN EN 14604 Autonomní hlásiče kouře

ČSN EN 54-2 Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

ČSN EN 54-3 ed. 2 Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

ČSN EN 54-4 Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

ČSN EN 54-5 Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-7 Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace

ČSN EN 54-10 Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-11 Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče

ČSN EN 54-12 ed. 2 Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek

ČSN EN 54-16 Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

ČSN EN 54-17 Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory

ČSN EN 54-18 Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

ČSN EN 54-20 Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče

ČSN EN 54-21 Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

ČSN EN 54-23 Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení

ČSN EN 54-24 Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory

ČSN EN 54-25 Elektrická požární signalizace - Komponenty pro požární signalizaci využívající rádiové spoje

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky

ČSN EN 50131-10 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 10: Aplikace specifických požadavků na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT)

ČSN EN 50131-2-10 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty)

ČSN EN 50131-2-2 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory

ČSN EN 50131-2-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

ČSN EN 50131-2-4 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

ČSN EN 50131-2-5 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

ČSN EN 50131-2-6 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty)

ČSN EN 50131-2-7-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické)

ČSN EN 50131-2-7-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní)

ČSN EN 50131-2-7-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní)

ČSN EN 50131-2-8 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory

ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Ústředny

ČSN EN 50131-4 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení

ČSN EN 50131-5-3 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

ČSN EN 50131-6 ed. 3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje

ČSN EN 50131-8 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy

ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení

ČSN 06 1401 Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení.

ČSN EN 203-1 Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost

ČSN EN 26 Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

ČSN 07 0245 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN EN 13842 Ohřívače vzduchu na kapalná paliva s nucenou konvekcí - Lokální a přenosné ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů

ČSN EN 60335-2-35 ed. 3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

ČSN EN 60531 Elektrická akulační topidla pro vytápění místností - Metody měření funkce

Vyhláška č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

§1

ČSN 73 0802 + Z1 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Příloha č. 2

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

Nařízení vlády č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

§3 Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

§4 Výpočet dodané energie

ČSN EN 15316-1 Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

ČSN EN 15316-2 Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 2: Sdílení tepla v prostoru (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5

ČSN EN 15316-4-1 Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1

ČSN EN 15316-4-2 Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, Tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2

ČSN EN 15316-4-3 Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla, fotovoltaické a solární tepelné soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3

ČSN EN 15316-4-4 Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

ČSN EN 15316-4-5 Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

ČSN EN 15316-4-8 Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8

ČSN EN 15316-4-10 Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7

§4 Výpočet dodané energie

ČSN EN 15665 Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

ČSN EN 15316-3 Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy, Část 3: Systémy rozvodů (Soustavy teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie

ČSN EN 834 Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy - Indikátory napájené elektrickou energií

ČSN EN 835 Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy. Indikátory bez napájení elektrickou energií pracující na principu odparu kapaliny

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování

Příloha č. 1

ČSN ISO 1996-1 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení

ČSN ISO 1996-2 Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku prostředí

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

§2 Vymezení základních pojmů

ČSN EN 61672-1 ed. 2 Elektroakustika - Zvukoměry - Část 1: Technické požadavky

ČSN ISO 7196 Akustika - Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku

ČSN ISO 1999 Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku

ČSN EN ISO 5349-1 Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 1: Všeobecné požadavky

§20

V příslušných českých technických normách

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu

ČSN 75 7143 Jakost vod. Jakost vody pro závlahu

ČSN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely

ČSN EN 1729-1 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry

ČSN EN 747-1+A1 Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

Příloha č. 1 Technické požadavky na speciálně navrhovaná vybraná zařízení

ČSN EN 719 Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti, zrušeno 2007

Soubor norem ČSN EN 287-6 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina

ČSN EN 473 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT - Všeobecné zásady, zrušeno 2013

ČSN EN 45013 Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci pracovníků, zrušeno 2004

Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně - zrušeno a nahrazeno předpisem zákonem č. 263/2016 Sb. - Zákon atomový zákon

§3 Veličiny radiační ochrany

§4 Míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi, při jejímž překročení jsou látky nebo předměty radionuklidovými zářiči

§5 Zprošťovací úrovně

§29 Sledované pásmo

§30 Kontrolované pásmo

§43 Přejímací zkouška

ČSN 25 9105 Gamadefektoskopy. Obecné technické požadavky

ČSN IEC 1223-1 Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 1: Všeobecná hlediska

ČSN IEC 1223-2-1 Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-1: Zkoušky stálosti - Vyvolávací automaty

§58 Přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků

§69 Rozsah sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany

§70 Přejímací zkouška

§82 Osvědčení uzavřeného radionuklidového zářiče

§91 Uvolňování přírodních radionuklidů z pracovišť, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů

ČSN 75 7611 Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 307/2002 Sb.

Diagnostické referenční úrovně

Tabulka č. 2 Diagnostické referenční úrovně pro vyšetření výpočetní tomografií

ČSN EN 60601-2-44 ed. 3 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 307/2002 Sb.

Podklady k omezování ozáření z přírodních radionuklidů

Tabulka č. 6 Rozsah rozborů obsahu přírodních radionuklidů v dodávané vodě

ČSN 75 7611 Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa

ČSN 75 7612 Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta

Vyhláška č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

Vyhláška č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Obecně normové hodnoty

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

§5 Shromažďování odpadů

ČSN EN 840-6 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

ČSN EN 840-5 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody

ČSN EN 840-4 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 700 l s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

ČSN EN 840-3 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 l s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

ČSN EN 840-2 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 l s plochým víkem (plochými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

ČSN EN 840-1 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 l pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Příloha č. 1 Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení

TNO 83 8039 Skládkování odpadů. Provozní řád skládek

Příloha č. 16 Metody pro stanovení ukazatelů kvality odpadních olejů

ČSN 65 6234 Ropné oleje. Obsah chlóru spalováním v trubici

ČSN 65 6690 Odpadní oleje

Příloha č. 20 Hlášení o produkci a nakládání s odpady K listu č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok

ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

§5 Odběr vzorků pro účely hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

ČSN 01 5110 Vzorkování materiálů. Základní ustanovení

ČSN 01 5111 Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů

ČSN 01 5112 Vzorkování kapalin a pastovitých materiálů

§6 Postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních technologií

Příloha č. 3 Metody hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

ČSN EN ISO 6341 Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity

ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - část 2: Obnovovací metoda

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Bez odkazu na normové hodnoty a normy

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

ČSN EN ISO 228-1

Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ČSN ISO 7-1

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ČSN ISO 2768-1

Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

ČSN EN ISO 898-1

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč

ČSN EN ISO 898-2

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč

ČSN EN ISO 3506-1

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby

ČSN EN ISO 3506-2

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice

ČSN EN ISO 2320

Spojovací součásti - Samojistné šestihranné matice z oceli - Funkční požadavky

ČSN EN ISO 4759-1

Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B a C

ČSN ISO 888

Spojovací součásti - Šrouby a závrtné šrouby - Jmenovité délky a délky závitu

ČSN EN ISO 10644

Nedemontovatelné sestavy ocelových šroubů a plochých podložek - Hodnoty tvrdosti podložky 200 HV a 300 HV

ČSN 02 1080

Skrutky do dreva (vruty). Technicko dodacie predpisy

ČSN EN 24015

Spojovací součásti. Šrouby se šestihrannou hlavou s redukovanou hladkou částí dříku. Výrobní třída B (ISO 4015:1979)

ČSN EN ISO 4014

Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třídy A a B

ČSN EN ISO 8765

Šrouby se šestihrannou hlavou a metrickým závitem s jemnou roztečí - Výrobní třídy A a B

ČSN EN 1665

Šrouby se šestihrannou hlavou a přírubou - Těžká řada

ČSN EN 1662

Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou - Lehká řada

ČSN EN ISO 8676

Šrouby se šestihrannou hlavou s metrickým závitem s jemnou roztečí k hlavě - Výrobní třídy A a B

ČSN EN ISO 1207

Šrouby s nízkou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

ČSN EN ISO 7048

Šrouby s válcovou hlavou s křížovou drážkou

ČSN EN ISO 2009

Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

ČSN EN ISO 2702

Ocelové šrouby do plechu zakalené - Mechanické vlastnosti

ČSN EN ISO 1479

Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou

ČSN EN ISO 1481

Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s drážkou

ČSN ISO 10509

Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s přírubou

ČSN EN ISO 7053

Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s nákružkem

ČSN EN ISO 7049

Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou

ČSN EN ISO 1482

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s drážkou

ČSN EN ISO 7050

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou

ČSN EN ISO 1483

Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s drážkou

ČSN EN ISO 7051

Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s křížovou drážkou

ČSN EN ISO 4018

Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třída C

ČSN ISO 8678

Spojovací součásti - Šrouby s nízkou zaoblenou hlavou malou a nízkým čtyřhranem - Výrobní třída B

ČSN EN ISO 4032

Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třídy A a B

ČSN EN ISO 4035

Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) - Výrobní třídy A a B

ČSN EN ISO 4033

Šestihranné vysoké matice (typ 2) - Výrobní třídy A a B

ČSN EN ISO 8674

Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B

ČSN EN ISO 4036

Šestihranné nízké matice bez sražení (typ 0) - Výrobní třída B

ČSN EN ISO 8673

Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B

ČSN EN ISO 8675

Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B

ČSN EN 1664

Samojistné šestihranné matice s přírubou, celokovové

ČSN EN 1666

Samojistné šestihranné matice s přírubou, (s nekovovou vložkou), s jemným metrickým závitem

ČSN EN ISO 7719

Samojistné šestihranné matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8 a 10

ČSN EN ISO 7042

Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12

ČSN EN ISO 10513

Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 8, 10 a 12

ČSN EN ISO 7040

Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) - Pevnostní třídy 5, 8 a 10

ČSN EN ISO 10512

Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 6, 8 a 10

ČSN EN ISO 10511

Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou)

ČSN EN 28738

Spojovací součásti. Podložky pro čepy. Výrobní třída A (ISO 8738:1986)

ČSN EN 22340

Spojovací součásti. Čepy bez hlavy (ISO 2340:1986)

ČSN EN 22341

Spojovací součásti. Čepy s hlavou (ISO 2341:1986)

ČSN EN ISO 2338

Válcové kolíky z nekalené oceli a austenitické korozivzdorné oceli

ČSN EN ISO 8734

Válcové kolíky z kalené oceli nebo martenzitické korozivzdorné oceli

ČSN EN 22339

Spojovací součásti. Kuželové kolíky nezakalené (ISO 2339:1986)

ČSN EN 549

Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

ČSN EN 751-1

Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou - Část 1: Anaerobní těsnicí prostředky

ČSN EN ISO 12944-2

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

ČSN EN ISO 12944-4

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava

ČSN EN ISO 12944-5

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy

ČSN EN ISO 12944-6

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní zkušební metody

ČSN EN ISO 14713-1

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Všeobecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi

ČSN EN ISO 14713-2

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 2: Žárové zinkování ponorem

ČSN EN ISO 14713-3

Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 3: Sherardování

ČSN EN ISO 1456

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom

ČSN EN ISO 7599

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Všeobecné specifikace pro anodické oxidové povlaky na hliníku

ČSN EN ISO 2560

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

ČSN EN ISO 18275

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace

ČSN EN ISO 3580

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace

ČSN EN ISO 14341

Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

ČSN EN ISO 636

Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

ČSN EN ISO 21952

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace

ČSN EN 12536

Svařovací materiály - Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí - Klasifikace

ČSN EN ISO 17632

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu - Klasifikace

ČSN EN ISO 17633

Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace

ČSN EN ISO 18276

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu - Klasifikace

ČSN EN ISO 14174

Svařovací materiály - Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování - Klasifikace

ČSN EN 1045

Tvrdé pájení - Tavidla pro tvrdé pájení - Klasifikace a technické dodací podmínky

ČSN 06 1008

Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 06 1010

Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN EN 442-2

Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování

ČSN EN 215

Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty - Požadavky a zkušební metody

ČSN 06 1201

Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení

ČSN 06 1215

Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Zásobníkový ohřívač vody

ČSN 06 1218

Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví

ČSN 06 1310

Spotřebiče na kapalná paliva pro domácnost a turistiku. Všeobecné technické podmínky

ČSN 07 0240

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

ČSN 07 0245

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN EN 303-1

Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-2

Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

ČSN EN 303-4

Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-5

Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-6

Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s kombinovaným provozem pro vytápění a ohřev pitné (užitkové) vody s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

ČSN EN ISO 23553-1

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury

ČSN EN 13842

Ohřívače vzduchu na kapalná paliva s nucenou konvekcí - Lokální a přenosné ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů

ČSN 07 7401

Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

ČSN 12 0017

Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení. Všeobecná ustanovení

ČSN EN 1505

Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu - Rozměry

ČSN EN 1506

Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu - Rozměry

ČSN EN 13180

Větrání budov - Potrubí - Rozměry a mechanické požadavky na pružné potrubí

ČSN EN 12220

Větrání budov - Potrubí - Rozměry kruhových přírub pro všeobecné větrání

ČSN EN 1507

Větrání budov - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost

ČSN EN 13403

Větrání budov - Nekovová potrubí - Vzduchotechnická potrubí vyrobená z izolačních desek

ČSN EN 12236

Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost

ČSN 12 2002

Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky

ČSN 12 4000

Vzduchotechnika. Odlučovače a filtry. Společná ustanovení

ČSN 12 4015

Zařízení odlučovací. Pravidla přejímky a metody zkoušek

ČSN EN 1822-1

Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, ověřování vlastností, označování

ČSN 12 7001

Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů

ČSN EN 1886

Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti

ČSN 12 7010

Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení

ČSN 12 7040

Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení

ČSN 13 0010

Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN EN 1092-1+A1

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli

ČSN EN 1092-2

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny

ČSN EN 1092-3

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 3: Příruby ze slitin mědi

ČSN EN 1092-4

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 4: Příruby ze slitin hliníku

ČSN EN 12842

Tvarovky z tvárné litiny pro potrubní systémy z PVC-U nebo PE - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 545

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody

ČSN 13 2109

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rozmery hrdiel a koncov rúr liatych odstredivo

ČSN 13 2110

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rozmery hrdiel a koncov rúr a tvaroviek

ČSN 13 2111

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rúry priame

ČSN 13 2112

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rúry priame liate odstredivo

ČSN 13 2120

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Odbočky jednoduché

ČSN 13 2125

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Prechody

ČSN 13 2140

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Kolená

ČSN EN 10241

Ocelové potrubní tvarovky se závity

ČSN 133005-1

Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky

ČSN 13 3020

Průmyslové armatury. Materiál na hlavní součásti. Technické požadavky a podmínky použití

ČSN EN 1503-1

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 1: Oceli specifikované v evropských normách

ČSN EN 12570

Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu

ČSN EN 12982

Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem

ČSN 13 3060-1

Armatury průmyslové. Technické předpisy. Všeobecná ustanovení

ČSN 13 3060-2

Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur

ČSN 13 3060-3

Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, skladování, montáž a opravy

ČSN 13 3060-4

Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur

ČSN EN 1171

Průmyslové armatury - Litinová šoupátka

ČSN EN 593

Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky pro všeobecné použití

ČSN EN 16767

Průmyslové armatury - Zpětné armatury z oceli a z litiny

ČSN 13 4110

Armatury průmyslové. Kohouty kuželové PN 6, PN 10 a PN 16

ČSN EN 331 ed. 2

Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov

ČSN 13 4130

Kohouty kulové čepové PN 16

ČSN 13 4202

Průmyslové armatury. Zpětné a koncové klapky. Technické dodací předpisy

ČSN 13 4309-2

Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 2: Technické požadavky

ČSN 13 4309-3

Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 3: Výpočet výtoků

ČSN 13 4309-4

Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 4: Typové zkoušky

ČSN 13 4501-2

Průmyslové armatury. Regulační ventily. Technické předpisy. Prověřování

ČSN EN 60534-1

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky

ČSN EN 1488

Armatury budov - Expansní skupiny armatur - Zkoušky a požadavky

ČSN EN 1489

Armatury budov - Pojistné ventily - Zkoušky a požadavky

ČSN EN 1490

Armatury budov - Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury - Zkoušky a požadavky

ČSN EN 1491

Armatury budov - Expansní ventily - Zkoušky a požadavky

ČSN EN 1213

Armatury budov - Uzavírací ventily ze slitin mědi pro rozvody pitné vody v budovách - Zkoušky a požadavky

ČSN EN 13828

Armatury budov - Ručně ovládané kulové kohouty ze slitin mědi a z korozivzdorné oceli k rozvodu pitné vody v budovách - Požadavky a zkoušení

ČSN EN 817

Zdravotnětechnické armatury - Mechanické směšovací baterie (PN 10) - Všeobecné technické požadavky

ČSN EN 15092

Armatury pro vnitřní vodovody - Termostatické směšovací armatury pro ohřívače vody - Požadavky a zkoušení

ČSN EN 1567

Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu - Požadavky a zkoušky

ČSN EN 124-1

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody

ČSN EN 124-2

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny

ČSN EN 124-3

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitiny hliníku

ČSN EN 124-4

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu

ČSN EN 124-5

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů

ČSN EN 124-6

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

ČSN EN 1253-4

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky

ČSN 13 7100

Drobné armatúry. Drobné armatúry. Všeobecné technické predpisy

ČSN EN 200

Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Všeobecné technické specifikace

ČSN EN 816

Zdravotnětechnické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10

ČSN EN 1111

Zdravotnětechnické armatury - Termostatické míchací armatury (PN 10) - Všeobecné technické podmínky

ČSN EN 1287

Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké termostatické směšovače - Všeobecné technické požadavky

ČSN EN 1286

Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké mechanické směšovače - Všeobecné technické požadavky

ČSN EN 15091

Zdravotnětechnické armatury - Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury

ČSN EN 1074-1

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 1074-2

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury

ČSN EN 1074-3

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 3: Zpětné armatury

ČSN EN 1074-4

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily

ČSN EN 1074-5

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 5: Regulační armatury

ČSN EN 274-1

Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 1: Požadavky

ČSN EN 12541

Zdravotnětechnické armatury - Tlakové splachovače záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem PN 10

ČSN EN 14124

Zdravotnětechnické armatury - Plnicí armatury pro nádržkové splachovače se zabudovaným přepadem

ČSN EN 1254-1

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 1: Tvarovky s konci pro tvrdé nebo měkké připájení k měděným trubkám

ČSN EN 1254-2

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek sevřením

ČSN EN 1254-3

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 3: Tvarovky s konci pro spoje trubek z plastů sevřením

ČSN EN 1254-4

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 4: Tvarovky kombinující jiné konce pro spojení s konci pro spoje připájením nebo sevřením

ČSN EN 1254-5

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé připájení k měděným trubkám

ČSN EN 1254-6

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 6: Tvarovky s násuvnými konci

ČSN EN 1254-8

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 8: Tvarovky s lisovacími konci pro spoje s plastovým a vícevrstvým potrubím

ČSN EN 12263

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky

ČSN ISO 5149

Mechanická chladicí zařízení používaná pro chlazení a ohřev - Požadavky bezpečnosti

ČSN EN 14511-4

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Provozní požadavky, značení a instrukce

ČSN EN 1736

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pružné potrubní prvky, tlumiče vibrací, dilatační spoje a nekovové trubky - Požadavky, konstrukce a montáž

ČSN 14 8102

Tepelné izolace chladíren a mrazíren

ČSN 16 6011

Stavební kování. Základní ustanoven

ČSN 16 6014

Stavební kování. Dveřní a okenní uzávěry. Technické předpisy

ČSN EN ISO 4064-1

Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky

ČSN 330360 ed. 2

Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

ČSN 332000-1 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 332000-4-41 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 332130 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 60204-1 ed. 2

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 332410 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech

ČSN 332420 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely

ČSN 34 2710

Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

ČSN EN 60332-3-10

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení

ČSN IEC 60331-11

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C

ČSN 34 7411

Elektrické kabely pro jmenovité napětí 450/750 V s PVC termoplastickou izolací a pláštěm pro pevné uložení

ČSN EN 60309-1 ed. 3

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN IEC 60884-1

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 35 4516

Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V

ČSN EN 60335-1

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-1

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-2-14

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN 60730-2-6 ed. 2

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 253 + A2

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

ČSN EN 488

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

ČSN EN 12186

Zařízení pro zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky

ČSN EN 12279

Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky

ČSN EN 12845

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

ČSN EN 13565-1+A1

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

ČSN EN 13565-2

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

ČSN ISO 6183

Hasicí zařízení - Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech - Návrh a instalace

ČSN EN 15004-1

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Návrh, instalace a údržba

ČSN P CEN/TS 14972

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Navrhování a instalace

ČSN P CEN/TS 14816

Stabilní hasicí zařízení - Vodní sprejová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

ČSN P CEN/TR 15276-1

Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

ČSN P CEN/TR 15276-2

Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a údržba

ČSN EN 10143

Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

ČSN 42 0107

Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 15 a 19. Technické dodací předpisy

ČSN EN 10346

Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

ČSN 42 0111

Plechy v tabuliach pocínované a pocínované lakované. Technické dodávacie predpisy

ČSN 42 0117

Tenké plechy z konštrukčných ocelí tr. 10 a 11 valcované za studena. Technické dodacie předpisy

ČSN 42 0118

Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

ČSN 42 0121

Tenkostěnné profily ocelové. Technické dodací předpisy

ČSN EN 10209

Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování - Technické dodací podmínky

ČSN 42 0127

Plechy oceľové tenké ťažných akostí valcované za studena. Technické dodávacie predpisy

ČSN 42 0135

Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Technické dodací předpisy

ČSN 42 0138

Tyče a široká ocel válcované za tepla z ocelí tříd 10 a 11. Technické dodací předpisy

ČSN 42 0139

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká

ČSN 42 0142

Trubky ocelové svařované přesné a závitové. Technické dodací předpisy

ČSN 42 0145

Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

ČSN 42 0152

Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélně svařované hladké do vnějšího průměru 152 mm. Technické dodací předpisy

ČSN 42 0220

Hutnictví železa. Tyče a široká ocel z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

ČSN 42 0250

Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací předpisy

ČSN 42 0251

Trubky ocelové bezešvé se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot. Technické dodací předpisy

ČSN EN 10297-1

Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí

ČSN 42 0260

Trubky bezešvé přesné z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za studena. Technické dodací předpisy

ČSN EN 10130

Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky

ČSN EN 1563

Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem

ČSN EN 1561

Slévárenství - Litiny s lupínkovým grafitem

ČSN EN 1562

Slévárenství - Temperované litiny

ČSN EN 10248-1

Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky

ČSN EN ISO 16120-1

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 16120-3

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 3: Specifikované požadavky pro dráty z nízkouhlíkaté neuklidněné a částečně uklidněné oceli

ČSN EN ISO 16120-4

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 4: Specifikované požadavky pro dráty speciálního použití

ČSN EN 12449

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití

ČSN EN 1396

Hliník a slitiny hliníku - Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití - Specifikace

ČSN EN 754-1

Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 1: Technické dodací předpisy

ČSN EN 1172

Měď a slitiny mědi - Plechy a pásy pro stavebnictví

ČSN EN 988

Zinek a slitiny zinku - Specifikace pro válcované ploché výrobky pro stavebnictví

ČSN 42 6448

Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu

ČSN EN 485-4

Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 4: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za studena

ČSN 49 0600-1

Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana

ČSN EN 599-1+A1

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 1: Specifikace podle tříd použití

ČSN 49 0681-1

Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda zisťovania korozívneho účinku na kovy pri ponorení do roztoku

ČSN 490681-2

Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda zisťovania korozívneho účinku ochráneného dreva na kovy

ČSN EN 13145+A1

Železniční aplikace - Kolej - Dřevěné příčné a výhybkové pražce

ČSN 49 2120

Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování

ČSN EN 13226

Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou

ČSN EN 13488

Dřevěné podlahoviny - Mozaikové parkety

ČSN EN 13227

Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva

ČSN EN 13228

Dřevěné podlahoviny - Prvky krycích podlah včetně parketových bloků, s obvodovým spojem, z rostlého dřeva

ČSN EN 13489

Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce

ČSN EN 13629

Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva

ČSN EN 622-4

Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky

ČSN 63 5200

Hadice bez koncovek. Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení

ČSN EN ISO 1307

Pryžové a plastové hadice - Rozměry hadic, minimální a maximální vnitřní průměry a mezní úchylky délek úřezků hadic

ČSN EN 1852-1

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

ČSN EN 1401-1

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

ČSN EN 1565-1

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

ČSN EN 1566-1

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

ČSN EN 1329-1

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

ČSN EN 1451-1

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

ČSN EN ISO 1452-1

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Všeobecně

ČSN EN ISO 1452-2

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Trubky

ČSN EN ISO 1452-3

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky

ČSN EN ISO 1452-4

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 4: Ventily

ČSN EN ISO 1452-5

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému

ČSN EN 1519-1

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

ČSN EN 1455-1

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrylbutadienstyren(ABS) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

ČSN EN ISO 11295

Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu

ČSN EN ISO 15493

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady

ČSN EN 12201-1

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 12201-2+A1

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

ČSN EN 12201-3+A1

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

ČSN EN 12201-4

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily

ČSN EN 12201-5

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému

ČSN EN ISO 15875-1

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně

ČSN EN ISO 15875-2

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky

ČSN EN ISO 15875-3

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky

ČSN EN ISO 15875-5

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 5: Vhodnost použití systému

ČSN EN ISO 15877-1

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně

ČSN EN ISO 15877-2

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky

ČSN EN ISO 15877-3

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky

ČSN EN ISO 15877-5

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému

ČSN EN ISO 15874-1

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Obecně

ČSN EN ISO 15874-2

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky

ČSN EN ISO 15874-3

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky

ČSN EN ISO 15874-5

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému

ČSN EN ISO 11296-7

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami

ČSN EN ISO 11296-3

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

ČSN EN ISO 11296-4

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

ČSN EN ISO 11298-1

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 1: Všeobecně

ČSN EN ISO 11298-3

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

ČSN EN ISO 21003-1

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 1: Všeobecně

ČSN EN ISO 21003-2

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky

ČSN EN ISO 21003-3

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 3: Tvarovky

ČSN EN ISO 21003-5

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 5: Vhodnost použití systému

ČSN EN 13598-1

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky včetně inspekčních komor

ČSN EN 14758-1

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

ČSN EN 12666-1+A1

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

ČSN EN 1796

Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)

ČSN EN 14364

Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje

ČSN EN ISO 10931

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro součásti a systém

ČSN EN 13476-1

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení

ČSN EN 13476-2

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

ČSN EN 13476-3+A1

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

ČSN 650201

Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN EN 14259

Lepidla na podlahové krytiny - Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky

ČSN EN 14293

Lepidla - Lepidla pro lepení parket na podkladovou vrstvu - Zkušební metody a minimální požadavky

ČSN EN 927-1

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 1: Klasifikace a volba

ČSN EN 927-2

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Specifikace funkčních vlastností

ČSN 69 0010-1-1

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie

ČSN 69 0010-5-2

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob

ČSN 69 0010-5-3

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení

ČSN 690010-7-1

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška

ČSN 69 2501

Pojistné membrány. Membrány pro tlakové nádoby

ČSN EN 305

Výměníky tepla - Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla

ČSN EN 1216

Výměníky tepla - Výměníky se spirálově vinutými trubkami pro chlazení a ohřev vzduchu s nuceným oběhem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

ČSN EN 1117

Výměníky tepla - Kapalinou chlazené kondenzáty chladiva - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

ČSN EN 1118

Výměníky tepla - Chladiče kapalin s chladivy - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

ČSN EN 328

Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti

ČSN EN 1148

Výměníky tepla - Teplovodní výměníky pro dálkové vytápění - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

ČSN EN 1048

Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladiče kapalin "suché chladiče" - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

ČSN EN 12573-1

Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 1: Všeobecné zásady

ČSN EN 976-1

Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou

ČSN 70 1304

Sklo ploché válcované opakní

ČSN EN 1051-1

Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 1. Definice a popis

ČSN EN 12585

Skleněné aparatury, potrubí a tvarovky - Potrubí a tvarovky DN 15 až 1000 - Slučitelnost a vyměnitelnost

ČSN 72 1800

Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky

ČSN 72 1810

Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení

ČSN 72 1860

Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení

ČSN EN ISO 11600

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely

ČSN 72 2452

Zkouška mrazuvzdornosti malty

ČSN EN 13888

Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování

ČSN 72 2600

Cihlářské výrobky. Společná ustanovení

ČSN 72 2607

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov

ČSN 72 2608

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu výkvetov

ČSN 72 2640

Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky

ČSN 72 2642

Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - Hurdisky

ČSN EN 512

Vláknocementové výrobky - Tlakové trouby a spoje

ČSN 72 3000

Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení

ČSN EN 13369

Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

ČSN EN 639

Společné požadavky na betonové trouby, včetně spojů a tvarovek

ČSN EN 640

Železobetonové tlakové trouby a tlakové trouby s rozptýlenou výztuží (bez plechové válcové vložky), včetně spojů a tvarovek

ČSN EN 641

Železobetonové tlakové trouby s plechovou válcovou vložkou, včetně spojů a tvarovek

ČSN EN 1169

Prefabrikované betonové výrobky - Všeobecná pravidla pro výrobní kontrolu sklovláknobetonu

ČSN 72 4710

Keramické kachle - Požadavky, zkušební metody a označování

ČSN 72 4801

Výrobky zdravotnické keramiky. Názvy a definice

ČSN 72 4841

Výrobky zdravotnické keramiky. Zkušební metody

ČSN EN 31+A1

Umyvadla - Připojovací rozměry

ČSN EN 33

Záchodové mísy a soupravy - Připojovací rozměry

ČSN EN 35

Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody - Připojovací rozměry

ČSN EN 80

Pisoárové mísy nástěnné - Připojovací rozměry

ČSN 72 5250

Chemicky odolná stavební kamenina - Požadavky a zkušební metody

ČSN ISO 10080

Žárovzdorné výrobky. Klasifikace hutních výrobků odolných proti působení kyselin

ČSN EN 1094-2

Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků

ČSN 73 0212-1

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-5

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

ČSN EN 12975-1 + A1

Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 717-1

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

ČSN 73 0532

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

ČSN 73 0540-2

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3

Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0802

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0810

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0833

Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN EN 13501-1 + A1

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-3 + A1

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

ČSN 73 0872

Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0895

Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek

ČSN EN 15804 + A1

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

ČSN EN 1537

Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy

ČSN 73 1200

Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

ČSN 73 1601

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN EN 1075

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

ČSN EN 1381

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje

ČSN 73 1901

Navrhování střech - Základní ustanovení

ČSN 73 2011

Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí

ČSN 73 2030

Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení

ČSN EN 26891

Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření

ČSN EN 206 + A1

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P 732404

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace

ČSN EN 447

Injektážní malta pro předpínací kabely - Základní požadavky

ČSN EN 14487-1

Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda

ČSN P 73 2450

Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 2577

Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu

ČSN 73 2578

Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

ČSN 73 2579

Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

ČSN 73 2581

Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám

ČSN EN 336

Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

ČSN 73 2824-1

Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo

ČSN 73 3251

Navrhování konstrukcí z kamene

ČSN 73 4130

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 73 4201

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 6114

Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6121

Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6123-1

Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6127-3

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 3: Asfaltocementový beton

ČSN 73 6131

Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců

ČSN 73 6133

Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN EN 13108-8 ed. 2

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál

ČSN EN 13877-1

Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály

ČSN EN 12970

Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14227-4

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy

ČSN 73 6177

Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

ČSN 73 6242

Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

ČSN EN 1793-1

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole

ČSN P 74 2871

Systémy dodatečného předpínání - Všeobecné požadavky a zkoušení

ČSN 74 4505

Podlahy - Společná ustanovení

ČSN EN 13213

Dutinové podlahy

ČSN EN 12825

Zdvojené podlahy

ČSN EN 12208

Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace

ČSN EN 12400

Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace

ČSN 74 6101

Dřevěná okna - Základní ustanovení

ČSN 74 6210

Kovová okna. Základní ustanovení

ČSN 74 6401

Dřevěné dveře. Základní ustanovení

ČSN 74 6501

Ocelové zárubně. Společná ustanovení

ČSN 74 6550

Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení

ČSN EN 13115

Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly

ČSN EN 13049

Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace

ČSN 74 6930

Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení

ČSN EN 1192

Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků

ČSN EN 12604

Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky

ČSN EN 12424

Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace

ČSN EN 12425

Vrata - Odolnost proti průniku vody - Klasifikace

ČSN EN 12426

Vrata - Průvzdušnost - Klasifikace

ČSN EN 12428

Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet

ČSN EN 12453

Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 16034

Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

ČSN EN 12154

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Funkční požadavky a klasifikace

ČSN EN 13116

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Funkční požadavky

ČSN EN 12152

Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace

ČSN EN 501

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny ze zinkového plechu

ČSN EN 607

Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky a zkoušení

ČSN EN 612

Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby

ČSN EN 502

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu

ČSN EN 504

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z měděného plechu

ČSN EN 505

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu

ČSN EN 507

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu

ČSN EN 506

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu

ČSN EN 508-1

Střešní krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel

ČSN EN 508-2

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 2: Hliník

ČSN EN 508-3

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 3: Korozivzdorná ocel

ČSN 75 2020

Asfaltové vrstvy hydrotechnických staveb

ČSN EN 1717

Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN EN 13443-2 + A1

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 2: Velikost částic 1 µm do 80 µm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

ČSN EN ISO 10535

Zvedáky pro přepravu osob se zdravotním postižením - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 232

Koupací vany - Připojovací rozměry

ČSN EN 251

Sprchové vaničky - Připojovací rozměry

ČSN EN ISO 10581

Pružné podlahové krytiny - Homogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace

ČSN EN 655

Pružné podlahové krytiny - Dlaždice z aglomerované korkové směsi s polyvinylchloridovou nášlapnou vrstvou - Specifikace

ČSN EN 688

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro korková linolea

Nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).

§84 Vybrané požadavky uvedené v §19 odst. 1, §40 odst. 1, §41 odst. 1, §45 odst. 2, 3, 4 a 8, §46 odst. 1 a 3, §47 odst. 6, §52 odst. 3, §59 odst. 1 a 2, §66 odst. 4 a §74 odst. 4 se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s určenou normou nebo její částí oznámenou ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která obsahuje podrobnější technické požadavky. Podrobnější technické požadavky jsou obsaženy v normách týkajících se:

a) prostorového uspořádání sítí technického vybavení (minimální vodorovné vzdálenosti při souběhu sítí, minimální svislé vzdálenosti při křížení sítí a minimální krytí sítí),

b) mechanické odolnosti a stability (navrhování konstrukcí, zatížení konstrukcí),

c) zakládání staveb (navrhování konstrukcí, zatížení konstrukcí),

d) proslunění,

e) denního osvětlení (úroveň denního osvětlení, činitel denní osvětlenosti roviny zasklení okna),

f) umělého osvětlení,

g) plynotěsnosti volně stojících komínů,

h) kročejové a vzduchové neprůzvučnosti stěn, příček a stropů,

i) protiskluznosti podlah,

j) protiskluznosti schodišť, podest a ramp,

k) tepelné ochrany budov,

l) skladování tuhých průmyslových hnojiv;

tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením, pokud se prokáže, že navržené řešení garantuje nejméně základní požadavky na stavby uvedené v §39. Nebude-li v příslušném řízení prokázáno něco jiného, má se za to, že základní požadavky na stavby uvedené v §39 jsou splněné v případě výrobků vyrobených a/nebo uvedených na trh v některém členském státě Evropské unie nebo v Turecku, nebo které mají původ v některém ze států Evropského sdružení volného obchodu, které jsou současně smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, pokud tyto výrobky odpovídají technickým předpisům, normám a pravidlům správné praxe závazným pro výrobu anebo uvedení na trh, popřípadě pro používání tohoto výrobku v některém z těchto států.

Seznam určených norem k Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy PSP)

ČSN EN 12464-1

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 46 5750

Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv

ČSN EN 1990

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-2

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-3

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-6

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-1-7

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

ČSN EN 1991-3

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

ČSN EN 1991-4

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1998-1

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-2

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

ČSN EN 1998-3

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

ČSN EN 1998-4

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže, a potrubí

ČSN EN 1998-5

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

ČSN EN 1998-6

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny

ČSN ISO 13822

Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN 73 0039

Navrhování objektů na poddolovaném území

ČSN 73 0040

Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva

ČSN 73 0532

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

ČSN 73 0540-1

Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3

Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4

Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0580-1

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2

Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN EN 1997-1

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN EN 1996-1-1+A1

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-2

Eurokód 6 - Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-2

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1996-3

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN EN 1992-1-1

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-3

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1993-1-1

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-10

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

ČSN EN 1993-1-11

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

ČSN EN 1993-1-12

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700

ČSN EN 1993-1-2

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1993-1-3

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily

ČSN EN 1993-1-4

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli

ČSN EN 1993-1-5

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

ČSN EN 1993-1-6

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí

ČSN EN 1993-1-7

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené

ČSN EN 1993-1-8

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

ČSN EN 1993-1-9

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

ČSN EN 1993-3-1

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry

ČSN EN 1993-3-2

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Stožáry a komíny - Komíny

ČSN EN 1993-4-1

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky

ČSN EN 1993-4-2

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže

ČSN EN 1993-4-3

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí

ČSN EN 1993-5

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny

ČSN EN 1993-6

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy

ČSN EN 1994-1-1

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1994-1-2

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1999-1-1

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce

ČSN EN 1999-1-2

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1999-1-3

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu

ČSN EN 1999-1-4

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily

ČSN EN 1999-1-5

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce

ČSN EN 1995-1-1

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-2

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN 73 4130

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN EN 1443

Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN EN 13084-1

Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 1991-2

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 1993-2

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty

ČSN EN 1992-2

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

ČSN EN 1994-2

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty

ČSN EN 1995-2

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty

ČSN 74 4505

Podlahy - Společná ustanovení

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh ve vztahu k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Přehled harmonizovaných evropských norem pro stavební výrobky s označením CE

ČSN EN 50575

Silové, řídící a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

ČSN EN 16069+A1

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace

ČSN EN 16034

 Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

ČSN EN 15824

 Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy

ČSN EN 15821

Saunová kamna na pevná paliva (dřevěná polena) se spalováním periodických dávek - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 15814+A2

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky

ČSN EN 15743+A1

Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody

ČSN EN 15732

 Lehké výplňové a tepelněizolační výrobky pro použití v inženýrských stavbách - Výrobky z lehkého kameniva z expandovaného jílu (LWA)

ČSN EN 15683-2

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 15682-2

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/ Výrobková norma

ČSN EN 15651-4 ed. 2

 Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce

ČSN EN 15651-3 ed. 2

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje

ČSN EN 15651-2 ed. 2

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání

ČSN EN 15651-1 ed. 2

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky

ČSN EN 15650

Větrání budov - Požární klapky

ČSN EN 15600-1

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelněizolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

ČSN EN 15599-1

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelněizolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

ČSN EN 15501 ed. 2

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace

ČSN EN 15498

Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice ze štěpkobetonu - Vlastnosti výrobku

ČSN EN 15497

Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem - Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky

ČSN EN 15435

Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku

ČSN EN 15382 ed. 2

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře

ČSN EN 15381

Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty

ČSN EN 15368+A1

Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody

ČSN EN 15322

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

ČSN EN 15286

Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)

ČSN EN 15285

Umělý kámen - Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití)

ČSN EN 15275

Konstrukční lepidla - Charakterizace neaerobních lepidel pro koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách

ČSN EN 15274

Konstrukční lepidla pro všeobecné použití - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 15258

Betonové prefabrikáty - Prvky opěrky stěn

ČSN EN 15250

Akumulační kamna na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 15167-1

Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

ČSN EN 15129

Antiseizmické konstrukční úpravy

ČSN EN 15102+A1

Dekorační tapety - Forma rolí a desek

ČSN EN 15088

Hliník a slitiny hliníku - Stavební výrobky pro stavby - Technické dodací předpisy

ČSN EN 15069

Bezpečnostní armatury na plyn připojované na sestavy kovových hadic pro domácí spotřebiče na plynná paliva

ČSN EN 15050+A1

Betonové prefabrikáty - Mostní prvky

ČSN EN 15048-1

Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 15037-5

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění

ČSN EN 15037-4+A1

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Stropní vložky z pěnového polystyrénu

ČSN EN 15037-3+A1

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky

ČSN EN 15037-2+A1

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky

ČSN EN 15037-1

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy

ČSN EN 14992+A1

Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky

ČSN EN 14991

Betonové základové prvky

ČSN EN 14989-2

Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče

ČSN EN 14989-1

Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro uzavřené spotřebiče

ČSN EN 14967

Hydroizolační asfaltové pásy do stěn

ČSN EN 14964

Pevné podklady pro skládané střešní krytiny

ČSN EN 14963

Pásové střešní světlíky

ČSN EN 14934

Průmyslově vyráběné tepelněizolační výrobky z extrudovaného polystyrenu

ČSN EN 14933

Průmyslově vyráběné tepelněizolační výrobky z pěnového polystyrenu

ČSN EN 14915

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, posuzování shody a označení

ČSN EN 14909 ed.2

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky

ČSN EN 14904

 Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelová použití - Specifikace

ČSN EN 14891 ed. 2

Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování

ČSN EN 14889-2

Vlákna do betonu - Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace a shoda

ČSN EN 14889-1

Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda

ČSN EN 14846

Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14844+A2

Betonové prefabrikáty -Prostorové prvky pro inženýrské sítě

ČSN EN 14843

Betonové prefabrikáty - Schodiště

ČSN EN 14814 ed. 2

Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace

ČSN EN 14800

Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva

ČSN EN 14785

Spotřebiče spalující dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14783

Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

ČSN EN 14782

Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

ČSN EN 14716

Napínané podhledy - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14695

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Definice a charakteristiky

ČSN EN 14688 ed. 2

Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14680 ed. 2

Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - Specifikace

ČSN EN 14647

Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody

ČSN EN 14604

Hlásiče kouře

ČSN EN 14592+A1

Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky

ČSN EN 14566+A1

Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14545

Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky

ČSN EN 14528 ed. 2

Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14527

Vany pro sprchové kouty pro domácí použití

ČSN EN 14516

Koupací vany pro domácí použití

ČSN EN 14496 ed. 2

Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14471+A1

Komín - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14449

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 14428

Sprchové zástěny - Funkční požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 14411 ed. 3

Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody a označování

ČSN EN 14399-1

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Obecné požadavky

Vysokopevnostní konstrukční šroubové spoje pro předpínání

ČSN EN 14396

Žebříky zabudované v šachtách

ČSN EN 14388 ed. 2

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace

ČSN EN 14384

Nadzemní požární hydranty

ČSN EN 14353+A1

Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14351-1+A1

Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

ČSN EN 14342

Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení

ČSN EN 14339

Podzemní požární hydranty

ČSN EN 14321-2

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 14320-1

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním

ČSN EN 14319-1

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité pěny před zabudováním

ČSN EN 14318-1

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pros systémy lité tvrdé pěny před zabudováním

ČSN EN 14317-1

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

ČSN EN 14316-1

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

ČSN EN 14315-1

Tepelně izolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním

ČSN EN 14314

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné tepelněizolační výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

ČSN EN 14313

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace

ČSN EN 14309

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

ČSN EN 14308

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace

ČSN EN 14307

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

ČSN EN 14306

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace

ČSN EN 14305

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace

ČSN EN 14304

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní vlny (FEF) - Specifikace

ČSN EN 14303

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

ČSN EN 14296 ed. 2

Sanitární potřeby - Společná umývací koryta

ČSN EN 14246

Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14229

Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení

ČSN EN 14216 ed. 2

Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem

ČSN EN 14209 ed. 2

Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14195

Kovové konstrukční prvky pro systémy ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14190 ed. 2

Upravené výrobky ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14188-3

Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár

ČSN EN 14188-2

Zálivky a vložky do spár - Část 2. Specifikace pro zálivky za studena

ČSN EN 14188-1

Zálivky a vložky do spár - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka

ČSN EN 14179-2

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 14178-2

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 14064-1

Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním

ČSN EN 14063-1

Tepelně izolační materiály a výrobky pro izolace budov - Lehčené tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu (LWA) - Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním

ČSN EN 14055+A1

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

ČSN EN 14041

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti

ČSN EN 14037-1

Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C - Část 1: Technické specifikace a požadavky

ČSN EN 14023

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty

ČSN EN 14016-1

Látky pro horečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky

ČSN EN 13984

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky

ČSN EN 13978-1

Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu

ČSN EN 13970

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky

ČSN EN 13969

Hydroizolační asfaltové pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě

ČSN EN 13967 ed. 2

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie proti zemní vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

ČSN EN 13964 ed. 2

Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 13963 ed. 2

Spárovací materiály pro sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13956

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky

ČSN EN 13924-1

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální silniční asfalty - Část 1: Tvrdé silniční asfalty

ČSN EN 13915 ed. 2

Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartonovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13877-3

Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro kluzné trny

ČSN EN 13859-2

Hydroizolační pásy a fólie - Definice charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny - Část 2: Pásy a fólie pro stěny

ČSN EN 13859-1

Hydroizolační pásy a fólie - Definice charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny - Část 1: Pásy a fólie pro skládané střešní krytiny

ČSN EN 13830 ed. 2

Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

ČSN EN 13815

Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13813

Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky

ČSN EN 13808

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí

ČSN EN 13748-2

Teracové dlaždice - Část 2: Teracové dlaždice pro venkovní použití

ČSN EN 13748-1

Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití

ČSN EN 13747+A2

Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy

ČSN EN 13707

Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky

ČSN EN 13693+A1

Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky

ČSN EN 13659

Okenice a vnější žaluzie - Funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 13658-2

Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Vnější omítání

ČSN EN 13658-1

Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání

ČSN EN 13616-1

Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 1: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění s uzavíracím zařízením

ČSN EN 13616-2

Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 2: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění bez uzavíracího zařízení

ČSN EN 13564-1

Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky

ČSN EN 13561

Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 13502

Komíny - Pálené/keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13493 ed. 2

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při výstavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů

ČSN EN 13492 ed. 2

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek a druhotných nádrží

ČSN EN 13491 ed. 2

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí

ČSN EN 13479

Svařovací materiály - Všeobecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů

ČSN EN 13454-1

Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky

ČSN EN 13450

Kamenivo pro kolejové lože

ČSN EN 13407 ed. 2

Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13383-1

Kámen pro vodní stavby - Část: 1

ČSN EN 13362 ed. 2

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

ČSN EN 13361 ed. 2

Geosyntetické izolace + Vlastnosti požadované při použití při stavbě nádrží a hrází

ČSN EN 13341+A1

Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13310 ed. 2

Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13282-1

Hydraulická silniční pojiva - Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody

ČSN EN 13279-1

Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky

ČSN EN 13265

Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržovaní kapalných odpadů

ČSN EN 13263-1+A1

Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody

ČSN EN 13257

Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů

ČSN EN 13256

Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

ČSN EN 13255

Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

ČSN EN 13254

Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

ČSN EN 13253

Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)

ČSN EN 13252

Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13251

Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích

ČSN EN 13250

Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic

ČSN EN 13249

Geotextílie a výrobky podobné geotextíliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek)

ČSN EN 13245-2

 Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů

ČSN EN 13242+A1

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

ČSN EN 13241-1+A1

Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti

ČSN EN 13240

Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13229

Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13225

Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky

ČSN EN 13224

Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky

ČSN EN 13171+A1

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace

ČSN EN 13170+A1

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace

ČSN EN 13169+A1

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EFB) - Specifikace

ČSN EN 13168+A1

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace

ČSN EN 13167+A1

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné tepelněizolační výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace

ČSN EN 13166+A2

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

ČSN EN 13165+A2

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace

ČSN EN 13164+A1

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

ČSN EN 13163+A1

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné tepelněizolační výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

ČSN EN 13162+A1

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

ČSN EN 13139

Kamenivo pro malty

ČSN EN 13108-7 ed. 2

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část7: Asfaltový koberec drenážní

ČSN EN 13108-6

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt

ČSN EN 13108-5 ed. 2

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový

ČSN EN 13108-4

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRS)

ČSN EN 13108-3 ed. 2

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs

ČSN EN 13108-2 ed. 2

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)

ČSN EN 13108-1 ed. 1

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton

ČSN EN 13101

Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody

ČSN EN 13084-7

Válcové ocelové díly pro volně stojící komíny

ČSN EN 13084-5

Zděné vložky volně stojících komínů

ČSN EN 13069

Komíny - Pálené/keramické pláště pro systémové komíny - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13063-3

Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy

ČSN EN 13063-2+A1

Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu

ČSN EN 13063-1+A1

Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí

ČSN EN 13055

Pórovité kamenivo

ČSN EN 13043

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

ČSN EN 13024-2

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 12966

Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky

ČSN EN 12951

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - trvale připevněné střešní žebříky - Specifikace výrobku a zkušební metody

ČSN EN 12899-3

Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky

ČSN EN 12899-2

Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky

ČSN EN 12899-1

Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

ČSN EN 12878

Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo vápna - Specifikace a zkušební postupy

ČSN EN 12860

Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12859

Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12843

Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy

ČSN EN 12839 ed. 2

Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty

ČSN EN 12815

Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12809

Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12794+A1

Betonové prefabrikáty - Základové piloty

ČSN EN 12764

Sanitární zařízení - Požadavky na vířivé koupací vany

ČSN EN 12737+A1

Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek

ČSN EN 12676-1

Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky

ČSN EN 12620+A1

Kamenivo do betonu

ČSN EN 12602+A1

Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu

ČSN EN 12591

Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty

ČSN EN 12566-7 ed. 2

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění

ČSN EN 12566-6 ed. 2

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny odpadních vod pro dočištění odpadních vod ze septiků

ČSN EN 12566-4

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě

ČSN EN 12566-3

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

ČSN EN 12566-1 ed. 2

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

ČSN EN 12467+A1

Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

ČSN EN 12446 ed. 2

Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu

ČSN EN 12380

Přivzdušňovací ventily pro vnitřní klimatizaci - Požadavky, zkušební metody a hodnocení shody

ČSN EN 12368 ed. 2

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla

ČSN EN 12352

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla

ČSN EN 12337-2

Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 12326-1 ed. 2

Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici

ČSN EN 12285-2

Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 2: Horizontální válcové nádrže jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu

ČSN EN 12273

Kalové vrstvy - Specifikace

ČSN EN 12271

Nátěry - Specifikace

ČSN EN 12259-5

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 5: Spínače průtoku vody

ČSN EN 12259-4

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 4: Poplachové zvony

ČSN EN 12259-3

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice

ČSN EN 12259-2

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice

ČSN EN 12259-1+A1

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery

ČSN EN 12209

Stavební kování - Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12150-2

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 12101-10

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií

ČSN EN 12101-8

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 12101-7

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 12101-6

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Sestavy pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy

ČSN EN 12101-3 ed. 2

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

ČSN EN 12101-2

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

ČSN EN 12101-1

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

ČSN EN 12094-13

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily

ČSN EN 12094-12

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení

ČSN EN 12094-11

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení

ČSN EN 12094-10

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače

ČSN EN 12094-9

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru

ČSN EN 12094-8

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro propojovací součásti

ČSN EN 12094-7

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2

ČSN EN 12094-6

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení

ČSN EN 12094-5

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče

ČSN EN 12094-4

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče

ČSN EN 12094-3

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení

ČSN EN 12094-2

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení

ČSN EN 12094-1

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízení

ČSN EN 12058 ed. 2

Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky

ČSN EN 12057 ed. 2

Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky

ČSN EN 12050-4 ed. 2

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 4: Zpětné armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

ČSN EN 12050-3 ed. 2

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 3: Čerpací stanice   s omezeným použitím

ČSN EN 12050-2 ed. 2

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií

ČSN EN 12050-1 ed. 1

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi

ČSN EN 12004+A1

Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování

ČSN EN 10343

Oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictví - Technické dodací podmínky

ČSN EN 10340

Ocelové odlitky pro stavebnictví

ČSN EN 10312

Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné - Technické dodací předpisy

ČSN EN 10311

Spoje pro ocelové trubky a tvarovky pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody

ČSN EN 10255+A1

Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů - Technické dodací podmínky

ČSN EN 10224

Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné - Technické dodací předpisy

ČSN EN 10219-1

Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky

ČSN EN 10210-1

Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky

ČSN EN 10088-5

Korozivzdorné oceli - Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, dráty, profily a lesklé výroky z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví

ČSN EN 10088-4

Korozivzdorné oceli - Část 5: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví

ČSN EN 10025-1

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část: Všeobecné technické dodací podmínky

ČSN EN 1935

Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1917

Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

ČSN EN 1916

Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

ČSN EN 1873+A1

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Plastové bodové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody

ČSN EN 1863-2

Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 1858+A1

Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice

ČSN EN 1857

Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky

ČSN EN 1856-2

Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody

ČSN EN 1856-1

Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny

ČSN EN 1825-1

Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

ČSN EN 1806

Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1748-2-2

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 1748-1-2

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skla - Část 1-2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 1520 ed. 2

Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou konstrukcí

ČSN EN 1504-7

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 7: Ochrana výztuže proti korozi

ČSN EN 1504-6

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 6: Kotvení výztužných ocelových prutů

ČSN EN 1504-5

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu

ČSN EN 1504-4

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstrukční spojování

ČSN EN 1504-3

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce

ČSN EN 1504-2

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu

ČSN EN 1469 ed. 2

Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky

ČSN EN 1463-1

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky

ČSN EN 1457-2

Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1457-1

Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1433

Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

ČSN EN 1423

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Batolina, protismykové přísady a jejich směsi

ČSN EN 1344

Cihelné dlažební prvky - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1343 ed. 2

Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1342 ed. 2

Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1341 ed. 2

Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1340

Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1339

Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1338

Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1337-8

Stavební ložiska - Část 8: Vodící ložiska a konstrukce

ČSN EN 1337-7

Stavební ložiska - Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska

ČSN EN 1337-6

Stavební ložiska - Část 6: Vahadlová ložiska

ČSN EN 1337-5

Stavební ložiska - Část 5: Hrncová ložiska

ČSN EN 1337-4

Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska

ČSN EN 1337-3

Stavební ložiska - Část 3: Elastomerová ložiska

ČSN EN 1319

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvencí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

ČSN EN 1317-5+A2

Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla

ČSN EN 1304

Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku

ČSN EN 1279-5+A2

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody

ČSN EN 1168+A3

Betonové prefabrikáty - Dutinové panely

ČSN EN 1158

Stavební kování -Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1155

Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1154

Stavební kování - Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1125

Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1124-1

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti

ČSN EN 1123-1

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti

ČSN EN 1096-4

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 1090-1+A1

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

ČSN EN 1057+A1

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

ČSN EN 1051-2

Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 1036-2

Sklo ve stavebnictví - Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN 1020

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW

ČSN EN 998-1 ed. 2

Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

ČSN EN 997+A1

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

ČSN EN 969

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro plynová potrubí - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 934-5

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 5: Přísady do stříkaného betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

ČSN EN 934-4

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

ČSN EN 934-3+A1

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

ČSN EN 934-2+A1

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

ČSN EN 877

Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov - Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti

ČSN EN 858-1

Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

ČSN EN 845-3+A1

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě

ČSN EN 845-2+A1

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

ČSN EN 845-1+A1

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky

ČSN EN 778

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, a jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

ČSN EN 777-4

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 4: Sestava H - Požadavky na bezpečnost

ČSN EN 777-3

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 3: Sestava F - Požadavky na bezpečnost

ČSN EN 777-2

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Sestava E - Požadavky na bezpečnost

ČSN EN 777-1

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: - Sestava D - Požadavky na bezpečnost

ČSN EN 771-6+A1

Specifikace zdících prvků - Část 6: Zdící prvky z přírodního kamene

ČSN EN 771-5+A1

Specifikace zdících prvků - Část 5: Zdící prvky z umělého kamene

ČSN EN 771-4+A1

Specifikace zdících prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice

ČSN EN 771-3+A1

Specifikace zdících prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

ČSN EN 771-2+A1

Specifikace zdících prvků - Část 2: Vápenopískové zdící prvky

ČSN EN 771-1+A1

Specifikace zdících prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

ČSN EN 682

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku plynu a uhlovodíkových kapalin

ČSN EN 681-4+A1

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 4: Lité polyurethanové těsnicí části

ČSN EN 681-3+A1

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 3: Lehčená pryž

ČSN EN 681-2+A1

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 2: Termoplastické elastomery

ČSN EN 681-1

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

ČSN EN 671-2 ed. 2

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštělou hadicí

ČSN EN 671-1 ed. 2

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky

ČSN EN 621

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW

ČSN EN 598+A1

Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 588-2

Vláknocementové trouby a stoky a kanalizační přípojky - Část 2: Vstupní a revizní šachty

ČSN EN 572-9

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky se sodnovápenatokřemičitého skla - Část 9: Hodnoceni shody/Výrobková norma

ČSN EN 544 ed. 2

Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou - Specifikace výrobku a zkušební metody

ČSN EN 534+A1

Asfaltové vlnité desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

ČSN EN 523

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Terminologie, požadavky, řízení jakosti

ČSN EN 520+A1

Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 517

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní háky

ČSN EN 516

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny a stupně

ČSN EN 494+A1

Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

ČSN EN 492+A1

Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

ČSN EN 490 ed. 2

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku

ČSN EN 459-1 ed. 3

Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

ČSN EN 450-1

Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

ČSN EN 442-1 ed. 2

Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky

ČSN EN 438-7

Vysokotlaké dekorativní laminátové panely (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů

ČSN EN 416-1

Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva s hořákem a ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost

ČSN EN 413-1

Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody

ČSN EN 331 ed. 2

Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace

ČSN EN 295-7

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování

ČSN EN 295-6

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor

ČSN EN 295-5

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky

ČSN EN 295-4

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství

ČSN EN 295-1

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje

ČSN EN 197-1 ed. 2

Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

ČSN EN 179

Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou a/nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 54-25

Elektrická požární signalizace - Komponenty pro požární signalizaci využívající rádiové spoje

ČSN EN 54-24

Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory

ČSN EN 54-23

Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení

ČSN EN 54-21

Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

ČSN EN 54-20

Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče

ČSN EN 54-18

Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

ČSN EN 54-17

Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory

ČSN EN 54-16

Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

ČSN EN 54-12 ed. 2

Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek

ČSN EN 54-11

Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče

ČSN EN 54-10

Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-7

Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace

ČSN EN 54-5

Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-4

Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

ČSN EN 54-3 ed. 2

Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

ČSN EN 54-2

Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

ČSN EN 40-7

Osvětlovací stožáry - Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny

ČSN EN 40-6

Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin

ČSN EN 40-5

Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry

ČSN EN 40-4

Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu

ČSN EN 1

Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2