A 4.1 - Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů

(Standardy a způsob oceňování profesních výkonů a souvisejících činností)

A 4.1

aktualizace 2020

Klíčová slova:

výklad pojmů, zkratky, stavby, dokumentace, dokumentace projektová, fáze výkonové

Anotace:

Metodická pomůcka (manuál) stanovuje rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu územního plánování, navrhování, projektování a realizace staveb. Projektový proces je rozdělen na logické, postupné fáze služeb architektů a inženýrů vedoucí od přípravy zakázky a prvních studií až ke kolaudaci a užívání stavby. Každá fáze pak zahrnuje popis náplně, výkonu a činnosti s diferenciací na standardní služby a nadstandardní služby projektanta.

OBSAH

A

Úvod

B

Všeobecné informace

B.1

Podklady

B.2

Právní předpisy

B.3

Pojmy a vysvětlivky používané ve standardech

B.4

Seznam používaných zkratek

B.5

Rozsah použití „standardů“

C

Synergie vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a „Standardů služeb“

D

Standardy a způsob oceňování profesních služeb a souvisejících činností po oborech

D1

Pozemní stavby

1.1

Fáze služeb FS 1 - Příprava zakázky (PZ)

1.1A

Fáze služeb FS 1A - Dokumentace technického a technologického řešení studie proveditelnosti záměru - FEA

1.2

Fáze služeb FS 2 - Dokumentace návrhu/studie stavby (DNS)

1.3

Fáze služeb FS 3 - Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

1.4

Fáze služeb FS 4 - Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

1.5

Fáze služeb FS 5 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

1.6

Fáze služeb FS 6 - Soupis prací a dodávek (SPD)

1.7

Fáze služeb FS 7 - Autorský dozor projektanta - při realizaci stavby (AD)

1.8

Další dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

1.9

Soupis nadstandardních služeb

1.10

Standardy pracností

D2

Technologické stavby (Technologická zařízení staveb)

2.1

Fáze služeb FS 1 - Příprava zakázky (PZ)

2.2

Fáze služeb FS 2 - Dokumentace návrhu/studie stavby (DNS)

2.3

Fáze služeb FS 3 - Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

2.4

Fáze služeb FS 4 - Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

2.5

Fáze služeb FS 5 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

2.6

Fáze služeb FS 6 - Soupis prací a dodávek (SPD)

2.7

Fáze služeb FS 7 - Autorský dozor projektanta – při realizaci stavby (AD)

2.8

Další dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

2.9

Soupis nadstandardních služeb

2.10

Standardy pracností

E

Standardy smluvních vztahů v profesních službách a souvisejících činnostech

A ÚVOD

Od posledního znění metodické pomůcky Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (rok vydání 2003), kde byly definovány výkony a činnosti projektantů, uplynula doba, za kterou se mnoho podmínek (právních, realizačních, hospodářských a dalších) výrazně změnilo. Vzhledem k tomuto faktu vyvstala potřeba vydání aktualizovaného dokumentu, který reflektuje současné podmínky v procesu výstavby a jasně definuje profesní výkon a činnost projektanta. Zároveň jsou uvedeny i další činnosti, které v příslušné fázi s projektem souvisí.

Základním znakem profesní služby projektanta je zvýšená osobní odpovědnost fyzické osoby za profesní činnosti vedoucí ke kvalitním projektům, kvalitním stavbám. Současná společnost se s tímto fenoménem vyrovnává formou přísnějšího právního režimu pro profesní službu projektanta - architekta, inženýra, technika. Důvody pro tento postup lze v souladu s novým Občanským zákoníkem a s právními předpisy EU shrnout do několika bodů.

 • Zásadní vliv této činnosti na zdraví, život, majetek a životní prostředí občanů.
 • Zásadní vliv na prostředí, jeho funkční využití, hospodárné a přiměřené zatížení, udržitelnost rozvoje v území, krajině a osídlení.
 • Činnost vyžadující vysoký stupeň kvalifikace a dlouhodobou odbornou praxi.
 • Činnost mající tvůrčí charakter s vysokým stupněm autorského přístupu.
 • Činnost vyžadující nezávislost a schopnost posoudit objektivní potřeby společnosti, vyvážit veřejný zájem s cíli stavebníka.

Nezbytnou pomůckou pro dosažení kvalitních výsledků v této profesní činnosti je jasná, přehledná a celistvá struktura celého procesu projektování a realizace staveb. Rozsah a obsah služeb projektanta musí být v souladu s tímto tvůrčím procesem.

Tyto zásady a principy pro výkon profese je třeba předat odborné i laické veřejnosti, studentům, státní správě a obecně je zpopularizovat. Vstup předchozích dokumentů, ze kterých standardy vycházejí do stavební praxe, se ukázal jako mimořádně důležitý, pomohl nejen projektantům, ale i všem účastníkům výstavby, v jasné orientaci v procesu územního plánování, projektování i realizace stavebního díla.

První vydání Výkonového a honorářového řádu inženýrů a architektů položilo základy metodiky, která vycházela ze zkušeností a výkonů obvyklých v evropských zemích. Projektový proces je zachycen v jednotlivých fázích. Provází ho vypracování dokumentace a dokumentů jednotlivých fází, které tvoří úhelné body celého procesu od pořizování územně plánovací dokumentace přes projektování staveb po provádění staveb.

Spolupráce České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ministerstva pro místní rozvoj (ČKA, ČKAIT, MMR) na novele vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb byla završena vydáním znění, kde přílohy vyhlášky přejímají rozsah a obsah dokumentací jednotlivých fází projektového procesu popsaného dále ve „Standardech“ při vlastní diferenciaci různých druhů dokumentace.

Představenstva České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků tak respektovala doporučení Evropské rady architektů (ACE) formulované v dokumentu SIC 2009 - Systém informací o cenách, který valná hromada (GA ACE 02/2009) schválila a ve svém závěru doporučuje členským zemím vytvořit jasný a přehledný, místním podmínkám a právním předpisům odpovídající dokument - „Standardy služeb“ (dále jen „Standardy“).

Pracovní skupina dále po obsáhlé diskuzi v rámci zasedání představenstev ČKA i ČKAIT a po připomínkování odborné veřejnosti dodržovala při tvoření „Standardů“ následující priority:

1 Respektovat současné platné právní předpisy.

2 Navázat na Honorářový řád (HŘ 1997, 2003).

3 V principu dodržet strukturu honorářového řádu.

4 Zřetelně vymezit standardní projektovou činnost, obstaravatelskou činnost, součinnost klienta, speciální činnosti a definovat a stanovit nadstandardní služby projektanta.

5 Obsahy dokumentací pro všechny běžné druhy staveb (pozemní, dopravní, inženýrské, technologické, vodního hospodářství) a jejich textových zpráv v různých fázích musí mít stále stejnou strukturu, pouze míra informací se ve vyšších projektových fázích zvyšuje a prohlubuje.

6 Vytvořit „Standardy“ v součinnosti obou Komor a zástupců MMR.

7 Konzultovat pracovní texty „Standardů“ se zástupci odborné veřejnosti, dotčené státní správy a samosprávy.

8 Výsledný materiál „Standardy profesních služeb a souvisejících činností“, převést do „Standardu pracnosti projektových prací“. Tento „Standard“ si též mohou vydat jednotlivé autorizované osoby a jejich ateliéry jako vlastní vnitřní směrnici.

9 Rozsah a obsah jednotlivých dokumentací popsaný ve „Standardech“ v jednotlivých fázích služeb má být podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb předpokládaný nutný a současně dostatečný pro kladné projednání dokumentace a získání souhlasného stanoviska dotčených orgánů státní správy.

10 Výsledné dokumenty - jak „Standardy profesních služeb“, tak „Standard pracnosti“ mají být přiměřeně obsažné, jasné a jednoduché, aby se staly platnou pomůckou pro stanovení předmětu plnění a cen ve smlouvách s klienty (dále i objednatel, investor, developer, zadavatel staveb, stavebník, provozovatel, uživatel) a vyčerpávající informací pro tyto partnery a dotčené orgány.

Projektový proces byl rozdělen na logické, postupné fáze služeb vedoucí od přípravy zakázky a prvních studií až ke kolaudaci a užívání stavby. Každá fáze pak zahrnuje popis náplně, výkonu a činnosti s členěním na standardní projektové služby, nadstandardní projektové služby, speciální odbornou činnosti, součinnost klienta a doprovodné poznámky.

Ty fáze služeb, jejichž obsah závazně upravuje vyhláška 499/2006 Sb., mají navrženu stejnou strukturu, která umožňuje postupné doplňování informací do jejich jednotlivých částí A - D, aniž by se mezi fázemi měnila struktura dokumentace. Základním principem vyhlášky č. 499/2006 Sb., a „Standardů“ je, že dokumentace ve struktuře projektu vždy obsahuje části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Část A - Průvodní zpráva představuje velmi stručný průvodní list dokumentace a později realizované stavby s vypsáním jejích jen zcela zásadních údajů o místě stavby a stavbě, investorovi a projektantovi.

Část B - Souhrnná a technická zpráva popisuje území, ve kterém se má stavba realizovat, vlastní stavbu, případně její napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, řešení úprav jejího okolí a dopady realizace stavby na její okolí.

Část C - Situace dokumentuje umístění stavby.

Část D - Výkresová dokumentace v podrobnosti podle jednotlivých fází popisuje jednotlivé stavební objekty a technická a technologická zařízení (provozní soubory) navrhované stavby.

K dokumentaci se přikládá dokladová část. Dokladová část se postupně doplňuje o jednotlivé získané doklady, případně podklady.

Nelze tedy po zpracovateli dokumentace žádat, aby dokumentace vždy měla stejný rozsah a obsah, nelze rozumně a spravedlivě požadovat pro rekonstrukci anebo novostavbu rodinného domu stejný rozsah dokumentace jako pro novostavbu multifunkčního areálu. Není potřebné, aby projektant zodpovídající podle zákona za obsah a kvalitu dokumentace výslovně deklaroval, že některé body, zejména v části B - Souhrnné a technické zprávy, nejsou předmětem řešení projektu a dokumentace.

B VŠEOBECNÉ INFORMACE

B.1 PODKLADY

 • Výkony a honoráře ČKA, ČKAIT 1997
 • Výkony a honoráře ČKA, ČKAIT 2003
 • Standard výkonů - Slovenská komora architektů
 • ČKAIT PROFESIS - profesní informační systém
 • Sazebník UNIKA

B.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY

Současný právní rámec reprezentuje stavební zákon a relevantní vyhlášky, které určují rozsah a obsah projektových dokumentací a činností vedoucí k realizaci staveb.

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále SZ)
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále AZ)
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (dále vyhláška č. 499/2006 Sb.)
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška č. 500/2006 Sb.)
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška č. 501/2006 Sb.)
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška č. 503/2006 Sb.)
 • Profesní a etický řád ČKA a ČKAIT

Použité právo a obvyklé pořadí důležitosti

Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí:

 • právními předpisy České republiky;
 • uzavřenou smlouvou;
 • ustanoveními všeobecných obchodních podmínek pro stavby a dokumentaci staveb, na jejichž použití smluvní strany odkázaly;
 • technickými normami, jejichž závaznost je dána obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, na jejichž použití se smluvní strany dohodly.

Práva k duševnímu vlastnictví, zejména práva autorská

 • Práva k duševnímu vlastnictví, zejména práva autorská, práva k průmyslovému vlastnictví (průmyslovým vzorům), práva k objevům a vynálezům, jakož i další práva jsou právem ústavním a jsou chráněna příslušnými zákony.
 • Autorská práva projektanta (architekta/inženýra/technika) jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Klient má právo užít autorského díla projektanta (architekta/inženýra/technika) výlučně pro účel sjednaný smlouvou, obvykle pro realizaci autorského díla stavbou. Jakékoliv jiné užití díla je podmíněno výslovným souhlasem autora.
 • Zveřejňování díla - Autor má právo uveřejnit své dílo při zachování zájmů klienta, a to zejména pro účely prezentační a publikační. Má rovněž právo být jmenován jako autor v příslušných publikacích klienta, popřípadě třetích osob. Je nutné si uvědomit, že projektant je pouze autorem návrhu stavby, nikoliv vlastní stavby.

Uložení dokumentů

 • Originály pracovních materiálů v listinné nebo elektronické formě zůstávají vlastnictvím projektanta. Klient má právo nechat si udělat kopie těchto dokumentů a zpracovateli uhradí náklady s tím spojené. Forma dispozice s dokumentací a jejími kopiemi musí být dohodnuta mezi projektantem a klientem s cílem zamezit neoprávněné manipulaci se zpracovanou dokumentací zejména v digitální formě.
 • Z důvodů zamezení možnosti zneužití dokumentace a z důvodů bezpečnosti provádění stavby a odpovědnosti autorizované osoby je předání dokumentace podmíněno dohodou ve věci formátu a rozsahu.

Výklad „Standardů“ a spory

 • Pro řešení sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné obecné soudy. Bylo-li to však písemně dohodnuto, budou takové spory řešeny před příslušným orgánem komory.

B.3 POJMY A VYSVĚTLIVKY UŽÍVANÉ VE STANDARDECH

 • Dokumentace je podle SZ dokumentace pro územní rozhodnutí. Zde i v obecném pojetí výraz pro jakoukoli dokumentaci. Pojem dokumentace viz také §105 odst. 3, 4, 5, 6, 7 a §159 odst. 3 SZ.
 • Projektová dokumentace je dokumentace podle §158 odst. 2 SZ.
 • Oprávněná (autorizovaná) osoba je autorizovaný architekt, inženýr nebo technik podle §4 a §5 AZ.
 • Projektant je podle §22 odst. 4 SZ termín používaný pro označení nositele projektové činnosti, fyzické či právnické osoby, pro označení účastníka výstavby. Dále je termín použit ve významu fyzické osoby, a to buď autorizované osoby vykonávající činnost podle §158 odst. 1 SZ (projektovou činnost), nebo v obecném pojetí ve významu fyzické osoby bez ohledu na konkrétní postavení ve firmě (hlavní projektant, zodpovědný projektant). Ve smyslu nositele zakázky je projektant v postavení svobodného povolání, osoby samostatně výdělečně činné či obchodní firmy. Pokud se jedná o závazkové vztahy, je projektant označován za zpracovatele dokumentace a vystupuje v nich pod svou obchodní firmou.
 • Hlavní projektant je pojem uvedený v §113 odst. 2 SZ. Hlavní projektant je autorizovaná osoba, kterou stavebník pověřil koordinací projektové dokumentace zpracovávané více projektanty, nebo koordinací autorského dozoru projektanta. Funkcí hlavního projektanta může smluvně pověřit stavebník. Stavební úřad může ve stavebním řízení hlavního projektanta přizvat.
 • Zodpovědný projektant je osoba zodpovědná za jím zpracovanou část dokumentace (podle oborů autorizace) v souladu s §159 SZ. Tento pojem se takto ve SZ nevyskytuje.
 • Zhotovitel stavby je osoba oprávněná k provádění staveb podle §160 odst. 1 a 2 a §2 odst. 2 písm. b) SZ.
 • Stavbou se rozumí podle §2 odst. 3 SZ veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
 • Soubor staveb jsou vzájemně provozně související stavby, jimiž se zpravidla uskutečňuje rozsáhlá a dlouhodobá výstavba na souvislém území nebo ke společnému cíli. Soubor staveb není ve stavebním zákoně definován, ale jedná se o dlouhodobou praxí ustálený výraz, který se vžil pro více staveb vzájemně souvisejících svým účelem a místem. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb nebo dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb musí vždy obsahovat části A až C zpracované pro celý soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby souboru zpracovává podle příslušné přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby.
 • Stavební objekt je výsledkem stavební výroby, je to prostorově ucelená, účelově vymezená samostatná část stavby způsobilá bezpečného užívání a provozu. Rozeznáváme stavební objekty pozemní a inženýrské.
 • Technologická část stavby zahrnuje všechny provozní soubory (provozní celky) a ve svém souhrnu zabezpečuje technologické procesy splňující požadované užitkové funkce stavby.
 • Provozní celek zahrnuje veškeré provozní soubory, vykonávající samostatný ucelený technologický proces jednoho druhu výroby a uváděný do provozu zpravidla v souvislém čase.
 • Provozní soubor je ucelená část stavby schopná samostatného provozu, sestávající z technického a technologického zařízení; provozní soubor je obvykle členěn na dílčí provozní soubory, popř. dále na provozní jednotky.
 • Provozní jednotka je strojní zařízení vykonávající uvnitř provozního souboru ucelenou část dílčího technologického procesu.
 • Stavebník je podle §2 odst. 2 písm. c) SZ osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též klient, investor a objednatel stavby.
 • Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí podle §2 odst. 2 písm. d), §153 odst. 3, 4 a §160 odst. 3, 4 SZ.
 • Technický dozor stavebníka je činnost fyzické nebo právnické osoby pověřené klientem (stavebníkem/investorem/objednatelem) kontrolující soulad kvantitativních a kvalitativních parametrů projektu s prováděnou stavbou, objektem nebo zařízením. Osoba pověřená tímto výkonem je rovněž pověřena sledovat soulad prováděné stavby s právními předpisy, vydanými správními rozhodnutími a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou s klientem.
 • Technický dozor stavebníka musí být zajištěn stavebníkem podle §152 odst. 4 SZ u stavby hrazené z veřejných prostředků.
 • Developer je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která financuje, organizuje a řídí stavební projekt. Vyhledá a zajistí majetková práva k pozemkům, případně k nemovitostem, zajistí předinvestiční fázi projektu včetně potřebných povolení pro realizaci stavby, zajistí investiční fázi projektu a stavbu převede na finálního vlastníka (uživatele).
 • Tento pojem není ničím zaveden, patrně lze místo něj zavést pojem klient (objednatel, investor, developer, zadavatel staveb, stavebník, provozovatel, uživatel).
 • Investor je právnická nebo fyzická osoba, která stavbu financuje, viz poznámka k pojmu „developer“.
 • Certifikace stavby poskytuje nezávislé ověření, že dům nebo soubor budov byl navrhnut a vybudován s využitím strategií zaměřených na dosažení vysokých požadavků v klíčových oblastech zdraví lidí a životního prostředí, jako jsou udržitelná výstavba budovy, úspory vody, energetická efektivnost, výběr vhodných materiálů a kvalita vnitřního prostředí. Environmentální certifikace staveb vznikaly původně na národních úrovních, jako například certifikace BREEAM v Británii, LEED ve Spojených státech nebo CASBEE v Japonsku. Český certifikační nástroj je pro posouzení komplexní úrovně kvality stavby je SBToolCZ.
 • Certifikace je ověření způsobilosti ke splnění stanovených požadavků, prováděné určenou nezávislou (autorizovanou nebo akreditovanou) osobou. Certifikát (osvědčení) je listina potvrzující splnění stanovených podmínek pro určené období, vystavená zpravidla autoritou, která je k ověřování určena (pověřena).
 • Certifikace ve výstavbě se používá především pro posuzování shody vybraných výrobků s požadavky technických předpisů, tzv. certifikace v regulované oblasti; dále pro zavedení a ověřování prvků a procesů systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví ČSN ISO 45001, případně pro certifikaci personálu (např. osobní certifikát auditora systému managementu kvality, osobní certifikát projektového manažera podle IPMA), tzv. certifikace v neregulované oblasti.
 • Zkoušky jsou úkony, předepsané předpisy nebo smlouvou, které prokazují funkčnost stavby nebo její části.
 • Individuální vyzkoušení je souhrn předepsaných a dohodnutých zkoušek, kterými prokáže zhotovitel/dodavatel stavby provedení montážních prací a funkčnost technických a technologických zařízení.
 • Komplexní vyzkoušení je souhrn dohodnutých zkoušek, kterými na základě podmínek dohodnutých ve smluvních vztazích prokáže zhotovitel/dodavatel technologické části stavby, že tato část je dokončená, funkční a připravená k provozu.
 • Zkušební provoz podle §124 SZ ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace. Zkušební provoz stavební úřad povolí na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě.
 • Garanční zkoušky jsou zkoušky, které provede zhotovitel/dodavatel stavby do stanovené doby po dokončení zkušebního provozu, nejdéle však do uplynutí záruční doby, při níž se zejména měřením a výpočty prokáže, že příslušná stavba (část stavby) dosahuje sjednaných kvalitativních a technických parametrů.
 • Informační modelování budov BIM je proces vytváření, používání a správy dat o budově (stavbě) v digitální podobě během jejího celého životního cyklu s využitím informačních technologií a definovaných pravidel spolupráce. Představuje organizovaný přístup ke sběru a využití informací napříč projektem, realizací a užíváním stavby.
 • Kontrola spolehlivosti konstrukce podle §110 odst. 2 písm. c) SZ je kontrola obvykle na základě požadavků jiných speciálních předpisů (např. vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb).
 • Služby (autorizovaných architektů, inženýrů a techniků)

Jednotlivé služby jsou začleněny do fází, přičemž se dělí na služby standardní a služby nadstandardní. V textu „Standardů“ jsou uvedeny podrobné popisy fází služeb a jejich členění na služby standardní a nadstandardní. Služby jsou v této metodické pomůcce popsány pro celé stavby, respektive jejich části - stavební objekty, provozní soubory.

Standardní služby jsou pro jednotlivé fáze služeb stanoveny touto metodickou pomůckou a ve fázích popisujících dokumentace nebo činnosti podle SZ vesměs odpovídají požadavkům částí A - D příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Nadstandardní služby mohou být k standardním službám za úhradu přiřazeny nebo mohou standardní služby nahradit, jestliže to úkol vyžaduje, pokud si to klient přeje, nebo jsou-li kladeny zvláštní požadavky na zabezpečení žádaného výsledku, např. dokumentace podle zvláštních předpisů.

Služby (Výkony) autorizovaných architektů, inženýrů a techniků ve smyslu této metodické pomůcky, jsou činnosti, které musí být vykonány, aby bylo dosaženo určeného cíle.

 • Fáze služeb (autorizovaných architektů, inženýrů a techniků) vyjadřují příslušný rozsah prací, odpovídající postupnému provádění a zajišťování přípravy a realizace stavby v potřebné časové návaznosti.

Fáze služeb FS 1 - příprava zakázky (PZ) je soubor činností konkretizující investiční záměr, specifikující potřebné podklady a údaje vedoucí ke konkrétnímu zadání projektu stavby.

Tato fáze není „vybranou činností“ podle SZ a není předmětem vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Fáze služeb FS 2 - dokumentace návrhu stavby/studie stavby (DNS) je dokumentace, jejímž smyslem a účelem je vzájemné ujasnění si záměrů a stavebního programu mezi projektantem (architektem/inženýrem/technikem) a klientem.

Tato fáze není „vybranou činností“ podle SZ a není předmětem vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Fáze služeb FS 3 - dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) je podle přílohy č. 17 vyhlášky č. 499/2006 Sb., dokumentace připojovaná spolu s příslušnými vyjádřeními k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby podle §79 SZ, rozhodnutí o změně využití území podle §80 SZ a rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území podle §81 SZ; tuto dokumentaci zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované) podle SZ a AZ.

Fáze služeb FS 4 - projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) je podle §158 odst. 2 písm. a) až d) SZ a přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby podle §104 odst. 1 písm. a) až e), tedy dokumentace připojovaná spolu s dalšími podklady k ohlášení stavby podle §105, k žádosti o vydání stavebního povolení podle §115, nebo je to podle §116 SZ projektová dokumentace připojovaná k veřejnoprávní smlouvě o provedení stavby, nebo je to podle §117 SZ projektová dokumentace posuzovaná autorizovaným inspektorem. Tuto projektovou dokumentaci zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované) podle SZ a AZ.

Fáze služeb FS 5 - projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) je podle §158 odst. 2 písm. g) SZ a přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., rovněž „projektová dokumentace“. Tuto projektovou dokumentaci zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované) podle SZ a AZ.

Klientovi slouží k definování požadavků, které jsou závažné pro výslednou kvalitu stavebního díla. Je propracováním dokumentace předchozích fází do té úrovně, aby odborně způsobilému zhotoviteli stavby bylo zřejmé, jaké jsou požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby. Obsahuje technické charakteristiky, popisy a podmínky pro provádění stavebních prací. Výkresy podrobností zobrazují pro zhotovitele závazné nebo tvarově složité konstrukce, na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při stavbě respektovat.

DPS může sloužit jako tzv. „příslušná dokumentace“ jako podklad pro sestavení soupisu prací, dodávek a služeb a zpracování výkazu výměr podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (viz FS 6), a spolu s ním tvořit součást zadávací dokumentace resp. technických, zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby ve smyslu ZZVZ.

DPS je podkladem pro dodavatelskou dokumentaci (dokumentaci zhotovitele stavby - DDS).

DPS doplněná o konkrétní materiály, konstrukce, výrobky a technologie může být podkladem pro provedení/zhotovení stavby.

Stavebnímu úřadu DPS slouží podle §133 odst. 3, §134 odst. 6 SZ pro provádění kontrolních prohlídek stavby.

Fáze služeb FS 6 - soupis prací a dodávek (SPD) je sestavením soupisu prací, dodávek a služeb, sestavením výkazu výměr a případně sestavením kontrolního rozpočtu na základě příslušné dokumentace podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (DPS), a spolu s ní může sloužit k výběru zhotovitele stavby.

Tato fáze není „vybranou činností“ podle SZ a není předmětem vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Fáze služeb FS 7 - autorský dozor projektanta (AD) při realizaci stavby. Hlavní náplní této fáze je pro zpracovatele projektové dokumentace kontrola dodržování platné/ověřené projektové dokumentace nebo projektové dokumentace zpracované zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav. Autorský dozor projektanta (odst. 4 §22 SZ) případně hlavního projektanta (odst. 2 §113 SZ) je nezbytný podle §152 odst. 4 SZ u staveb financovaných z veřejného rozpočtu prováděných stavebním podnikatelem, pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu zpracovala oprávněná (autorizovaná) osoba.

Tato fáze není „vybranou činností“ podle SZ a není předmětem vyhlášky č. 499/2006 Sb. Provádět ji ale musí „projektant“ - tedy fyzická osoba s oprávněním podle AZ (odst. 4 §22 SZ).

Shrnutí náplně jednotlivých fází služeb

Dokumentace, které jsou definovány vyhláškou č. 499/2006 Sb.

FS 3 - Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

FS 4 - Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

FS 5 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Rozsah a obsah dokumentací, který není definován vyhláškou č. 499/2006 Sb.

FS 1 - Příprava zakázky (PZ)

FS 2 - Dokumentace návrhu stavby / studie stavby (DNS)

FS 6 - Soupis prací a dodávek (SPD)

FS 7 - Autorský dozor projektanta (AD)

 • Společná dokumentace (SpD) - je dokumentace pro žádost o vydání společného povolení SpD (společného územního rozhodnutí a stavebního povolení) podle §94j a dalších SZ) resp. pro žádost o vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru (společný souhlas podle §96a SZ) vypracovaná v jedné fázi. Dokumentace je podle přílohy č. 811 vyhlášky č. 499/2006 Sb., dokumentací připojovanou spolu s příslušnými vyjádřeními k návrhu na vydání společného povolení. Tuto dokumentaci zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované) podle SZ a AZ. Tento postup lze zvolit u méně náročných staveb po dohodě stavebníka, projektanta a stavebního úřadu.
 • Jednostupňová projektová dokumentace (JPD) - je dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby vypracovaná v jednom čase a kroku. Tento postup lze zvolit u méně náročných staveb po dohodě stavebníka, projektanta a stavebního úřadu. Jedná se o projektovou dokumentaci pro stavební povolení s rozpracováním části D v podrobnosti požadované DPS.
 • Pozor: JPD se nevyskytuje ve SZ, tímto zavádíme nový pojem (dříve definovaný jako tzv. „jednostupňový projekt“ např. v §28 již zrušené vyhlášky č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb).
 • Dodavatelská dokumentace stavby (DDS) - je dokumentace zhotovitele stavby. Podkladem pro ni je předchozí stupeň dokumentace (obvykle DSP, DPS a DZS). Součástí standardní projektové dokumentace pro provádění stavby není a součástí DDS naopak je zejména výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace pro pomocné práce a konstrukce na staveništi, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, podrobné výkresy výztuže betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, montážní dokumentace, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí, výkresy dočasných konstrukcí na stavbě, projekt zařízení staveniště.
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) - je podle §121 a §125 SZ a přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., dokumentace odpovídající skutečnému provedení stavby.
 • Dokumentace bouracích prací (DBP) - je podle §128 SZ a přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., dokumentace potřebná při odstraňování staveb vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení podle §104 odst. 1 písm. a) až e) SZ.
 • Stavební deník (SDE) - je podle §157 SZ a přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., dokumentací, kterou je povinen pravidelně vést zhotovitel stavby (stavbyvedoucí) u stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení.
 • Povinnosti a kompetence projektanta (zpracovatele dokumentace)
  • Projektant (dále i zpracovatel dokumentace) vykonává svou činnost ve prospěch klienta a jedná při tom odpovědně vůči životnímu prostředí a veřejným zájmům. Je nezávislý, pokud jde o volbu materiálů, výrobků, systémů a dodavatelů, pokud si jejich výběr nevyhradí klient ve smlouvě.
  • Výběr projektanta se má řídit jeho způsobilostí k realizaci zakázky. Projektant poskytuje ve smyslu těchto „Standardů“ poradenské, expertní a projektové služby, služby autorského a případně technického dozoru stavebníka, vypracovává posudky a zajišťuje vedení zakázky.
  • Projektant hájí zájmy klienta podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s využitím všeobecně uznávaného standardu vědomostí svého oboru.
  • Projektant nepřijímá od třetích osob, např. výrobců a dodavatelů, žádné osobní výhody. Poznatky, získané při provádění zakázky, považuje za důvěrné a nepoužije jich v neprospěch klienta.
  • Rozsah a obsah kompetencí projektanta se řídí uzavřenou smlouvou. V případě pochyb si projektant vyžádá instrukce klienta pro veškerá právní opatření i pro nařízení, která mají důležitost pro termíny, kvalitu nebo náklady.
  • Projektant je povinen upozornit klienta na důsledky jeho pokynů, zejména pokud jde o termíny, kvalitu a náklady a odrazovat jej od neúčelných nařízení či požadavků.
  • Projektant je oprávněn a ve smyslu AZ povinen přizvat si za účelem splnění svých smluvních povinností vhodné třetí osoby a specialisty.
  • Třetím osobám klient zpravidla neuděluje přímé pokyny. V opačném případě je třeba, aby písemně a neprodleně informoval projektanta. Zejména je povinen projektanta písemně informovat o případné činnosti třetích osob na zakázce (zásazích do projektantem vypracované PD, vypracování dalších stupňů PD apod.) a o platbách za tuto činnost.
  • Za služby přizvaných samostatných třetích osob, které jsou v přímém smluvním vztahu s klientem, projektant neodpovídá.
  • Povinnosti podle SZ definuje zejména §158, §159 a §169 SZ.
 • Integrované povolení - je určeno pro vybraná technologická zařízení podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky č. 288/2013 Sb. a musí být přiloženo stavebníkem/budoucím provozovatelem, uživatelem u vybraných technologických zařízení k žádosti o vydání stavebního povolení (viz např. §115 odst. 2 SZ, §15 odst. 1 a §126 odst. 5 vodního zákona).

Poznámka:

Technologická zařízení, která podléhají povinnosti získat integrované povolení, jsou definována výčtem v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Po zjištění, že je třeba integrované povolení ke stavebnímu povolení, musí budoucí provozovatel vypracovat žádost o integrované povolení.

B.4 SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK

AD

Autorský dozor při realizaci stavby

AZ

Autorizační zákon

BC

Biocentrum

BK

Biokoridor

BIM

Building Information Modelling

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ČKA

Česká komora architektů

ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

CO

Civilní ochrana

DIO

Dopravně inženýrské opatření

DBP

Dokumentace bouracích prací

DNS

Dokumentace návrhu stavby

DDS

Dodavatelská dokumentace stavby / dokumentace zhotovitele stavby

DO

Dotčené orgány

DPS

Projektová dokumentace pro provádění stavby

DSP

Projektová dokumentace pro stavební povolení (Projektová dokumentace pro ohlášení stavby)

DSPS

Dokumentace skutečného provedení stavby

DUR

Dokumentace pro územní rozhodnutí

EIA

Posouzení vlivu na životní prostředí (Environmental impact assessment)

FEA

Studie proveditelnosti záměru (feasibility study)

GIS

Geografický informační systém

IPPC

Integrované povolení (Integrated Pollution Prevention and Control) pro vybraná technologická zařízení stavby

JPD

Jednostupňová projektová dokumentace (Pozor: nevyskytuje se ve SZ)

KN

Katastr nemovitostí

KPS

Kontrolní prohlídka stavby

NV

Nařízení vlády

OTP

(Obecné) Technické požadavky na stavby

PBŘ

Požárně bezpečnostní řešení stavby

PC

Provozní celek

PD

Projektová dokumentace

PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy

PÚR

Politika územního rozvoje

PS

Provozní soubor

PZ

Příprava zakázky

RP

Regulační plán

RUR

Rozbor udržitelného rozvoje území

SEA

Strategické posouzení vlivů (Strategic environmental assessment)

SD

Společná dokumentace

SDE

Stavební deník

SO

Stavební objekt

SP

Stavební povolení

SPD

Soupis prací a dodávek

SAMS

Správci a majitelé sítí (dopravní a technické infrastruktury)

SDO

Stavební dozor

Stavební úřad

SZ

Stavební zákon

TDS

Technický dozor stavebníka

TI

Technická infrastruktura

TZS

Technologická zařízení staveb

ÚP

Územní plán

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚPI

Územně plánovací informace

ÚPP

Územní plánovací podklad

ÚR

Územní rozhodnutí

ÚŘ

Územní řízení

ÚS

Územní studie

ÚSES

Územní systém ekologické stability

FS

Fáze služeb

ZOV

Zásady organizace výstavby

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ZZVZ

Zákon o zadávání veřejných zakázek

B.5 ROZSAH POUŽITÍ „STANDARDŮ“

Základním cílem dokumentu „Standardy“ je dát vyčerpávající, celistvou a přehlednou informaci o rozsahu a obsahu služeb poskytovaných autorizovanými osobami při projektové činnosti. Služby v jednotlivých fázích projektu (stupních) jsou děleny na projektovou činnost se standardními a nadstandardními službami.

Nadstandardními službami se z hlediska projektanta rozumí nadstandardní projektová činnost, činnost obstaravatelská, speciální odborná činnost a součinnost klienta, přičemž se tyto činnosti často prolínají.

V jednotlivých fázích služeb je i výčet nezbytné součinnosti klienta (investora, developera, zadavatele, stavebníka).

Obstaravatelskou činnost, speciální odbornou činnost a dílčí části investorské činnosti lze přenést po dohodě a za honorář na projektanta.

„Standardy služeb“ jsou dále v kapitole 10 převedeny do „Standardů pracnosti“ projektových prací.

„Standardy služeb“ jsou podkladem ke stanovení pracnosti standardních projektových činností, nákladů nadstandardních projektových činností, vedlejších nákladů, nákladů na obstaravatelskou činnost a nákladů na speciální odborné činnosti.

„Standardy“ mohou sloužit všem zúčastněným osobám, organizacím a státní správě v procesu územního plánování, projektování a realizace staveb.

Tento dokument má být manuálem přehledným, jasně srozumitelným pro použití do smluv s klienty a pro proces posuzování a schvalování dotčenými orgány a státní správou.

„Standardy“ nejsou uzavřeným dokumentem, jejich jednotlivé části budou vycházet postupně s možností budoucích novelizací.

„Standardy“ jsou dokument - manuál, který je zpracován v souladu s tvorbou evropského standardu služeb pro výkon profesí spojených s výstavbou. Proces standardizace CEN TC 395 byl odsouhlasen evropským parlamentem jako nástroj pro otevření trhu služeb v této oblasti do roku 2020.

C SYNERGIE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, a „STANDARDŮ SLUŽEB“

„Standardy“ připravené k vydání ČKA a ČKAIT zahrnující v první etapě projektování pozemních a technologických staveb, sledují posloupnost a celistvost projektového procesu a rozdělují služby architektů a inženýrů na jednotlivé fáze od přípravy zakázky po kolaudaci. Služby v jednotlivých fázích jsou popsány v „náplni“, rozsah a obsah dokumentací je stanoven v neměnné struktuře, vždy s rozšířením údajů projektu relevantním dané fázi služeb.

Popis náplně je rozdělen na projektovou činnost standardní a nadstandardní, obstaravatelskou činnost, speciální odborné činnosti a součinnost klienta. Rozsah a obsah dokumentace jednotlivých fází je vždy rozčleněn na povinné části A - D, dokladová část je zajišťována v rámci obstaravatelské činnosti.

Vyhláška č. 499/2006 Sb., sleduje jako hlavní cíl veřejný zájem a její struktura odpovídá tomuto cíli i ve znění jejích příloh.

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 2 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů

Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy

Příloha č. 4 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace

Příloha č. 5 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení

Příloha č. 6 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Příloha č. 7 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Příloha č. 8 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení

Příloha č. 9 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů

Příloha č. 10 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy

Příloha č. 11 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace

Příloha č. 12 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1. písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 14 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace (pasport stavby)

Příloha č. 15 Náležitosti dokumentace bouracích prací

Příloha č. 16 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Přílohy se člení na jednotlivé položky s tím, že rozsah jejich jednotlivých částí (A až D) a položek musí odpovídat druhu a významu stavby, charakteru navrhované změny v území, charakteru navrhované změny vlivu užívání staveb na území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

Rozsahy a obsahy dokumentací podle příloh č. 1 - 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., jsou rozčleněny do stejných částí A - D v podstatě se stejným textem jako v komorových „Standardech“. Synergie obou dokumentů je zřejmá, závěrem je možno konstatovat, že oba dokumenty jak „Standardy“, tak vyhláška jsou kompatibilní a v procesu projektování, schvalování a výstavby a měly by být přínosem pro práci všech zúčastněných.

„Standardy služeb“ jsou dále v kapitole 1.10 a 2.10 převedeny do „Standardů pracnosti“ projektových prací pro Pozemní stavby a Technologické stavby (Technologická zařízení staveb) a tímto krokem nabývají své opravdové účinnosti.

D STANDARDY A ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ PROFESNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ PO OBORECH

D1 POZEMNÍ STAVBY

Tento oddíl řeší stavby, kde je pro stavbu určující její stavební část.

Pozemní stavby lze rozdělit do následujících skupin a podskupin:

stavby pro bydlení

 • obytné domy (bytové domy, rodinné domy)
 • stavby pro individuální rekreaci (chaty, rekreační domy)

občanské stavby

 • stavby pro zdravotní a sociální péči (nemocnice, jesle...)
 • školské stavby (školy, mateřské školy...)
 • sportovní stavby (tělocvičny, sportovní haly, hřiště stadiony...)
 • stavby pro kulturu (divadla, kina, kostely, výstaviště...)
 • stavby pro služby a obchod (obchodní domy, restaurace...)
 • stavby pro dočasné ubytování (hotely, penziony, ubytovny...)
 • budovy pro dopravu (odbavovací haly nádraží, letišť...)
 • administrativní budovy

průmyslové stavby

 • výrobní haly, vícepodlažní výrobní budovy, skladovací objekty...

zemědělské stavby

 • stáje, seníky, skleníky, sklady,...

1.1 FÁZE SLUŽEB FS 1 - PŘÍPRAVA ZAKÁZKY (PZ)

Tabulka 1.1 (PDF)

Nevyžaduje autorizaci.

Tato fáze není „vybranou činností“ podle §158 SZ a není předmětem vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Popis náplně PZ

Příprava zakázky je předprojektovou přípravou stavby.

Příprava zakázky má pomoci klientovi (dále i objednatel, investor, developer, zadavatel staveb, stavebník, provozovatel, uživatel) definovat záměr a konkretizovat funkci a účel stavby.

Prací projektanta je případně formulovat zadání a předběžně prověřit vhodnost lokality, zjistit případné možné regulační podmínky místa a podmínky stanovené v územně plánovací dokumentaci (ÚPD).

V této fázi je též vhodné předběžně určit nutnost potřebných průzkumů a rozborů, případně dalších ověřovacích specializovaných studií nebo expertiz. Využívají se např. Feasibility study, Prefeasibility study, Oportunity study a další.

Výsledkem přípravy zakázky je jednoznačné definování zadání pro smlouvu a následnou projektovou přípravu stavby a specifikace rozdělení zajištění jednotlivých činností mezi klienta a projektanta, na obstaravatelskou činnost a na speciální odborné činnosti.

Dokumentace by měla ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek bude přiměřeně přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Projektová činnost STANDARDNÍ

Analýza zakázky

 • zhodnocení vstupních údajů;
 • zjištění identifikačních údajů.

Specifikace potřebných podkladů

 • zhodnocení vstupních podkladů;
 • specifikace dalších potřebných podkladů (regulačních podmínek, průzkumů, zaměření, rozborů apod.).

Předběžná analýza investorského záměru

 • zhodnocení záměru; časový plán.

Předběžná analýza území stavby

 • rekognoskace předpokládaného staveniště;
 • zjištění regulačních podmínek území;
 • soulad s územně plánovací dokumentací.

Specifikace předpokládaných projektových prací

 • potřebné fáze služeb;
 • profesní zastoupení.

Návrh smlouvy

 • specifikace předmětu plnění, času plnění a odměny (honoráře);
 • podpis smlouvy.

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Zejména:

Spolupráce na sestavení investorského záměru

 • určení funkce;
 • velikost, kapacity;
 • provozní vazby;
 • orientační odhad investičních nákladů;
 • sestavení harmonogramu stavby a projektových prací.

Zajištění potřebných podkladů

 • archivní materiály, průzkumy, zaměření;
 • odborné studie a rozbory;
 • podmínky pro výstavbu v území, ochranná pásma, inundace, poddolování, geologie, seismicita, hydrogeologie, radon, zeleň, převažující směr větrů, oslunění, osvětlení;
 • památky, archeologie;
 • hluk a znečištění, rozptylové poměry, likvidace odpadů;
 • dopravní a technická infrastruktura lokality;
 • zajištění fotodokumentace lokality;
 • údaje o posuzování vlivu na životní prostředí;
 • zajištění meteorologických a klimatických a environmentálních podmínek.

Zajištění výkresové dokumentace

 • situační výkres se zakreslením současného stavu, čísel parcel, hranic území a rozsahu staveniště (v měřítku katastrální mapy) předmětného objektu.

Žádost o územně plánovací informaci podle §21 SZ a §2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o

 • podmínkách využívání území, umístění stavby;
 • ochranných pásmech, změna využití území;
 • současném stavu, stavební uzávěře.

Obstaravatelská činnost

Zejména:

Marketingový plán a studie proveditelnosti

 • zdůvodnění účelu, základní idea;
 • hmotné výstupy, kapacity, stavební záměr;
 • charakteristika prostředí, ochranná pásma;
 • technické řešení;
 • energie, lidské zdroje, rozloha, velikostní údaje;
 • finanční a ekonomická analýza;
 • harmonogram realizace projektu a stavby.

Zajištění potřebných dokladů

 • památková ochrana, regulační podmínky;
 • kapacitní možnosti, (energie, voda, kanalizace, dopravní síť);
 • územně plánovací dokumentace;
 • kopie katastrální mapy staveniště (území);
 • geometrický plán zaměření stávajícího stavu;
 • geodetické údaje, znaky inženýrských sítí;
 • informace o dotčených pozemcích KN.

Návrh smlouvy

 • součinnost,
 • podpis.

Speciální odborné činnosti

Zejména zajištění:

Geodetické podklady

 • geometrický plán,
 • zaměření,
 • digitalizace podkladů.

Soupis možných průzkumů:

 • stavebně technický průzkum,
 • stavebně historický průzkum,
 • archeologický průzkum,
 • fotodokumentace, pasportizace,
 • geotechnický průzkum,
 • hydrogeologický průzkum,
 • pedologický a radonový průzkum,
 • průzkum bludných proudů,
 • biologický a dendrologický průzkum,
 • krajinný průzkum,
 • meteorologické údaje,
 • geodetické podklady,
 • mapa záplavových území,
 • dopravní průzkum,
 • spisové materiály a rešerše.

Odborné studie a rozbory

 • urbanisticko-hmotová, dispoziční;
 • materiálová + výtvarná, interiérová;
 • hluková, emise, likvidace odpadů;
 • dopravní, zeleně.

Součinnost klienta

Zejména:

Zajištění dokumentace pro ÚPI podle §21 SZ a §2 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

 • dokumentace k žádosti o územně plánovací informaci;
 • stanovení nároků na napojení inženýrských sítí a dopravy.

Formulace investorského záměru

 • funkční náplň,
 • komerční záměr,
 • technické řešení,
 • organizační opatření,
 • časové souvislosti,
 • stanovení předpokládaných investičních nákladů.

Zajištění potřebných podkladů

 • zajištění map lokality,
 • fotodokumentace lokality,
 • spisová a předchozí dokumentace,
 • podklady z katastru nemovitostí.

Zajištění potřebných dokladů

 • přístup na pozemek za účelem průzkumů, zaměření apod.;
 • plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora.

Průběžná součinnost

 • při zpracování návrhu zadání,
 • účast na předběžných jednáních s DO.

Zajištění oponentního expertního posouzení investorského záměru a zadání

Odsouhlasení

 • 1. fáze služeb,
 • expertního posouzení,
 • dalšího postupu projektových prací.

Návrh smlouvy

 • součinnost,
 • podpis.

1.1.1 Rozsah a obsah dokumentace přípravy zakázky

Projektová činnost - STANDARDNÍ služba

Doporučený obsah dokumentace:

Členění je přizpůsobeno vyhlášce č. 499/2006 Sb.

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Dokladová část

Dokumentace by měla ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek má přiměřeně odpovídat druhu a významu stavby, podmínkám v území, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace.

A.1.2 Údaje o klientovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o projektantovi

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení zodpovědných projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Údaje o vstupních podkladech

A.3 Údaje o území

 • rozsah řešeného území;
 • dosavadní využití a zastavěnost území; (zastavěné/nezastavěné území);
 • údaje o zvláštní ochraně území podle jiných právních předpisů (např.: památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.);
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, regulačními podmínkami, cíli a úkoly územního plánování;
 • předběžný seznam souvisejících a podmiňujících investic;
 • seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí);
 • meteorologické, klimatické a environmentální data a údaje.

A.4 Předběžná analýza území stavby

 • zjištění regulačních podmínek v území.

A.5 Předběžná analýza záměru

 • charakteristika záměru.

A.6 Specifikace údajů o záměru

 • nová stavba, změna dokončené stavby;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • údaje o zvláštní ochraně stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované kapacity stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační investiční náklady.

B Neobsazeno

C Situační výkresy

 • orientační zákres stavby do katastrální mapy.

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující např. speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření.

D Neobsazeno

Dokladová část

 • zadání klienta.

Speciální dokumentace, speciální přílohy k žádostem (NADSTANDARDNÍ služby)

1.1A  FÁZE SLUŽEB FS 1A - DOKUMENTACE STUDIE PROVEDITELNOSTI ZÁMĚRU FEA) ve smyslu Standardů služeb ČKAIT a ČKA

Nevyžaduje autorizaci.

Tato fáze není „vybranou činností“ podle §158 SZ a není předmětem vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Popis náplně FEA

Studie proveditelnosti záměru je předprojektovou přípravou stavby.

Studie proveditelnosti má pomoci investorovi definovat záměr, konkretizovat funkci a účel stavby a ověřit jeho realizovatelnost z hlediska společenské potřeby, z hlediska finančního, časového a zejména z hlediska zhodnocení efektivnosti využití potenciálně vložených prostředků.

Studie proveditelnosti podle pravidel Ministerstva kultury se povinně zpracovává pro investiční záměry s investicí vyšší než 100 mil. Kč bez DPH z veřejných prostředků.

Vypracování studie proveditelnosti je prvním prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Prací zpracovatele Studie proveditelnosti záměru je na základě zadání prověřit vhodnost lokality, zjistit případné možné regulační podmínky místa a podmínky stanovené v územně plánovací dokumentaci (ÚPD).

Studie proveditelnosti dává stavebníkovi ve variantách konkrétní představu o koncepci řešení záměru. (např. urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, technické, technologické, interiérové a materiálové).

Konkretizování stavby ve FEA zároveň umožňuje zhodnotit ekonomické a časové limity budoucí výstavby.

Hlavním účelem FEA je pomoci investorovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru a sledování možných účelů, k jejichž „zefektivnění“ by mělo realizací záměru dojít. Tímto by investor mohl vykazovat efektivitu vynaložených prostředků (měřeno v relativních hodnotách - např. stupnice) např. pro vybrané účely:

 • edukativní a vzdělávací činnost;
 • vědecká, výzkumná, badatelskou činnost;
 • zajištění veřejných kulturních služeb (koncerty, semináře, výstavy);
 • prezentace a ochrana sbírkového fondu a související muzejní činnost;
 • údržba, obnova, ochrana a rozvoj kulturního dědictví pro zachování příštím generacím;
 • zachování, interpretace, rozvoj, vytváření a prezentace živého umění a jeho uchovávání pro další generace;
 • údržba, obnova, ochrana a rozvoj svěřeného majetku;
 • plnění dalších úkolů, činností a poslání dané zřizovacími listinami nebo statusem organizace, např. jiná činnost;

Výsledkem studie proveditelnosti záměru je i jednoznačné definování zadání pro výběr zpracovatele dokumentace projektu a následnou předprojektovou a projektovou přípravu stavby a specifikace rozdělení zajištění jednotlivých činností mezi investora a projektanta.

Dokumentace studie proveditelnosti záměru by měla obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek bude přiměřeně přizpůsoben druhu a významu navrhované stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Prověření a analýza zadání a podkladů:

 • podkladů, průzkumů, rešerší a archivní dokumentace;
 • provedených odborných studií a rozborů;
 • dostupných dokladů, meteorologických, klimatických a environmentálních údajů;
 • rozborů územně plánovací dokumentace;
 • územního souhlasu nebo územně plánovací informace;
 • prověření stavebního programu.

Zpracování dokumentace studie proveditelnosti záměru na základě zadání investora:

 • průvodní zpráva,
 • souhrnná technická zpráva,
 • situace stavby,
 • výkresová dokumentace,

Součástí činností je také:

 • koordinace projektových prací,
 • zpracování orientačního odhadu ceny přípravné, projektové a realizační etapy záměru
 • posouzení orientačních provozních nákladů na provoz a užívání stavby,
 • návrh harmonogramu projektových prací a realizace stavby
 • předjednání/konzultace rozpracované dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky technické a dopravní infrastruktury.

Variantní řešení“

 • zpracování FEA ve variantách,
 • ve spolupráci s investorem vyhodnocení variant,
 • vypracování čistopisu vybrané varianty

Formulování požadavků“

 • na rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů, studií v dalších fázích přípravné a projektové etapy záměru.

Projednání dokumentace s investorem

Spolupráce na sestavení zadání dalších projektových prací včetně jejich harmonogramu

Další možná projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Zejména:

Zapracování požadavků zadavatele:

 • dodatečné a změněné požadavky.

Zajištění potřebných podkladů:

 • spisové materiály, průzkumy, zaměření;
 • odborné studie a rozbory;
 • podmínky pro výstavbu v území;
 • geologie, hydrogeologie, radon,
 • dendrologie;
 • meteorologické, klimatické údaje (např. větrná růžice, intenzita srážek, tabulky teplot apod.);
 • hluk a znečištění ovzduší, rozptylové poměry, likvidace odpadů;
 • údaje o posuzování vlivu na životní prostředí
 • dopravní a technická infrastruktura lokality;
 • památky, archeologie;
 • zajištění fotodokumentace lokality.

Zpracování speciální dokumentace:

 • vypracování orientačního výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb;
 • ocenění orientačního výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb - propočet;
 • zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby;
 • posouzení energetické náročnosti záměru
 • komplexní hodnocení stavby;
 • příprava údajů pro certifikaci stavby
 • vizualizace a animace;
 • 3D modely;
 • marketinková dokumentace.

Obstaravatelská činnost

Zejména:

Žádost o územně plánovací informaci podle §21 SZ a §2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

 • o podmínkách využívání území, umístění stavby;
 • o ochranných pásmech, změna využití území;
 • o současném stavu, stavební uzávěře.

Analýza záměru, marketing:

 • organizace předběžné poptávky;
 • sestavení plánu financování;
 • spolupůsobení při získání úvěrů;
 • analýza navrhovaných investičních a provozních nákladů;
 • marketingový plán.

Zajištění potřebných dokladů

 • památková ochrana, regulační podmínky;
 • kapacitní možnosti (energie, voda, kanalizace, doprava);
 • územně plánovací dokumentace
 • kopie katastrální mapy staveniště (území);
 • výpisu z listu vlastnictví dotčeného území;
 • geometrický plán zaměření stávajícího stavu;
 • geodetické údaje, znaky inženýrských sítí;
 • informace o dotčených pozemcích KN.

Speciální odborné činnosti

Zejména:

Geodetické podklady:

 • geometrický plán,
 • zaměření,
 • digitalizace podkladů.

Soupis možných průzkumů:

 • stavebně technický průzkum,
 • stavebně historický průzkum,
 • archeologický průzkum,
 • fotodokumentace, pasportizace,
 • geotechnický průzkum,
 • hydrogeologický průzkum,
 • pedologický a radonový průzkum,
 • průzkum bludných proudů,
 • biologický a dendrologický průzkum,
 • krajinný průzkum,
 • meteorologické údaje,
 • geodetické podklady,
 • mapa záplavových území,
 • dopravní průzkum,
 • archivní materiály a rešerše.

Odborné studie a rozbory

 • osvětlení a oslunění;
 • hluku, rozptylu, emise, likvidace odpadů;
 • dopravní, zeleně.

Právní služby

Součinnost investora

Zejména:

Formulace investorského záměru

 • funkční náplň,
 • komerční záměr,
 • technické řešení,
 • organizační opatření,
 • časové souvislosti,
 • stanovení předpokládaných investičních nákladů.

Předání dostupných podkladů

 • zajištění map lokality,
 • fotodokumentace lokality,
 • archivní a předchozí dokumentace.

Zajištění potřebných dokladů

 • zajištění přístupu na pozemek za účelem průzkumů, zaměření apod.;
 • poskytnutí plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora.

Průběžná součinnost

 • při zpracování návrhu FEA,
 • účast na předběžných jednáních s DO.

Právní služby

Zajištění oponentního expertního posouzení FEA

Odsouhlasení:

 • Dokumentace studie proveditelnosti záměru,
 • expertního posouzení FEA,
 • určení dalšího postupu projektových prací.

1.1A.1 Rozsah a obsah dokumentace studie proveditelnosti záměru ve smyslu Standardů služeb ČKAIT a ČKA

Projektová činnost - NADSTANDARDNÍ služba

Doporučený obsah dokumentace studie proveditelnosti záměru:

Členění je přizpůsobeno vyhlášce č. 499/2006 Sb.

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Dokladová část

Dokumentace by měla obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek má přiměřeně odpovídat druhu a významu stavby, podmínkám v území, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

název stavby;

 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace.

A.1.2 Údaje o investorovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o projektantovi

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení zodpovědných projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Údaje o vstupních podkladech

A.3 Údaje o území

 • rozsah řešeného území;
 • dosavadní využití a zastavěnost území, (zastavěné/nezastavěné území);
 • údaje o zvláštní ochraně území podle jiných právních předpisů (např.: památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.);
 • seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).

A.4 Základní údaje o stavbě

 • nová stavba / změna dokončené stavby;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • údaje o zvláštní ochraně stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
 • navrhované kapacity stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. rozhodující časové údaje o projektu a realizaci stavby, členění na etapy, milníky);
 • orientační investiční náklady na přípravnou, projektovou a realizační etapu záměru,
 • orientační provozní náklady na provoz a užívání stavby,

A.5 Členění stavby na objekty (pozemní a inženýrské stavební objekty) a technická a technologická zařízení (provozní soubory)

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika stavebního pozemku;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • stávající ochranná a bezpečnostní pásma, regulační podmínky území;
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé);
 • územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu);
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • meteorologické, klimatické a environmentální údaje.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

 • funkční náplň stavby,
 • základní kapacity funkčních jednotek,

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

 • urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení;
 • architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní popis stavebního a konstrukčního řešení

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání plynů z podloží, bludné proudy, seizmicita, zemní vlhkost, hluk, protipovodňová opatření apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravní řešení

 • popis dopravního řešení,
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
 • doprava v klidu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, environmentální údaje

 • maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Analýza základních předpokladů výstavby (např. rozhodující časové údaje o zpracování projektu a realizaci záměru, členění stavby na etapy a objekty, rámcový harmonogram projektových prací a realizace stavby včetně stanovení rozhodujících milníků,);

B.9.1 Propočet investičních nákladů stavby ve členění nákladů na přípravnou, projektovou a realizační etapu záměru.

Rozdělení předpokládaných nákladů na projektové práce na standardní a nadstandardní projektovou činnost a ostatní náklady v jednotlivých fázích předprojektové a projektové přípravy záměru.

Rozdělení předpokládaných investičních nákladů stavby na etapy, pozemní a inženýrské stavební objekty a provozní soubory (technického a technologického zařízení) v kompletech jako podklad pro finanční a ekonomickou analýzu

B.9.2 Odhad provozních nákladů spojených s provozem stavby jako podklad pro finanční a ekonomickou analýzu

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Celkový situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků;
 • hranice řešeného území;
 • základní výškopis a polohopis;
 • navržené stavby;
 • stanovení nadmořské výšky a výšky upraveného terénu; maximální výšky staveb; u budov nadmořská výška 1. NP (±0,00);
 • komunikace a zpevněné plochy;
 • plochy vegetace;
 • případně další doplňující informace např. severka.

C.3 Neobsazeno

C.4 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • zákres stavebního pozemku, zákres požadovaného umístění hlavní stavby.

C.5 Speciální situační výkres (podle konkrétní potřeby)

D Výkresová dokumentace

D.1 Charakteristické půdorysy

D.2 Charakteristické řezy

D.3 Základní pohledy

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání dokumentace.

1. Předběžná vyjádření a výsledky konzultací s dotčenými orgány

2. Výsledky konzultací s majiteli a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury

1.2 FÁZE SLUŽEB FS 2 - DOKUMENTACE NÁVRHU / STUDIE STAVBY (DNS)

Tabulka 1.2 (PDF)

Nevyžaduje autorizaci.

Tato fáze není „vybranou činností“ podle §158 SZ a není předmětem vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Popis náplně DNS

Vypracování studie - dokumentace návrhu stavby - je prvním prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Dává mu konkrétní představu o koncepci řešení záměru. (např. urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, technické, technologické, interiérové a materiálové).

Konkretizování stavby v DNS zároveň naznačí ekonomické a časové limity budoucí výstavby.

Dalším hlavním účelem DNS je pomoci klientovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru při konzultacích s dotčenými orgány a dalšími institucemi.

Dokumentace by měla ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek má být přiměřeně přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Projektová činnost STANDARDNÍ

Prověření a analýza zadání a podkladů

 • podkladů, průzkumů, rešerší a archivní dokumentace;
 • provedených odborných studií a rozborů;
 • dostupných dokladů, meteorologických, klimatických a environmentálních údajů;
 • rozborů územně plánovací dokumentace;
 • územního souhlasu nebo územně plánovací informace;
 • prověření stavebního programu.

Zpracování dokumentace návrhu stavby

 • průvodní zpráva,
 • souhrnná technická zpráva,
 • situace stavby,
 • dokumentace objektů,

Součástí činností je také:

 • koordinace projektových prací,
 • posouzení orientačních investičních nákladů,
 • předjednání/konzultace rozpracované dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky technické a dopravní infrastruktury.

Formulování požadavků

 • na rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů, studií.

Projednání dokumentace s klientem

Spolupráce na sestavení zadání

 • výčet objektů, kapacit a místností.

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Zejména:

Variantní řešení

 • zpracování DNS ve variantách,
 • vyhodnocení variant,
 • vypracování čistopisu vybrané varianty.

Zapracování požadavků zadavatele

 • dodatečné a změněné požadavky.

Zajištění potřebných podkladů

 • spisové materiály, průzkumy, zaměření;
 • odborné studie a rozbory;
 • podmínky pro výstavbu v území;
 • geologie, hydrogeologie, radon;
 • dendrologie;
 • meteorologické, klimatické údaje (např. větrná růžice, intenzita srážek, tabulky teplot apod.);
 • památky, archeologie;
 • hluk a znečištění, rozptylové poměry, likvidace odpadů;
 • dopravní a technická infrastruktura lokality;
 • zajištění fotodokumentace lokality;
 • údaje o posuzování vlivu na životní prostředí.

Zpracování speciální dokumentace

 • vypracování orientačního výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb;
 • ocenění orientačního výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb - propočet;
 • zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby;
 • komplexní hodnocení stavby;
 • vizualizace a animace;
 • modely;
 • marketingová dokumentace;
 • příprava údajů pro certifikaci stavby.

Obstaravatelská činnost

Zejména:

Žádost o územně plánovací informaci podle §21 SZ a §2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

 • o podmínkách využívání území, umístění stavby;
 • o ochranných pásmech, změna využití území;
 • o současném stavu, stavební uzávěře.

Analýza záměru, marketing

 • organizace předběžné poptávky;
 • sestavení plánu financování;
 • spolupůsobení při získání úvěrů;
 • analýza navrhovaných investičních a provozních nákladů;
 • marketingový plán a studie proveditelnosti.

Zajištění potřebných dokladů

 • památková ochrana, regulační podmínky;
 • kapacitní možnosti (energie, voda, kanalizace, doprava);
 • územně plánovací dokumentace;
 • kopie katastrální mapy staveniště (území);
 • výpisu z listu vlastnictví dotčeného území;
 • geometrický plán zaměření stávajícího stavu;
 • geodetické údaje, znaky inženýrských sítí;
 • informace o dotčených pozemcích KN.

Speciální odborné činnosti

Zejména:

Geodetické podklady

 • geometrický plán,
 • zaměření,
 • digitalizace podkladů.

Soupis možných průzkumů:

 • stavebně technický průzkum,
 • stavebně historický průzkum,
 • archeologický průzkum,
 • fotodokumentace, pasportizace,
 • geotechnický průzkum,
 • hydrogeologický průzkum,
 • pedologický a radonový průzkum,
 • průzkum bludných proudů,
 • biologický a dendrologický průzkum,
 • krajinný průzkum,
 • meteorologické údaje,
 • geodetické podklady,
 • mapa záplavových území,
 • dopravní průzkum,
 • archivní materiály a rešerše.

Odborné studie a rozbory

 • osvětlení a oslunění;
 • hluku, rozptylu, emise, likvidace odpadů;
 • dopravní, zeleně.

Součinnost klienta

Zejména:

Formulace investorského záměru

 • funkční náplň,
 • komerční záměr,
 • technické řešení,
 • organizační opatření,
 • časové souvislosti,
 • stanovení předpokládaných investičních nákladů.

Předání dostupných podkladů

 • zajištění map lokality,
 • fotodokumentace lokality,
 • archivní a předchozí dokumentace.

Zajištění potřebných dokladů

 • zajištění přístupu na pozemek za účelem průzkumů, zaměření apod.;
 • poskytnutí plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora.

Průběžná součinnost

 • při zpracování návrhu DNS,
 • účast na předběžných jednáních s DO.

Zajištění oponentního expertního posouzení DNS

Odsouhlasení

 • FS 2,
 • expertního posouzení,
 • určení dalšího postupu projektových prací.

1.2.1 Rozsah a obsah dokumentace návrhu stavby/studie stavby

Projektová činnost - STANDARDNÍ služba

Doporučený obsah dokumentace:

Členění je přizpůsobeno vyhlášce č. 499/2006 Sb.

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů

Dokladová část

Dokumentace by měla ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek má být přiměřeně přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace (např. nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby).

A.1.2 Údaje o žadateli

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností), nebo
 • obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT činných ve výstavě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení zodpovědných projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • ochrana území podle jiných právních předpisů (např. památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;
 • územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě);
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

 • nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby
 • a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha
 • a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

 • urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení;
 • architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektu

 • stavební řešení,
 • konstrukční a materiálové řešení,
 • mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

(Zásady hospodaření s energiemi, např: kritéria tepelně technického hodnocení, energetická náročnost stavby, posouzení využití alternativních zdrojů energií).

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury, přeložky;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

 • popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
 • doprava v klidu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, environmentální údaje

 • vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda;
 • vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k první, druhé, čtvrté a páté odrážce, neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

 • napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;
 • maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé);
 • požadavky na bezbariérové obchozí trasy;
 • bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • zákres stavebního pozemku, zákres požadovaného umístění hlavní stavby;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
 • stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výšky staveb;
 • navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • řešení vegetace;
 • okótované odstupy staveb;
 • zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • maximální zábory (dočasné/trvalé);
 • geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu;
 • odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody;
 • případně další doplňující informace např. severka.

C.4 Speciální situační výkres

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

D Dokumentace objektů

D.1 Charakteristické půdorysy

D.2 Charakteristické řezy

Charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících.

D.3 Základní pohledy

Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady, posudky, podklady, studie, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání dokumentace.

1 Předběžná vyjádření a výsledky konzultací s dotčenými orgány

2. Výsledky konzultací s majiteli veřejné dopravní a technické infrastruktury

1.3 FÁZE SLUŽEB FS 3 - DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR)

Tabulka 1.3 (PDF)

DUR vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Popis náplně DUR

Dokumentace pro územní rozhodnutí vychází z odsouhlasené dokumentace návrhu stavby a poskytuje dostatečné informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a dává přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území.

Z dokumentace jednoznačně vyplývá polohopisné a výškové umístění stavby, vazby na okolní výstavbu a okolní infrastrukturu.

DUR též stanoví koncepci napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprávní vztahy budoucí výstavby.

Na základě této dokumentace stavební úřad rozhoduje o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a vydává územní rozhodnutí.

Lze zpracovat i společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (SD).

Dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb musí vždy obsahovat části A až C zpracované pro celý soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby souboru zpracovává podle příslušné přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby.

Projektová činnost STANDARDNÍ

Analýza a prověření podmínek

 • dosavadních projektových prací;
 • zhodnocení předběžných stanovisek DO a SAMS;
 • zhodnocení souladu s ÚPD a OTP;
 • zhodnocení meteorologických, klimatických a environmentálních údajů.

Stanovení podmínek pro zpracování DUR

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

 • průvodní zpráva,
 • souhrnná technická zpráva,
 • situační výkresy,
 • dokumentace objektů,

Součástí činností je také:

 • koordinace projektových prací,
 • odhad orientačních investičních nákladů (pro stanovení výše správních poplatků);
 • předjednání/konzultace rozpracované dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky technické infrastruktury.

Formulování požadavků

 • na aktualizaci, rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů, studií.

Projednání dokumentace s klientem

Čistopis DUR

 • zapracování podmínek projednání s dotčenými orgány a vlastníky technické infrastruktury;
 • zapracování podmínek pro územní rozhodnutí;
 • předání čistopisu DUR klientovi.

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Zejména:

Zapracování požadavků klienta

 • dodatečné a změněné požadavky,
 • variantní řešení (jedná se o „vnitřní“ detailní varianty řešení). Teprve podle nich klient může rozhodnout, kterou z variant dopracovat pro definitivní žádost o ÚR.

Zajištění potřebných podkladů

 • pro územní řízení:
  • proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (proces posuzování EIA viz další text), ve znění pozdějších předpisů;
  • potřebné speciální dokumentace.
 • pro přípravu dokumentace:
  • geologie, hydrogeologie, radon, zeleň, doprava, památky, archeologie, likvidace odpadů, hluk a znečištění, rozptylové poměry, inženýrské sítě.

Zpracování speciální dokumentace

 • vypracování orientačního výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb;
 • ocenění orientačního výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb - propočet
 • zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby;
 • komplexní hodnocení stavby;
 • vizualizace a animace;
 • modely;
 • obchodní a marketingová dokumentace;
 • studie interiéru;
 • koordinace profesí požadovaná klientem.

Doplnění dokumentace

 • v případě nestandardního průběhu řízení;
 • na základě výsledku odvolacího řízení proti rozhodnutí o umístění stavby;
 • pro územní rozhodnutí podle zvláštních požadavků dotčených orgánů;
 • pro vydání potřebných výjimek pro stavbu.

Obstaravatelská činnost

Zejména:

Zajištění závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření

 • dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury potřebných pro vydání územního rozhodnutí;
 • zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení;
 • zajištění potřebných dokladů pro územní řízení;
 • zajištění vyvěšení zahájení ÚŘ na pozemku;
 • jednání o podmínkách vynětí ze zemědělského půdního fondu;
 • jednání o podmínkách závazných stanovisek DO a SAMS.

Obstarání vydání územního rozhodnutí

 • zpracování náležitostí návrhu na vydání ÚR;
 • umístění stavby nebo zařízení;
 • změnu využití území;
 • změnu vlivu užívání stavby na území;
 • dělení nebo scelování pozemků;
 • ochranné pásmo.

Podání žádosti o územní rozhodnutí

 • účast při jednáních v rámci územního řízení;
 • účast při řízení o odvolání proti ÚR.

Analýza záměru, marketing

 • organizace předběžné poptávky;
 • získání srovnávacích nabídek technických zařízení;
 • spolupůsobení při získání úvěrů;
 • analýza předpokládaných investičních a provozních nákladů;
 • příprava údajů pro certifikaci stavby.

Speciální odborné činnosti

Zejména:

Geodetické podklady

 • geometrický plán,
 • zaměření:
 • pozemku (polohopis, výškopis),
 • dotčených staveb,
 • inženýrských sítí,
 • digitalizace podkladů.

Soupis možných průzkumů

 • stavebně technický průzkum,
 • stavebně historický průzkum,
 • archeologický průzkum,
 • fotodokumentace, pasportizace,
 • geotechnický průzkum,
 • hydrogeologický průzkum,
 • pedologický a radonový průzkum,
 • průzkum bludných proudů,
 • biologický a dendrologický průzkum,
 • krajinný průzkum,
 • meteorologické údaje,
 • geodetické podklady,
 • mapa záplavových území,
 • dopravní průzkum,
 • archivní materiály a rešerše.

Odborné studie a rozbory

 • osvětlení a oslunění;
 • hluk, rozptyl, emise, likvidace odpadů;
 • dopravní, zeleně.

EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 • zpracování dokumentace EIA pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí a získání Závěru zjišťovacího řízení nebo Stanoviska;
 • studie v rámci dokumentace EIA;
 • zpracovatelem dokumentace EIA může být pouze osoba odborně způsobilá podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • předmětem posuzování podle tohoto zákona a §3 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy.

Součinnost klienta

Zejména:

Formulace zadání investora

 • předání výchozí platné dokumentace např. odsouhlasená DNS.

Předání dostupných podkladů

 • zajištění map lokality,
 • fotodokumentace lokality,
 • archivní a předchozí dokumentace.

Zajištění potřebných dokladů

 • zajištění přístupu na pozemek za účelem průzkumů, zaměření apod.;
 • zajištění přístupu do dotčených staveb;
 • poskytnutí plné moci ke zjišťování potřebných údajů a pro zastupování investora;
 • dodání dokladů vlastníka;
 • vyjádření k podmínkám ÚR (přijmutí/odmítnutí);
 • vyjádření k podmínkám DO.

Průběžná součinnost

 • při zpracování návrhu DUR;
 • účast na předběžných jednáních s DO;
 • účast na koordinačních jednáních projektu;
 • účast na jednáních v rámci územního řízení;
 • účast na jednáních při odvolání proti ÚR.

Zajištění oponentního expertního posouzení DUR

Odsouhlasení

 • FS 3,
 • expertního posouzení,
 • uhrazení správních poplatků ÚR.
 • Určení dalšího postupu projektových prací.

1.3.1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

DUR vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Projektová činnost standardní - výkon části A - D

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů

Dokladová část (zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

Dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace (např. nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby).

A.1.2 Údaje o žadateli

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
 • obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení zodpovědných projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • ochrana území podle jiných právních předpisů (např. památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;
 • územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě);
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

 • nová stavba nebo změna dokončené stavby;
 • u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

 • urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení;
 • architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní technický popis staveb

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, technická seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury, přeložky;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

 • popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
 • doprava v klidu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

 • vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda;
 • vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem;
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů;
 • v případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k první, druhé, čtvrté a páté odrážce, neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

 • napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;
 • maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé);
 • požadavky na bezbariérové obchozí trasy;
 • bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
 • stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výšky staveb;
 • navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • řešení vegetace;
 • okótované odstupy staveb;
 • zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • maximální zábory (dočasné/trvalé);
 • geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu;
 • odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.4 Speciální situační výkres

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

D Dokumentace objektů

D.1 Charakteristické půdorysy

D.2 Charakteristické řezy

Charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících.

D.3 Základní pohledy

Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání dokumentace.

Poznámka:

Následující body dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a č. 503/2006 Sb., ale nejsou součástí dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti jako nadstandardní služba.

Tato dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle §156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

4.2. Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

1.3.2 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Viz příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

DUR vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT

Projektová činnost standardní - výkon části A - D

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů

Dokladová část (zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

Dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí odpovídat podmínkám v území, vlivu na životní prostředí a charakteru navrhované změny.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o území

 • navrhovaná změna využití území;
 • místo (katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace (druh, účel záměru).

A.1.2 Údaje o žadateli

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
 • obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis a zhodnocení území

 • charakteristika území, pozemků a staveb na nich, zastavěné území a nezastavěné území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • ochrana území podle jiných právních předpisů (např. památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • údaje o odtokových poměrech;
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • územně technické podmínky;
 • věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených změnou využití území;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Popis navrhované změny využití území

 • podrobné údaje o záměru, jeho účincích a vlivech na okolí;
 • zdůvodnění změny vzhledem k současnému způsobu užívání dotčeného území;
 • celková výměra území dotčeného změnou;
 • požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury;
 • zásady zajištění technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska předpokládaného způsobu využití území;
 • zásady ochrany dotčeného území před negativními účinky vnějšího prostředí (povodně, záplavy, eroze a sesuvy půdy, poddolování, seizmicita, radon, hluk, emise, odpady apod.);
 • předpokládaná lhůta realizace změny využití území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravní řešení

B.5 Řešení vegetace

B.6 Popis vlivu navrženého způsobu využití území na životní prostředí a jeho ochrana

 • vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda;
 • vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem;
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k první, druhé, čtvrté a páté odrážce, neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • vyznačení vztahu dotčeného území k urbanistické struktuře území a umístění v sídle.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • vyznačení hranic území s novým využitím;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres území dotčeného změnou

 • měřítko 1 : 500 až 1 : 1 000, u rozsáhlých záměrů 1 : 2 000 až 1 : 5 000;
 • stávající stavby a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající a navrhovaný výškopis a polohopis;
 • vyznačení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.

D Dokumentace objektů

Výkresy zobrazující změnu využití území (výkresy v dostatečně přehledném měřítku, dokumentující celkové urbanistické a architektonické řešení navržené změny využití území; základní svislé řezy, dokumentující navržené terénní úpravy, úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody; zákres řešení odvodnění území v případě změn odtokových poměrů apod.).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání dokumentace.

Poznámka:

Následující body dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a č. 503/2006 Sb., ale jsou součástí dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti jako nadstandardní služba.

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavební záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním výkrese

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

5. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

1.3.3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

DUR vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Projektová činnost standardní - výkon části A - D

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů

Dokladová část (zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

Dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, vlivu změny na životní prostředí a charakteru navrhované změny vlivu užívání stavby na území.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace (např. změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, stávající
  a navrhovaný účel užívání stavby).

A.1.2 Údaje o žadateli

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
 • obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Zdůvodnění změny vlivu užívání stavby na území

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území

 • charakteristika území, pozemků a staveb na nich, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • ochrana území podle jiných právních předpisů (např. památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • údaje o odtokových poměrech;
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • územně technické podmínky;
 • věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice, požadavky na vydání jiných rozhodnutí nebo opatření;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených změnou vlivu užívání stavby na území;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Popis navrhované změny vlivu užívání stavby na území

B.2.1 Základní charakteristika stavby a změny v jejím užívání

 • trvalá nebo dočasná stavba; u změny stavby údaje o jejich současném stavbu, závěry stavebně technického případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí;
 • stávající a navrhovaný účel užívání stavby;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • zásady ochrany území před negativními účinky vyvolanými změnou vlivu užívání stavby;
 • navrhovaná změna parametrů stavby (např. užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.;
 • posouzení technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska změny v užívání stavby;
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy).

B.3 Nové nároky na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury, přeložky;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Nové nároky na dopravní infrastrukturu

 • popis dopravního řešení, včetně bezbariérového řešení;
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu;
 • doprava v klidu.

B.5 Úpravy terénu a řešení vegetace v souvislosti se změnou vlivu užívání stavby na území

Údaje o vyvolaných protihlukových opatřeních - terénní valy, protihlukové stěny apod.

B.6 Popis změny vlivu užívání stavby na životní prostředí a jeho ochrana

 • vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda;
 • vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem;
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k první, druhé, čtvrté a páté odrážce, neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Popis změny vlivu užívání stavby na bezbariérové užívání stavby

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • vyznačení napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy,
 • vyznačení stavby s novým účelem užívání,
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Celkový situační výkres území dotčeného změnou

 • měřítko 1 : 500 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000;
 • hranice řešeného území;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • vyznačení napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.

D Dokumentace objektů

Výkresy zobrazující změnu v užívání stavby (půdorysy s vyznačením stávajícího a navrhovaného způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů, řezy, pohledy).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání dokumentace.

Poznámka:

Následující body dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a č. 503/2006 Sb., ale jsou součástí dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti jako nadstandardní služba.

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavební záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním výkrese.

4. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace.

1.4 FÁZE SLUŽEB FS 4 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Tabulka 1.4 (PDF)

DSP vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Popis náplně DSP

Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby, podle §104 odst. 1 písm. a) až e) - je dokumentace připojovaná spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení, podle §116 SZ projektová dokumentace připojovaná k veřejnoprávní smlouvě o provedení stavby a podle §117 SZ projektová dokumentace posuzovaná autorizovaným inspektorem. Tuto dokumentaci zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované) podle SZ a AZ.

Hlavním účelem DSP je dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s vydaným územním rozhodnutím, s obecnými technickými podmínkami a s veřejným zájmem v dané lokalitě.

Na základě DSP se ohlašuje stavba nebo stavební úřad vydává stavební povolení.

Projektová dokumentace musí vyhovět ustanovením stavebního zákona a ostatním zvláštním předpisům, např. požární ochrany, civilní ochrany apod.

DSP musí vždy poskytovat jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, konstrukční, dispoziční, provozní a materiálovou charakteristiku stavby.

Ze zpracované projektové dokumentace je možné zpřesnit odhad nákladů stavby, způsob provedení a časové možnosti budoucí výstavby.

Projektová dokumentace pro ohlášení je zpracována jako DSP, přiměřeně charakteru, funkci a velikosti stavby.

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Po dohodě (stavebník, projektant, stavební úřad) lze zpracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci (JPD).

Po dohodě (stavebník, projektant, stavební úřad) lze zpracovat společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (SD).

Projektová činnost standardní

Analýza a prověření podmínek ÚR

 • dosavadních projektových prací;
 • prověření stanovisek DO a SAMS;
 • zhodnocení připomínek účastníků řízení;
 • zhodnocení územního rozhodnutí a jeho podmínek;
 • zhodnocení meteorologických, klimatických a environmentálních údajů.

Stanovení podmínek pro zpracování DSP

Koncepční koordinace projektu

 • koordinační činnost.

Zpracování dokumentace pro stavební povolení

 • průvodní zpráva,
 • souhrnná technická zpráva,
 • situace stavby,
 • dokumentace jednotlivých pozemních a inženýrských stavebních objektů a technických a technologických zařízení (provozních souborů).

Součástí činností je také

 • odhad orientačních investičních nákladů (pro stanovení výše správních poplatků);
 • předjednání/konzultace rozpracované dokumentace s DO a SAMS.

Formulování požadavků

 • na aktualizaci, rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů a speciálních studií.

Projednání dokumentace s investorem

Čistopis DSP

 • zapracování podmínek projednání s DO a SAMS;
 • zapracování podmínek z průběhu stavebního řízení;
 • předání čistopisu DSP investorovi.

Projektová činnost nadstandardní

Zejména:

Zapracování požadavků zadavatele

 • dodatečné a změněné požadavky;
 • alternativní řešení;
 • jejich vyhodnocení a zapracování do dokumentace.

Zpracování speciální dokumentace

 • návrh řešení organizace výstavby;
 • dopravně inženýrská opatření;
 • protokol o určení vnějších vlivů;
 • projekt souborného řešení interiéru a komunikační grafiky, infodesignu, firemní značení (vlajky, znaky, logo), světelné efekty, výtvarná díla;
 • projekt souborného řešení akustiky;
 • komplexní hodnocení budovy;
 • vizualizace a animace;
 • modely, www stránky projektu;
 • obchodní a marketingová dokumentace;
 • koordinační výkresy profesí požadované zadavatelem;
 • vypracování předběžných stavebně technických specifikací (tabulky);
 • vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb;
 • ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb - propočet;
 • zpracování speciální dokumentace pro stavební povolení k tzv. integrovanému povolení IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) pro vybraná technologická zařízení stavby podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Doplnění dokumentace

 • v případě nestandardního průběhu řízení
 • pro vydání potřebných výjimek pro stavbu;
 • na základě výsledku odvolacího řízení;
 • vypracování podkladů pro expertní a speciální jednání nebo posuzování.

Obstaravatelská činnost

Zejména:

Zajištění závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření

 • dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury potřebných pro vydání stavebního povolení;
 • zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení;
 • zajištění dalších potřebných dokladů pro stavební řízení.

Obstarání vydání stavebního povolení

 • zpracování náležitostí návrhu na vydání SP;
 • podání žádosti o stavební povolení;
 • účast při jednáních v rámci stavebního řízení;
 • účast při řízení o odvolání proti SP.

Obstarání vydání dalších povolení a rozhodnutí

 • podání žádosti o udělení výjimky pro stavbu;
 • podání žádosti o vynětí z půdního fondu;
 • podání žádostí o další řízení (např. vodoprávní řízení, povolení kácení dřevin, připojení na komunikaci…),

Poznámka:

Podle §4 SZ se mají tato další řízení přednostně spojit a projednat v režimu hlavní stavby;

 • účast při jednáních v rámci těchto řízeních.

Analýza záměru, marketing

 • organizace předběžné poptávky;
 • získání srovnávacích nabídek technických zařízení;
 • spolupůsobení při získání úvěrů;
 • analýza předpokládaných investičních a provozních nákladů.

Zajištění potřebných podkladů

Zajišťuje se v rámci nadstandardní projektové činnosti pro projektovou přípravu:

 • geologie, hydrogeologie, radon;
 • dendrologie;
 • památky, archeologie;
 • doprava;
 • likvidace odpadů;
 • hluk a znečištění, rozptylové poměry, inženýrské sítě;
 • příprava údajů pro certifikaci stavby;
 • potřebné speciální dokumentace pro stavební řízení.

Speciální odborné činnosti

Zejména:

Geodetické podklady

 • geometrický plán,
 • zaměření:
  • pozemku (polohopis, výškopis),
  • dotčených staveb,
  • inženýrských sítí,
 • digitalizace podkladů.

Průzkumy

 • stavebně technický průzkum,
 • statické ověření stávajících konstrukcí,
 • geotechnický průzkum,
 • hydrogeologický průzkum,
 • archivní materiály a rešerše.

Odborné studie a rozbory

 • osvětlení a oslunění;
 • hluku, rozptylu, emise, likvidace odpadů;
 • dopravní, zeleně.

Součinnost klienta

Zejména:

Formulace zadání investora

 • předání výchozí platné dokumentace např. odsouhlasená DNS nebo DUR.

Předání dostupných podkladů

 • zajištění map lokality,
 • fotodokumentace lokality,
 • spisové a předchozí dokumentace.

Zajištění potřebných dokladů

 • zajištění přístupu na pozemek za účelem průzkumů, zaměření apod.;
 • zajištění přístupu do dotčených staveb;
 • poskytnutí plné moci k zjišťování potřebných údajů a pro zastupování investora;
 • dodání dokladů vlastníka;
 • plánu provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití - např. u ocelových a mostních konstrukcí) podle §110 odst. 2 písm. c) SZ.

Průběžná součinnost

 • při zpracování návrhu DSP;
 • účast na předběžných jednáních s DO;
 • účast na koordinačních jednáních projektu;
 • účast na jednáních v rámci stavebního řízení;
 • účast na jednáních při odvolání proti SP;
 • zajištění oponentního expertního posouzení DSP.

Odsouhlasení

 • FS 4;
 • expertního posouzení;
 • uhrazení správních poplatků SP;
 • vyjádření ke SP, přijmutí (odmítnutí) podmínek.

Určení dalšího postupu projektových prací.

1.4.1 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného povolení

Viz příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SpD vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT

Projektová činnost standardní - výkon části A - D

Společná dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace pozemních a inženýrských stavebních objektů a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Dokladová část (přikládá se k dokumentaci, zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

Společná dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

Dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb musí vždy obsahovat části A až C zpracované pro celý soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby souboru zpracovává podle příslušné přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět projektové dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby).

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace; ČKA nebo ČKAIT;
 • jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (např.: památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;
 • územně technické podmínky, zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě;
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

 • nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny dokončené stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledek statického posouzení nosných konstrukcí;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgán;
 • údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační náklady stavby (pro stanovení výše správních poplatků).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

 • urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení;
 • architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektu

 • stavební řešení,
 • konstrukční a materiálové řešení,
 • mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení (provozních souborů)

 • technické řešení,
 • výčet technických a technologických zařízení (provozních souborů).

B.2.8 Požárně požárně bezpečnostní řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

(Zásady hospodaření s energiemi, např: kritéria tepelně technického hodnocení, energetická náročnost stavby, posouzení využití alternativních zdrojů energií).

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

 • ochrana před pronikáním plynů z podloží, (radon, metan apod.);
 • ochrana před bludnými proudy;
 • ochrana před technickou seizmicitou;
 • ochrana před hlukem;
 • protipovodňová opatření;
 • ochrana proti podzemní vodě a zemní vlhkosti;
 • ostatní účinky (vliv poddolování apod.).

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

 • popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace;
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu;
 • doprava v klidu;
 • pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

 • terénní úpravy,
 • použité vegetační prvky,
 • biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

 • vliv stavby na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda);
 • vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí, je-li podkladem;
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovaného povolení, bylo-li vydáno;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), c), a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

 • potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění;
 • odvodnění staveniště;
 • napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky;
 • ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;
 • maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště;
 • požadavky na bezbariérové obchozí trasy
 • maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace;
 • bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin;
 • ochrana životního prostředí při výstavbě;
 • zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb (dtto bod g);
 • zásady pro dopravně inženýrská opatření;
 • stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.);
 • postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • zákres navrhované (hlavní) stavby;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
 • stanovení nadmořské výšky 1. NP u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu, maximální výška staveb;
 • navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • řešení vegetace;
 • okótované odstupy staveb (např. od hranic pozemků, od sousedních staveb);
 • zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • maximální dočasné a trvalé zábory;
 • vyznačení geotechnických sond;
 • geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu
 • požární odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody;
 • případně další doplňující informace (např. severka včetně zohlednění meridiánové odchylky, větrná růžice, tabulka teplot, tabulka intenzity srážek apod.).

C.4 Speciální situační výkresy (podle konkrétní potřeby)

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace; situace prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, ÚSES, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických anebo technologických zařízení (provozních souborů) se zpracovává po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

 • Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem).
 • Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

 • Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).
 • Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).
 • Statické posouzení (seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, údaje o zatíženích a materiálech apod.);ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání).
 • Případně požadavky na zpracování plánu provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití - např. u ocelových a mostních konstrukcí) podle §110 odst. 2 písm. c) SZ.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Doporučuje se zpracovat dokumentaci podle požadavků č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhl. č. 23/2008 Sb. resp. její novela č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

 • Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek).
 • Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 200 až 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:

 • zdravotně technické instalace;
 • vzduchotechnika a vytápění, chlazení;
 • měření a regulace;
 • silnoproudá elektrotechnika;
 • elektronické komunikace;
 • vyhrazená technická zařízení;
 • vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Rozsah a obsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Dokumentaci je účelné organizačně uspořádat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

 • Technickou zprávu (výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima/léto; požadované mikroklimatické podmínky – zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim – trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).
 • Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na jednotlivá technická a technologická zařízení (provozní soubory, dílčí provozní soubory nebo provozní jednotky).

Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.:

 • přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení;
 • přeložky vedení technické infrastruktury;
 • zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení;
 • vyhrazená technická zařízení;
 • vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých technických a technologických zařízeních (provozních souborech).

Následující rozsah a obsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

 • Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení – účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení, účinnost užití zdrojů a rozvodů energie).
 • Výkresovou část (obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, (připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují), požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování – půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1: 100).
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání projektové dokumentace a doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou podle jiných právních předpisů.

Poznámka:

Následující doklady dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č. 503/2006 Sb. dokládány k projektové dokumentaci, ale nejsou součástí projektové dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány
v rámci obstaravatelské činnosti nebo jako nadstandardní služba.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavební řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 a přílohy č.4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle §156 SZ nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4. Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

6. Projekt zpracovaný báňským projektantem

7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

1.4.2 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Podle §104 odst. 1 písm. a) až e) SZ, viz příloha č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

DSP vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Projektová činnost STANDARDNÍ - výkon části A - D

Projektová dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace pozemních a inženýrských stavebních objektů a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Dokladová část (přikládá se k dokumentaci, zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět projektové dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby).

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem;
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (např.: památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;
 • územně technické podmínky, zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě;
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

 • nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny dokončené stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledek statického posouzení nosných konstrukcí;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
 • informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
 • údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.),
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační náklady stavby (pro stanovení výše správních poplatků).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

 • urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení;
 • architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektu

 • stavební řešení,
 • konstrukční a materiálové řešení,
 • mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení (provozních souborů)

 • technické řešení,
 • výčet technických a technologických zařízení (provozních souborů).

B.2.8 Požárně požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

(Zásady hospodaření s energiemi, např: kritéria tepelně technického hodnocení, energetická náročnost stavby, posouzení využití alternativních zdrojů energií).

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

 • ochrana před pronikáním plynů z podloží, (radon, metan apod.);
 • ochrana před bludnými proudy;
 • ochrana před technickou seizmicitou;
 • ochrana před hlukem;
 • protipovodňová opatření;
 • ochrana proti podzemní vodě a zemní vlhkosti;
 • ostatní účinky (vliv poddolování apod.).

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

 • popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace;
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu;
 • doprava v klidu;
 • pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

 • terénní úpravy,
 • použité vegetační prvky,
 • biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, environmentální údaje

 • vliv stavby na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda);
 • vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí, je-li podkladem;
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovaného povolení, bylo-li vydáno;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), c), a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

 • potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění;
 • odvodnění staveniště;
 • napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky;
 • ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;
 • maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště;
 • požadavky na bezbariérové obchozí trasy;
 • maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace;
 • bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin;
 • ochrana životního prostředí při výstavbě;
 • zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 • úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb (dtto bod g);
 • zásady pro dopravně inženýrská opatření;
 • stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.);
 • postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • zákres navrhované (hlavní) stavby;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
 • stanovení nadmořské výšky 1. NP u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu, maximální výška staveb;
 • navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • řešení vegetace;
 • okótované odstupy staveb (např. od hranic pozemků, od sousedních staveb);
 • zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • maximální dočasné a trvalé zábory;
 • vyznačení geotechnických sond;
 • geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu
 • požární odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody;
 • případně další doplňující informace (např. severka včetně zohlednění meridiánové odchylky, větrná růžice, tabulka teplot, tabulka intenzity srážek apod.).

C.4 Speciální situační výkresy (podle konkrétní potřeby)

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace; situace prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, ÚSES, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických anebo technologických zařízení (provozních souborů) se zpracovává po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

 • Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem).
 • Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

 • Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).
 • Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).
 • Statické posouzení (seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, údaje o zatíženích a materiálech apod.);ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání).
 • Případně požadavky na zpracování plánu provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití – např. u ocelových a mostních konstrukcí) podle §110 odst. 2 písm. c) SZ.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Doporučuje se zpracovat dokumentaci podle požadavků č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhl. č. 23/2008 Sb. resp. č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

 • Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek).
 • Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 200 až 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:

 • zdravotně technické instalace;
 • vzduchotechnika a vytápění, chlazení;
 • měření a regulace;
 • silnoproudá elektrotechnika;
 • elektronické komunikace;
 • vyhrazená technická zařízení;
 • vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Rozsah a obsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Dokumentaci je účelné organizačně uspořádat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

 • Technickou zprávu (výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima/léto; požadované mikroklimatické podmínky – zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim – trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).
 • Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na jednotlivá technická a technologická zařízení (provozní soubory, dílčí provozní soubory nebo provozní jednotky).

Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.:

 • přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení;
 • přeložky vedení technické infrastruktury;
 • zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení;
 • vyhrazená technická zařízení;
 • vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých technických a technologických zařízeních (provozních souborech).

Následující rozsah a obsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

 • Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení – účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení, účinnost užití zdrojů a rozvodů energie).
 • Výkresovou část (obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, (připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují), požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování – půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1: 100).
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání projektové dokumentace a doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou podle jiných právních předpisů.

Poznámka:

Následující doklady dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a č. 503/2006 Sb. dokládány k projektové dokumentaci, ale nejsou součástí projektové dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti nebo jako nadstandardní služba.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavební řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle §156 SZ nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4. Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

6. Projekt zpracovaný báňským projektantem

7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

1.5 FÁZE SLUŽEB FS 5 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

Tabulka 1.5 (PDF)

Viz příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

DPS vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Popis náplně DPS

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vychází ze schválené DSP, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

DPS je prohloubená a rozšířená dokumentace předchozího projektového stupně (obvykle DSP) do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení).

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské stavební objekty a pro provozní soubory technických a technologických zařízení.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

DPS se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Na jejím základě je možné zpracovat SPD (viz FS 6) a stavbu jednoznačně ocenit, vybrat zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo.

Projektová dokumentace pro provádění stavby, u staveb financovaných z veřejných zdrojů, musí být zpracovaná tak, aby také splňovala požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 147/2017 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb.

DPS je podkladem pro zpracování dodavatelské dokumentace (dokumentace zhotovitele stavby - DDS).

DPS doplněná o konkrétní materiály, konstrukce, výrobky a technologie může být podkladem pro provedení/zhotovení stavby.

Fáze zpracování DDS není „vybranou činností“ podle SZ a není předmětem vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Stavebnímu úřadu DPS slouží podle §133 odst. 3, §134 odst. 6 SZ pro provádění kontrolních prohlídek stavby.

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Po dohodě (stavebník, projektant, stavební úřad) a doplnění jí lze u méně rozsáhlých staveb použít jako „jednostupňovou projektovou dokumentaci“ i pro stavební řízení.

Projektová činnost

Projektová činnost STANDARDNÍ

Analýza a vyhodnocení podmínek

 • dosavadních projektových prací;
 • zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek;
 • zhodnocení opatření a řešení meteorologických, klimatických a environmentálních údajů.

Stanovení podmínek pro zpracování SPD a DDS

Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje

 • A Průvodní zpráva
 • B Souhrnná technická zpráva
 • C Situační výkresy

Části A - C mohou být převzaty z DSP

 • D Dokumentace jednotlivých pozemních a inženýrských stavebních objektů a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Obsahuje zejména:

 • rozhodující detaily, skladby a vlastnosti konstrukcí,
 • tabulky výrobků a prací,
 • požadavky na provedení povrchů,
 • dokumentace technických a technologických zařízení stavby.

 • Dokladová část

Koordinace projektu

 • stanovení jednotných výchozích podmínek a parametrů pro výpočty a posouzení;
 • koordinační činnost: funkční a prostorová koordinace projektu po objektech a mezi SO a PS.

Projednání dokumentace s investorem

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Zejména:

Zapracování požadavků zadavatele

 • dodatečné a změněné požadavky,
 • zapracování alternativních řešení,
 • vyhodnocení a zapracování požadavků zhotovitele stavby do dokumentace.

Zpracování dalších podrobností

 • koordinační výkresy profesí,
 • vytyčovací výkresy,
 • v architektonicko-stavební části:
 • detaily,
 • podrobné výkresy atypických výrobků,
 • spárořezy dlažeb a obkladů,
 • v konstrukčně statické části:
 • podrobné výkresy výztuže,
 • v části technická a technologická zařízení stavby:
 • alternativní a nadstandardní řešení;
 • vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb;
 • ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb - sestavení kontrolního rozpočtu;
 • zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů.

Zpracování speciální dokumentace

 • projekt souborného řešení interiéru a komunikační grafiky, infodesignu, vlajky, znaky, logo světelné efekty, výtvarná díla;
 • projekt souborného řešení prostorové akustiky;
 • komplexní hodnocení budovy;
 • vizualizace a animace;
 • modely, www stránky projektu;
 • obchodní a marketingová dokumentace;
 • speciální členění dokumentace;
 • návrh provozních řádů a dokumentace.

Obstaravatelská činnost

Zejména:

Zajištění podkladů pro výběrové řízení

 • kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do dokumentace DPS;
 • příprava údajů pro certifikaci stavby;
 • podklady od dodavatelů stavebních výrobků a materiálů a technických a technologických zařízení.

Speciální odborné činnosti

Součinnost klienta

Průběžná součinnost

 • při zpracování návrhu DPS,
 • účast na koordinačních jednáních projektu.

Zajištění oponentního expertního posouzení DPS

Odsouhlasení

 • FS 5,
 • expertního posouzení.

Určení dalšího postupu projektových prací.

Poznámka:

Součástí standardní projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, podrobné výkresy výztuže a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace (DDS).

Součástí standardní DPS není dokumentace zařízení staveniště.

1.5.1 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Viz příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

DPS vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Projektová činnost STANDARDNÍ - výkon část A - D

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace pozemních a inženýrských stavebních objektů a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Dokladová část (zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

V dokladové části jsou obsaženy doklady, které potřebuje projektant k řádnému zpracování DPS - zajišťování těchto dokladů je standardní činností projektanta. Některé další doklady musí pro schválení DPS zajistit/doložit stavebník. Pokud tuto činnost uplatní u projektanta (a ten smluvně souhlasí), jedná se pro projektanta o nadstandard.

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

Společné zásady

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé stavební pozemní a inženýrské objekty a pro provozní soubory technických a technologických zařízení.

Vychází ze schválené projektové dokumentace DSP, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. Je-li zakázka zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, musí obsah dokumentace splňovat jeho podmínky, např. neuvádět názvy výrobků, technologií a materiálů.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

DPS doplněná o konkrétní materiály, konstrukce, výrobky a technologie může být podkladem pro provedení/zhotovení stavby.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace stavby (DDS).

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění NV č. 136/2016 Sb. V příloze č. 5 tohoto NV jsou specifikovány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. Rozsah a obsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci předepisuje příloha č. 6 tohoto NV.

Plán může zpracovávat pouze odborně způsobilá osoba, tj. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

A Průvodní zpráva

Příslušné body budou převzaty z DSP s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
 • obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), identifikační číslo osob, adresa sídla;
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

 • základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření);
 • základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby;
 • další podklady.

B Souhrnná technická zpráva

Příslušné body budou převzaty z DSP s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

 • požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby;
 • požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 • podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb;
 • zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.;
 • ochrana životního prostředí při výstavbě.

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem;
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.;
 • ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.;
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;
 • územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě;
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

 • nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby
 • a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační náklady stavby.

C Situační výkresy

Výkresy jsou převzaty z předchozího stupně dokumentace. Příslušné údaje budou převzaty z DSP s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
 • stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výšky staveb;
 • navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • řešení vegetace;
 • okótované odstupy staveb od hranic pozemků, od sousedních staveb;
 • zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • maximální zábory (dočasné/trvalé);
 • vyznačení geotechnických sond;
 • geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu;
 • požární odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

 • Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - rozsah a obsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele stavby; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem).
 • Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů).
 • Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků, detaily bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace).

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

 • Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - rozsah a obsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy).
 • Podrobný statický výpočet (statický výpočet musí být kontrolovatelný, tzn. musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.

Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provádění stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí).

Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.

 • Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový/obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povoleni ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:

 • zdravotně technické instalace,
 • plynová odběrná zařízení,
 • vzduchotechnika,
 • vytápění,
 • chlazení,
 • měření a regulace,
 • silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
 • elektronické komunikace a další.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Rozsah a obsah dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:

 • Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod apod.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
 • Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace, včetně seznamu použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory, dílčí provozní soubory nebo provozní jednotky.

Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:

 • nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek;
 • podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;
 • vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související technologické objekty, včetně systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;
 • rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;
 • vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;
 • stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla;
 • vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení;
 • zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny;
 • zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny;
 • zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv;
 • nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla;
 • vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Nevýrobní technologická zařízení jsou například:

 • zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární výtahy;
 • vyhrazená technická zařízení;
 • vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech (technických a technologických zařízení).

Následující rozsah a obsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

 • Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem).
 • Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku).
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů, např.

1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů

2. Projekt zpracovaný báňským projektantem

1.6 FÁZE SLUŽEB FS 6 - SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (SPD)

Tabulka 1.6 (PDF).

SPD nevyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Popis náplně SPD

Projektová činnost STANDARDNÍ

Sestavení soupisu prací a dodávek

Soupis prací a dodávek (dále SPD ) uvádí, v přímé návaznosti na dostupnou projektovou dokumentaci, nejlépe však na dokumentaci pro provádění stavby (DPS - FS 5) položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci zamýšleného stavebního díla.

Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé práce, dodávky a služby, nebo položka může, po dohodě s investorem, zahrnovat agregované práce, dodávky a služby. Stupeň agregace položek by měl být smluvně stanoven před zahájením zpracování SPD.

Při sestavování SPD je možno použít odkazy na cenovou soustavu, ale vždy jen na jednu pro celý soupis.

Sestavení výkazů výměr

Výkaz výměr stanoví množství prací, dodávek a služeb v jednotlivých položkách SPD.

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

 • Ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb - sestavení kontrolního rozpočtu;
 • Zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů;
 • Spolupráce při výběru zhotovitele stavby.

Součinnost klienta

 • Stanovení rozsahu agregace položek SPD;
 • Vyloučení, nebo schválení možnosti odkazů na cenovou soustavu.

Průběžná součinnost

 • při zpracování návrhu SPD,
 • účast na koordinačních jednáních projektu.

Zajištění oponentního expertního posouzení SPD

Odsouhlasení:

 • FS 6,
 • expertního posouzení.

Určení dalšího postupu prací.

1.6.1 Rozsah a obsah dokumentace soupisu prací a dodávek

Viz vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Struktura soupisu prací a dodávek (dále SPD )

1) SPD je zpracován v členění na stavební objekty, (pozemní a inženýrské objekty) a provozní soubory (technických a technologických zařízení) v souladu s příslušnou dokumentací, pokud po dohodě s investorem nebude stanoveno jinak.

2) Každý stavební pozemní objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný příslušnou dokumentací má vlastní SPD, pokud po dohodě s investorem nebude stanoveno jinak.

3) SPD obsahuje jednotlivé, nebo agregované položky veškerých stavebních, nebo montážních prací, dodávek materiálu a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru. Použití agregovaných položek se doporučuje projednat s investorem. SPD obsahuje i položky vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu výše uvedené vyhlášky buď samostatné, nebo integrované do ostatních položek.

4) SPD může být v rámci každého stavebního objektu a provozního souboru členěn do stavebních, nebo funkčních dílů - částí v závislosti na charakteru prací, dodávek a služeb.

5) SPD musí mít celkovou rekapitulaci a rekapitulace stavebních, funkčních dílů - částí v závislosti na charakteru prací, dodávek a služeb.

6) SPD zahrne i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou přímo obsahem jednotlivých položek.

7) Pokud je stavba popsána ve více soupisech, musí být zpracována celková rekapitulace všech soupisů.

Obsah položek soupisu prací a dodávek

Položka SPD obsahuje:

1) Pořadové, nebo kódové číslo položky zvolené zpracovatelem SPD.

2) Označení položky v projektové dokumentaci.

3) Číselné zatřídění položky, pokud je vůbec možné danou položku zatřídit s označením cenové soustavy, pokud je tato použita.

4) Popis jednotlivé, nebo agregované položky vymezující druh a kvalitu prací, dodávky, nebo služby.

5) Měrnou jednotku.

Výkaz výměr

Výkaz výměr doplní každou položku SPD o:

1) Množství v měrných jednotkách.

Elektronická podoba soupisu prací a dodávek a výkazu výměr

Elektronická podoba soupisu prací a dodávek SPD a výkazu výměr musí mít takový otevřený volně dostupný formát, který umožní transfer dat.

1.7 FÁZE SLUŽEB FS 7 - AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY (AD)

Tabulka 1.7 (PDF)

AD by měla vykonávat osoba s autorizací ČKA nebo ČKAIT. U stavby financované z veřejného rozpočtu musí AD vykonávat osoba s autorizací ČKA nebo ČKAIT.

Pokud AD vykonává osoba bez autorizace ČKA nebo ČKAIT, nemůže být výkon AD komplexní a plnohodnotný (např. je problematické vyžadování odpovědnosti v plném rozsahu činností, vykonávaných AD).

Popis náplně činnosti autorského dozoru projektanta

Autorský dozor projektanta - při realizaci stavby

Hlavní náplní této fáze služby zpracovatele projektové dokumentace je kontrola dodržování poslední dokumentace schválené stavebním úřadem a případné schválení odchylek a úprav při realizaci stavby.

Technická pomoc zpracovatele projektové nebo dodavatelské dokumentace při realizaci stavby pokud se nejedná o výkon autorského dozoru projektanta podle předchozího odstavce.

Výkon AD může mít charakter trvalý nebo občasný v rozsahu, který je stanoven smlouvou. Podle §152 odst. 4 SZ je u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, fyzickou osobou s oprávněním podle AZ. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Na výzvu se AD účastní na kontrolních prohlídkách stavby vedených stavebním úřadem a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Při dokončení stavby se AD účastní na uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a spolupracuje při odevzdání a převzetí stavby nebo její části.

AD poskytuje klientovi součinnost a spolupráci při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních.

AD je oprávněn provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy AD do stavebního deníku.

Projektová činnost

STANDARDNÍ činnost AD:

Vyhodnocení zadání AD

 • dohoda o rozsahu AD,
 • vyhodnocení platné PD,
 • kontrola dodavatelské dokumentace stavby.

Kontrola souladu stavby s platnou PD

 • soulad s ÚR, SP a příslušnými právními předpisy;
 • soulad stavby s platnou PD z hlediska AD;
 • soulad se standardem, daným zadávací dokumentací (viz FS 5 a FS 6) a SOD;
 • odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným FS 5 a FS 6;
 • kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek.

Účast na jednáních v rámci realizace stavby

 • účast na kontrolních prohlídkách stavby,
 • účast na kontrolních dnech stavby,
 • spolupráce s klientem při přijímání rozhodnutí o případných změnách.

Při dokončení stavby

 • účast na přejímkách stavby,
 • účast při uvedení stavby do provozu,
 • účast při uvádění technologických a technických zařízení do provozu,
 • účast při kontrole odstranění vad a nedodělků,
 • účast při případných reklamačních řízeních.

NADSTANDARDNÍ činnost AD

Zejména:

Řešení odchylek stavby

 • účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných investorem nebo zhotovitelem stavby;
 • vypracování alternativních řešení;
  • technických řešení,
  • dispozičních řešení,
  • detailů a provedení,
 • analýza důsledků změn;
 • vyvolané změny stavby před dokončením;
 • vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů;
 • posouzení změn;
  • technického řešení,
  • materiálového řešení,
  • estetického řešení v průběhu stavby.

Obstaravatelská činnost

Zejména:

 • analýza projektové dokumentace z hlediska stavebně technického;
 • respektování podmínek projektu organizace smlouvy a smlouvy se zhotovitelem stavby;
 • určení způsobu výkonu TDS, určení podmínek;
 • rozhodování při technických, materiálových, estetických, alternativních řešeních v průběhu stavby z hlediska technického, materiálového a ekonomického;
 • provádění zápisů do stavebního deníku vedeného zhotovitelem stavby z hlediska TDS;
 • odsouhlasování dílčích faktur za provedené práce;
 • spolupráce při ekonomickém vyhodnocení stavby;
 • zajištění revizních zpráv od zhotovitelů;
 • zajištění návodů k provozu a údržbě stavby a zařízení (např. vzduchotechnika, ústřední topení), požárně bezpečnostní zařízení, požární a evakuační plány, technologické režimy atd.;
 • zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů pro užívání stavby při vydání kolaudačního souhlasu;
 • zajištění geometrického plánu zaměření stavby pro katastr nemovitostí;
 • účast při reklamačních řízení.

Speciální odborné činnosti

Zejména:

 • Spolupráce a kontrola přípravy certifikace stavby

Součinnost klienta

Zejména:

 • předání staveniště zhotoviteli (pověření technického dozoru stavebníka - TDS);
 • smlouva se zhotovitelem, fakturační pořádek, postupy;
 • stanovení podmínek pro výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka - uzavření smlouvy;
 • účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a přijímání závazných rozhodnutí;
 • úhrada faktur.

Průběžná součinnost

 • účast na kontrolních dnech projektu.

1.8 DALŠÍ DOKUMENTACE PODLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb.

1.8.1 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

DSPS nevyžaduje autorizaci, pokud se současně nejedná o dokumentaci změny stavby před dokončením.

Dokumentaci skutečného provedení stavby předkládané s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo projektové dokumentaci uvedeným v §118 odst. 7 SZ (§121 SZ), musí zpracovávat projektant (§22 SZ), tj. autorizovaná osoba s oprávněním podle AZ.

V případech, kdy dokumentace skutečného provedení stavby není u již užívané stavby k dispozici, nařídí stavební úřad zpracování této dokumentace, popř. pasportu (§125 SZ). Tuto dokumentaci nemusí zpracovávat projektant (§22 SZ), tj. autorizovaná osoba s oprávněním podle AZ.

Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti, zajistí stavebník geometrický plán.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby viz příloha č. 14 část 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
 • obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2 Seznam vstupních podkladů

 • základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby;
 • základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala;
 • další podklady.

B Souhrnná technická zpráva

 • popis území stavby (ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.);
 • popis stavby
  • účel užívání stavby;
  • trvalá nebo dočasná stavba;
  • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
  • parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby - (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.);

 • technický popis stavby a jejího technického zařízení;

 • zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu;

 • napojení na dopravní a technickou infrastrukturu;

 • ochranná a bezpečnostní pásma;

 • vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C Situační výkresy

C.1 Koordinační situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • vyznačení stavby;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • stávající objekty a zákres povrchových znaků technické infrastruktury;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • stanovení nadmořské výšky, výška objektů;
 • okótované odstupy staveb;
 • stávající komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • stávající vzrostlá vegetace;
 • ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu;
 • odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

D Výkresová dokumentace

Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.

Součástí výkresové dokumentace je geodetická část

Číselným a grafickým vyjádřením výsledků zaměření stavby, polohopisem s výškopisnými údaji, měřickými náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technickou zprávou podle jiného právního předpisu.

Speciální dokumentace, speciální přílohy k žádostem (NADSTANDARDNÍ služby)

1.8.2 Zjednodušená dokumentace stavby (PASPORT STAVBY)

Zjednodušená dokumentace stavby nevyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad podle §125 odst. 3 SZ pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

Rozsah a obsah zjednodušené dokumentace stavby (pasportu stavby) viz příloha č. 14 část 2vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zjednodušená dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Zjednodušený situační nákres

D Zjednodušená výkresová dokumentace

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
 • obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2 Seznam vstupních podkladů

 • základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby;
 • základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala;
 • další podklady.

B Souhrnná technická zpráva

 • popis území stavby (ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.);
 • popis stavby
  • účel užívání stavby;
  • trvalá nebo dočasná stavba;
  • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. - kulturní památka apod.);
  • parametry stavby (např. - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
  • základní bilance stavby - (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.);
 • technický popis stavby a jejího technického zařízení;
 • zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu;
 • napojení na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C Zjednodušený situační náčrt

Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením stavby.

D Zjednodušená výkresová dokumentace

Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

1.8.3 Dokumentace bouracích prací (DBP)

DBP by měla zpracovávat osoba s autorizací ČKA nebo ČKAIT.

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu. Zpracování DBP není vybraná činnost podle §158 odst. 2 SZ. Pokud se ale jedná podle §128 odst. 1 SZ o dokumentaci stavby, která by vyžadovala při povolování ohlášení nebo stavební povolení podle §104 odst. 1 písm. a) až e), pak musí zpracovat dokumentaci bouracích prací autorizovaná osoba (§158 odst. 2 písm. a) a b) SZ. Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem - viz §2 odst. 2 písm. c) SZ.

Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje SP, může její vlastník odstranit svépomoci - viz §160 odst. 3, 4 SZ, pokud zajistí provádění stavebního dozoru.

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

viz příloha č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů).

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání bouracích prací.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby,
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
 • obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2 Členění odstraňované stavby

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku;
 • stávající ochranná a bezpečnostní pásma;
 • ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.;
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků;
 • zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu;
 • požadavky na kácení dřevin;
 • věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.

B.2 Celkový popis stavby

 • druh a účel užívání odstraňované stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů (např. - informace o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.);
 • stávající parametry odstraňované stavby (např. - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů);
 • základní předpoklady pro odstranění stavby - (např. časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby);
 • stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí;
 • stručný popis technických nebo technologických zařízení;
 • výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky;
 • způsob odpojení.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

 • terénní úpravy po odstranění stavby;
 • použité vegetační prvky, biotechnická opatření.

B.5 Zásady organizace bouracích prací

 • potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění;
 • odvodnění staveniště;
 • napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky;
 • ochrana okolí staveniště;
 • maximální zábory;
 • požadavky na bezbariérové obchozí trasy;
 • maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace;
 • ochrana životního prostředí při odstraňování stavby;
 • zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 • úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby;
 • zásady pro dopravně inženýrská opatření.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 500 až 1 : 50 000, u odstranění stavby, jejíž prohlášení za kulturní památku bylo zrušeno, a u odstranění stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • vyznačení odstraňovaných stavebních a inženýrských objektů;
 • vyznačení vlivů bouracích prací na okolí.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává po objektech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

 • Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.).
 • Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na sousední stavby, schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě).
 • Statické posouzení (statický, popř. dynamický výpočet k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, případně pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí). Pokud je nutné statické posouzení, měla by jej vždy dělat autorizovaná osoba. Doplnit do vyhlášky, případně do zákona.

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání projektové dokumentace.

Poznámka:

Následující body dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a č. 503/2006 Sb. nejsou součástí projektové dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti jako nadstandardní služba.

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení

2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

3. Projekt zpracovaný báňským projektantem

4. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

1.8.4 Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě

Viz příloha č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Ve stavebním deníku se doporučuje vyžadovat otisk autorizačního razítka zpracovatele dokumentace - projektanta, hlavního projektanta (§22 a §113 SZ), podle které se stavba realizuje a vyžaduje se dále otisk stavbyvedoucího (§134 SZ). Záznamy je oprávněna provádět osoba vykonávající autorský dozor projektanta, popř. hlavního projektanta.

Odborné vedení provádění staveb je podle §158 SZ tzv. vybranou činností ve výstavbě, kterou mohou vykonávat pouze fyzické osoby s autorizací ČKAIT.

Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí (§160 odst. 3 a 4 SZ) stavebník.

Stavební deník

Náležitosti a způsob vedení:

A Identifikační údaje

 • název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací;
 • místo stavby;
 • obchodní firma, IČ, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení):
  • zhotovitele stavby (resp. zhotovitelů částí stavby),
  • stavebníka (investora),
  • projektanta;
  • poddodavatelů;
 • jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle §153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti;
 • jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta (jsou-li tyto dozory zřízeny);
 • jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle §157 odst. 2 stavebního zákona;
 • údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn;
 • seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.);
 • změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle §158 stavebního zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.

B Záznamy ve stavebním deníku

1. Pravidelné denní záznamy obsahují:

 • jména a příjmení osob pracujících na staveništi;
 • klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav;
 • popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 • dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování;
 • nasazení mechanizačních prostředků.

2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

 • předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli stavby);
 • zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek;
 • nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů;
 • seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích;
 • údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 • zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách a za provozu, v ochranných pásmech apod.;
 • manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady;
 • geodetická měření;
 • montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí;
 • provoz a užívání mechanizačních prostředků;
 • výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly);
 • opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.;
 • provádění a výsledky kontrol všech druhů;
 • souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.);
 • odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace;
 • skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.);
 • dílčí přejímky ukončených prací;
 • provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.);
 • škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření;
 • předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí;
 • odstranění vad a nedodělků;
 • výsledky kontrolních prohlídek stavby (§133 a §134 stavebního zákona);
 • výsledky činnosti autorizovaného inspektora;
 • zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště;
 • nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy.

C Vedení stavebního deníku

1. Stavební deník

 • se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby;
 • musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám;
 • obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

2. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.

3. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

Jednoduchý záznam o stavbě

U ohlašovaných staveb uvedených v §104 odst. 1 písm. e) až k) SZ postačí jednoduchý záznam o stavbě.

Náležitosti a způsob vedení:

A Obsah

1. Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje:

 • název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum ohlášení, popř. číslo jednací;
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, IČ, místo podnikání nebo sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení;
 • údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby;
 • seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas stavebního úřadu, smlouvy apod.);
 • záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla;
 • záznamy o mimořádných událostech během výstavby.

2. Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na:

 • postup prací a použití materiálů;
 • zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby;
 • bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby;
 • revize elektro zařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.;
 • podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci;
 • plnění ujednání obchodních smluv;
 • ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.;
 • dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby včetně ověřené projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.

B Vedení jednoduchého záznamu o stavbě

1. Jednoduchý záznam o stavbě

 • vede se od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby;
 • musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh výstavby.

2. Část C bod 2 této přílohy platí pro vedení jednoduchého záznamu o stavbě obdobně.

1.9 SOUPIS NADSTANDARDNÍCH SLUŽEB

Nadstandardní služby jsou činnosti, které nejsou součástí standardních služeb v dané fázi služeb. Může se jednat zejména o:

F1 Stanovení orientačních investičních nákladů (propočet)

F2 Výkaz výměr, soupis prací, dodávek a služeb

F3 Návrh řešení organizace výstavby

F4 Dopravně inženýrské opatření

F5 Protokol o určení vnějších vlivů (po stavebních objektech, provozních souborech)

F6 Průkaz energetické náročnosti budovy

F7 Interiér a výtvarné řešení

F8 Vizualizace, animace

F9 Prostorová a funkční koordinace

F10 Komplexní hodnocení budovy

F11 Ostatní účelová dokumentace (speciální odborné studie, obchodní dokumentace apod.)

F12 Kniha místností

F13 Dodavatelská dokumentace stavby (dokumentace zhotovitele stavby)

F14 Spolupráce při výběru zhotovitele stavby

F15 Sestavení kontrolního rozpočtu

F16 Použití metody BIM

F17 Příprava údajů pro certifikaci stavby, certifikace stavby

F18 Plán kontrolních prohlídek (§110 odst. 2 písm. c) a §133 SZ)

F19 Plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby (§110 odst. 2 písm. c) SZ)

F20 Plán udržovacích prací (podle §139 odst. 2 SZ)

F21 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zákon č. 309/2006 Sb., příloha č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a příloha č. 5, 6 NV č. 591/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.)

1.10 STANDARDY PRACNOSTÍ - METODIKA STANOVENÍ PRACNOSTI VÝKONŮ

1.10.1 Úvod

Projektové práce jsou především službou. Jedná se o službu, jejíž úroveň a kvalita nezáleží jen na splnění daných požadavků a na rozsahu dokumentace, ale především na vložené duševní činnosti konkrétních osob, jejich znalostech a schopnostech. Tato skutečnost neplatí jen pro samotného autora (hlavního inženýra, architekta), ale i pro většinu osob, podílejících se na všech částech návrhu stavby. Konečná hmotná podstata návrhu - dokumentace nebo projektová dokumentace, je pouze formou, kterou se předchozí duševní činnost předá a převede do prakticky použitelného zadání pro projednání, povolení a realizaci stavby.

Metodika určení pracnosti je pomůckou pro účastníky investičního procesu, která uvádí doporučený způsob, jak dospět ke smluvní ceně. Je založena na principu stanovení doporučujícího počtu normohodin pro standardní projektové činnost pro různé druhy a náklady staveb a různá kritéria jejich náročnosti.

Autorský kolektiv se snažil zpracovat pomůcku tak, aby sloužila k základní a rychlé orientaci jejích uživatelů a aby stanovená pracnost a nezbytné ostatní náklady spojené s projektovou činností byly dostatečně průkazným podkladem ke stanovení celkového honoráře, jehož skutečná výše je vždy věcí smluvního vztahu.

Metodika stanovení pracnosti zahrnuje všechny profesní výkony, které činí architekti, inženýři a technici při výkonu svého povoláni, přičemž přímá vazba zpracovatele dokumentace na klienta (investora, objednatele, stavebníka) dává klientovi řadu možností pro výběr důvěryhodného partnera a zpracovateli dokumentace (architektovi, inženýrovi, technikovi) odpovídající zázemí k řádnému a nezávislému plnění zakázky.

Pracnost a další náklady se stanovují odděleně pro standardní projektové činnosti, nadstandardní činnosti a ostatní náklady v souladu s metodikou Standardů služeb architektů a inženýrů uvedenou v předchozích kapitolách.

Pracnost výkonů zahrnuje časovou náročnost nezbytnou pro zpracování všech standardních činností příslušné fáze služeb uvedených v kap. 1.11.9 těchto Standardů. Nejedná se jen o pracnost potřebnou ke zhotovení příslušné podoby dokumentace, zahrnuje také duševní činnost potřebnou k vytvoření návrhu stavby a všech jejich součástí.

Uplatněná hodinová sazba pak odráží náročnost všech prováděných činností, které jsou nezbytnou součástí projektových prací. Předpokládá se, že výsledný produkt (realizovaná stavba) bude svou kvalitou odpovídat kvalitě vložené duševní práce a kvalitě (kvalifikovanosti, zkušenostech) konkrétní osoby, která projektovou činnost vykonává.

Součástí hodinové sazby jsou veškeré náklady na projektové práce, tzn. náklady na pracovní sílu, na celoživotní odborné vzdělávání této pracovní síly, na materiální a softwarové vybavení potřebné pro práci a provoz a i náklady spojené s odpovědností za projektovou činnost především v rozsahu §159 SZ.

Samotný fakt, že dokumentace nebo projektová dokumentace jsou zpracovány podle příslušné vyhlášky a nevykazují vady, neznamená, že stavba je navržena správně. Definice optimálního návrhu není nikdy jednoznačná. Návrh kombinuje požadavky estetické, funkční a technické a ekonomické. Váha těchto požadavků je pro každou stavbu i klienta jiná a součástí kvalitní práce projektanta je zjistit a správně aplikovat tyto požadavky klienta. Plnění požadavků legislativy je pokládáno za samozřejmé.

1.10.2 Všeobecná část

1.10.2.1 Rozsah použití

1.10.2.1.1 Metodika standardů pracnosti v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., §23 odst. 6 písm. i) stanovuje metodické zásady stanovení pracnosti výkonů autorizovaných osob. Umožňuje klientovi (objednateli) dohodnout smluvní cenu díla s oprávněnou osobou, která je povinně pojištěna podle §16 zákona č. 360/1992 Sb., je povinna se dále vzdělávat a může být za porušení svých povinností disciplinárně postižena. Ustanovení metodiky standardů odpovídají minimálně nutné časové náročnosti pro vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby, provozního souboru nebo zařízení, stavebního objektu a dalších činností.

1.10.2.2 Pojmy

 • Metodika standardů pracnosti zpracovatele dokumentace (architekta, inženýra nebo technika) je postup pro stanovení potřebného počtu pracovních hodin, které musí být vykonány, aby bylo dosaženo dohodnutého cíle.
 • Kategorie náročnosti staveb pro účely této metodiky slouží k rozlišení staveb podle nároků, které jsou kladeny na jejich provedení a míry pracnosti standardních projektových prací a souvisejících činností při jejich navrhování.
 • Kategorie náročnosti provozních souborů pro účely této metodiky slouží k rozlišení provozních celků a provozních souborů podle nároků, které jsou kladeny na jejich provedení a míry pracnosti standardních projektových prací a souvisejících činností při jejich navrhování.
 • Započitatelné náklady - pro účely této metodiky to jsou předpokládané náklady na stavbu navrhovaných pozemních a inženýrských stavebních objektů a provozních souborů (technického a technologického zařízení) bez DPH. Slouží jako jeden z podkladů pro stanovení pracnosti standardních projektových činností. Stanovují se bud' odhadem, podle propočtu nákladů na stavbu nebo podle rozpočtu.
 • Standardní činností v oblasti projektové činnosti pro stavbu se rozumí vypracování dokumentace nebo projektové dokumentace v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., blíže rozvedeném v oddílu 1 těchto Standardů služeb architektů a inženýrů. Dojde-li ke změně stanoveného rozsahu služeb novelizací vyhlášky nebo novou vyhláškou, upraví se hodnoty pracnosti odpovídající v ní uvedených změnách.
 • Nadstandardní činností v oblasti projektové činnosti pro stavbu se rozumí vypracování dokumentace nebo projektové dokumentace v rozsahu nad rámec stanovený vyhláškou č. 499/2006 Sb., blíže rozvedený v oddílu 1 těchto Standardů služeb architektů a inženýrů. Dojde-li ke změně stanoveného rozsahu služeb novelizací vyhlášky nebo novou vyhláškou, upraví se hodnoty pracnosti odpovídající v ní uvedených změnách.
 • Ostatní náklady v oblasti projektové činnosti jsou pro každou fázi služeb podrobně popsány v oddílu 1 těchto Standardů služeb architektů a inženýrů.).
 • Celkový smluvní honorář za projektové práce a související činnosti je součtem jednotlivých honorářů za standardní projektové činnosti, nadstandardní projektové činnosti a ostatní náklady. Celkový smluvní honorář se zpravidla dělí na dílčí honoráře za jednotlivé fáze služeb.

1.10.2.3 Platební podmínky a vyúčtování

1.10.2.3.1 Smluvní strany si mohou sjednat postupné a konečné vyúčtování na základě provedených služeb.

1.10.2.3.2 Zpracovatel má nárok na uhrazení 90 - 95 % honoráře za jím provedené služby v dílčích splátkách s pozastávkou v rozmezí 5 až 10 %. Pozastávka musí být uhrazena ihned po kolaudaci stavby. Služby a dokumentace provedené zpracovatelem se stanou majetkem klienta až po jím provedené úhradě celého smluvního honoráře.

1.10.2.3.3 Faktura jako daňový doklad předkládaný klientovi k proplacení obsahuje kromě obvyklých náležitostí zpravidla tyto položky:

 • Celkový smluvní honorář za projektové práce a související činnosti v členění na

- honorář za standardní projektové činnosti,

- honorář za nadstandardní projektové činnosti,

- ostatní náklady.

Celkový smluvní honorář se zpravidla dělí na dílčí honoráře za jednotlivé fáze služeb.

Celkový smluvní honorář se může dělit na dílčí honoráře za jednotlivé stavby nebo její části, popř. profese.

 • daň z přidané hodnoty podle platného daňového zákona.

1.10.2.3.4 Pokud příčiny nedokončení služby nevznikly na straně zpracovatele, vzniká zpracovateli nárok na zaplacení honoráře. V případě, že nebyly provedeny všechny dohodnuté služby nebo fáze služeb, účtuje se jen dílčí honorář, odpovídající skutečně provedeným službám. Tím není dotčeno právo zpracovatele na náhradu vzniklé škody za podmínek stanovených zákonem.

1.10.2.3.5 V případě nepředvídaného přerušení nebo značného zpoždění zakázky má zpracovatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla z příčin, které nevznikly na straně zpracovatele.

1.10.2.3.6 Pokud obnovení prací vyžaduje přepracování stávajících podkladů, je nutno vyplatit za tyto další služby zvláštní honorář.

1.10.2.4 Daň z přidané hodnoty

Je-li zpracovatel plátcem daně z přidané hodnoty, má nárok na její vyúčtování. Je nutné v příslušné smlouvě o dílo uvést, že DPH bude k dohodnuté částce účtována.

1.10.2.5 Práva k duševnímu vlastnictví, zejména práva autorská

1.10.2.5.1 Práva k duševnímu vlastnictví, zejména práva autorská, práva k průmyslovému vlastnictví (průmyslovým vzorům), práva k objevům a vynálezům, jakož i další práva jsou právem ústavním a jsou chráněna příslušnými zákony.

1.10.2.5.2 Autorská práva zpracovatele [architekta/inženýra/technika] jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

1.10.2.5.3 Klient má právo užít autorského díla zpracovatele [architekta/inženýra/technika] výlučně se souhlasem autora a pro účel sjednaný smlouvou, obvykle pro provedení autorského díla stavbou. Jakékoliv jiné užití díla je podmíněno výslovným souhlasem autora.

1.10.2.5.4 Autor má právo uveřejnit své dílo při zachování zájmů klienta, a to zejména pro účely prezentační a publikační. Má rovněž právo být jmenován jako autor v příslušných klientových publikacích, popřípadě publikacích třetích osob.

1.10.2.5.5 Připouští-li jednotlivě rozsah zakázky nebo její charakter uzavření smlouvy pouze na jednotlivé fáze služeb nebo na výkony redukovaného rozsahu několika fází služeb, a jedná-li se zároveň o dílo, požívající ochrany autorského zákona, popřípadě dalších právních předpisů ochrany práv k duševnímu vlastnictví, musí být součástí smluvního ujednání ustanovení o ochraně práv autorských, resp. dalších práv k duševnímu vlastnictví zpracovatelů, zejména svolení k užití autorského díla (licenční ujednání).

1.10.2.6 Uložení dokumentu

1.10.2.6.1 Originály pracovních materiálů v listinné nebo elektronické formě zůstávají vlastnictvím zpracovatele. Klient má právo nechat si udělat kopie těchto dokumentů a zpracovateli uhradí náklady s tím spojené. Forma disposice s dokumentací a jejími kopiemi musí být dohodnuta mezi zpracovatelem a klientem s cílem zamezit neoprávněné manipulaci se zpracovanou dokumentací.

1.10.2.6.2 Z důvodů zamezení možnosti zneužití dokumentace a z důvodů bezpečnosti provádění stavby a odpovědnosti autorizované osoby není dovoleno předávat dokumentaci ve zdrojové podobě. Dokumentace v elektronické podobě může být předána pouze ve formě pro elektronické prohlížení a archivaci, neumožňující úpravu kopií.

1.10.3 Metodika stanovení pracnosti a nákladů projektových činností

1.10.3.1 Kategorie náročnosti

1.10.3.1.1 Pozemní stavby vyjmenované v oddílu 1 Standardů služeb byly zařazeny do jednotlivých kategorií náročnosti podle jejich charakteristik. Metodika rozeznává kategorie náročnosti I. až V., odpovídající pěti kategoriím složitosti staveb, stavebních objektů, provozních celků, resp. provozních souborů. Jejich charakterizující popisy jsou uvedeny v jednotlivých následujících kapitolách. Rozpětí každé kategorie náročnosti, stanovené její dolní a horní mezí, umožňuje jemnější rozlišení pracnosti. Horní a dolní mez po sobě následujících kategorií náročnosti jsou totožné.

Kategorie náročnosti pozemních a krajinářských staveb

Kategorie náročnosti I

Stavby jednoduché jednopodlažní s minimálním technickým vybavením:

 • Pozemní stavby:

- stavby a zařízení pro údržbu zemědělských pozemků bez napojení na technickou infrastrukturu;

- oddechové haly a herny;

- kryté promenády a shromažďovací haly;

- přístavky;

- spojovací chodby;

- jednoduché tribuny;

- přístřešky;

- jedno podlažní zemědělské, průmyslové a skladové haly bez jeřábových drah, typizovaných stavebně-konstrukčních systémů bez nároků na zateplení.

 • Podle technického vybavení:

- chaty v zahrádkářské kolonii;

- malé rekreační stavby bez možnosti celoročního pobytu;

- vybavení stavebních buněk;

- vybavení dočasných kanceláří

 • Krajinářské stavby:

- okolí průmyslových a zemědělských staveb;

- rekultivace těžebních, skládkových a jinak devastovaných ploch;

- turistické trasy včetně vybavení.

Kategorie náročnosti II

Stavby jednoduché a nízkopodlažní s jednoduchým standardem technického vybavení:

 • Pozemní stavby:

- jednopodlažní administrativní a obytné budovy;

- garáže;

- skleníky a stavby s jednoduchým standardem technického vybavení a minimálními nároky na profese;

- jednopodlažní dílny bez jeřábových drah;

- jednopodlažní zemědělské, vodohospodářské, průmyslové a skladové haly z typizovaných stavebně-konstrukčních systémů;

- loděnice;

- vrátnice a šatny;

- ošetřovny;

- hudební pavilóny;

- vícefunkční zemědělské skladovací haly;

- venkovní bazény se standardním technickým vybavením;

- veřejná prostranství v nově zastavovaných územích bez nároků na řešení dopravní a technické infrastruktury.

 • Podle technického vybavení:

- malé rekreační stavby s možností občasného pobytu v zimním období;

- rekreační stavby s možností celoročního pobytu;

- bytové domy s nízkým stupněm standardu, elektrické vytápění, bez chlazení, bez rekuperace, s vysokým stupně opakovatelnosti;

- středně metrážní byty, bez architektonických ambicí;

- bytové domy s nízkým stupněm standardu, centrální teplovodní vytápění, bez chlazení, bez rekuperace tepla při větrání, s vysokým stupněm opakovatelnosti;

- malometrážní byty bez architektonických ambicí;

- administrativní plochy s nízkým stupněm standardu, elektrické vytápění, bez chlazení, bez ambicí architektonického řešení;

- administrativní plochy s nízkým stupněm standardu centrální teplovodní vytápění, bez chlazení, podlahové větrání, bez ambicí architektonického řešení;

- ubytovací prostory s nízkým stupněm standardu s centrálním teplovodním vytápěním a přípravou TV, bez chlazení, s podtlakovým větráním v nejnutnější míře, s vysokým stupněm opakovatelnosti; malometrážní ubytovací jednotky, nízký stupeň architektonického řešení (hostely, domovy důchodců apod.).

 • Krajinářské stavby:

- okolí sportovních a rekreačních areálů;

- naučné stezky; části příměstských rekreačních zón;

- příměstské rekreační lesy a parky;

- lokální biocentra a lokální biokoridory.

Kategorie náročnosti III

Stavby středně složité se středním standardem technického vybavení

 • Pozemní stavby:

- stavby a zařízení administrativní;

- ubytovny;

- penziony;

- stavby pro bydlení a bytové domy se standardním vybavením a průměrnými nároky; mateřské školy, jesle a základní školy;

- zdravotní střediska, polikliniky a léčebny dlouhodobě nemocných;

- jednopodlažní nákupní centra, obchodní pasáž;

- veletržní a výstavní pavilóny;

- požární stanice;

- jednoduchá kulturní zařízení a kina;

- tělocvičny a sportovní zařízení;

- patrové garáže;

- výrobní budovy lehkého průmyslu;

- tiskárny;

- chladírny;

- zemědělské stavby pro chov a ustájení zvířat;

- veřejná prostranství sídel i v nově zastavovaných územích s průměrnými nároky na řešení dopravní a technické infrastruktury.

 • Podle technického vybavení:

- malé rodinné domy s nízkými nároky na vnitřní vybavení technologiemi;

- standardní rodinné domy 2 - 3 podlažní se standardními nároky (plynový kotel, bez chlazení);

- bytové domy se středním stupněm standardu centrální teplovodní vytápění a přípravou TV, bez chlazení, centrální větrání s rekuperací, se středním stupněm opakovatelnosti, střední architektonický záměr, s počtem podlaží do 5, podzemní parking;

- bytové domy se středním stupněm standardu, centrální teplovodní vytápění, s centrální přípravou TV, bez chlazení, lokální větrání s rekuperací tepla se středním stupněm opakovatelnosti s počtem podlaží do 7 podlaží, podzemní parking;

- administrativní plochy se středním stupněm standardu, centrální teplovodní vytápění, nucené větrání s rekuperací tepla, příprava na chlazení;

- administrativní plochy se středním stupněm standardu, centrální teplovodní vytápění, chlazení pomocí chladivových systémů, nucené větrání s rekuperací tepla, architektonické řešení ve středním standardu; ubytovací prostory s relativně nízkým stupněm standardu, s centrálním teplovodním vytápěním a přípravou teplé vody, bez chlazení, převážně s podtlakovým větráním, vysokým stupněm opakovatelnosti, střední stupeň architektonického řešení (lůžkové části místních nemocnic);

- ubytovací prostory se středním stupněm standardu s centrálním teplovodním vytápěním a přípravou teplé vody, chlazení pomocí jednoduchých chladivových systémů s převážně podtlakovým větráním event. větrání pomocí centrálního systému s rekuperací tepla z odváděného vzduchu a jeho chlazením, lokální chlazení v tomto případě není, vysoký stupeň opakovatelnosti, střední stupeň architektonického řešení (hotelové pokoje 2 - 3 hvězdy).

 • Krajinářské stavby:

- areály obytných souborů a vnitrobloky se standardním vybavením;

- prostranství občanského vybavení;

- areály mateřských a základních škol

- hřiště pro děti a mládež.

Kategorie náročnosti IV

Stavby velmi složité s vysokým standardem technického vybavení a nároky na jeho koordinaci

 • Pozemní stavby:

- vícepodlažní stavby a zařízení administrativy;

- stavby pro bydlení s nadprůměrnými požadavky, s méně obvyklými konstrukcemi a s dalšími doplňkovými funkcemi; střední a vysoké školy se speciálními učebnami, laboratořemi a přednáškovými sály;

- polikliniky, nemocnice, odborné léčebny rehabilitační, lázeňská a rekreační zařízení s velkou kapacitou a nadprůměrnými nároky; multifunkční obchodní a nákupní centra; hotely a jiná velkokapacitní ubytovací zařízení s nadprůměrnými nároky;

- správní budovy (banky spořitelny a podobně);

- kaple;

- stadióny a sportovní areály;

- zábavní a naučná centra;

- wellness centra;

- aquaparky a kryté bazény s vodními atrakcemi;

- kulturní víceúčelová zařízení;

- obřadní síně a krematoria;

- oborová muzea a galerie;

- knihovny a archivy;

- budovy pro vývoj a výzkum se speciálním vybavením;

- průmyslové a inženýrské budovy a stavby s náročnými konstrukcemi a speciálním vnitřním vybavením nebo technologií;

- zemědělské budovy se zvláštní technologií a vybavením;

- speciální vojenské stavby, veřejná prostranství sídel s vysokými požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury nebo v obtížné urbanistické situaci.

 • Podle technického vybavení:

- rodinné domy vyššího standardu (nucené větrání, podlahové vytápění, plynový kotel, vnější bazén); rodinné domy vyššího standardu a nároků (umělé větrání, tepelné čerpadlo, chlazení, vnější bazén, solární kolektory); bytové domy s vyšším stupněm standardu, s centrálním teplovodním vytápěním, s centrální či lokální přípravou TV, příprava chlazení v části bytových jednotek s počtem nad 7 podlaží, podzemní parking s odvodem kouře a tepla;

- bytové domy s vyšším stupněm standardu, nízkoenergetický standard, vytápění pomocí tepelných čerpadel a centrální či lokální příprava TV, příprava chlazení pro všechny byty, výška objektu nad 7 podlaží, podzemní parking s OTK a havarijní větrání;

- administrativní plochy s vyšším stupněm standardu, centrální vytápění, chlazení pomocí chladivových systémů s proměnným průtokem chladiva, popř. nižší stupeň kapalinového systému chlazení, nucené větrání s rekuperací SHZ, EPS;

- administrativní plochy s vyšším stupněm standardu, centrální vytápění, chlazení pomocí kapalinových systémů, nucené větrání s rekuperací tepla a řízením vlhkosti vzduchu, SHZ, EPS, vyřešení datových sítí, vyšší stupeň řízení; ubytovací prostory s vyšším stupněm standardu s centrálním teplovodním vytápěním a přípravou teplé vody, chlazení pomocí chladivových systémů s proměnným průtokem chladiva, nucené větrání s rekuperací tepla z odváděného vzduchu, SHZ a EPS na pokojích, vyšší stupeň architektonického řešení, (hotelové pokoje 3 - 4 hvězdy);

- ubytovací prostory s vyšším stupněm technického a architektonického standardu, centrální příprava teplé vody a teplovodní vytápění, chlazení pomocí kapalinových okruhů s jednoduchou výrobou chladu (chladicí jednotka + suché chladiče či chladicí věže), chlazení a vytápění ubytovacích kapacit většinou pomocí 4 trubkových FCU, nucené větrání s rekuperací tepla z odváděného vzduchu, stavba je řešena jako nízkoenergetická, SHZ a EPS na pokojích vč. CCTV, únikové cesty vybavené nuceným požárním větráním (hotelové pokoje 4 hvězdy).

 • Krajinářské stavby:

- areály obytných souborů a vnitrobloky s nadprůměrným vybavením a požadavky;

- botanické a zoologické zahrady, hřbitovy a parky celoměstského významu;

- lázeňské areály;

- vegetace na konstrukcích;

- střešní zahrady.

Kategorie náročnosti V.

Stavby mimořádně náročné s nejvyšším standardem technického vybavení a nároky na jeho koordinaci

 • Pozemní stavby:

- stavby a zařízení obytné pro individuální bydlení s nejvyšším standardem;

- nemocniční areály a nemocniční budovy s nejvyššími nároky a speciálním vnitřním vybavením; univerzitní kliniky významné a speciální správní budovy (soudy parlamenty radnice a podobně);

- kostely;

- víceoborová muzea, koncertní haly a divadla;

- speciální knihovny a archivy výzkumná vědecká a naučná centra;

- ústavy se speciálními laboratořemi;

- rozhlasová, televizní a divadelní studia;

- letiště a dopravní terminály;

- speciální objekty těžkého průmyslu a energetiky (ocelárny, koksovny, jaderné elektrárny a podobně;

- veřejná prostranství sídel s náročným městským komunikačním systémem a složitou technickou infrastrukturou s velmi vysokými dopravně technickými nároky ve velmi složité dopravní a urbanistické situaci.

 • Podle technického vybavení

- rodinné domy s vysokými standardy (vnitřní bazén, tepelné čerpadlo, nucené větrání, chlazení);

- rodinné domy s velmi vysokými nároky na technické řešení, vybavení a architektonické řešení interiéru;

- bytové domy s nejvyšším stupněm standardu (jak technicky, tak i architektonicky) nízkoenergetický standard, vytápění a chlazení pomocí tepelných čerpadel, s centrální či lokální přípravou TV, chlazení všech bytů, výška objektu bez omezení, nucené větrání s rekuperací, podzemní parking s OTK a s havarijním větráním;

- bytové domy s nejvyšším stupněm standardu (jak technicky, tak i architektonicky) pasivní standard, vytápění a chlazení pomocí tepelných čerpadel, solární kolektory, příprava TV lokálně či centrálně, chlazení všech bytů, výška budovy bez omezení, nucené větrání s rekuperací, podzemní parking s OTK a s havarijním větráním, SHZ v bytech s napojením na EP;

- administrativní plochy s vysokým stupněm standardu, budova v nízkoenergetickém standardu, využívání odpadního tepla z provozu budovy pomocí tepelných čerpadel umožňující reverzní chod, nucené větrání s vysokou účinností zpětného získávání tepla a řízením obsahu vlhkosti v přiváděném vzduchu, SHZ, EPS, vyřešení datových sítí, vysoký stupeň řízení a komunikace;

- administrativní plochy s nejvyšším stupněm technického a architektonického standardu, budova v pasivním standardu, využívání odpadního tepla z provozu budovy, tepelná čerpadla s reverzním chodem, nucené větrání s vysokou účinností zpětného získávání tepla a řízením obsahu vlhkosti v přiváděném vzduchu (standard vnitřního prostředí 1. podle ČSN EN 15251), EPS, SHZ, vyřešení datových sítí, vysoký stupeň řízení a komunikace;

- ubytovací prostory s vysokým stupněm technického a architektonického standardu. Centrální příprava teplé vody a tepla pomocí tepelných čerpadel s možností reverzního chodu. Teplota v pokojích řešena buď FCU s EC motory nebo bezkondenzační systém, popř. VAV systém. Doplňkové zdroje tepla a chladu jako duální systém. Budova řešena jako nízkoenergetická. Větrání nucené s rekuperací tepla a vysokým standardem dodržení hlukových parametrů. SHZ, EPS, CCTV, koncové systémy. Nucené větrání CHÚC. (Hotelové pokoje 4 - 5 hvězdiček, nemocniční pokoje vysokého standardu). Vysoký stupeň architektonického řešení;

- ubytovací prostory s vysokým stupněm technického a stavebního standardu. Centrální příprava teplé vody a tepla pomocí tepelných čerpadel s možností reverzního chodu. Využívání solární energie. Vnitřní prostředí zajišťováno většinou alternativními systémy (vytápění a chlazení stropy a podlahy). Budova řešena jako nízkoenergetická, popř. pasivní. Dodržení vysokého akustického standardu. Větrání řízené s rekuperací tepla. EPS, EZS, SHZ, CCTV, koncové systémy, kabelové systémy. Nucené větrání CHÚC. Vysoký stupeň architektonického řešení. (Hotelové pokoje standardu 5 - 6 hvězdiček);

 • Krajinářské stavby:

- obnova historických zahrad a parků;

- zahradnické výstavy;

- soukromé zahrady obytného charakteru s nejvyšším standardem.

1.10.3.1.2 Stanovení kategorie náročnosti stavby podle charakteristiky staveb

Při určování kategorie náročnosti navrhované stavby podle charakteristiky se navrhovaná stavba porovná se stavbami uvedenými v kap. 1.10.3.1.1. a zatřídí do příslušné kategorie podle obdobného charakteru a srovnatelné náročnosti.

Zařazení stavby do kategorie náročnosti podle staveb obdobného charakteru se srovnatelnou pracností a srovnatelnou náročností podle kap. 1.10.3.1.1 má přednost před zařazením podle bodového hodnocení. Pokud ale stavbu nelze zařadit do kategorie náročnosti podle tab. 1.10.3.1.1, provede se zařazení do kategorie náročnosti podle bodového hodnocení podle kap. 1.10.3.1.3.

1.10.3.1.3 Stanovení kategorie náročnosti staveb podle bodového hodnocení

Při určování kategorie náročnosti navrhované stavby podle bodového hodnocení se navrhovaná stavba se zařadí do kategorie náročnosti podle součtu bodového ohodnocení jednotlivých kritérií navrhované stavby.

Bodování podle kritérií

Kritérium

počet bodů

1

požadavky na řešení vazeb staveb a technologických celků s okolím, včetně požadavků ekologie

0 - 7 bodů

2

počet funkčních okruhů v technologických stavbách, jejich rozsah, nutnost jejich provázání a koordinace, rozsah a složitost technického a technologického vybavení

0 - 7 bodů

3

nároky na architektonické a inženýrské řešení

0 - 7 bodů

4

složitost nosné konstrukce a mimořádné zatíženi

0 - 7 bodů

5

hydrogeologické, geotechnické a jiné podmínky

0 - 7 bodů

6

specifické odborné podmínky, netradiční technické řešení, rozsah a složitost řídicích systémů, požadavky na manipulaci, dopravu a organizaci provozu, složitost postupu výstavby

0 - 7 bodů

7

vazby na stávající technologická zařízení a objekty

0 - 7 bodů

Celkem

0 - 49 bodů

Řazení do kategorií náročnosti podle dosažených bodů

I. kategorie náročnosti

1 - 7 bodů

II. kategorie náročnosti

8 - 14 bodů

III. kategorie náročnosti

15 - 26 bodů

IV. kategorie náročnosti

27 - 34 bodů

V. kategorie náročnosti

35 - 49 bodů

1.10.3.2 Započitatelné náklady

1.10.3.2.1 Započitatelné náklady na stavbu jsou:

 • náklady souboru staveb (sestavené z nákladů samostatných provozních souborů a stavebních objektů) pro stanovení honoráře za soubor staveb;
 • náklady jednotlivé stavby nebo dílčí části stavby pro stanovení honoráře za tuto jednotlivou stavbu nebo dílčí část stavby (jsou-li řešeny samostatně);
 • náklady samostatné profesní dodávky pro stanovení honoráře za příslušnou profesní část stavby podle požadavků klienta (jsou-li řešeny samostatně).

1.10.3.2.2 Princip stanovení nákladů na pozemní stavby (pozemní a inženýrské stavební objekty a provozní soubory).

Obsahuje-li stavba více stavebních objektů nebo provozních souborů, účtují se honoráře pro každý provozní soubor a stavební objekt zvlášť. Takto nelze postupovat, pokud se jedná o stejné nebo podobné stavební objekty nebo provozní soubory co do typu, objemu, konstrukce apod. Zde je možné účtovat pouze dohodnutý podíl z celkového standardního honoráře.

Do započitatelných nákladů na stavby se nezahrnuje DPH.

1.10.4 Pracnost STANDARDNÍCH projektových činností

1.10.4.1 Metodika stanovení pracnosti standardních činností

1.10.4.1.1 Základním podkladem pro stanovení honoráře za standardní projektové činnosti je stanovení pracnosti těchto služeb.

1.10.4.1.2 Pracnost standardních projektových činností se stanovuje na základě stanovené úrovně pracnosti konkrétní stavby (podle kategorie náročnosti) a na základě výše započitatelných nákladů na stavbu.

Pro pozemní stavby rozeznává tato metodika 5 kategorií náročností.

1.10.4.1.3 Pracnost standardních projektových výkonů vyjadřuje počet pracovních normohodin, potřebných pro provedení příslušných služeb s přihlédnutím na výši nákladů na stavbu a kategorii její náročnosti.

1.10.4.1.4 Shrnutí postupových kroků ke způsobu určení honoráře za standardní projektové služby pro celou stavbu:

 • vyhledat ve výčtu kategorií náročnosti staveb v kap. 1.10.3.1.1 zařazení předmětné stavby, v které kategorii I až V pro daný obor se nachází (ne všechny obory staveb jsou zařazeny ve všech kategoriích I až V);
 • pokud předmětnou stavbu nelze ve výčtu oboru pozemních staveb nalézt, ani ji přiřadit jako stavbu obdobného charakteru nebo obdobně složitou a se srovnatelnou pracností, nebo obor stavby není ve výčtu oborů v kategoriích náročnosti I až V zařazen a stavbu také nelze obdobně zařadit podle ostatních oborů staveb zařazených ve výčtech staveb ostatních oborů, pak provést zařazení stavby do kategorie náročnosti I až V podle bodového hodnocení;
 • vzít v úvahu započitatelné náklady na stavbu;
 • vyhledat v tabulce pracnosti v kap. 1.10.4.2 pro dané započitatelné náklady na stavbu a vyhledanou kategorii náročnosti rozsah pracnosti minimum a maximum. V daném rozsahu si stanovit podle svých zkušeností skutečně očekávanou a obhajitelnou pracnost. Tuto pracnost a zdůvodnění její výše projednat se zadavatelem a dohodnout její hodnotu jako výchozí hodnotu k ocenění standardních projektových prací;
 • pokud jsou započitatelné náklady na stavbu odlišné oproti hodnotám v tab. 1.10.4.2, provede se výpočet minima a maxima pracnosti interpolací;
 • stanovit si výši hodinové sazby projektové hodiny vztažené k normohodině pracnosti k jednání a odsouhlasení klientem. Celkové ocenění standardních projektových prací se stanoví jako součin obou hodnot - dohodnuté pracnosti v hodinách a ocenění hodinové sazby projektové normohodiny;
 • v každé fázi služeb může být navržena jiná výše hodinové sazby;
 • alternativou může být i jen předložení cenové nabídky s oceněním vypočteným jako celková cena za standardní projektové práce pro předmětnou stavbu s využitím těchto standardů pracností nebo i bez použití těchto standardů pracnosti, pokud je nabízená cena pro klienta přijatelná a klient netrvá na přeložení tvorby ceny. Oboustranně sjednaná cena za standardní projektové činnosti je vždy věcí smluvního vztahu.

1.10.4.2 Výše pracnosti standardních projektových činností pro jednotlivé kategorie náročnosti a náklady na pozemní stavby

Tabulka pracností standardních projektových služeb

Hodnoty v tabulce jsou uvedeny pro celé stavby. Pro stavby se započitatelnými náklady pod 1 mil. Kč a nad 2 000 mil. Kč se pracnosti stanoví individuálně s přihlédnutím k hodnotám uvedeným v příslušné tabulce.

Pracnost mezi dolní a horní mezí téže kategorie náročnosti se upravuje a stanovuje s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům klienta, např. použití zvláštních materiálů, technologických zařízení a konstrukcí, nebo s přihlédnutím k podmínkám realizace stavby, k rekonstrukcím, modernizacím nebo změně stavby. Rozpětí každé kategorie náročnosti, stanovené její dolní a horní mezí, umožňuje jemnější rozlišení honoráře. Horní a dolní mez po sobě následujících kategorií náročnosti jsou totožné.

Pracnost pozemních staveb, jejichž výše započitatelných nákladů není v tabulce přímo uvedena, se stanovuje lineární interpolací mezi nejbližší nižší a vyšší hodnotou těchto nákladů.

Nadstandardní projektové činnosti a jejich pracnost se řeší podle kap. 1.10.5. Nejsou zahrnuty ve výše uvedené tabulce pracností za standardní projektové činnosti 1.10.4.2.

Pracnost speciálních odborných činností a jejich oceňování se řeší podle kap. 1.10.6. Speciální odborné činnosti nejsou zahrnuty ve výše uvedené tabulce pracnosti za standardní projektové činnosti 1.10.4.2.

Pracnost obstaravatelských činností a jejich oceňování se řeší podle kap. 1.10.7. Obstaravatelské činnosti (inženýrská činnost investorská a inženýrská činnost dodavatelská) nejsou zahrnuty ve výše uvedené tabulce pracnosti za standardní projektové činnosti 1.10.4.2.

1.10.4.3 Podíl pracnosti v jednotlivých fázích služeb

Celková pracnost standardních činností stanovená podle kap. 1.10.4.2 se dělí na jednotlivé dílčí pracnosti pro fáze služeb 1 až 7. Každé ze sedmi fází služeb (1 až 7) odpovídá podíl z celkové pracnosti, vyjádřený v procentech takto:

Číslo fáze služeb

Název fáze služeb (FS)

Zkratka fáze služeb

Procentní podíl fáze služeb

na celkové pracnosti

Pozemní stavby

FS 1

Příprava zakázky

PZ

1 %

FS 2

Dokumentace návrhu/studie stavby

DNS

13 %

FS 3

Dokumentace pro územní rozhodnutí

DUR

15 %

FS 4

Projektová dokumentace pro stavební povolení

DSP

22 %

FS 5

Projektová dokumentace pro provádění stavby

DPS

32 %

FS 6

Soupis prací a dodávek

SPD

5 %

FS 7

Autorský dozor při realizaci stavby

AD

12 %

100 %

1.10.4.4 Stanovení pracnosti standardních činností ve zvláštních případech

1.10.4.4.1 Smlouva na vypracování a provedení úplné, správné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace pozemní stavby, jejímž předmětem jsou služby podle tohoto dokumentu, zahrnuje standardně výkon všech fází služeb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace je přesně specifikován prováděcím právním předpisem Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), tj. Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštní případy stanovení pracnosti jsou definovány pro případ, kdy výše uvedený prováděcí předpis SZ není možné použít, resp. pro případ, kdy není možné plně použít Standardy pracnosti, anebo kdy dochází k odchýlení od postupů předpokládaných zákonem či prováděcím předpisem. Pro tyto případy se vychází ze smluvních ujednání obsažených ve Smlouvě o dílo uzavřené mezi klientem a zpracovatelem s možností použití jiných právních předpisů.

Při stanovení pracnosti v těchto případech se vychází z individuální kalkulace, která zohlední jejich skutečnou pracnost a ostatní náklady.

Zvláštní případy stanovení pracnosti jsou zejména:

1.10.4.4.2 Výběr z fází služeb nebo vynechání fáze služeb

Je-li smlouva o dílo uzavřena pouze na jednotlivé fáze služeb případně na několik fází služeb, přihlédne se při výpočtu pracnosti i k výkonům, které bylo nutno účelně vykonat nad rozsah jednotlivé fáze služeb, resp. které bylo nutno účelně vykonat nad rozsah jednotlivých fází služeb.

Pokud nebyla objednána některá z fází služeb 1 až 5, může být dohodnuto zvýšení procentního podílu pro každou fázi, která jako první následuje po neobjednané fázi takto:

 • fáze služeb FS 2 až na 14 %,
 • fáze služeb FS 3 až na 21 %,
 • fáze služeb FS 4 až na 33 % (v případě, že nebyly zpracovány fáze FS 2 a FS 3 až na 42 %),
 • fáze služeb FS 5 až na 47 % (v případě, že nebyly zpracovány fáze FS 3 a FS 4 až na 59 %),

z celkového honoráře za standardní činnosti, přičemž se procentní podíl u ostatních fází nemění.

Pokud nebylo objednáno více z fází služeb 1 až 5, musí být dohodnuto zvýšení procentního podílu pro každou fázi, která jako první následuje po neobjednaných fázích.

1.10.4.4.3 Změna pořadí zpracování jednotlivých fází služeb

V případě, že FS 6 - Soupis prací a dodávek je zpracováván před FS 5 - Projektová dokumentace pro provádění stavby, je vhodné rozpracovat FS 5 tak, aby takto zpracovaná dokumentace byla dostatečným podkladem pro soupis prací a dodávek. Honorář za zpracování rozpracované projektové dokumentace pro provádění stavby ve výši 13 - 22 % se připočte k honoráři 5 % za zpracování soupisu prací a dodávek - FS 6.

Dopracování projektové dokumentace provedení stavby podle podmínek výběrového řízení podle SoD - procentní podíl na celkové pracnosti, obvykle ve výši 22 - 13 %, bývá dohodnut individuálně v závislosti na dohodnutém rozsahu dokumentace.

1.10.4.4.4 Projekty změn dokončené stavby a údržby stavby

Při projektech změn dokončené stavby (nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce) a při projektech údržby stavby (modernizaci) se zvyšuje standardní honorář o 20 až 33 %,

1.10.4.4.5 Změna zpracovatele dokumentace

Pokud zpracovatel dokumentace navazuje na činnost, resp. dokumentaci, kterou zpracovával v předchozích FS jiný zpracovatel, může si dohodnout navýšení honoráře o 10 - 30 % z první zpracovávané FS. Toto navýšení pracnosti zahrnuje zejména seznámení s předanými podklady a jejich kontrolu.

1.10.4.4.6 Rozdělení dokumentace

Pokud zpracovatel dokumentace na základě požadavku klienta rozdělí zpracování projektové dokumentace (FS 4, FS 5) na jednotlivé stavby anebo stavební objekty a zpracování a nebo jejich projednávání probíhá v oddělených časových úsecích, může si zhotovitel s klientem dohodnout navýšení honoráře za každou samostatně zpracovávanou část. Toto navýšení pracnosti zahrnuje zejména zvýšení administrativní náročnosti projektových prací a zvýšení časové náročnosti obstaravatelské činnosti .

1.10.4.4.7 Opakování projektu. Zpracování typového projektu pro více staveb, stavebních objektů nebo provozních souborů.

Byl-li pro tentýž stavební objekt, provozní soubor nebo část stavby z popudu klienta použit projekt opakovaně, pak mohou být první z nich účtovány plné výši, opakované obvykle 70 % z části, která na tuto fázi připadá.

V případě zpracování opakované dokumentace lze stanovit honorář bud':

 • pevnou paušální částkou,
 • procentuálním podílem z honoráře pro každou jednotlivou část stavby,
 • kombinovaně paušální částkou a podílem z honoráře pro každou jednotlivou část stavby,
 • paušální částkou za každou opakující se část nebo sérii staveb,
 • kombinovaně paušální částkou a podílem z honoráře pro každou opakující se sérii staveb.

1.10.4.4.8 Změny projektu

Bylo-li pro tutéž stavbu, stavební objekt, provozní soubor nebo část stavby z popudu klienta (např. změna vstupních údajů) zhotoveno více návrhů ve smyslu FS 2 nebo projektů ve smyslu FS 3 - FS 6 těchto Standardů pracnosti, pak může být nejobsáhlejší z nich účtován v plné výši, a každý další samostatně, podle rozsahu změn, které byly klientem objednány.

1.10.4.4.9 Za zvláštní případ pro stanovení pracnosti projektových služeb se považuje i:

a. Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - procentní podíl na celkové pracnosti je 10 - 15 % v závislosti na dohodnutém rozsahu dokumentace.

b. Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - procentní podíl na celkové pracnosti je 10 - 15 % v závislosti na dohodnutém rozsahu dokumentace.

c. Vypracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - procentní podíl na celkové pracnosti je 25 - 30 % v závislosti na dohodnutém rozsahu dokumentace.

d. Vypracování jednostupňové dokumentace v rozsahu a obsahu podle SoD - procentní podíl na celkové pracnosti je 40 - 50 % v závislosti na dohodnutém rozsahu dokumentace.

e. Dopracování projektové dokumentace provedení stavby podle podmínek výběrového řízení podle SoD - procentní podíl na celkové pracnosti bývá dohodnut individuálně v závislosti na dohodnutém rozsahu dokumentace.

f. Vypracování dokumentace skutečného provedení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. - procentní podíl na celkové pracnosti je 1-3 % v závislosti na dohodnutém rozsahu dokumentace.

g. Vypracování dokumentace skutečného provedení podle rozsahu a obsahu dohodnutém v SoD - procentní podíl na celkové pracnosti bývá dohodnut individuálně v závislosti na dohodnutém rozsahu dokumentace.

h. Vypracování pasportu stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - procentní podíl na celkové pracnosti bývá dohodnut individuálně v závislosti na dohodnutém rozsahu dokumentace.

i. Vypracování dokumentace bouracích prací podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - procentní podíl na celkové pracnosti bývá dohodnut individuálně v závislosti na dohodnutém rozsahu dokumentace.

1.10.5 Náklady NADSTANDARDNÍCH projektových činností

1.10.5.1 Pracnost nadstandardních činností

Nadstandardní část honoráře se poskytuje za nadstandardní projektové služby. Stanovuje se individuálně s doporučeným využitím hodinových sazeb. Rozsah nadstandardních projektových činností pro jednotlivé fáze služeb je uveden v oddílu č. 1 pro pozemní stavby.

Za nadstandardní projektové služby se považuje i:

 • Zpracování dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí podle předpisu č. 100/2001 Sb.
 • Zpracování dodavatelské dokumentace zhotovitele stavby podle podmínek výběrového řízení - pracnost zpracování bývá dohodnuta individuálně v závislosti na dohodnutém rozsahu dokumentace.

1.10.5.2 Výpočet honoráře podle hodinových sazeb

1.10.5.2.1 Podkladem pro výpočet honoráře podle hodinových sazeb jsou individuální hodinové sazby stanovené podle charakteru činností, resp. podle funkcí, a časová náročnost jednotlivých úkonů. Podkladem ke stanovení honoráře jsou hodinové sazby, jejichž skutečná výše je vždy věcí smluvního vztahu.

Kategorie odborných činností

Funkce

Charakter činnosti

Požadavky na činnosti

hlavní inženýr, expert

odborné činnosti velmi vysoce kvalifikované

stanovení koncepce, celkové vedení a koordinace řešení zvláště obtížných problémů

vedoucí projektant

odborné činnosti vysoce kvalifikované

odpovědnost za vedení zakázky řešení obtížných problémů, koordinace technického řešení zakázky

projektant

odborné činnosti středně kvalifikované

vedení dílčích částí zakázky řešení dílčích problémů

technik

odborné činnosti méně kvalifikované

řešení dílčích úkolů

technik, administrativa

pomocné činnosti málo kvalifikované, případně nekvalifikované

pomocné práce a řešení jednoduchých dílčích úkolů

1.10.5.2.2 Práce podle hodinových sazeb je třeba průkazně evidovat v přehledu, ke kterému má klient přístup, jejich vyúčtování se provádí pravidelně.

1.10.6 Ostatní náklady

Cena ostatních nákladů se stanovuje individuálně s doporučeným využitím hodinových sazeb. Rozsah ostatních nákladů pro jednotlivé fáze služeb je uveden v oddílu č. 1 pro pozemní stavby.

Ostatní náklady se účtují paušálně nebo podle jednotlivých dokladů o jejich vynaložení.

Smluvní strany se dohodnou, co bude za ostatní náklady pokládáno.

Specifikace obvyklých ostatních nákladů:

 • Poplatky za poštovné, telefon aj. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zpracovatele.
 • Náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec. Metoda určení ceny služeb autorizovaných osob podle Standardů pracnosti zahrnuje vždy cenu jednoho tištěného paré čistopisu dokumentace.
 • Náklady na kancelář pro autorský dozor projektanta a technický dozor stavebníka včetně jejího zařízení a provozních nákladů.
 • Cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů.
 • Náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků.
 • Odměny za činnosti nepříslušející zpracovateli, které však zpracovatel se souhlasem klienta zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady atp.).
 • Správní poplatky, místní poplatky, kolky apod.

1.10.7 Oceňování obstaravatelských činností

Obstaravatelské činnosti (inženýrská činnost investorská a inženýrská činnost dodavatelská) se oceňují podle dohody s klientem buď individuální kalkulaci nebo hodinovou sazbou podle sjednaného rozsahu obstaravatelských činností. Orientačně lze jejich celkovou pracnost podle dohodnutého rozsahu uvažovat do výše 40 % hodnoty z celkové pracností všech projektových služeb. Jejich skutečná výše je věcí smluvního vztahu.

Rozsah obstaravatelské činnosti pro jednotlivé fáze služeb je uveden v oddílu č. 1 pro pozemní stavby.

1.10.8 Smluvní honorář

Smluvní honorář je součtem dílčích honorářů, které odpovídají rozsahu a podílu dohodnutých, resp. zpracovaných standardních projektových služeb, nadstandardních projektových činností, ostatních nákladů a dalších dohodnutých služeb, např. obstaravatelské činnosti. Zpravidla se dělí na dílčí honoráře po jednotlivých fázích služeb.

Navýšení honoráře za činnost zpracovatele pověřeného koordinací činností při přípravě a v průběhu realizace stavby (hlavního dříve generálního projektanta) obvykle za tuto činnost činí 10 % z celkového honoráře (za stavbu nebo ze součtu honorářů jím koordinovaných celků, pozemních a inženýrských stavebních objektů a provozních souborů) vypočteného podle této metodiky.

D2 TECHNOLOGICKÉ STAVBY (Technologická zařízení staveb)

Tato kapitola řeší stavby, kde technologické zařízení je pro stavbu určující. V rámci oboru se řeší technologická a technická zařízení také v rámci stavebních objektů. Jedná se zejména o:

 • stavby s technologickým zařízením výrobním i nevýrobním pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných surovin;
 • stavby pro hutní a metalurgickou výrobu;
 • stavby pro průmysl stavebních hmot a keramiky;
 • stavby pro chemický průmysl;
 • stavby pro papírenský průmysl;
 • stavby pro strojírenskou výrobu;
 • stavby pro automobilový průmysl, dopravu a skladování;
 • stavby pro sklářský a dřevozpracující průmysl;
 • stavby pro farmaceutický a potravinářský průmysl;
 • stavby pro spotřební průmysl;
 • stavby pro zemědělskou a lesnickou výrobu;
 • stavby technologických zařízení čistíren odpadních vod instalovaných do kanalizačních systémů a technických zařízení na vnitřní kanalizaci podléhající zákonu o vodách;
 • stavby a části staveb zahrnující vyhrazená technická zařízení, vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a prostředky k ochraně životního a pracovního prostředí;
 • zařízení staveb občanské vybavenosti a zařízení na kontrolu a řízení technologických procesů;
 • stavby pro energetiku;
 • stavby pro výrobu elektrické energie včetně přípojných a rozvodných sítí a souvisejících zařízení;
 • stavby pro plynárenství;
 • stavby pro výrobu a rozvod technických a topných plynů a kapalin včetně souvisejících zařízení;
 • stavby sítí a zařízení elektronických komunikací včetně zařízení informačních technologií;
 • stavby vedení a zařízení pro přenos dat a ukládání dat a další veřejnou technickou infrastrukturu;
 • stavby pro využití netradičních forem energie;
 • veřejné osvětlení, které není součástí stavby z kap. D/D.1/oddílu 1 – Pozemní stavby.

2.1 FÁZE SLUŽEB FS 1 – PŘÍPRAVA ZAKÁZKY (PZ)

Nevyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Tato fáze není „vybranou činností“ podle §158 SZ a není předmětem vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Popis náplně PZ

Příprava zakázky je předprojektovou přípravou stavby.

Příprava zakázky má pomoci klientovi (dále i objednatel, investor, developer, zadavatel staveb, stavebník, provozovatel, uživatel) definovat záměr a konkretizovat funkci a účel stavby.

Prací projektanta je případně formulovat zadání a předběžně prověřit vhodnost lokality, zjistit případné možné regulační podmínky místa a podmínky stanovené v územně plánovací dokumentaci (ÚPD).

V této fázi je též vhodné předběžně určit nutnost potřebných průzkumů a rozborů, případně dalších ověřovacích specializovaných studií nebo expertiz. Využívají se např. Feasibility study, Prefeasibility study, Oportunity study a další.

Výsledkem přípravy zakázky je jednoznačné definování zadání pro smlouvu a následnou projektovou přípravu stavby a specifikace rozdělení zajištění jednotlivých činností mezi klienta a projektanta, na obstaravatelskou činnost a na speciální odborné činnosti.

Dokumentace by měla ve struktuře projektu obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přiměřeně přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Poznámka:

Pro technologické stavby je toto členění ve FS 1 těžko použitelné. Klienti TZS obvykle záměr řeší ve stávajících provozech a požadují v této fázi údaje a informace, které nekorespondují s členěním A až D. Pro jednotnost STANDARDU PS a TZS je toto členění použito i v oddílu 2 – Technologické stavby. Rovněž bude část FS 1 zařazena do „standardní činnosti“ – viz již výše uvedené poznámky k FS 1 a 2 v kap. B/B.3 – Pojmy a vysvětlivky užívané ve Standardech.

Projektová činnost

Projektová činnost STANDARDNÍ

Analýza zakázky

 • zhodnocení vstupních údajů,
 • zjištění identifikačních údajů.

Specifikace potřebných podkladů

 • zhodnocení vstupních podkladů;
 • specifikace dalších potřebných podkladů (regulačních podmínek, průzkumů, zaměření, rozborů apod.).

Předběžná analýza investorského záměru

 • zhodnocení záměru; časový plán.

Předběžná analýza území stavby

 • rekognoskace předpokládaného staveniště,
 • zjištění regulačních podmínek území,
 • soulad s územně plánovací dokumentací.

Specifikace předpokládaných projektových prací

 • potřebné fáze služeb,
 • profesní zastoupení.

Návrh smlouvy

 • specifikace předmětu plnění, času plnění a odměny (honoráře);
 • podpis smlouvy.

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Zejména:

Spolupráce na sestavení investorského záměru

 • určení funkce;
 • velikost, kapacity;
 • provozní vazby;
 • orientační odhad investičních nákladů;
 • sestavení harmonogramu stavby a projektových prací.

Zajištění potřebných podkladů

 • archivní materiály, průzkumy, zaměření;
 • odborné studie a rozbory;
 • podmínky pro výstavbu v území, ochranná pásma, inundace, poddolování, geologie, seismicita, hydrogeologie, radon, zeleň, převažující směr větrů, oslunění, osvětlení;
 • památky, archeologie;
 • hluk a znečištění, rozptylové poměry, likvidace odpadů;
 • dopravní a technická infrastruktura lokality;
 • zajištění fotodokumentace lokality;
 • údaje o posuzování vlivu na životní prostředí;
 • zajištění meteorologických a klimatických a environmentálních podmínek.

Zajištění výkresové dokumentace

 • situační výkres se zakreslením současného stavu, čísel parcel, hranic území a rozsahu staveniště (v měřítku katastrální mapy) předmětného objektu.

Žádost o územně plánovací informaci podle §21 SZ a §2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o:

 • podmínkách využívání území, umístění stavby;
 • ochranných pásmech, změna využití území;
 • současném stavu, stavební uzávěře.

Obstaravatelská činnost

Zejména:

Marketingový plán a studie proveditelnosti

 • zdůvodnění účelu, základní idea;
 • hmotné výstupy, kapacity, stavební záměr;
 • charakteristika prostředí, ochranná pásma;
 • technické řešení;
 • energie, lidské zdroje, rozloha, velikostní údaje;
 • finanční a ekonomická analýza;
 • harmonogram realizace.

Zajištění potřebných dokladů

 • památková ochrana, regulační podmínky;
 • kapacitní možnosti, (energie, voda, kanalizace, dopravní síť);
 • územně plánovací dokumentace;
 • kopie katastrální mapy staveniště (území);
 • geometrický plán zaměření stávajícího stavu;
 • geodetické údaje, znaky inženýrských sítí;
 • informace o dotčených pozemcích KN.

Návrh smlouvy

 • součinnost,
 • podpis.

Speciální odborné činnosti

Zejména zajištění:

Geodetické podklady

 • geometrický plán,
 • zaměření,
 • digitalizace podkladů.

Soupis možných průzkumů:

 • stavebně technický průzkum,
 • stavebně historický průzkum,
 • archeologický průzkum,
 • fotodokumentace, pasportizace,
 • inženýrsko-geologický průzkum,
 • hydrogeologický průzkum,
 • pedologický a radonový průzkum,
 • průzkum bludných proudů,
 • biologický a dendrologický průzkum,
 • krajinný průzkum,
 • meteorologické údaje,
 • geodetické podklady,
 • mapa záplavových území,
 • dopravní průzkum,
 • spisové materiály a rešerše.

Odborné studie a rozbory

 • urbanisticko-hmotová, dispoziční;
 • materiálová + výtvarná, interiérová;
 • hluková, emise, likvidace odpadů;
 • dopravní, zeleně.

Součinnost klienta

Zejména:

Zajištění dokumentace pro ÚPI podle §21 SZ a §2 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

 • dokumentace k žádosti o územně plánovací informaci;
 • stanovení nároků na napojení inženýrských sítí a dopravy.

Formulace investorského záměru

 • funkční náplň,
 • komerční záměr,
 • technické řešení,
 • organizační opatření,
 • časové souvislosti,
 • stanovení předpokládaných investičních nákladů

Zajištění potřebných podkladů

 • zajištění map lokality,
 • fotodokumentace lokality,
 • spisová a předchozí dokumentace,
 • podklady z katastru nemovitostí.

Zajištění potřebných dokladů

 • přístup na pozemek za účelem průzkumů, zaměření apod.;
 • plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora.

Průběžná součinnost

 • při zpracování návrhu zadání,
 • účast na předběžných jednáních s DO.

Zajištění oponentního expertního posouzení investorského záměru a zadání

Odsouhlasení

 • FS 1,
 • expertního posouzení,
 • dalšího postupu projektových prací.

Návrh smlouvy

 • součinnost,
 • podpis.

2.1.1 Rozsah a obsah dokumentace přípravy zakázky

Projektová činnost – STANDARDNÍ služba

Doporučený obsah dokumentace:

Členění je přizpůsobeno vyhlášce č. 499/2006 Sb.

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Dokladová část

Dokumentace by měla ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí má přiměřeně odpovídat druhu a významu stavby a podmínkám v území.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace.

A.1.2 Údaje o klientovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o projektantovi

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení zodpovědných projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Údaje o vstupních podkladech

A.3 Údaje o území

 • rozsah řešeného území;
 • dosavadní využití a zastavěnost území (zastavěné/nezastavěné území);
 • údaje o zvláštní ochraně území podle jiných právních předpisů (např.: památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.);
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, regulačními podmínkami, cíli a úkoly územního plánování;
 • předběžný seznam souvisejících a podmiňujících investic;
 • seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí);
 • meteorologické, klimatické a environmentální data a údaje.

A.4 Předběžná analýza území stavby

 • zjištění regulačních podmínek v území.

A.5 Předběžná analýza záměru

 • charakteristika záměru.

A.6 Specifikace údajů o záměru

 • nová stavba, změna dokončené stavby;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • údaje o zvláštní ochraně stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované kapacity stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační investiční náklady.

B Neobsazeno

C Situační výkresy

 • orientační zákres stavby do katastrální mapy.

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující např. speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření.

D Neobsazeno

Dokladová část

 • zadání klienta.

Speciální dokumentace, speciální přílohy k žádostem (NADSTANDARDNÍ služby)

2.2 FÁZE SLUŽEB FS 2 – DOKUMENTACE NÁVRHU / STUDIE STAVBY (DNS)

Nevyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Tato fáze není „vybranou činností“ podle §158 SZ a není předmětem vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Popis náplně DNS

Vypracování studie – dokumentace návrhu stavby – je prvním prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Dává mu konkrétní představu o koncepci řešení záměru. (např. urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, technické, technologické, interiérové a materiálové).

Konkretizování stavby v DNS zároveň naznačí ekonomické a časové limity budoucí výstavby.

Dalším hlavním účelem DNS je pomoci klientovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru při konzultacích s dotčenými orgány a dalšími institucemi.

Dokumentace by měla ve struktuře projektu obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přiměřeně přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Projektová činnost

Projektová činnost STANDARDNÍ

Prověření a analýza zadání a podkladů

 • podkladů, průzkumů, rešerší a archivní dokumentace;
 • provedených odborných studií a rozborů;
 • dostupných dokladů, meteorologických, klimatických a environmentálních údajů;
 • rozborů územně plánovací dokumentace;
 • územního souhlasu nebo územně plánovací informace;
 • prověření stavebního programu.

Zpracování dokumentace návrhu stavby

 • průvodní zpráva,
 • souhrnná technická zpráva,
 • situace stavby,
 • dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů).

Součástí činností je také

 • koordinace projektových prací,
 • posouzení orientačních investičních nákladů,
 • předjednání/konzultace rozpracované dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky technické a dopravní infrastruktury.

Formulování požadavků

 • na rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů, studií.

Projednání dokumentace s klientem

Spolupráce na sestavení zadání

 • výčet objektů, kapacit a místností.

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Zejména:

Variantní řešení

 • zpracování DNS ve variantách,
 • vyhodnocení variant,
 • vypracování čistopisu vybrané varianty.

Zapracování požadavků zadavatele

 • dodatečné a změněné požadavky.

Zajištění potřebných podkladů

 • spisové materiály, průzkumy, zaměření;
 • odborné studie a rozbory;
 • podmínky pro výstavbu v území;
 • geologie, hydrogeologie, radon, zeleň;
 • meteorologické, klimatické údaje (např. větrná růžice, intenzita srážek, tabulky teplot apod.);
 • památky, archeologie;
 • hluk a znečištění, rozptylové poměry, likvidace odpadů;
 • dopravní a technická infrastruktura lokality;
 • zajištění fotodokumentace lokality;
 • údaje o posuzování vlivu na životní prostředí.

Zpracování speciální dokumentace

 • vypracování orientačního výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb;
 • ocenění orientačního výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – propočet;
 • zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby;
 • komplexní hodnocení stavby;
 • vizualizace a animace;
 • modely;
 • marketinková dokumentace;
 • příprava údajů pro certifikaci stavby.

Obstaravatelská činnost

Zejména:

Žádost o územně plánovací informaci podle §21 SZ a §2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

 • o podmínkách využívání území, umístění stavby;
 • o ochranných pásmech, změna využití území;
 • o současném stavu, stavební uzávěře.

Analýza záměru, marketing

 • organizace předběžné poptávky;
 • sestavení plánu financování;
 • spolupůsobení při získání úvěrů;
 • analýza navrhovaných investičních a provozních nákladů;
 • marketingový plán a studie proveditelnosti.

Zajištění potřebných dokladů

 • památková ochrana, regulační podmínky;
 • kapacitní možnosti (energie, voda, kanalizace, doprava);
 • územně plánovací dokumentace;
  • kopie katastrální mapy staveniště (území);
  • výpisu z listu vlastnictví dotčeného území;
  • geometrický plán zaměření stávajícího stavu;
  • geodetické údaje, znaky inženýrských sítí;
  • informace o dotčených pozemcích KN.

Speciální odborné činnosti

Zejména:

Geodetické podklady

 • geometrický plán,
 • zaměření,
 • digitalizace podkladů.

Soupis možných průzkumů:

 • stavebně technický průzkum,
 • stavebně historický průzkum,
 • archeologický průzkum,
 • fotodokumentace, pasportizace,
 • inženýrsko-geologický průzkum,
 • hydrogeologický průzkum,
 • pedologický a radonový průzkum,
 • průzkum bludných proudů,
 • biologický a dendrologický průzkum,
 • krajinný průzkum,
 • meteorologické údaje,
 • geodetické podklady,
 • mapa záplavových území,
 • dopravní průzkum,
 • archivní materiály a rešerše.

Odborné studie a rozbory

 • osvětlení a oslunění;
 • hluku, rozptylu, emise, likvidace odpadů;
 • dopravní, zeleně.

Součinnost klienta

Zejména:

Formulace investorského záměru

 • funkční náplň,
 • komerční záměr,
 • technické řešení,
 • organizační opatření,
 • časové souvislosti,
 • stanovení předpokládaných investičních nákladů.

Předání dostupných podkladů

 • zajištění map lokality,
 • fotodokumentace lokality,
 • archivní a předchozí dokumentace.

Zajištění potřebných dokladů

 • zajištění přístupu na pozemek za účelem průzkumů, zaměření apod.;
 • poskytnutí plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora.

Průběžná součinnost

 • při zpracování návrhu DNS,
 • účast na předběžných jednáních s DO.

Zajištění oponentního expertního posouzení DNS

Odsouhlasení

 • 2. fáze služeb,
 • expertního posouzení,
 • určení dalšího postupu projektových prací.

2.2.1 Rozsah a obsah dokumentace návrhu stavby/studie stavby

Projektová činnost – STANDARDNÍ služba

Doporučený obsah dokumentace:

Členění je přizpůsobeno vyhlášce č. 499/2006 Sb.

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Dokladová část

Dokumentace by měla ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí má přiměřeně odpovídat druhu a významu stavby a podmínkám v území.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace (např. nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby).

A.1.2 Údaje o žadateli

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení zodpovědných projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • ochrana území podle jiných právních předpisů (např. památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;
 • územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě);
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

 • nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby
 • a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha
 • a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

 • urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení;
 • architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektu

 • stavební řešení,
 • konstrukční a materiálové řešení,
 • mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

(Zásady hospodaření s energiemi, např: kritéria tepelně technického hodnocení, energetická náročnost stavby, posouzení využití alternativních zdrojů energií).

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Pronikání plynů z podloží, bludné proudy, seizmicita, zemní vlhkost, hluk, protipovodňová opatření apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury, přeložky;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

 • popis dopravního řešení,
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
 • doprava v klidu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, environmentální údaje

 • vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda;
 • vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k první, druhé, čtvrté a páté odrážce neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

 • napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;
 • maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé);
 • požadavky na bezbariérové obchozí trasy;
 • bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

B.9 Katastrální vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Celkový situační výkres

 • zákres stavebního pozemku, zákres požadovaného umístění hlavní stavby;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
 • stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výšky staveb;
 • navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • řešení vegetace;
 • okótované odstupy staveb;
 • zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • maximální zábory (dočasné/trvalé);
 • geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu;
 • odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody;
 • případně další doplňující informace např. severka.

C.4 Speciální situační výkres

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

D Dokumentace

D.1 Charakteristické půdorysy

D.2 Charakteristické řezy

Charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících.

D.3 Základní pohledy

Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání dokumentace.

1. Předběžná vyjádření a výsledky konzultací s dotčenými orgány

2. Výsledky konzultací s majiteli a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury

2.3 FÁZE SLUŽEB FS 3 – DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR)

DUR vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Popis náplně DUR

Dokumentace pro územní rozhodnutí vychází z odsouhlasené dokumentace návrhu stavby a poskytuje dostatečné informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a dává přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území.

Z dokumentace jednoznačně vyplývá polohopisné a výškové umístění stavby, vazby na okolní výstavbu a okolní infrastrukturu.

DUR též stanoví koncepci napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprávní vztahy budoucí výstavby.

Na základě této dokumentace stavební úřad rozhoduje o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a vydává územní rozhodnutí.

Lze zpracovat i společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (SD).

Dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb musí vždy obsahovat části A až C zpracované pro celý soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby souboru zpracovává podle příslušné přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby.

Projektová činnost

Projektová činnost STANDARDNÍ

Analýza a prověření podmínek

 • dosavadních projektových prací;
 • zhodnocení předběžných stanovisek DO a SAMS;
 • zhodnocení souladu s ÚPD a OTP;
 • zhodnocení meteorologických, klimatických a environmentálních údajů.

Stanovení podmínek pro zpracování DUR

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

 • průvodní zpráva,
 • souhrnná technická zpráva,
 • situační výkresy,
 • dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů).

Součástí činností je také

 • koordinace projektových prací;
 • odhad orientačních investičních nákladů (pro stanovení výše správních poplatků);
 • předjednání/konzultace rozpracované dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky technické infrastruktury.

Formulování požadavků

 • na aktualizaci, rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů, studií.

Projednání dokumentace s klientem

Čistopis DUR

 • zapracování podmínek projednání s dotčenými orgány a vlastníky technické infrastruktury;
 • zapracování podmínek pro územní rozhodnutí;
 • předání čistopisu DUR klientovi.

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Zejména:

Zapracování požadavků klienta

 • dodatečné a změněné požadavky,
 • variantní řešení (jedná se o „vnitřní“ detailní varianty řešení). Teprve podle nich klient může rozhodnout, kterou z variant dopracovat pro definitivní žádost o ÚR.

Zajištění potřebných podkladů

 • pro územní řízení:
  • proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (proces posuzování EIA viz další text), ve znění pozdějších předpisů;
  • potřebné speciální dokumentace.
 • pro přípravu dokumentace:
  • geologie, hydrogeologie, radon, zeleň, doprava, památky, archeologie, likvidace odpadů, hluk a znečištění, rozptylové poměry, inženýrské sítě.

Zpracování speciální dokumentace

 • vypracování orientačního výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb;
 • ocenění orientačního výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – propočet;
 • zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby;
 • komplexní hodnocení stavby;
 • vizualizace a animace;
 • modely;
 • obchodní a marketingová dokumentace;
 • studie interiéru;
 • koordinace profesí požadovaná klientem.

Doplnění dokumentace

 • v případě nestandardního průběhu řízení;
 • na základě výsledku odvolacího řízení proti rozhodnutí o umístění stavby;
 • pro územní rozhodnutí podle zvláštních požadavků dotčených orgánů;
 • pro vydání potřebných výjimek pro stavbu.

Obstaravatelská činnost

Zejména:

Zajištění závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření

 • dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury potřebných pro vydání územního rozhodnutí;
 • zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení;
 • zajištění potřebných dokladů pro územní řízení;
 • zajištění vyvěšení zahájení ÚŘ na pozemku;
 • jednání o podmínkách vynětí ze zemědělského půdního fondu;
 • jednání o podmínkách závazných stanovisek DO a SAMS.

Obstarání vydání územního rozhodnutí

 • zpracování náležitostí návrhu na vydání ÚR;
 • umístění stavby nebo zařízení;
 • změnu využití území,
 • změnu vlivu užívání stavby na území;
 • dělení nebo scelování pozemků;
 • ochranné pásmo.

Podání žádosti o územní rozhodnutí

 • účast při jednáních v rámci územního řízení;
 • účast při řízení o odvolání proti ÚR.

Analýza záměru, marketing

 • organizace předběžné poptávky;
 • získání srovnávacích nabídek technických zařízení;
 • spolupůsobení při získání úvěrů;
 • analýza předpokládaných investičních a provozních nákladů;
 • příprava údajů pro certifikaci stavby.

Speciální odborné činnosti

Zejména:

Geodetické podklady

 • geometrický plán,
 • zaměření
  • pozemku (polohopis, výškopis),
  • dotčených staveb,
  • inženýrských sítí,
 • digitalizace podkladů.

Soupis možných průzkumů:

 • stavebně technický průzkum,
 • stavebně historický průzkum,
 • archeologický průzkum,
 • fotodokumentace, pasportizace,
 • inženýrsko-geologický průzkum,
 • hydrogeologický průzkum,
 • pedologický a radonový průzkum,
 • průzkum bludných proudů,
 • biologický a dendrologický průzkum,
 • krajinný průzkum,
 • meteorologické údaje,
 • geodetické podklady,
 • mapa záplavových území,
 • dopravní průzkum,
 • archivní materiály a rešerše.

Odborné studie a rozbory

 • osvětlení a oslunění;
 • hluk, rozptyl, emise, likvidace odpadů;
 • dopravní, zeleně.

EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 • zpracování dokumentace EIA pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí a získání Závěru zjišťovacího řízení nebo Stanoviska;
 • studie v rámci dokumentace EIA;
 • zpracovatelem dokumentace EIA může být pouze osoba odborně způsobilá podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • předmětem posuzování podle tohoto zákona a §3 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy.

Součinnost klienta

Zejména:

Formulace zadání investora

 • předání výchozí platné dokumentace např. odsouhlasená DNS.

Předání dostupných podkladů

 • zajištění map lokality,
 • fotodokumentace lokality,
 • archivní a předchozí dokumentace.

Zajištění potřebných dokladů

 • zajištění přístupu na pozemek za účelem průzkumů, zaměření apod.;
 • zajištění přístupu do dotčených staveb;
 • poskytnutí plné moci ke zjišťování potřebných údajů a pro zastupování investora;
 • dodání dokladů vlastníka;
 • vyjádření k podmínkám ÚR (přijmutí/odmítnutí);
 • vyjádření k podmínkám DO.

Průběžná součinnost

 • při zpracování návrhu DUR,
 • účast na předběžných jednáních s DO,
 • účast na koordinačních jednáních projektu,
 • účast na jednáních v rámci územního řízení,
 • účast na jednáních při odvolání proti ÚR.

Zajištění oponentního expertního posouzení DUR

Odsouhlasení

 • FS 3,
 • expertního posouzení,
 • uhrazení správních poplatků ÚR.

Určení dalšího postupu projektových prací.

2.3.1 Rozsah a obsah dokumentace vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

DUR vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Projektová činnost STANDARDNÍ – výkon části A D

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace objektů

Dokladová část (zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

Dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby a podmínkám v území.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace (např. nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby).

A.1.2 Údaje o žadateli

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení zodpovědných projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • ochrana území podle jiných právních předpisů (např. památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;
 • územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě);
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

 • nová stavba nebo změna dokončené stavby;
 • u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

 • urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení;
 • architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní technický popis staveb

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání plynů z podloží, bludné proudy, seizmicita, zemní vlhkost, hluk, protipovodňová opatření apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury, přeložky;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

 • popis dopravního řešení,
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
 • doprava v klidu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

 • vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda;
 • vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem;
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů;
 • v případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k první, druhé, čtvrté a páté odrážce neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

 • napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;
 • maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé);
 • požadavky na bezbariérové obchozí trasy;
 • bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území, hranice stavby;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
 • stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výšky staveb;
 • navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • řešení vegetace;
 • okótované odstupy staveb;
 • zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • maximální zábory (dočasné/trvalé);
 • geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu;
 • odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.4 Speciální situační výkres

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

D.1 Charakteristické půdorysy

D.2 Charakteristické řezy

Charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících.

D.3 Základní pohledy

Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání dokumentace.

Poznámka:

Následující body dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a č. 503/2006 Sb., ale nemohou být součástí dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti jako nadstandard. Komory budou usilovat o úpravu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v tomto smyslu.

Tato dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle §156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

4.2. Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

2.3.2 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Viz příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

DUR vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Projektová činnost STANDARDNÍ – výkon části A – D

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Dokladová část (zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

Dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí musí odpovídat podmínkám v území a charakteru navrhované změny.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o území

 • navrhovaná změna využití území;
 • místo (katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace.

A.1.2 Údaje o žadateli

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis a zhodnocení území

 • charakteristika území, pozemků a staveb na nich, zastavěné území a nezastavěné území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • ochrana území podle jiných právních předpisů (např. památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • údaje o odtokových poměrech;
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • územně technické podmínky;
 • věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených změnou využití území;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Popis navrhované změny využití území

 • podrobné údaje o záměru, jeho účincích a vlivech na okolí;
 • zdůvodnění změny vzhledem k současnému způsobu užívání dotčeného území;
 • celková výměra území dotčeného změnou;
 • požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury;
 • zásady zajištění technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska předpokládaného způsobu využití území;
 • zásady ochrany dotčeného území před negativními účinky vnějšího prostředí (povodně, záplavy, eroze a sesuvy půdy, poddolování, seizmicita, radon, hluk, emise, odpady apod.);
 • předpokládaná lhůta realizace změny využití území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravní řešení

B.5 Řešení vegetace

B.6 Popis vlivu navrženého způsobu využití území na životní prostředí a jeho ochrana, environmentální údaje

 • vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem;
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k první, druhé, čtvrté a páté odrážce neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • vyznačení vztahu dotčeného území k urbanistické struktuře území a umístění v sídle.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • vyznačení hranic území s novým využitím;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres území dotčeného změnou

 • měřítko 1 : 500 až 1 : 1 000, u rozsáhlých záměrů 1 : 2 000 až 1 : 5 000;
 • stávající stavby a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající a navrhovaný výškopis a polohopis;
 • vyznačení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Výkresy zobrazující změnu využití území (výkresy v dostatečně přehledném měřítku, dokumentující celkové urbanistické a architektonické řešení navržené změny využití území; základní svislé řezy, dokumentující navržené terénní úpravy, úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody; zákres řešení odvodnění území v případě změn odtokových poměrů apod.).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání dokumentace.

Poznámka:

Následující body dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a č. 503/2006 Sb., ale nemohou být součástí dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti jako nadstandardní služba.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavební záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním výkrese

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

5. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

2.3.3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

DUR vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Projektová činnost STANDARDNÍ – výkon části A – D

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Dokladová část (zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

Dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí musí odpovídat podmínkám v území a charakteru navrhované změny vlivu užívání stavby na území.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět dokumentace (např. změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, stávající
  a navrhovaný účel užívání stavby).

A.1.2 Údaje o žadateli

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Zdůvodnění změny vlivu užívání stavby na území

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území

 • charakteristika území, pozemků a staveb na nich, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • ochrana území podle jiných právních předpisů (např. památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • údaje o odtokových poměrech;
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • územně technické podmínky;
 • věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice, požadavky na vydání jiných rozhodnutí nebo opatření;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených změnou vlivu užívání stavby na území;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Popis navrhované změny vlivu užívání stavby na území

B.2.1 Základní charakteristika stavby a změny v jejím užívání

 • trvalá nebo dočasná stavba; u změny stavby údaje o jejich současném stavbu, závěry stavebně technického případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí;
 • stávající a navrhovaný účel užívání stavby;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • zásady ochrany území před negativními účinky vyvolanými změnou vlivu užívání stavby;
 • navrhovaná změna parametrů stavby (např. užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.;
 • posouzení technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska změny v užívání stavby;
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy).

B.3 Nové nároky na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury, přeložky;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Nové nároky na dopravní infrastrukturu

 • popis dopravního řešení,
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
 • doprava v klidu.

B.5 Úpravy terénu a řešení vegetace v souvislosti se změnou vlivu užívání stavby na území

 • údaje o vyvolaných protihlukových opatřeních – terénní valy, protihlukové stěny apod.

B.6 Popis změny vlivu užívání stavby na životní prostředí a jeho ochrana

 • vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda;
 • vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k první, druhé, čtvrté a páté odrážce neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Popis změny vlivu užívání stavby na bezbariérové užívání stavby

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • vyznačení napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy,
 • vyznačení stavby s novým účelem užívání,
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Celkový situační výkres území dotčeného změnou

 • měřítko 1 : 500 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000;
 • hranice řešeného území;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • vyznačení napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technického a technologického zařízení (provozních souborů)

Výkresy zobrazující změnu v užívání stavby (půdorysy s vyznačením stávajícího a navrhovaného způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů, řezy, pohledy).

Dokladová část

Poznámka:

Následující body dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a č. 503/2006 Sb., ale nemohou být součástí dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti jako nadstandard. Komory budou usilovat o úpravu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v tomto smyslu.

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavební záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním výkrese.

4. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace.

2.4 FÁZE SLUŽEB FS 4 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

DSP vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Popis náplně DSP

Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby, podle §104 odst. 1 písm. a) až e) SZ je dokumentace připojovaná spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení, podle §116 SZ projektová dokumentace připojovaná k veřejnoprávní smlouvě o provedení stavby a podle §117 SZ projektová dokumentace posuzovaná autorizovaným inspektorem. Tuto dokumentaci zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované) podle SZ a AZ.

Hlavním účelem DSP je dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s vydaným územním rozhodnutím, s obecnými technickými podmínkami a s veřejným zájmem v dané lokalitě.

Na základě DSP se ohlašuje stavba nebo stavební úřad vydává stavební povolení.

Projektová dokumentace musí vyhovět ustanovením stavebního zákona a ostatním zvláštním předpisům, např. požární ochrany, civilní ochrany apod.

DSP musí vždy poskytovat jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, konstrukční, dispoziční, provozní a materiálovou charakteristiku stavby.

Ze zpracované projektové dokumentace je možné zpřesnit odhad nákladů stavby, způsob provedení a časové možnosti budoucí výstavby.

Projektová dokumentace pro ohlášení je zpracována jako DSP, přiměřeně charakteru, funkci a velikosti stavby.

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Po dohodě (stavebník, projektant, stavební úřad) lze zpracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci (JPD).

Po dohodě (stavebník, projektant, stavební úřad) lze zpracovat společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (SD).

Projektová činnost

Projektová činnost STANDARDNÍ

Analýza a prověření podmínek ÚR

 • dosavadních projektových prací;
 • prověření stanovisek DO a SAMS;
 • zhodnocení připomínek účastníků řízení;
 • zhodnocení územního rozhodnutí a jeho podmínek;
 • zhodnocení meteorologických, klimatických a environmentálních údajů.

Stanovení podmínek pro zpracování DSP

Koncepční koordinace projektu

 • koordinační činnost.

Zpracování dokumentace pro stavební povolení

 • průvodní zpráva,
 • souhrnná technická zpráva,
 • situace stavby,
 • dokumentace jednotlivých stavebních objektů (pozemních a inženýrských) a provozních souborů (technických a technologických zařízení.

Součástí činností je také

 • odhad orientačních investičních nákladů (pro stanovení výše správních poplatků)
 • předjednání/konzultace rozpracované dokumentace s DO a SAMS.

Formulování požadavků

 • na aktualizaci, rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů a specielních studií.

Projednání dokumentace s investorem

Čistopis DSP

 • zapracování podmínek projednání s DO a SAMS,
 • zapracování podmínek z průběhu stavebního řízení,
 • předání čistopisu DSP investorovi.

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Zejména:

Zapracování požadavků zadavatele

 • dodatečné a změněné požadavky,
 • alternativní řešení,
 • jejich vyhodnocení a zapracování do dokumentace.

Zpracování speciální dokumentace

 • návrh řešení organizace výstavby;
 • dopravně inženýrská opatření;
 • protokol o určení vnějších vlivů;
 • projekt souborného řešení interiéru a komunikační grafiky, infodesignu, firemní značení (vlajky, znaky, logo), světelné efekty, výtvarná díla;
 • projekt souborného řešení akustiky;
 • komplexní hodnocení budovy;
 • vizualizace a animace;
 • modely, www stránky projektu;
 • obchodní a marketingová dokumentace;
 • koordinační výkresy profesí požadované zadavatelem;
 • vypracování předběžných stavebně technických specifikací (tabulky);
 • vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb;
 • ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – propočet;
 • zpracování speciální dokumentace pro stavební povolení k tzv. integrovanému povolení IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) pro vybraná technologická zařízení stavby podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Doplnění dokumentace

 • v případě nestandardního průběhu řízení;
 • pro vydání potřebných výjimek pro stavbu;
 • na základě výsledku odvolacího řízení;
 • vypracování podkladů pro expertní a speciální jednání nebo posuzování.

Obstaravatelská činnost

Zejména:

Zajištění závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření

 • dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury potřebných pro vydání stavebního povolení;
 • zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení;
 • zajištění dalších potřebných dokladů pro stavební řízení.

Obstarání vydání stavebního povolení

 • zpracování náležitostí návrhu na vydání SP;
 • podání žádosti o stavební povolení;
 • účast při jednáních v rámci stavebního řízení;
 • účast při řízení o odvolání proti SP.

Obstarání vydání dalších povolení a rozhodnutí

 • podání žádosti o udělení výjimky pro stavbu;
 • podání žádosti o vynětí z půdního fondu;

podání žádostí o další řízení (např. vodoprávní řízení, povolení kácení dřevin, připojení na komunikaci…),

Poznámka:

Podle §4 SZ se mají tato další řízení přednostně spojit a projednat v režimu hlavní stavby;

 • účast při jednáních v rámci těchto řízeních.

Analýza záměru, marketing

 • organizace předběžné poptávky;
 • získání srovnávacích nabídek technických zařízení;
 • spolupůsobení při získání úvěrů;
 • analýza předpokládaných investičních a provozních nákladů.

Zajištění potřebných podkladů

 • zajišťuje se v rámci nadstandardní projektové činnosti pro projektovou přípravu:
  • geologie, hydrogeologie, radon, zeleň, doprava;
  • památky, archeologie;
  • likvidace odpadů;
  • hluk a znečištění, rozptylové poměry, inženýrské sítě;
  • příprava údajů pro certifikaci stavby;
  • potřebné speciální dokumentace pro stavební řízení.

Speciální odborné činnosti

Zejména:

Geodetické podklady

 • geometrický plán,
 • zaměření:
  • pozemku (polohopis, výškopis),
  • dotčených staveb,
  • inženýrských sítí,
 • digitalizace podkladů.

Průzkumy

 • stavebně technický průzkum;
 • statické ověření stávajících konstrukcí;
 • inženýrsko-geologický průzkum;
 • hydrogeologický průzkum;
 • archivní materiály a rešerše.

Odborné studie a rozbory

 • osvětlení a oslunění;
 • hluku, rozptylu, emise, likvidace odpadů;
 • dopravní, zeleně.

Součinnost klienta

Zejména:

Formulace zadání investora

 • předání výchozí platné dokumentace např. odsouhlasená DNS nebo DUR.

Předání dostupných podkladů

 • zajištění map lokality,
 • fotodokumentace lokality,
 • spisové a předchozí dokumentace.

Zajištění potřebných dokladů

 • zajištění přístupu na pozemek za účelem průzkumů, zaměření apod.;
 • zajištění přístupu do dotčených staveb;
 • poskytnutí plné moci k zjišťování potřebných údajů a pro zastupování investora;
 • dodání dokladů vlastníka;
 • plánu provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití – např. u ocelových a mostních konstrukcí).

Průběžná součinnost

 • při zpracování návrhu DSP;
 • účast na předběžných jednáních s DO;
 • účast na koordinačních jednáních projektu;
 • účast na jednáních v rámci stavebního řízení;
 • účast na jednáních při odvolání proti SP;
 • zajištění oponentního expertního posouzení DSP.

Odsouhlasení

 • FS 4;
 • expertního posouzení;
 • uhrazení správních poplatků SP;
 • vyjádření ke SP, přijmutí (odmítnutí) podmínek.

Určení dalšího postupu projektových prací.

2.4.1 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného povolení

Viz příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SpD vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT

Projektová činnost STANDARDNÍ - výkon části A - D

Společná dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů (pozemních a inženýrských) a technických a technologických zařízení (provozních souborů))

Dokladová část (přikládá se k dokumentaci, zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

Společná dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

Dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb musí vždy obsahovat části A až C zpracované pro celý soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby souboru zpracovává podle příslušné přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět projektové dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby).

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace; ČKA nebo ČKAIT;
 • jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci;
 • informace informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (např.: památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;
 • územně technické podmínky, zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě;
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

 • nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny dokončené stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledek statického posouzení nosných konstrukcí;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgán;
 • údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační náklady stavby (pro stanovení výše správních poplatků).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

 • urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení;
 • architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektu

 • stavební řešení,
 • konstrukční a materiálové řešení,
 • mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení (provozních souborů)

 • technické řešení,
 • výčet technických a technologických zařízení (provozních souborů).

B.2.8 Požárně požárně bezpečnostní řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

(Zásady hospodaření s energiemi, např: kritéria tepelně technického hodnocení, energetická náročnost stavby, posouzení využití alternativních zdrojů energií).

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

 • ochrana před pronikáním plynů z podloží, (radon, metan apod.);
 • ochrana před bludnými proudy;
 • ochrana před technickou seizmicitou;
 • ochrana před hlukem;
 • protipovodňová opatření;
 • ochrana proti podzemní vodě a zemní vlhkosti;
 • ostatní účinky (vliv poddolování, apod.).

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

 • popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace;
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu;
 • doprava v klidu;
 • pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

 • terénní úpravy,
 • použité vegetační prvky,
 • biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

 • vliv stavby na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda);
 • vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí, je-li podkladem;
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovaného povolení, bylo-li vydáno;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), c), a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

 • potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění;
 • odvodnění staveniště;
 • napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky;
 • ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;
 • maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště;
 • požadavky na bezbariérové obchozí trasy
 • maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace;
 • bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin;
 • ochrana životního prostředí při výstavbě;
 • zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb (dtto bod g);
 • zásady pro dopravně inženýrská opatření;
 • stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.);
 • postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • zákres snavrhované (hlavní) stavby;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
 • stanovení nadmořské výšky 1. NP u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu, maximální výška staveb;
 • navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • řešení vegetace;
 • okótované odstupy staveb (např. od hranic pozemků, od sousedních staveb);
 • zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • maximální dočasné a trvalé zábory;
 • vyznačení geotechnických sond;
 • geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu
 • požární odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody;
 • případně další doplňující informace (např. severka včetně zohlednění meridiánové odchylky, větrná růžice, tabulka teplot, tabulka intenzity srážek apod.).

C.4 Speciální situační výkresy (podle konkrétní potřeby)

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace; situace prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, ÚSES, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických anebo technologických zařízení (provozních souborů) se zpracovává po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

 • Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem).
 • Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

 • Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).
 • Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).
 • Statické posouzení (seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, údaje o zatíženích a materiálech apod.);ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání).
 • Případně požadavky na zpracování plánu provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití - např. u ocelových a mostních konstrukcí) podle §110 odst. 2 písm. c) SZ.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Doporučuje se zpracovat dokumentaci podle požadavků č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhl. č. 23/2008 Sb. resp. její novela č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

 • Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek).
 • Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 200 až 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:

 • zdravotně technické instalace;
 • vzduchotechnika a vytápění, chlazení;
 • měření a regulace;
 • silnoproudá elektrotechnika;
 • elektronické komunikace;
 • vyhrazená technická zařízení;
 • vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Rozsah a obsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Dokumentaci je účelné organizačně uspořádat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

 • Technickou zprávu (výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima/léto; požadované mikroklimatické podmínky – zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim – trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).
 • Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na jednotlivá technická a technologická zařízení (provozní soubory, dílčí provozní soubory nebo provozní jednotky).

Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.:

 • přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení;
 • přeložky vedení technické infrastruktury;
 • zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení;
 • vyhrazená technická zařízení;
 • vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých technických a technologických zařízeních (provozních souborech).

Následující rozsah a obsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

 • Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení – účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení, účinnost užití zdrojů a rozvodů energie).
 • Výkresovou část (obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, (připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují), požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování – půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1: 100).
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání projektové dokumentace a doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou podle jiných právních předpisů.

Poznámka:

Následující doklady dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č. 503/2006 Sb. dokládány k projektové dokumentaci, ale nejsou součástí projektové dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti nebo jako nadstandardní služba.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavební řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle §156 SZ nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4. Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

6. Projekt zpracovaný báňským projektantem

7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

2.4.2 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Podle §104 odst. 1 písm. a) až e) SZ, viz příloha č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

DSP vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Projektová činnost STANDARDNÍ - výkon části A - D

Projektová dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

(Dokumentace stavebních objektů (pozemních a inženýrských) a technických a technologických zařízení (provozních souborů))

Dokladová část (přikládá se k dokumentaci, zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby;
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků);
 • předmět projektové dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby).

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem;
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.);
 • údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (např.: památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.);
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;
 • územně technické podmínky, zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě;
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

 • nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny dokončené stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledek statického posouzení nosných konstrukcí;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
 • informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
 • údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.),
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační náklady stavby (pro stanovení výše správních poplatků).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

 • urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení;
 • architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektu

 • stavební řešení,
 • konstrukční a materiálové řešení,
 • mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení (provozních souborů)

 • technické řešení,
 • výčet technických a technologických zařízení (provozních souborů).

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

(Zásady hospodaření s energiemi, např: kritéria tepelně technického hodnocení, energetická náročnost stavby, posouzení využití alternativních zdrojů energií).

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

 • ochrana před pronikáním plynů z podloží, (radon, metan apod.);
 • ochrana před bludnými proudy;
 • ochrana před technickou seizmicitou;
 • ochrana před hlukem;
 • protipovodňová opatření;
 • ochrana proti podzemní vodě a zemní vlhkosti;
 • ostatní účinky (vliv poddolování, apod.).

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

 • popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace;
 • napojení území na stávající dopravní infrastrukturu;
 • doprava v klidu;
 • pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

 • terénní úpravy,
 • použité vegetační prvky,
 • biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, environmentální údaje

 • vliv stavby na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda);
 • vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině;
 • vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000;
 • způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí, je-li podkladem;
 • v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovaného povolení, bylo-li vydáno;
 • navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), c), a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

 • potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění;
 • odvodnění staveniště;
 • napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky;
 • ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin;
 • maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště;
 • požadavky na bezbariérové obchozí trasy;
 • maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace;
 • bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin;
 • ochrana životního prostředí při výstavbě;
 • zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 • úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb (dtto bod g);
 • zásady pro dopravně inženýrská opatření;
 • stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.);
 • postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • zákres navrhované (hlavní) stavby;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
 • stanovení nadmořské výšky 1. NP u budov (± 0,00) a výšky upraveného terénu, maximální výška staveb;
 • navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • řešení vegetace;
 • okótované odstupy staveb (např. od hranic pozemků, od sousedních staveb);
 • zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • maximální dočasné a trvalé zábory;
 • vyznačení geotechnických sond;
 • geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu
 • požární odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody;
 • případně další doplňující informace (např. severka včetně zohlednění meridiánové odchylky, větrná růžice, tabulka teplot, tabulka intenzity srážek apod.).

C.4 Speciální situační výkresy (podle konkrétní potřeby)

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace; situace prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, ÚSES, významné krajinné prvky, chráněná území apod.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických anebo technologických zařízení (provozních souborů) se zpracovává po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

 • Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem).
 • Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

 • Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).
 • Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).
 • Statické posouzení (seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, údaje o zatíženích a materiálech apod.); ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání).
 • Případně požadavky na zpracování plánu provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití – např. u ocelových a mostních konstrukcí) podle §110 odst. 2 písm. c) SZ.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Doporučuje se zpracovat dokumentaci podle požadavků č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhl. č. 23/2008 Sb. resp. č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

 • Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek).
 • Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 200 až 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:

 • zdravotně technické instalace;
 • vzduchotechnika a vytápění, chlazení;
 • měření a regulace;
 • silnoproudá elektrotechnika;
 • elektronické komunikace;
 • vyhrazená technická zařízení;
 • vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Rozsah a obsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Dokumentaci je účelné organizačně uspořádat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

 • Technickou zprávu (výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima/léto; požadované mikroklimatické podmínky – zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim – trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).
 • Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na jednotlivá technická a technologická zařízení (provozní soubory, dílčí provozní soubory nebo provozní jednotky).

Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.:

 • přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení;
 • přeložky vedení technické infrastruktury;
 • zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení;
 • vyhrazená technická zařízení;
 • vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých technických a technologických zařízeních (provozních souborech).

Následující rozsah a obsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

 • Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení – účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení, účinnost užití zdrojů a rozvodů energie).
 • Výkresovou část (obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, (připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují), požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování – půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1: 100).
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání projektové dokumentace a doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou podle jiných právních předpisů.

Poznámka:

Následující doklady dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a č. 503/2006 Sb. dokládány k projektové dokumentaci, ale nejsou součástí projektové dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti nebo jako nadstandardní služba.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavební řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.

3. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle §156 SZ nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

4. Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

6. Projekt zpracovaný báňským projektantem

7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování

2.5 FÁZE SLUŽEB – FS 5 – DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

DPS vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Popis náplně (DPS)

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vychází ze schválené DSP, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

DPS je prohloubená a rozšířená dokumentace předchozího projektového stupně (obvykle DSP) do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení).

Dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské stavební objekty a pro provozní soubory technických a technologických zařízení.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro zhotovitele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

DPS se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Na jejím základě je možné zpracovat SPD (viz FS 6) a stavbu jednoznačně ocenit, vybrat zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo.

Projektová dokumentace pro provádění stavby, u staveb financovaných z veřejných zdrojů, musí být zpracovaná tak, aby také splňovala požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

DPS je podkladem pro zpracování dodavatelské dokumentace (dokumentace zhotovitele stavby – DDS).

DPS doplněná o konkrétní materiály, konstrukce, výrobky a technologie může být podkladem pro provedení/zhotovení stavby.

Fáze zpracování DDS není „vybranou činností“ podle SZ a není předmětem vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Stavebnímu úřadu DPS slouží podle §133 odst. 3, §134 odst. 6 SZ pro provádění kontrolních prohlídek stavby.

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu, obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Po dohodě (stavebník, projektant, stavební úřad) a doplnění ji lze u méně rozsáhlých staveb použít jako „jednostupňovou projektovou dokumentaci“ i pro stavební řízení.

Projektová činnost

Projektová činnost STANDARDNÍ

Analýza a vyhodnocení podmínek

 • dosavadních projektových prací;
 • zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek;
 • zhodnocení opatření a řešení meteorologických, klimatických a environmentálních údajů.

Stanovení podmínek pro zpracování SPD a DDS

Dokumentace pro provádění stavby obsahuje

 • A průvodní zpráva
 • B souhrnná technická zpráva
 • C situační výkresy

Části A - C mohou být převzaty z DSP

 • D dokumentace jednotlivých stavebních objektů (pozemních a inženýrských) a provozních souborů (technických a technologických zařízení)

Obsahuje zejména:

 • rozhodující detaily, skladby a vlastnosti konstrukcí,
 • tabulky výrobků a prací,
 • požadavky na provedení povrchů,
 • dokumentace technických a technologických zařízení stavby.
 • Dokladová část

Koordinace projektu

 • stanovení jednotných výchozích podmínek a parametrů pro výpočty a posouzení;
 • koordinační činnost: funkční a prostorová koordinace projektu po objektech a mezi SO a PS.

Projednání dokumentace s investorem

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

Zejména:

Zapracování požadavků zadavatele

 • dodatečné a změněné požadavky,
 • zapracování alternativních řešení,
 • vyhodnocení a zapracování požadavků zhotovitele stavby do dokumentace.

Zpracování dalších podrobností

 • koordinační výkresy profesí,
 • vytyčovací výkresy,
 • v architektonicko stavební části:
  • detaily,
  • podrobné výkresy atypických výrobků,
  • spárořezy dlažeb a obkladů,
 • v konstrukčně statické části:
  • podrobné výkresy výztuže,
 • v části technická a technologická zařízení stavby:
  • alternativní a nadstandardní řešení,
  • vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb
  • ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – sestavení kontrolního rozpočtu;
  • zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů.

Zpracování speciální dokumentace

 • projekt souborného řešení interiéru a komunikační grafiky, infodesignu, vlajky, znaky, logo, světelné efekty, výtvarná díla;
 • projekt souborného řešení prostorové akustiky;
 • komplexní hodnocení budovy;
 • vizualizace a animace;
 • modely, www stránky projektu;
 • obchodní a marketingová dokumentace;
 • speciální členění dokumentace;
 • návrh provozních řádů a dokumentace.

Obstaravatelská činnost

Zejména:

Zajištění podkladů pro výběrové řízení

 • kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do dokumentace DPS;
 • příprava údajů pro certifikaci stavby;
 • podklady od dodavatelů stavebních výrobků a materiálů a technických a technologických zařízení.

Speciální odborné činnosti

Součinnost klienta

Průběžná součinnost

 • při zpracování návrhu DPS,
 • účast na koordinačních jednáních projektu.

Zajištění oponentního expertního posouzení DPS

Odsouhlasení

 • fáze služeb FS 5,
 • expertního posouzení.

Určení dalšího postupu projektových prací.

Poznámka:

Součástí standardní dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, podrobné výkresy výztuže a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace (DDS).

Součástí standardní DPS není dokumentace zařízení staveniště.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

Viz příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

DPS vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Projektová činnost STANDARDNÍ – výkon část A – D

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace stavebních objektů (pozemních a inženýrských) a provozních souborů (technických a technologických zařízení)

Dokladová část (zajišťováno v rámci obstaravatelské činnosti)

V dokladové části jsou obsaženy doklady, které potřebuje projektant k řádnému zpracování DPS – zajišťování těchto dokladů je standardní činností projektanta. Některé další doklady musí pro schválení DPS zajistit/doložit stavebník. Pokud tuto činnost uplatní u projektanta (a ten smluvně souhlasí), jedná se pro projektanta o nadstandard.

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

Společné zásady

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé stavební pozemní a inženýrské objekty a pro provozní soubory technických a technologických zařízení.

Vychází ze schválené projektové dokumentace DSP, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. Je-li zakázka zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, musí obsah dokumentace splňovat jeho podmínky, např. neuvádět názvy výrobků, technologií a materiálů.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro zhotovitele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

DPS doplněná o konkrétní materiály, konstrukce, výrobky a technologie může být podkladem pro provedení/zhotovení stavby.

Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, dílenská dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, podrobné výkresy výztuže a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace stavby (DDS).

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a NV č. 591/2006 Sb., ve znění NV č. 136/2016 Sb. V příloze č. 5 tohoto NV jsou specifikovány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. Rozsah a obsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci předepisuje příloha č. 6 tohoto NV.

Plán může zpracovávat pouze odborně způsobilá osoba, tj. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

A Průvodní zpráva

Příslušné body budou převzaty z DSP s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby.
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla;
 • jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;
 • jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

 • základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření);
 • základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby;
 • další podklady.

B Souhrnná technická zpráva

Příslušné body budou převzaty z DSP s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

 • požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby;
 • požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 • podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb;
 • zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.;
 • ochrana životního prostředí při výstavbě.

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území;
 • údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem;
 • údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.;
 • ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.;
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území;
 • požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin;
 • požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa;
 • územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě;
 • věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí;
 • seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

 • nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí;
 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby
 • a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
 • navrhované parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.);
 • základní předpoklady výstavby (např. časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
 • orientační náklady stavby.

C Situační výkresy

Výkresy jsou převzaty z předchozího stupně dokumentace. Příslušné údaje budou převzaty z DSP s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • hranice řešeného území;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
 • stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výšky staveb;
 • navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • řešení vegetace;
 • okótované odstupy staveb od hranic pozemků, od sousedních staveb;
 • zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
 • stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • maximální zábory (dočasné/trvalé);
 • vyznačení geotechnických sond;
 • geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu;
 • požární odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Dokumentace stavebních objektů (pozemních a inženýrských objektů), provozních souborů (technických a technologických zařízení) se zpracovává po objektech a souborech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního (pozemního nebo inženýrského) objektu

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

 • Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované kvalitě navržených materiálů a o požadované kvalitě provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a kvalitu navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – rozsah a obsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele stavby; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem).
 • Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů – nejsou-li obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů).
 • Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků, detaily bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace).

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

 • Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované kvalitě navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a kvalitu navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – rozsah a obsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné předpisy a normy).
 • Podrobný statický výpočet

Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provádění stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí).

Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady – normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby – betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.

 • Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový/obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže – dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povoleni ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:

 • zdravotně technické instalace,
 • plynová odběrná zařízení,
 • vzduchotechnika,
 • vytápění,
 • chlazení,
 • měření a regulace,
 • silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem a zemnění,
 • elektronické komunikace a další.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Rozsah a obsah dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:

 • Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese – bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
 • Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (provozních souborů)

Stavbu lze podle charakteru členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory, dílčí provozní soubory nebo provozní jednotky.

Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:

 • nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek;
 • podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;
 • vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související technologická zařízení, včetně systémů řídicí, zabezpečovací, informační a elektrokomunikační techniky;
 • rozvody tepelné energie a související technologická zařízení včetně systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;
 • vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;
 • stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla;
 • vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení;
 • zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny;
 • zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny;
 • zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv;
 • nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla;
 • vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Nevýrobní technologická zařízení jsou například:

 • zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení;
 • vyhrazená technická zařízení;
 • vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních souborech (technických a technologických zařízení).

Následující rozsah a obsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:

 • Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení – účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
 • Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování – půdorysy a řezy ve vhodném měřítku).
 • Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů, např.

1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů

2. Projekt zpracovaný báňským projektantem

2.6 FÁZE SLUŽEB FS 6 – SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (SPD)

SPD nevyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Popis náplně SPD

Projektová činnost STANDARDNÍ

Sestavení soupisu prací a dodávek

Soupis prací a dodávek (dále SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dostupnou projektovou dokumentaci, nejlépe však na dokumentaci pro provádění stavby (DPS – FS 5) položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci zamýšleného stavebního díla.

Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé práce, dodávky a služby, nebo položka může, po dohodě s investorem, zahrnovat agregované práce, dodávky a služby. Stupeň agregace položek by měl být smluvně stanoven před zahájením zpracování SPD.

Při sestavování SPD je možno použít odkazy na cenovou soustavu, ale vždy jen na jednu pro celý soupis.

Sestavení výkazů výměr

Výkaz výměr stanoví množství prací, dodávek a služeb v jednotlivých položkách SPD.

Projektová činnost NADSTANDARDNÍ

 • Ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – sestavení kontrolního rozpočtu;
 • Zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů;
 • Spolupráce při výběru zhotovitele stavby.

Součinnost klienta

 • Stanovení rozsahu agregace položek SPD.
 • Vyloučení, nebo schválení možnosti odkazů na cenovou soustavu.

Průběžná součinnost

 • při zpracování návrhu SPD;
 • účast na koordinačních jednáních projektu.

Zajištění oponentního expertního posouzení SPD

Odsouhlasení:

 • FS 6,
 • expertního posouzení.

Určení dalšího postupu prací.

Rozsah a obsah dokumentace soupisu prací a dodávek

Viz vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Struktura soupisu prací a dodávek (dále SPD)

1) SPD je zpracován v členění na stavební objekty, (pozemní a inženýrské objekty) a provozní soubory (technických a technologických zařízení) v souladu s příslušnou dokumentací, pokud po dohodě s investorem nebude stanoveno jinak.

2) Každý stavební pozemní objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný příslušnou dokumentací má vlastní SPD, pokud po dohodě s investorem nebude stanoveno jinak.

3) SPD obsahuje jednotlivé, nebo agregované položky veškerých stavebních, nebo montážních prací, dodávek materiálu a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru. Použití agregovaných položek se doporučuje projednat s investorem. SPD obsahuje i položky vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu výše uvedené vyhlášky buď samostatné, nebo integrované do ostatních položek.

4) SPD může být v rámci každého stavebního objektu a provozního souboru členěn do stavebních, nebo funkčních dílů – částí v závislosti na charakteru prací, dodávek a služeb.

5) SPD musí mít celkovou rekapitulaci a rekapitulace stavebních, funkčních dílů – částí v závislosti na charakteru prací, dodávek a služeb.

6) SPD zahrne i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou přímo obsahem jednotlivých položek.

7) Pokud je stavba popsána ve více soupisech, musí být zpracována celková rekapitulace všech soupisů.

Obsah položek soupisu prací a dodávek

Položka SPD obsahuje

1) Pořadové, nebo kódové číslo položky zvolené zpracovatelem SPD.

2) Označení položky v projektové dokumentaci.

3) Číselné zatřídění položky, pokud je vůbec možné danou položku zatřídit s označením cenové soustavy, pokud je tato použita.

4) Popis jednotlivé, nebo agregované položky vymezující druh a kvalitu prací, dodávky, nebo služby.

5) Měrnou jednotku.

Výkaz výměr

Výkaz výměr doplní každou položku SPD o:

1) Množství v měrných jednotkách.

Elektronická podoba soupisu prací a dodávek a výkazu výměr

Elektronická podoba soupisu prací a dodávek SPD a výkazu výměr musí mít takový otevřený volně dostupný formát, který umožní transfer dat.

2.7 FÁZE SLUŽEB FS 7 – AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY (AD)

AD by měla vykonávat osoba s autorizací ČKA nebo ČKAIT. U stavby financované z veřejného rozpočtu musí AD vykonávat osoba s autorizací ČKA nebo ČKAIT.

Pokud AD vykonává osoba bez autorizace ČKA nebo ČKAIT, nemůže být výkon AD komplexní a plnohodnotný (např. je problematické vyžadování odpovědnosti v plném rozsahu činností, vykonávaných AD).

Popis náplně činnosti autorského dozoru projektanta

Autorský dozor projektanta při realizaci stavby

Hlavní náplní této fáze služby zpracovatele projektové dokumentace je kontrola dodržování poslední dokumentace schválené stavebním úřadem a případné schválení odchylek a úprav při realizaci stavby.

Technická pomoc zpracovatele projektové nebo dodavatelské dokumentace při realizaci stavby pokud se nejedná o výkon autorského dozoru podle předchozího odstavce.

Výkon AD může mít charakter trvalý nebo občasný v rozsahu, který je stanoven smlouvou. Podle §152 odst. 4 SZ je u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, fyzickou osobou s oprávněním podle AZ. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Na výzvu se AD účastní na kontrolních prohlídkách stavby vedených stavebním úřadem a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Při dokončení stavby se AD účastní na uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a spolupracuje při odevzdání a převzetí stavby nebo její části.

AD poskytuje klientovi součinnost a spolupráci při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních.

AD je oprávněn provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy AD do stavebního deníku.

Projektová činnost

STANDARDNÍ činnost AD:

Vyhodnocení zadání AD

 • dohoda o rozsahu AD,
 • vyhodnocení platné PD,
 • kontrola dodavatelské dokumentace stavby.

Kontrola souladu stavby s platnou PD

 • soulad s ÚR, SP a příslušnými právními předpisy;
 • soulad stavby s platnou PD z hlediska AD;
 • soulad se standardem, daným zadávací dokumentací (viz FS 5 a FS 6) a SOD;
 • odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným FS 5 a FS 6;
 • kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek.

Účast na jednáních v rámci realizace stavby

 • účast na kontrolních prohlídkách stavby;
 • účast na kontrolních dnech stavby;
 • spolupráce s klientem při přijímání rozhodnutí o případných změnách.

Při dokončení stavby

 • účast na přejímkách stavby;

 • účast při uvedení stavby do provozu;
 • účast při uvádění technologických a technických zařízení do provozu;
 • účast při kontrole odstranění vad a nedodělků;
 • účast při případných reklamačních řízeních.

NADSTANDARDNÍ činnost AD

Zejména:

Řešení odchylek stavby

 • účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných investorem nebo zhotovitelem stavby;
 • vypracování alternativních řešení;
  • technických řešení,
  • dispozičních řešení,
  • detailů a provedení,
 • analýza důsledků změn;
 • vyvolané změny stavby před dokončením;
 • vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů;
 • posouzení změn;
  • technického řešení,
  • materiálového řešení,
  • estetického řešení v průběhu stavby.

Obstaravatelská činnost

Zejména:

 • analýza projektové dokumentace z hlediska stavebně technického;
 • respektování podmínek projektu organizace smlouvy a smlouvy se zhotovitelem stavby;
 • určení způsobu výkonu TDS, určení podmínek;
 • rozhodování při technických, materiálových, estetických, alternativních řešeních v průběhu stavby z hlediska technického, materiálového a ekonomického;
 • provádění zápisů do stavebního deníku vedeného zhotovitelem stavby z hlediska TDS;
 • odsouhlasování dílčích faktur za provedené práce;
 • spolupráce při ekonomickém vyhodnocení stavby;
 • zajištění revizních zpráv od zhotovitelů;
 • zajištění návodů k provozu a údržbě stavby a zařízení (např. vzduchotechnika, ústřední topení), požárně bezpečnostní zařízení, požární a evakuační plány, technologické režimy atd.;
 • zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů pro užívání stavby při vydání kolaudačního souhlasu;
 • zajištění geometrického plánu zaměření stavby pro katastr nemovitostí;
 • účast při reklamačních řízení;

Speciální odborné činnosti

Zejména:

 • spolupráce a kontrola přípravy certifikace stavby.

Součinnost klienta

Zejména:

 • předání staveniště zhotoviteli (pověření TDS);
 • smlouva se zhotovitelem, fakturační pořádek, postupy;
 • stanovení podmínek pro výkon autorského dozoru a TDS – uzavření smlouvy;
 • účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a přijímání závazných rozhodnutí;
 • úhrada faktur.

Průběžná součinnost

 • účast na kontrolních dnech projektu.

2.8 DALŠÍ DOKUMENTACE PODLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb.

2.8.1 Dokumetace skutečného provedení stavby (DSPS)

DSPS nevyžaduje autorizaci, pokud se současně nejedná o dokumentaci změny stavby před dokončením.

Dokumentaci skutečného provedení stavby předkládané s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo projektové dokumentaci uvedeným v §118 odst. 7 SZ (§121 SZ), musí zpracovávat projektant (§22 SZ), tj. autorizovaná osoba s oprávněním podle AZ.

V případech, kdy dokumentace skutečného provedení stavby není u již užívané stavby k dispozici, nařídí stavební úřad zpracování této dokumentace, popř. pasportu (§125 SZ). Tuto dokumentaci nemusí zpracovávat projektant (§22 SZ), tj. autorizovaná osoba s oprávněním podle AZ.

Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti, zajistí stavebník geometrický plán.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby viz příloha č. 14 část 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová dokumentace

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby,
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2 Seznam vstupních podkladů

 • základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby;
 • základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o projektantovi), pokud se dochovala;
 • další podklady.

B Souhrnná technická zpráva

 • popis území stavby (ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.);
 • popis stavby
  • účel užívání stavby;
  • trvalá nebo dočasná stavba;
  • ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.);
  • parametry stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.);
 • základní bilance stavby - (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.);
 • technický popis stavby a jejího technického zařízení;
 • zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu;
 • napojení na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C Situační výkresy

C.1 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • vyznačení stavby;
 • vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.2 Koordinační situační výkres

 • měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • hranice pozemků, parcelní čísla;
 • stávající objekty a zákres povrchových znaků technické infrastruktury;
 • stávající výškopis a polohopis;
 • stanovení nadmořské výšky, výška objektů;
 • okótované odstupy staveb;
 • stávající komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
 • stávající vzrostlá vegetace;
 • ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
 • zařízení staveniště s vyznačením vjezdu;
 • odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

D Výkresová dokumentace

Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.

Součástí výkresové dokumentace je geodetická část

Číselným a grafickým vyjádřením výsledků zaměření stavby, polohopisem s výškopisnými údaji, měřickými náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technickou zprávou podle jiného právního předpisu.

Speciální dokumentace, speciální přílohy k žádostem (nadstandardní služby)

2.8.2 Zjednodušená dokumentace stavby (PASPORT STAVBY)

Zjednodušená dokumentace stavby nevyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT.

Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad podle §125 odst. 3 SZ pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

Rozsah a obsah zjednodušené dokumentace stavby (pasportu stavby) viz příloha č. 14 část 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Zjednodušená dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Zjednodušený situační nákres

D Zjednodušená výkresová dokumentace

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby,
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o projektantovi

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2 Seznam vstupních podkladů

 • základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby;
 • základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o projektantovi), pokud se dochovala;
 • další podklady.

A.3 Údaje o území

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (např.: památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), environmentální údaje.

A.4 Údaje o stavbě

 • účel užívání stavby;
 • trvalá nebo dočasná stavba;
 • údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.);
 • kapacity stavby (např. zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.);
 • základní bilance stavby (např. potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.).

B Souhrnná technická zpráva

 • celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení);
 • zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu;
 • napojení na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C Zjednodušený situační náčrt

Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením stavby.

D Zjednodušená výkresová dokumentace

Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

2.8.3 Dokumentace bouracích prací (DBP)

DBP by měla zpracovávat osoba s autorizací ČKA nebo ČKAIT.

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu. Zpracování DBP není vybraná činnost podle §158 odst. 2 SZ. Pokud se ale jedná podle §128 odst. 1 SZ o dokumentaci stavby, která by vyžadovala při povolování ohlášení nebo stavební povolení podle §104 odst. 1 písm. a) až e), pak musí zpracovat dokumentaci autorizovaná osoba (§158 odst. 2 písm. a) a b) SZ. Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem - viz §2 odst. 2 písm. c) SZ.

Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje SP, může její vlastník odstranit svépomoci - viz §160 odst. 3,4 SZ, pokud zajistí provádění stavebního dozoru.

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

viz příloha č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Dokumentace musí obsahovat části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení (provozních souborů)

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí a jejich položek musí být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání bouracích prací.

Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 • název stavby,
 • místo stavby (např. adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo
 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo
 • obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

 • jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba);
 • jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.3 Seznam vstupních podkladů

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

 • charakteristika zastavěného stavebního pozemku;
 • stávající ochranná a bezpečnostní pásma, regulační podmínky území;
 • poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.;
 • vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry;
 • zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu;
 • požadavky na kácení dřevin;
 • věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice;
 • seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.

B.2 Celkový popis stavby

 • druh a účel užívání odstraňované stavby;
 • informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů;
 • ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů (např. - informace o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.);
 • stávající parametry odstraňované stavby (např. - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů);
 • základní předpoklady pro odstranění stavby - (např. časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby);
 • stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí;
 • stručný popis technických nebo technologických zařízení;
 • výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

 • napojovací místa technické infrastruktury;
 • připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky;
 • způsob odpojení.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

 • terénní úpravy po odstranění stavby;
 • použité vegetační prvky, biotechnická opatření.

B.5 Zásady organizace bouracích prací

 • potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění;
 • odvodnění staveniště;
 • napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu;
 • vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky;
 • ochrana okolí staveniště;
 • maximální zábory;
 • maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace;
 • ochrana životního prostředí při odstraňování stavby;
 • zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zvláštního zákona (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů);
 • úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby;
 • zásady pro dopravně inženýrská opatření.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

 • měřítko 1 : 500 až 1 : 50 000, u odstranění stavby, jejíž prohlášení za kulturní památku bylo zrušeno, a u odstranění stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200;
 • napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu;
 • ochranná a bezpečnostní pásma;
 • vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Katastrální situační výkres

 • měřítko podle použité katastrální mapy;
 • vyznačení odstraňovaných stavebních a inženýrských objektů;
 • vyznačení vlivů bouracích prací na okolí.

D Dokumentace objektů (pozemních a inženýrských stavebních objektů) a technických a technologických zařízení) (provozních souborů)

Dokumentace odstraňovaných stavebních objektů nebo provozních souborů se zpracovává po objektech nebo souborech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

 • Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.), způsob likvidace konstrukcí, materiálů, prvků a médií ohrožujících životní prostředí.
 • Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na sousední stavby, schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě).
 • tatické posouzení (statický, popř. dynamický výpočet k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, případně pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí). Pokud je nutné statické posouzení, měla by jej vždy dělat autorizovaná osoba. Doplnit do vyhlášky, případně do zákona.

Dokladová část

Dokladová část obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady, výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání projektové dokumentace.

Poznámka:

Následující body dokladové části jsou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a č. 503/2006 Sb., ale nemohou být součástí projektové dokumentace zpracovávané projektantem a musí být zajišťovány v rámci obstaravatelské činnosti jako nadstandardní služba.

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury

2.1 Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení

2.2 Stanovisko, vyjádření, resp. souhlas vlastníka nebo správce či příslušného správního úřadu k podmínkám provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

3. Projekt zpracovaný báňským projektantem

4. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

2.8.4 Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě

Viz příloha č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Ve stavebním deníku se se doporučuje vyžadovat otisk autorizačního razítka zpracovatele dokumentace – projektanta, hlavního projektanta (§22 a §113 SZ), podle které se stavba realizuje a vyžaduje otisk stavbyvedoucího (§134 SZ). Záznamy je oprávněna provádět osoba vykonávající autorský dozor projektanta popř. hlavního projektanta.

Odborné vedení provádění staveb je podle §158 SZ tzv. vybranou činností ve výstavbě, kterou mohou vykonávat pouze fyzické osoby s autorizací ČKAIT.

Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí (§160 odst. 3 a 4 SZ) stavebník.

Stavební deník

Náležitosti a způsob vedení:

A Identifikační údaje

 • název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací;
 • místo stavby;
 • obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení):
  • zhotovitele stavby (resp. zhotovitelů částí stavby),
  • stavebníka (investora),
  • projektanta,
  • podzhotovitelů;
 • jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle §153 SZ s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti;
 • jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny);
 • jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle §157 odst. 2 stavebního zákona;
 • údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn;
 • seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.);
 • změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle §158 SZ, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.

B Záznamy ve stavebním deníku

1. Pravidelné denní záznamy obsahují:

 • jména a příjmení osob pracujících na staveništi;
 • klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav;
 • popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 • dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování;
 • nasazení mechanizačních prostředků.

2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

 • předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli stavby);
 • zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek;
 • nástupy, provádění prací a ukončení činností podzhotovitelů;
 • seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích;
 • údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 • zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.;
 • manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady;
 • geodetická měření;
 • montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí;
 • provoz a užívání mechanizačních prostředků;
 • výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly);
 • opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.;
 • provádění a výsledky kontrol všech druhů (environmentálních opatření a podmínek);
 • souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení, izolace apod.);
 • odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace;
 • skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.);
 • dílčí přejímky ukončených prací;
 • provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.);
 • škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření;
 • předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí;
 • odstranění vad a nedodělků;
 • výsledky kontrolních prohlídek stavby (§133 a §134 stavebního zákona);
 • výsledky činnosti autorizovaného inspektora;
 • zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště;
 • nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

C Vedení stavebního deníku

1. Stavební deník

 • se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby;
 • musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám;
 • obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

2. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.

3. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

Jednoduchý záznam o stavbě

U ohlašovaných staveb uvedených v §104 odst. 1 písm. e) až k) SZ postačí jednoduchý záznam o stavbě.

Náležitosti a způsob vedení:

A Obsah

1. Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje:

 • název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum ohlášení, popř. číslo jednací;
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo podnikání nebo sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení;
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby vykonávající stavební dozor s uvedením dosaženého vzdělání a praxe;
 • údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby;
 • seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas stavebního úřadu, smlouvy apod.);
 • záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla;
 • záznamy o mimořádných událostech během výstavby.

2. Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na:

 • postup prací a použití materiálů;
 • zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby;
 • bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby;
 • revize elektro zařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.;
 • podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci;
 • plnění ujednání obchodních smluv;
 • ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.;
 • dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby včetně ověřené projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.

B Vedení jednoduchého záznamu o stavbě

1. Jednoduchý záznam o stavbě

 • vede se od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby;
 • musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh výstavby.

2. Část C bod 2 této přílohy platí pro vedení jednoduchého záznamu o stavbě obdobně.

2.9 SOUPIS NADSTANDARDNÍCH SLUŽEB

Nadstandardní služby jsou činnosti, které nejsou součástí standardních služeb v dané fázi služeb. Může se jednat zejména o:

F1 Stanovení orientačních investičních nákladů (propočet)

F2 Výkaz výměr, soupis prací, dodávek a služeb

F3 Návrh řešení organizace výstavby

F4 Dopravně inženýrské opatření

F5 Protokol o určení vnějších vlivů (po stavebních objektech, provozních souborech)

F6 Průkaz energetické náročnosti budovy

F7 Interiér a výtvarné řešení

F8 Vizualizace, animace

F9 Prostorová a funkční koordinace

F10 Komplexní hodnocení budovy

F11 Ostatní účelová dokumentace (specielní odborné studie, obchodní dokumentace apod.)

F12 Kniha místností

F13 Dodavatelská dokumentace stavby (dokumentace zhotovitele stavby)

F14 Spolupráce při výběru zhotovitele stavby

F15 Sestavení kontrolního rozpočtu

F16 Použití metody BIM

F17 Příprava údajů pro certifikaci stavby, certifikace stavby

F18 Plán kontrolních prohlídek (§110 odst. 2 písm. c) a §133 SZ)

F19 Plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby

F20 Plán udržovacích prací (podle §139 odst. 2 SZ)

F21 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zákon č. 309/2006 Sb., příloha č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a příloha č. 5, 6 NV č. 591/2006 Sb., ve znění NV č. 136/2016 Sb.)

2.10 STANDARDY PRACNOSTÍ - METODIKA STANOVENÍ PRACNOSTI VÝKONŮ INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ TECHNOLOGICKÝCH STAVEB

2.10.1 Úvod

Projektové práce jsou především službou. Jedná se o službu, jejíž úroveň a kvalita nezáleží jen na splnění daných požadavků a rozsahu dokumentace, ale především záleží na vložené duševní činnosti konkrétních osob (záleží na znalostech a schopnostech těchto konkrétních osob). Tato skutečnost neplatí jen pro samotného autora (hlavního inženýra, autorizovaného inženýra, autorizovaného technika ev. architekta), ale platí pro většinu osob, podílejících se na všech částech návrhu stavby. Konečná hmotná podstata návrhu - dokumentace nebo projektová dokumentace, je pouze formou, kterou se předchozí duševní činnost předá a převede do prakticky použitelného zadání pro realizaci stavby.

Metodika určení pracnosti je pomůckou pro účastníky investičního procesu, která uvádí doporučený způsob, jak dospět ke smluvní ceně. Je založena na principu stanovení doporučujícího počtu normohodin pro standardní projektové činnost pro různé druhy a náklady staveb a různá kritéria náročnosti.

Autorský kolektiv metodiky se snažil zpracovat pomůcku tak, aby sloužila k základní a rychlé orientaci, aby stanovená pracnost a nezbytné náklady byly dostatečné variabilním podkladem ke stanovení návrhu ceny projektových činností díla, jejíž skutečná výše je vždy věcí smluvního vztahu.

Metodika stanovení pracnosti zahrnuje všechny profesní výkony, které činí autorizovaní inženýři a technici ev. architekti při výkonu svého povoláni, přičemž přímá vazba zpracovatele dokumentace na klienta (investora, objednatele, stavebníka) dává klientovi řadu možností pro výběr důvěryhodného partnera a zpracovateli dokumentace (architektovi, inženýrovi, technikovi) odpovídající zázemí k řádnému a nezávislému plnění zakázky.

Pracnost a další náklady se stanovují odděleně pro standardní projektové činnosti, nadstandardní činnosti a ostatní náklady v souladu s metodikou Standardů služeb architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Pracnost výkonů zahrnuje časovou náročnost nezbytnou pro zpracování všech standardních činností příslušné fáze služeb uvedených v kapitolách 2.12.9 těchto Standardů. Nejedná se jen o pracnost potřebnou ke zhotovení příslušné podoby dokumentace, zahrnuje také pracnost potřebnou k vytvoření návrhu stavby a všech jejich součástí - duševní činnost.

Uplatněná hodinová sazba pak odráží náročnost prováděných činností, včetně úrovně duševní činnosti, která je nezbytnou součástí projektových prací. Odráží také kvalitu duševní práce produkované konkrétními osobami, přičemž se předpokládá, že výsledný produkt (realizovaná stavba) bude svou kvalitou odpovídat kvalitě vložené duševní práce, která zase odpovídá kvalitě (kvalifikovanosti, zkušenostech) konkrétní osoby, která duševní práci vykonává.

Samotný fakt, že dokumentace nebo projektová dokumentace jsou zpracovány podle příslušné vyhlášky a nevykazují vady, neznamená, že stavba je navržena správně. Definice správného návrhu není jednoznačná, správný návrh vhodným způsobem kombinuje požadavky estetické, funkční a technické a ekonomické. Váha těchto požadavků je pro každou stavbu i klienta jiná a součástí kvalitní práce projektanta je zjistit a správně aplikovat tyto požadavky klienta. Plnění požadavků legislativy je pokládáno za samozřejmé.

Součástí hodinové sazby jsou veškeré náklady na projektové práce, tzn. náklady na pracovní sílu, na celoživotní odborné vzdělávání této pracovní síly, na materiální a softwarové vybavení potřebné pro práci a provoz, a i náklady spojené s odpovědností za projektovou činnost především v rozsahu 159 SZ.

2.10.2 Všeobecná část

2.10.2.1 Rozsah použití

Metodika standardů pracnosti v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., §23 odst. 6 písm. i) stanovuje metodické zásady stanovení pracnosti výkonů autorizovaných osob. Umožňuje klientovi (objednateli) dohodnout smluvní cenu díla s oprávněnou osobou, která je povinně pojištěna podle §16 zákona č. 360/1992 Sb., je povinna se dále vzdělávat a může být za porušení svých povinností disciplinárně postižena. Ustanovení metodiky standardů pracností odpovídají minimální časové náročnosti pro vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby, technologického celku, provozního souboru nebo zařízení, stavebního objektu a dalších činností.

2.10.2.2 Pojmy

 • Metodika standardů pracnosti zpracovatele dokumentace (architekta, inženýra nebo technika) je postup pro stanovení potřebného počtu pracovních hodin, které musí být vykonány, aby bylo dosaženo dohodnutého cíle.
 • Kategorie náročnosti staveb pro účely této metodiky slouží k rozlišení staveb podle nároků, které jsou kladeny na jejich provedení a míry pracnosti standardních projektových prací a souvisejících činností při jejich navrhování.
 • Započitatelné náklady (bez DPH) slouží pro účely tohoto Standardu jako podklad pro stanovení pracnosti standardních projektových činností. Stanovují se bud' odhadem, nebo podle rozpočtu. Podrobněji v příslušných kapitolách.
 • Standardní činností v oblasti projektové činnosti pro stavbu se rozumí vypracování dokumentace nebo projektové dokumentace v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., blíže rozvedeném v oddílu 2 těchto Standardů služeb architektů a inženýrů. Dojde-li ke změně stanoveného rozsahu služeb novelizací vyhlášky nebo novou vyhláškou, upraví se hodnoty pracnosti odpovídající v ní uvedených změnách.
 • Nadstandardní činností v oblasti projektové činnosti pro stavbu se rozumí vypracování dokumentace nebo projektové dokumentace v rozsahu nad rámec stanovený vyhláškou č. 499/2006 Sb., blíže rozvedený v oddílu 1 těchto Standardů služeb architektů a inženýrů. Dojde-li ke změně stanoveného rozsahu služeb novelizací vyhlášky nebo novou vyhláškou, upraví se hodnoty pracnosti odpovídající v ní uvedených změnách.
 • Ostatní náklady v oblasti projektové činnosti jsou pro každou fázi služeb podrobně popsány v oddílu 1 těchto Standardů služeb architektů a inženýrů.).
 • Celkový smluvní honorář za projektové práce a související činnosti je součtem jednotlivých honorářů za standardní projektové činnosti, nadstandardní projektové činnosti a ostatní náklady. Celkový smluvní honorář se zpravidla dělí na dílčí honoráře za jednotlivé fáze služeb.

2.10.2.3 Platební podmínky a vyúčtování

2.10.2.3.1 Smluvní strany si mohou sjednat postupné a konečné vyúčtování na základě provedených služeb.

2.10.2.3.2 Zpracovatel má nárok na uhrazení 90 - 95 % honoráře za jím provedené služby v dílčích splátkách s pozastávkou v rozmezí 5 až 10 %. Pozastávka musí být uhrazena ihned po kolaudaci stavby. Služby a dokumentace provedené zpracovatelem se stanou majetkem klienta až po jím provedené úhradě celého smluvního honoráře.

2.10.2.3.3 Faktura jako daňový doklad předkládaný klientovi k proplacení obsahuje kromě obvyklých náležitostí zpravidla tyto položky:

 • Celkový smluvní honorář za projektové práce a související činnosti v členění na

- honorář za standardní projektové činnosti,

- honorář za nadstandardní projektové činnosti,

- ostatní náklady.

Celkový smluvní honorář se zpravidla dělí na dílčí honoráře za jednotlivé fáze služeb.

Celkový smluvní honorář se může dělit na dílčí honoráře za jednotlivé stavby nebo její části popř. profese.

 • daň z přidané hodnoty podle platného daňového zákona.

2.10.2.3.4 Pokud příčiny nedokončení služby nevznikly na straně zpracovatele, vzniká zpracovateli nárok na zaplacení honoráře. V případě, že nebyly provedeny všechny dohodnuté služby nebo fáze služeb, účtuje se jen dílčí honorář, odpovídající skutečně provedeným službám. Tím není dotčeno právo zpracovatele na náhradu vzniklé škody za podmínek stanovených zákonem.

2.10.2.3.5 V případě nepředvídaného přerušení nebo značného zpoždění zakázky má zpracovatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla z příčin, které nevznikly na straně zpracovatele.

2.10.2.3.6 Pokud obnovení prací vyžaduje přepracování stávajících podkladů, je nutno vyplatit za tyto další služby zvláštní honorář.

2.10.2.4 Daň z přidané hodnoty

Je-li zpracovatel plátcem daně z přidané hodnoty, má nárok na její vyúčtování. Je nutné v příslušné smlouvě o dílo uvést, že DPH bude k dohodnuté částce účtována.

2.10.2.5 Práva k duševnímu vlastnictví, zejména práva autorská

2.10.2.5.1 Práva k duševnímu vlastnictví, zejména práva autorská, práva k průmyslovému vlastnictví (průmyslovým vzorům), práva k objevům a vynálezům, jakož i další práva jsou právem ústavním a jsou chráněna příslušnými zákony.

2.10.2.5.2 Autorská práva zpracovatele [architekta/inženýra/technika] jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

2.10.2.5.3 Klient má právo užít autorského díla zpracovatele [architekta/inženýra/technika] výlučně se souhlasem autora a pro účel sjednaný smlouvou, obvykle pro provedení autorského díla stavbou. Jakékoliv jiné užití díla je podmíněno výslovným souhlasem autora.

2.10.2.5.4 Autor má právo uveřejnit své dílo při zachování zájmů klienta, a to zejména pro účely prezentační a publikační. Má rovněž právo být jmenován jako autor v příslušných klientových publikacích, popřípadě publikacích třetích osob.

2.10.2.5.5 Připouští-li jednotlivě rozsah zakázky nebo její charakter uzavření smlouvy pouze na jednotlivé fáze služeb nebo na výkony redukovaného rozsahu několika fází služeb, a jedná-li se zároveň o dílo, požívající ochrany autorského zákona, popřípadě dalších právních předpisů ochrany práv k duševnímu vlastnictví, musí být součástí smluvního ujednání ustanovení o ochraně práv autorských, resp. dalších práv k duševnímu vlastnictví zpracovatelů, zejména svolení k užití autorského díla (licenční ujednání).

2.10.2.6 Uložení dokumentu

2.10.2.6.1 Originály pracovních materiálů v listinné nebo elektronické formě zůstávají vlastnictvím zpracovatele. Klient má právo nechat si udělat kopie těchto dokumentů a zpracovateli uhradí náklady s tím spojené. Forma disposice s dokumentací a jejími kopiemi musí být dohodnuta mezi zpracovatelem a klientem s cílem zamezit neoprávněné manipulaci se zpracovanou dokumentací.

2.10.2.6.2 Z důvodů zamezení možnosti zneužití dokumentace a z důvodů bezpečnosti provádění stavby a odpovědnosti autorizované osoby není dovoleno předávat dokumentaci ve zdrojové podobě. Dokumentace v elektronické podobě může být předána pouze ve formě pro elektronické prohlížení a archivaci, neumožňující úpravu kopií.

2.10.3 Metodika stanovení pracnosti a nákladů projektových činností

2.10.3.1 Stanovení kategorie náročnosti technologických staveb (technologických zařízení staveb) podle charakteristiky

Metodika rozeznává kategorie náročnosti I. až V., odpovídající pěti kategoriím náročnosti staveb, resp. provozních celků, provozních souborů a stavebních objektů. Jejich popisy jsou uvedeny v jednotlivých následujících kapitolách. Rozpětí každé kategorie náročnosti, stanovené její dolní a horní mezí, umožňuje jemnější rozlišení pracnosti. Horní a dolní mez po sobě následujících kategorií náročnosti jsou totožné.

2.10.3.1.1 Kategorie náročnosti

Při stanovování pracnosti byly zařazeny technologické stavby, které průřezově zahrnují většinu charakteristických technologických staveb a to:

 • stavby všeobecné
 • stavby s technologickým zařízením výrobním i nevýrobním pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných surovin
 • stavby pro plynárenství
 • stavby pro spotřební průmysl
 • stavby pro průmysl stavebních hmot a keramiky
 • stavby pro elektroenergetiku a teplárenství
 • stavby pro hutní a metalurgickou výrobu
 • stavby pro strojírenskou výrobu
 • stavby pro chemický průmysl
 • stavby pro farmaceutický a potravinářský průmysl
 • stavby spojových a bezpečnostních systémů

Pokud technologická stavba z výše uvedených není níže zařazena v některé z kategorií náročnosti, znamená to, že obor stavby nespadá do této kategorie náročnosti.

Posuzování ostatních technologických staveb vyjmenovaných v oddílu 2 Standardů se zařadí do kategorií náročnosti podle bodového ohodnocení podle kap. 2.10.3.2 nebo se zařadí do kategorie náročnosti porovnáním přiměřenosti s obdobnou složitosti s níže uvedenými technologickými stavbami.

Technologické stavby mohou být porovnáním s dále uvedenými charakteristickými stavbami zařazeny do některé z pěti kategorií náročnosti.

Kategorie náročnosti I

Jednoduché technologické stavby charakteru:

 • Stavby všeobecné:

kůlny, smetníky, umývací rampy a plochy

 • Stavby s technologickým zařízením výrobním i nevýrobním pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných surovin:

dřeviště důlních závodů; horizontální překopy; větrací kanály; propojení větracích cest; sklady výbušnin v dole; podzemní doprava; elektrifikace a mechanizace porubů; slepé jámy a šachty včetně nárazišť a strojoven; troleje pod zemí a příchytné trolejové vedení v lomech; překopy velké hloubky.

 • Stavby pro plynárenství:

regulační stanice typové, bez přenosu dat a bez omezení výše výkonu; nízkotlaké plynovodní přípojky.

 • Stavby pro spotřební průmysl:

odkorňovací stanice; zkracovací stanice.

 • Stavby pro průmysl stavebních hmot a keramiky:

výrobny výztuže; betonárky; maltovny; tesárny; skrývky kamenolomů a nerudných surovin; těžba a zásobníky štěrku a drtě.

Kategorie náročnosti II

Složitější technologické stavby charakteru:

 • Stavby všeobecné:

umývárny vozidel; dispečinky všech druhů; sklady s malou mechanizací; pásová doprava; silniční a mostové váhy; vrátnice; prodejní sklady; prototypové dílny.

 • Stavby pro plynárenství:

regulační stanice typové, bez přenosu dat a bez omezení výše výkonu; nízkotlaké rozvody a plynovody; středotlaké a vysokotlaké přípojky plynu; regulační stanice plynu typové s přenosem dat, bez omezení výše výkonu; regulační stanice atypické s výkonem do 300 m3/h, bez přenosu da; výrobny a distribuce technických, medicinálních plynů a propan-butanu; degazační stanice podzemních dolů; rozvody a plynovody s tlakem do 16 barů (do 1,6 MPa); regulační stanice plynu atypické, výkon do 300 m3/h, s přenosem dat; výrobny tlakového plynu; plnící stanice plynu pro pohon motorových vozidel; regulační stanice plynu atypické, výkon do 3 000 m3/h, s přenosem dat; průzkumné vrty pro těžbu uhlovodíků a vod včetně úprav a vystrojení pro jejich těžbu apod.

 • Stavby s technologickým zařízením výrobním i nevýrobním pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných surovin:

šachetní budovy; vozíkové oběhy; důlní chodby, jámy a náraziště; vodorovné štoly a úpadnice; velkoprůměrové vrty; odvětrávací komíny; haldy hlušin; větrací kanály včetně ohřívání vtažných větrů; odběrná místa a doprava uhlovodíků; žumpovní překopy; nouzové východy z jámy; důlní trafostanice a rozvodny; důlní šatny; lampovny; nástupní mosty; odvodnění detritů; skládky; úpravny uhlí, rud a nerostných surovin; úpravy a zásahy do jeskynních prostorů.

 • Stavby pro elektroenergetiku a teplárenství:

stožárové a kioskové transformátory; el. přípojky NN a místní silnoproudé rozvody NN; stanice elektrické - rozvodny, měnírny, transformátory, spínací stanice do 35 kV; horkovodní a teplovodní přípojky.

 • Stavby pro hutní a metalurgickou výrobu:

modelárny a hutnická druhovýroba

 • Stavby pro strojírenskou výrobu:

lisovny za studena; pomocná výroba (opravny nářadí, stavební údržba, trubkárny, bednárny, prototypové dílny, laboratoře, sušárny apod.); lisovny za tepla; základní výroba (mechanické dílny, obrobny; automotorárny;, mechanickomontážní provozy; zkušebny; svařovny; hrubovny; mostárny; nářaďovny; tepelné zpracování; kotlárny apod.

 • Stavby pro chemický průmysl:

ropovody a produktovody; magistrální ropovody a produktovody; produktovody s pracovním tlakem >9 MPa; obslužné koleje s ochranou proti průniku škodlivin.

 • Stavby pro spotřební průmysl:

knihárny; tiskárny; průmysl spotřební elektroniky.

 • Stavby pro průmysl stavebních hmot a keramiky:

výrobny stavebních dílců keramických a betonových; drtírny a třídírny kamene; těžebny a mletí vápenců; výrobny struskové vlny; výrobny cihel a stavební keramiky; výrobny pórobetonových díl; výrobny prefabrikátů z předpjatého betonu; výrobny minerálních plstí; těžebny kaolínu a jílu.

 • Stavby pro farmaceutický a potravinářský průmysl:

opravny lékařských přístrojů.

 • Stavby spojových a bezpečnostních systémů:

vedení spojová vzdušná; společné TV antény pro skupinu objektů; VF zesilovací stanice; místní telekomunikační rozvody a přípojky; stabilní hasící zařízení; komplexní elektrické i neelektrické bezpečnostní systémy (např.: EZS, EPS, CCTV, kontrola vstupů, docházky a stravování, obvodová ochrana, ochrana osob strážní služby, mobilní nástrahové systémy, paging, ozvučení budov a areálů vč. bezpečnostních integrovaných řídících a monitorovacích systémů, rozvody STA, strukturovaná kabeláž, komplexní ochrana proti odposlechům, bezpečnostní oplocení, mechanické a elektromechanické zábranné prostředky apod.).

Kategorie náročnosti III

Složité technologické stavby charakteru:

 • Stavby všeobecné:

náhradní zdroj proudu; sklady s velkou mechanizací; čistění a neutralizace zásobníků, nádrží a barelů, cisteren a sudů; dílny (montážní, prototypové, mechanické dílny, dílny pro kusovou a malosériovou výrobu); autoservisy; zásobníky pro kusový a sypký materiál; stanice technické kontroly.

 • Stavby pro plynárenství:

regulační stanice plynu atypické s výkonem do 20 000 m3/ h s přenosem dat; průmyslové rozvody s tlakem nad 40 barů (nad 4 MPa); odběrná a měřící plynová zařízení.

 • Stavby pro elektroenergetiku a teplárenství:

stanice elektrické - rozvodny; transformátory a měnírny; spínací stanice od 36 do 200 kV; kotelny a okrskové kotelny; výtopny a teplárny s instalovaným výkonem do 500 t/hod páry v kotlích včetně jejich odpopelňování; spalovny odpadů; elektrické rozvodné sítě do 200 kV; alternativní zdroje energie kromě vodních.

 • Stavby pro hutní a metalurgickou výrobu:

koksovny, kovárny a lisovny; válcovny; výrobny rour; vysoké pece; metalurgie barevných kovů; ocelárny a slévárny.

 • Stavby pro strojírenskou výrobu:

galvanovny, lakovny a smaltovny; výrobny elektroniky, izolací, polovodičů, kabelů a vodičů; světelné techniky; uhlíkatých výrobků; výrobny jemné mechaniky a optiky; výrobní úseky s vysokou automatizací; hydraulické stanice; mořírny; výrobny výrobků z abraziv.

 • Stavby pro chemický průmysl:

sklady hořlavých kapalin; podzemní technologické rozvody v závodech; čerpací stanice; tukový průmysl; výrobny extraktů z aromatických látek; sklady agresivních látek.

 • Stavby pro spotřební průmysl:

výrobny kožené galantérie; přípravny obuvnických lepidel; přádelny bezvřetenové; zpracování lnu a konopí; odlévaný čedič; izolační minerální vlákna; výrobny nábytku; výrobny obuvi; výrobny skleněných a textilních vláken; výrobny sportovních potřeb; výrobny vláken rayon; polygrafický průmysl; přádelny a tkalcovny; křemičité technické sklo a ploché sklo; sušárny řeziva; výrobny nití; stavebně truhlářské výrobny; obalové sklo; užitkové a osvětlovací sklo; autoskla; koželužné výrobny; hudební nástroje.

 • Stavby pro průmysl stavebních hmot a keramiky:

výrobny cementu; sila na sypké stavební hmoty.

 • Stavby pro farmaceutický a potravinářský průmysl:

zpracování potravin.

 • Stavby spojových a bezpečnostních systémů:

telekomunikační a radiokomunikační provozní budovy; vysílací televizní provozy; telekomunikační tratě; telefonní ústředny; optický kabel.

Kategorie náročnosti IV

Velmi složité technologické stavby charakteru:

 • Stavby všeobecné:

sklady s automatizací; dílny složité; kolejové váhy pro dynamické vážení; lanovky; kompresorové stanice; plynové detekční systémy v dálkových rozvodech; čerpací stanice pohonných hmot.

 • Stavby pro plynárenství:

vysokotlaké plynovody s tlakem nad 40 bar; regulační stanice atypické s výkonem nad 20 000 m3/h; kompresní a předávací stanice přepravní soustavy; technologické soubory podzemních zásobníků plynu.

 • Stavby s technologickým zařízením výrobním i nevýrobním pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných surovin:

lomová těžba uhlí; velkostroje pro povrchové doly; těžní věže včetně strojovny; objekty CO v podzemních dolech; rozvody slaboproudu v podzemních dolech.

 • Stavby pro elektroenergetiku a teplárenství:

výměníkové stanice; spalovny; energetické dispečinky; samostatné stanice elektrické-rozvodny; transformovny a spínací stanice nad 200kV; teplárny a elektrárny s instalovaným výkonem nad 500 t/hod páry v kotlích včetně jejich odpopelňování; tepelné sítě; elektrické rozvodné sítě nad 200 kV; odsíření; kogenerační jednotky.

 • Stavby pro hutní a metalurgickou výrobu:

slévárny přesného lití.

 • Stavby pro strojírenskou výrobu:

robotizovaná pracoviště.

 • Stavby pro chemický průmysl:

zpracování gum a plastických hmot; obecná chemie; celulózo-papírenský průmysl; provozy pracující za vysokých tlaků; zpracování uhlovodíků (ropy, dehtů, plynů); sklady zkapalněných plynů; technologické potrubí v závodech chemického průmyslu; výrobny nátěrových látek; sklady agresivních a toxických látek; výrobny průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin; produktovody o pracovním tlaku větším než 40 MPa.

 • Stavby pro spotřební průmysl:

zušlechťování textilu; laminátový textil; výrobny prádla a konfekcí; přípravny sklářského kmene; robotizovaná pracoviště v závodech spotřebního průmyslu.

 • Stavby pro farmaceutický a potravinářský průmysl:

cukrovary; konzervárny; masný průmysl; chladírny; pekárny; nápojový průmysl; mlýny; zpracování potravin; výrobny cukrovinek; zpracování mléka.

 • Stavby spojových a bezpečnostních systémů:

dálkové spojovací tratě; NF zesilovací stanice; rozhlasové a televizní stanice; NF provozy; anténové stožáry a věže; rozhlasová a televizní studia.

Kategorie náročnosti V

Nejsložitější a nejrozsáhlejší technologické stavby charakteru:

 • Stavby všeobecné:

pneumatická doprava hmot s dálkovým ovládáním; automatizované soustavy a soustavy řízení s použitím počítačových sítí.

 • Stavby pro elektroenergetiku a teplárenství:

jaderné elektrárny; teplárny a jejich části včetně jejich likvidace; tepelné dálkové sítě; mezisklady vyhořelého paliva; úložiště radioaktivních odpadů.

 • Stavby pro chemický průmysl:

základní chemie; petrochemie; kvalifikovaná chemie; provozně-technologické (cechové) budovy; robotizovaná pracoviště v závodech chemického a celulózo-papírenského průmyslu; průmyslové výrobny výbušnin.

 • Stavby pro farmaceutický a potravinářský průmysl:

biotechnologie; krevní deriváty; syntetické léky; farmaceutický a kosmetický průmysl.

2.10.3.2 Stanovení kategorie náročnosti technologických staveb a technologických celků podle bodového hodnocení

Zařazení technologické stavby do kategorie náročnosti podle staveb obdobného charakteru se srovnatelnou pracností a srovnatelnou náročností podle bodu 2.10.3.1 má přednost před zařazením podle bodového hodnocení. Pokud ale technologickou stavbu nelze zařadit do kategorie náročnosti podle následující tabulky, provede se zařazení do kategorie náročnosti podle bodového hodnocení podle kritérií.

Pro přesnější rozlišení pracnosti v rámci příslušné kategorie náročnosti lze použít i systému bodování. Stavby nebo provozní celky a soubory se pro určení pracnosti člení do pěti kategorií náročností, a to podle počtu dosažených bodů na základě hodnotících kritérií.

Bodování podle kritérií

Kritérium

počet bodů

1.

požadavky na řešení vazeb staveb a technologických celků s okolím, včetně požadavků ekologie

0 - 7 bodů

2.

počet funkčních okruhů v technologických stavbách, jejich rozsah, nutnost jejich provázání a koordinace, rozsah a složitost technického a technologického vybavení

0 - 9 bodů

3.

nároky na architektonické a inženýrské řešení

0 - 4 bodů

4.

složitost nosné konstrukce a mimořádné zatíženi

0 - 4 bodů

5.

hydrogeologické, geotechnické a jiné podmínky

0 - 7 bodů

6.

specifické odborné podmínky, netradiční technické řešení, rozsah a složitost řídicích systémů, požadavky na manipulaci, dopravu a organizaci provozu, složitost postupu výstavby

0 - 9 bodů

7.

vazby na stávající technologická zařízení a objekty

0 - 9 bodů

Celkem

0 - 49 bodů

Řazení do kategorií náročnosti podle dosažených bodů

I. kategorie náročnosti

1 - 7 bodů

II. kategorie náročnosti

8 - 14 bodů

III. kategorie náročnosti

15 - 26 bodů

IV. kategorie náročnosti

27 - 34 bodů

V. kategorie náročnosti

35 - 49 bodů

2.10.3.3 Započitatelné náklady

Započitatelné náklady stavby jsou:

 • náklady stavby (sestavené z nákladů samostatných provozních souborů a stavebních objektů) pro stanovení pracnosti standardních činností při zpracování dokumentace stavby;
 • náklady dílčí části stavby pro stanovení pracnosti této dílčí část stavby (jsou-li řešeny samostatně);
 • náklady samostatné profesní dodávky pro stanovení pracnosti standardních činností za příslušnou profesní část stavby podle požadavků klienta (jsou-li řešeny samostatně).

Do započitatelných nákladů stavby se nezahrnuje DPH.

2.10.4 Pracnost STANDARDNÍCH projektových činností

2.10.4.1 Metodika stanovení pracnosti standardních činností

Pracnost standardních projektových činností se stanovuje na základě stanovené úrovně pracnosti konkrétní stavby (dle kategorie náročnosti) a na základě výše započitatelných nákladů na stavbu.

Pro technologické stavby rozeznává metodika 5 kategorií náročností.

Pracnost standardních projektových výkonů vyjadřuje počet pracovních normohodin, potřebných pro provedení standardních činností s přihlédnutím na náklad stavby a kategorii náročnosti.

2.10.4.1.1 Postup při stanovení pracnosti standardních projektových činností pro technologickou stavbu

 • vyhledat ve výčtu technologických staveb zařazení předmětné stavby, v které kategorií náročnosti I až V pro daný obor se nachází, (ne všechny obory staveb jsou zařazeny ve všech kategoriích I až V);
 • pokud předmětnou stavbu nelze ve výčtu oboru technologických staveb nalézt ani ji přiřadit jako stavbu obdobného charakteru nebo obdobně složitou a se srovnatelnou pracností, nebo obor stavby není ve výčtu oborů v kategoriích náročnosti I až V zařazen a také ji nelze obdobně zařadit jako u technologických staveb zařazených ve výčtu technologických staveb, pak provést zařazení stavby do kategorie náročnosti I až V podle bodového hodnocení;
 • vzít v úvahu započitatelné náklady stavby;
 • vyhledat v tabulce pracnosti pro daný náklad stavby a vyhledanou kategorii náročnosti rozsah pracnosti minimum a maximum. V daném rozsahu si stanovit podle svých zkušeností skutečně očekávanou a obhajitelnou pracnost. Tuto pracnost a zdůvodnění její výše projednat se zadavatelem a dohodnout její hodnotu jako výchozí hodnotu k ocenění standardních projektových prací.
 • pokud je náklad technologických stavby odlišný oproti hodnotám v tabulce, provede se výpočet minima a maxima pracnosti interpolací.

2.10.4.2 Výše pracnosti standardních projektových činností pro jednotlivé kategorie náročnosti a náklady technologické stavby

Tabulka pracností standardních projektových služeb

Hodnoty v tabulce jsou uvedeny pro celé stavby. Pro stavby se započitatelnými náklady pod 1 mil. Kč a nad 2 mil. Kč se pracnosti stanoví individuálně s přihlédnutím k hodnotám uvedeným v příslušné tabulce.

Pracnost mezi dolní a horní mezí téže kategorie náročnosti se upravuje a stanovuje s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům klienta, např. použití zvláštních materiálů, technologických zařízení a konstrukcí, nebo s přihlédnutím k podmínkám realizace stavby, k rekonstrukcím, modernizacím nebo změně stavby.

Rozpětí každé kategorie náročnosti, stanovené její dolní a horní mezí, umožňuje jemnější rozlišení pracnosti. Horní a dolní mez po sobě následujících kategorií náročnosti jsou totožné.

Pracnost technologických staveb, jejichž výše započitatelných nákladů není v tabulce přímo uvedena, se stanovuje lineární interpolací mezi nejbližší nižší a vyšší hodnotou těchto nákladů.

Nadstandardní projektové činnosti a jejich pracnost se řeší podle kap. 2.10.5. Nejsou zahrnuty ve výše uvedené tabulce pracností za standardní projektové činnosti 2.10.4.2.

Pracnost speciálních odborných činností se řeší podle kap. 2.10.6. Speciální odborné činnosti nejsou zahrnuty ve výše uvedené tabulce pracnosti za standardní projektové činnosti 2.10.4.2.

Pracnost obstaravatelských činností se řeší podle kap. 2.10.7. Obstaravatelské činnosti (inženýrská činnost investorská a inženýrská činnost dodavatelská) nejsou zahrnuty ve výše uvedené tabulce pracnosti za standardní projektové činnosti 2.10.4.2.

2.10.4.3 Podíl pracnosti v jednotlivých fázích služeb

Celková pracnost standardních činností stanovená podle kap. 2.10.4.2 se dělí na jednotlivé dílčí pracnosti pro fáze služeb 1 až 7. Každé ze sedmi fází služeb (FS 1 až FS 7) odpovídá podíl z celkové pracnosti, vyjádřený v procentech takto:

Číslo fáze služeb

Název fáze služeb

Zkratka fáze služeb

Podíl fáze služeb na celkové pracnosti

Technologické stavby

FS 1

Příprava zakázky

PZ

3 %

FS 2

Dokumentace návrhu / studie stavby

DNS

14 %

FS 3

Dokumentace pro územní rozhodnutí

DUR

15 %

FS 4

Projektová dokumentace pro stavební povolení

DSP

25 %

FS 5

Projektová dokumentace pro provádění stavby

DPS

30 %

FS 6

Soupis prací a dodávek

SPD

8 %

FS 7

Autorský dozor projektanta - při realizaci stavby

AD

5 %

100 %

2.10.4.4 Stanovení pracnosti standardních činností ve zvláštních případech

2.10.4.4.1 Zpracování úplné, správné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace technologické stavby podle tohoto dokumentu, zahrnuje standardně výkon všech fází služeb.

2.10.4.4.2 Výběr z fází služeb nebo vynechání fáze služeb

Je-li smlouva o dílo uzavřena pouze na jednotlivé fáze, služeb případně na několik fází služeb, přihlédne se při stanovení pracnosti i k výkonům, které bylo nutno účelně vykonat nad rozsah jednotlivé fáze služeb, resp. které bylo nutno účelně vykonat nad rozsah jednotlivých fází služeb.

Pokud nebyla zpracovaná některá z fází služeb FS 1 až FS 5, může být dohodnuto zvýšení procentního podílu pro každou fázi, která jako první následuje po neobjednané fázi takto:

 • fáze služeb FS 2 až na 16 %,
 • fáze služeb FS 3 až na 21 %,
 • fáze služeb FS 4 až na 33 % (v případě, že nebyly zpracovány fáze FS 2 a FS 3 až na 45 %),
 • fáze služeb FS 5 až na 42 % (v případě, že nebyly zpracovány fáze FS 3 a FS 4 až na 50 %),

z celkové pracnosti za standardní činnosti, přičemž se procentní podíl u ostatních fází nemění.

2.10.4.4.3 Při rekonstrukcích, rozšíření, přestavbě, vytváření nového prostoru v objektu a při modernizaci se stavba může zařadit o jednu kategorii náročnosti výše nebo se její pracnost zvýší o 20 až 33 %.

2.10.5 Náklady STANDARDNÍCH a NADSTANDARDNÍCH činností

2.10.5.1 Postup při stanovení návrhu ceny standardních projektových činností pro technologickou stavbu

 • stanovit si individuální výši hodinové sazby projektové hodiny vztažené k normohodině pracnosti k jednání a odsouhlasení klientem. Celkové ocenění standardních projektových prací se stanoví jako součin obou hodnot - dohodnutou výši pracnosti a ocenění projektové normohodiny pracností u projektové organizace.
 • v každé fázi služeb může být navržena jiná výše hodinové sazby.
 • alternativou může být i jen předložení cenové nabídky s oceněním vypočteným jako celková cena za standardní projektové práce pro předmětnou technologickou stavbu s využitím těchto standardů pracností nebo i bez použití těchto standardů pracnosti, pokud je nabízená cena pro klienta přijatelná a klient netrvá na přeložení tvorby ceny. Oboustranně sjednaná cena za standardní projektové činnosti je vždy věcí smluvního vztahu.

2.10.5.2 Postup při stanovení návrhu ceny za nadstandardní činnosti

Cena za nadstandardní služby se stanovuje individuálně s doporučeným využitím individuálních hodinových sazeb. Rozsah nadstandardních činností pro jednotlivé fáze služeb je uveden v oddílu č. 2 pro technologické stavby.

2.10.6 Oceňování speciálních odborných činností

Podkladem pro stanovení návrhu ceny pro speciální odborné činnosti podle hodinových sazeb jsou individuální hodinové sazby stanovené v jednotlivých projektových organizacích podle charakteru činností, resp. podle funkcí, a časové náročnost jednotlivých úkonů. Podkladem ke stanovení návrhu ceny za dílo jsou hodinové sazby, jejichž skutečná výše je vždy věcí smluvního vztahu.

Kategorie odborných činností

Funkce

Charakter činnosti

Požadavky na činnosti

hlavní inženýr, expert

odborné činnosti velmi vysoce kvalifikované

stanovení koncepce, celkové vedení a koordinace řešení zvláště obtížných problémů

vedoucí projektant

odborné činnosti vysoce kvalifikované

odpovědnost za vedení zakázky řešení obtížných problémů, koordinace technického řešení zakázky

projektant

odborné činnosti středně kvalifikované

vedení dílčích částí zakázky řešení dílčích problémů

technik

odborné činnosti méně kvalifikované

řešení dílčích úkolů

technik, administrativa

pomocné činnosti málo kvalifikované, případně nekvalifikované

pomocné práce a řešení jednoduchých dílčích úkolů

2.10.7 Oceňování obstaravatelských činností

Obstaravatelské činnosti (inženýrská činnost investorská a inženýrská činnost dodavatelská) se oceňují podle dohody s klientem buď individuální kalkulací nebo hodinovou sazbou podle sjednaného rozsahu obstaravatelských činností. Orientačně lze jejich celkovou pracnost podle dohodnutého rozsahu uvažovat do výše 40 % hodnoty z celkové pracnosti všech projektových služeb. Jejich skutečná výše je věcí smluvního vztahu.

2.10.8 Ostatní náklady

Ostatní náklady se účtují paušálně nebo podle jednotlivých dokladů o jejich vynaložení.

Smluvní strany se dohodnou, co bude za ostatní náklady pokládáno.

Specifikace obvyklých ostatních nákladů:

 • Poplatky za poštovné, telefon aj. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zpracovatele.
 • Náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec. Metoda určení ceny služeb autorizovaných osob podle Standardů pracnosti zahrnuje vždy cenu jednoho tištěného paré čistopisu dokumentace.
 • Náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů.
 • Cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů.
 • Náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků.
 • Odměny za činnosti nepříslušející zpracovateli, které však zpracovatel se souhlasem klienta zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady atp.).
 • Správní poplatky, místní poplatky, kolky apod.
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.