A 3.9 Lhůty pro vybraná stavební řízení

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

LHŮTY VE VÝSTAVBĚ

A 3.9

aktualizace 2015

OBSAH

Úvod

1

Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování

1.1

Územně plánovací informace

2

Územní plán a regulační plán

2.1

Územní plán

2.2

Regulační plán

3

Územní řízení

3.1

Územní řízení

3.2

Zjednodušené územní řízení

3.3

Územní souhlas

4

Povolení a ohlášení staveb

4.1

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

4.2

Stavební řízení

4.3

Zkrácené stavební řízení

4.4

Sloučené územní řízení a stavební řízení

5

Užívání staveb

5.1

Oznámení o užívání

5.2

Kolaudační souhlas

6

Příloha 1 - Lhůty pro vybraná stavební řízení

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

ÚVOD

Stavební zákon i správní řád stanoví v závislosti na konkrétním řízení termíny k provedení úkonu, s jejichž dodržením (nedodržením) jsou spojeny určité právní důsledky. Cílem pomůcky je upozornit na jednotlivé termíny a na jejich povahu v rozlišení, zda jde o lhůtu pořádkovou, nebo sankční. Známe lhůty, které lze za podmínek zákonem předpokládaných prodloužit, například lhůta k vyřízení žádosti; lhůty, které sice nelze prodloužit, ale je možno prominout zmeškání úkonu na základě žádosti účastníka řízení za podmínek §41 správního řádu. Dále lhůty, jejichž nedodržení ze strany správního orgánu způsobí nezákonnost rozhodnutí. Jedná se o minimální lhůty dané účastníkům řízení a dotčeným orgánům k seznámení se se spisem a uplatnění námitek, resp. stanovisek v rámci tzv. koncentrace územního a stavebního řízení. Dále nedodržení lhůty stanovené správním řádem k vyřízení žádosti je z hlediska zákona považováno za nesprávný úřední postup, který zakládá odpovědnost státu za škodu tímto nezákonným postupem způsobenou.

Lhůty k vyřízení jsou stanoveny §71 SŘ. Je uloženo správnímu orgánu vyřizovat věci bezodkladně, a pokud to není možné tak do 30 dnů od podání žádosti. Tato lhůta nemusí být dodržena, pokud k vyřízení žádosti je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho nechat předvolat nebo předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, kterým se prokazatelně nedaří doručovat nebo, jde-li o zvlášť složitý případ. Tyto případy jsou dále v textu označeny jako „ztížené řízení“.

V územním řízení i v dalších řízeních podle stavebního zákona je nutno rozlišovat mezi dotčenými orgány a správci (vlastníky sítí). Dotčené orgány hájí v řízení veřejné zájmy v rozsahu působnosti svěřené jim zvláštním zákonem. Jejich závazná stanoviska, popř. rozhodnutí, jsou závazným podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu. Lhůta k vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu je stanovena správním řádem. Správci (vlastníci) sítí jsou účastníky řízení, jejichž vlastnická práva mohou být konkrétním řízení dotčena. Známe správce (vlastníky sítí), na které má být napojena stavba, o kterou v řízení jde. Zde je vyžadován souhlas správce (vlastníka) takové sítě k napojení stavby. Protože správce (vlastník) těchto sítí nemá postavení orgánu veřejné správy, nevztahuje se na ně správním řádem stanovené lhůty k vyřízení stížnosti. Od těchto správců a (vlastníků) sítí je nutno odlišit ty, kteří mají práva k sítím nacházejícím se v prostoru staveniště nebo jeho sousedství, a tato práva mohou být dotčena umístěním a realizací stavby. Od těchto vlastníků není vyžadován souhlas k vydání rozhodnutí, ale mají právo k zamýšlenému záměru podávat své námitky.

Následující text proto slouží pouze jako pomůcka pro účastníky povolovacích řízení podle stavebního zákona ke stanovení přibližného termínu projednání projektové dokumentace s příslušnými úřady. Uvažujeme v něm pouze nejčastější variantu s působností obecného stavebního úřadu podle §13 SZ.

Text se nezabývá procesem posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Termíny požadavku zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a lhůty pro vydání závazného stanoviska EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. je nutné prodloužit odpovídajícím způsobem!

Termíny nezahrnují případy, kdy se některá ze zúčastněných stran odvolá proti rozhodnutí příslušného úřadu. Při odvolání se v jednotlivém případě jedná o prodloužení termínu vydání rozhodnutí o cca 60 dnů až několik let!

Termíny nezahrnují přerušení řízení v případech stanovených zákonem, například když stavební úřad zjistí, že v projektové dokumentaci nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, projektová dokumentace není v souladu s požadavky dotčených orgánů, s územně plánovací dokumentací, případně s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb nebo vyhláškou č. 503/2006 Sb. apod. V takovém případě stavební úřad vyzve stavebníka k odstranění uvedených nedostatků a stanoví přiměřenou lhůtu pro nápravu. To může výrazně prodloužit dobu vyřízení povolení.

Použité zkratky

SZ
stavební zákon
správní řád
DO
dotčené orgány
SS
správci sítí

1 OBECNÁ USTANOVENÍ A SPOLEČNÉ POSTUPY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

1.1 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE

Krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele a stavební úřad poskytují v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o:

a) podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace;

b) podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů;

c) podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů;

Podmínky pro vydání územně plánovací informace jsou přesně stanoveny v §21 SZ.

Termíny

Obvyklá lhůta
Vydání územně plánovací informace stavebním úřadem
30 dnů

2 ÚZEMNÍ PLÁN A REGULAČNÍ PLÁN

2.1 ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Pořizovatelem územního plánu je na úrovni obcí obec s rozšířenou působností a dále každý obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti.

Termíny

Obvyklá lhůta
Schválení (vydání) územního plánu
1,5 – 2 roky

2.2 REGULAČNÍ PLÁN

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

Regulační plán je závazný pro rozhodování v území. Regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí; v tomto případě se v regulačním plánu stanoví, která územní rozhodnutí nahrazuje. Může nahradit územní rozhodnutí i nezastavěném území. Nelze jím nahradit územní rozhodnutí pro záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Termíny

Obvyklá lhůta
Schválení regulačního plánu
1,5 – 2 roky

3 ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

3.1 ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí, ve kterém stavební úřad schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby.

Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle §144 odst. 6 SŘ.

Územní řízení je zahájeno dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Podmínky pro vydání územního rozhodnutí jsou přesně stanoveny v §92§94 SZ.

Termíny

Obvyklá lhůta
Ztížené řízení
Závazné stanovisko (rozhodnutí) DO
30 dnů
60 dnů
Vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem včetně vypsání ústního projednání a místního šetření veřejnou vyhláškou
60 dnů
90 dnů
lze prodloužit
Doručení rozhodnutí do vlastních rukou nebo veřejnou vyhláškou
15 dnů
15 dnů
Nabytí právní moci
15 dnů
15 dnů
Celkem
120 dnů
180 dnů (minimálně)

3.2 ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Stavební úřad rozhodne o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a o dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže:

a) záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území,

b) záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,

c) žádost je doložena závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů

d) žádost je doložena souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

Stavební úřad vyhotoví návrh výroku rozhodnutí, který pod dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce. K této lhůtě nutno připočítat cca 30 dnů k seznámení se se spisem a vyhotovení návrhu výroku rozhodnutí.

Žadatel zajistí, aby informace o návrhu výroku byla bezodkladně poté, co žadatel obdržel návrh výroku rozhodnutí vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v návrhu výroku, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku, tj. po dobu 15 dnů.

Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti návrhu výroku rozhodnutí lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce.

Podmínky pro vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení a jeho proces jsou přesně stanoveny v §95 SZ.

Termíny

Obvyklá lhůta
Ztížené řízení
Závazná stanoviska (rozhodnutí) DO
30 dnů
60 dnů
Vyhotovení návrhu výroku rozhodnutí
30 dnů
30 dnů
zveřejnění návrhu výroku na úřední desce včetně nabytí právní moci
15 dnů
15 dnů
Písemné vyhotovení územního rozhodnutí stavebním úřadem
30 dnů
30 dnů
Celkem
105 dnů
135 dnů

Poznámka:

Pokud žádost nesplňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení, stavební úřad rozhodne usnesením o provedení územního řízení, jinak zveřejní návrh výroku rozhodnutí; návrh výroku doručí žadateli a dotčeným orgánům jednotlivě. Usnesením též rozhodne o provedení územního řízení, jestliže dotčené orgány nebo účastníci řízení podají v době zveřejnění návrhu výroku rozhodnutí námitky proti zjednodušenému řízení.

Zjednodušené územní řízení ve sloupci „ztížené řízení“ může reflektovat pouze případy, kdy závazné stanovisko či rozhodnutí DO nelze vydat v 30denní lhůtě.

3.3 ÚZEMNÍ SOUHLAS

Místo územního rozhodnutí vydá stavební úřad územní souhlas, a to na základě žádosti o územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

K žádosti o vydání územního souhlasu musí být kromě jiného doloženy souhlasy účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

Podmínky pro vydání územního souhlasu jsou přesně stanoveny v §96 SZ.

Termíny

Obvyklá lhůta
Ztížené řízení
Závazná stanoviska (rozhodnutí) DO
30 dnů
60 dnů
Vydání územního souhlasu stavebním úřadem, stavební úřad usnesením rozhodne o nutnosti územního řízení
30 dnů
30 dnů
Celkem dnů
60 dnů
90 dnů

Poznámka:

Stavební úřad může v případě, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodnout usnesením, které vydá ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním řízení.

Územní souhlas ve sloupci „ztížené řízení“ může reflektovat pouze případy, kdy závazné stanovisko či rozhodnutí DO nelze vydat v 30denní lhůtě.

4 POVOLENÍ A OHLÁŠENÍ

4.1 OHLAŠOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV A UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu jsou uvedeny v §104 odst. 1 SZ. Ohlášení vyžadují také změny dokončených staveb, které vyžadovaly ohlášení, pokud jejich provedením nebudou překročeny parametry jednotlivých ohlašovaných staveb.

Stavební úřad vydá souhlas s provedením, je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle §104 odst. 1 písm. a) až i), nebo s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle §104 odst. 1 písm. k) nebo není přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného břemene dalších osob, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas. K ohlášení musí stavebník kromě jiného připojit souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

Podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru jsou přesně stanoveny v §104§107 SZ.

Termíny

Obvyklá lhůta
Ztížené řízení
Závazná stanoviska (rozhodnutí) DO
30 dnů
60 dnů
Vydání souhlasu s ohlášením stavebním úřadem
30 dnů
30 dnů
Nabytí právní moci
0 dnů
0 dnů
Celkem
60 dnů
90 dnů

Poznámka:

Ohlášenou stavbu, terénní úpravy nebo zařízení může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení.

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací ve sloupci „ztížené řízení“ může reflektovat pouze případy, kdy závazné stanovisko či rozhodnutí DO nelze vydat v 30 denní lhůtě.

4.2 STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Výsledkem stavebního řízení je stavební povolení, ve kterém stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání. Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby, popřípadě technických norem. Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby; může též stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Oznámení o zahájení stavebního řízení je účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a DO doručováno individuálně. V případě, že stavební řízení má víc jak 30 účastníků může být oznámení o zahájení řízení doručováno veřejnou vyhláškou s výjimkou žadatele a vlastníkovi stavby, na které má být provedena změna stavby. Účastníkům řízení, kteří byli o zahájení stavebního řízení uvědomeni veřejnou vyhláškou, se stavební povolení oznamuje doručením veřejnou vyhláškou. Stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na které má být provedena změna, se však doručuje stavební povolení do vlastních rukou.

Podmínky pro vydání stavebního povolení jsou přesně stanoveny v §108§116 SZ.

Termíny s ústním jednáním nebo při upuštění od ústního jednání

Obvyklá lhůta
Ztížené řízení
Závazná stanoviska (rozhodnutí) DO
30 dnů
60 dnů
Vydání stavebního povolení stavebním úřadem
60 dnů
90 i více
Nabytí právní moci
15 dnů
15 dnů
Celkem
105 dnů
165 dnů (minimálně)

Termíny při použití veřejné vyhlášky

Obvyklá lhůta
Ztížené řízení
Závazná stanoviska (rozhodnutí) DO
30 dnů
60 dnů
Vydání stavebního povolení stavebním úřadem
60 dnů
90 i více dnů
z toho:
oznámení zahájení řízení
15 dní
ústní jednání
8 dní
Doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou
15 dnů
15 dnů
Nabytí právní moci
15 dnů
15 dnů
Celkem
120 dnů
180 dnů (minimálně)

4.3 OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU S CERTIFIKÁTEM AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA

Uzavře-li stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace stavby, kterou hodlá provést, může autorizovaný inspektor posoudit projektovou dokumentaci místo stavebního úřadu, pokud nejde o stavbu, která je označena zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem, nebo u záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nebo u stavby, o které tak rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí v případě významných vlivů na jiné pozemku a stavby se společnou hranicí se stavebním pozemkem. Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen oznámí stavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu.

Autorizovaný inspektor vystavením certifikátu osvědčuje, že posoudil projektovou dokumentaci stavby a k ní připojené doklady a navrhovaná stavba splňuje zákonem stanovené podmínky pro její provedení podle zákonem stanovených hledisek. Na projektové dokumentaci stavby tuto skutečnost vyznačí, uvede své jméno a příjmení, datum vystavení certifikátu a opatří je svým podpisem a otiskem razítka s malým státním znakem. Certifikát autorizovaného inspektora musí obsahovat kromě identifikačních údajů stavebníka, druhu, účelu a doby trvání stavby a identifikačních údajů o projektové dokumentaci stavby vyhodnocení, zda a jak jsou splněny zákonem stanovené požadavky s podrobným popisem posuzování navrhované stavby s uvedením, jak jsou respektovány zejména podmínky územního rozhodnutí nebo územního souhlasu anebo veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, popřípadě regulačního plánu, obecné požadavky na výstavbu a požadavky uplatněné dotčenými orgány a vlastníky dopravní a technické infrastruktury. K certifikátu autorizovaný inspektor vždy připojí návrh plánu kontrolních prohlídek stavby. Souhlas osob, které by byly jinak účastníky stavebního řízení podle §109 SZ, se stavbou musí být vyznačen v rozhodující výkresové části projektové dokumentace stavby; stavební úřad sdělí na požádání informace o osobách, které by byly účastníky stavebního řízení podle §109 písm. g) SZ.

Podmínky pro zkrácené stavební řízení jsou přesně stanoveny v §117 SZ.

Termíny

Obvyklá lhůta
Ztížené řízení
Závazná stanoviska (rozhodnutí) DO
30 dnů
60 dnů
Vydání certifikátu autorizovaným inspektorem (AI)
je závislé na obsahu smlouvy mezi stavebníkem a AI

Poznámka:

Stavební úřad vyvěsí bez zbytečného odkladu na úřední desce oznámení stavebního záměru po dobu nejméně 30 dnů a osobám, které by jinak byly účastníky stavebního řízení, umožní nahlížet do podkladů připojených k oznámení stavebního záměru včetně certifikátu. Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení stavebního záměru mohou tyto osoby podat proti oznámenému stavebnímu záměru námitky pouze z důvodu, že neodpovídá podkladům, na základě kterých udělily svůj souhlas, nebo z důvodu, že jejich souhlas nebyl opatřen; k jiným námitkám se nepřihlíží. Ve stejné lhůtě může stavební úřad nebo dotčený orgán uplatnit proti oznámení stavebního záměru výhrady, má-li za to, že se jedná o stavbu nezpůsobilou k posouzení autorizovaným inspektorem, oznámení nesplňuje zákonem stanovené podmínky a neobsahuje náležitosti, autorizovaný inspektor porušil při vystavení certifikátu zákaz činnosti podle §148 SZ, při posouzení stavby nebyly splněny požadavky stanovené zákonem nebo ve věci probíhá stavební řízení, které nebylo dosud pravomocně ukončeno. Podání námitky nebo uplatnění výhrady má odkladný účinek a právo provést stavbu nevznikne. Stavební úřad oznámí podání námitek nebo uplatnění výhrady stavebníkovi a věc předloží do 15 dnů k rozhodnutí krajskému úřadu.

Termíny vyřízení jsou dány smlouvou mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem.

4.4 SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Stavební úřad může vést společné územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán.

Podá-li žadatel žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a připojí společnou dokumentaci, je zahájeno společné územní a stavební řízení. Pokud povaha věci nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu společné řízení vylučuje, rozhodne stavební úřad o vyloučení povolení stavby ze společného řízení a stavební řízení přeruší do nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Podmínky pro  společné územní a stavební řízení jsou přesně stanoven v §94a SZ.

Termíny

Obvyklá lhůta
Ztížené řízení
Závazná stanoviska (rozhodnutí) DO
30 dnů
60 dnů
Vydání ÚR a SP stavebním úřadem
včetně lhůt pro vypsání ústního projednávání
60 dnů
90 a více dnů
Zveřejnění územního rozhodnutí a stavebního povolení
veřejnou vyhláškou
15 dnů
15 dnů
Nabytí právní moci
15 dnů
15 dnů
Celkem
120 dnů
180 dnů (minimálně)

5 UŽÍVÁNÍ STAVEB

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v §103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle §104 odst. 1 písm. a) až d) a k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení nebo certifikátu autorizovaného inspektora, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby podle, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

5.1 OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu podléhající kolaudačnímu souhlasu. V oznámení stavebník uvede označení stavby, údaje o umístění a povolení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle §119 odst. 2, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

Podmínky pro oznámení o užívání jsou přesně stanoveny v §119§121 SZ.

Termíny

Obvyklá lhůta
Započetí užívání stavby od oznámení záměru
30 dnů

5.2 KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad.

Podmínky pro oznámení o užívání jsou přesně stanoveny v §121§122 SZ.

Termíny

Obvyklá lhůta
Provedení závěrečné prohlídky stavby po dokončení stavby
60 dnů
Vydání kolaudačního souhlasu
15 dnů
Celkem
75 dnů

Poznámka:

Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor s podmínkami, které musí stavební úřad zkoumat při uvádění stavby do užívání, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby zakáže; účastníkem řízení je stavebník, vlastník stavby, popřípadě budoucí uživatel stavby. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. Stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka. Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu též odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora. V takovém případě může stavební úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto posudku.

6 Příloha 1 – Lhůty pro vybraná stavební řízení

lhůty: dny, roky
dotčené orgány
stavební úřad včetně doručování rozhodnutí a vyhotovení dokumentů
nabytí právní moci
celkem (minimálně)
územně plánovací informace
obvyklá lhůta (dny)
30
územní plán
obvyklá lhůta (roky)
1,5 - 2
regulační plán
obvyklá lhůta (roky)
1,5 - 2
územní řízení
obvyklá lhůta (dny)
30
75
15
120
ztížené řízení (dny)
60
105
15
180
zjednodušené územní řízení
obvyklá lhůta (dny)
30
60
15
105
ztížené řízení (dny)
60
60
15
135
územní souhlas
obvyklá lhůta (dny)
30
30
15
60
ztížené řízení (dny)
60
30
15
90
ohlašování staveb
obvyklá lhůta (dny)
30
30
0
60
ztížené řízení (dny)
60
30
0
90
stavební řízení
obvyklá lhůta (dny)
30
60
15
105
(bez použití veřejné vyhlášky)
ztížené řízení (dny)
60
90
15
165
stavební řízení
obvyklá lhůta (dny)
30
75
15
120
(s použitím veřejné vyhlášky)
ztížené řízení (dny)
60
105
15
180
oznámení stavebního záměru s certifikátem AI
obvyklá lhůta (dny)
30
0
0
30
(nutno připočítat termín AI)
ztížené řízení (dny)
60
0
0
60
sloučené úz. a st. řízení
obvyklá lhůta (dny)
30
75
15
120
ztížené řízení (dny)
60
105
15
180
oznámení o užívání
obvyklá lhůta (dny)
30
kolaudační souhlas
obvyklá lhůta (dny)
75
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2