MP 9.2.2 - TECHNICKÝ DOZOR VE VÝSTAVBĚ. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNICKÝ DOZOR VE VÝSTAVBĚ

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

MP 9.2.2

aktualizace 2018

Anotace

Popis základních pojmů, právní rámec výkonu technického dozoru, postavení autorizovaných osob, obsah a vymezení činností technického dozoru, včetně vzoru stavebního deníku.

OBSAH

1

Vysvětlivky a odkazy

2

Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě

2.1

Úvod

2.2

Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku

2.3

Obsahové náležitosti a způsob vedení jednoduchého záznamu o stavbě

2.4

Vzor stavebního deníku s komentářem

2.5

Vedení denních záznamů ve stavebním deníku

2.6

Závěr

Stavební deník

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

1 VYSVĚTLIVKY A ODKAZY

ČKAIT
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
IC ČKAIT
Informační centrum ČKAIT, s. r. o.
SZ
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
VSŘ
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
VDS
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
AZ
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
OZ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Další zkratky uvedené v textu (mimo zkratky obecně známé a běžně používané) jsou vysvětleny vždy přímo v textu.

2 STAVEBNÍ DENÍK A JEDNODUCHÝ ZÁZNAM O STAVBĚ

2.1 ÚVOD

Metodická pomůcka Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě vychází z následujících právních předpisů v platném znění:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorských architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Ve smyslu §157 SZ musí být při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb uvedených v §104 odst. 1 písm. e) až k) postačí jednoduchý záznam o stavbě.

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník.

Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi. Vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevydává (§154 odst. 1 písm. d) SZ).

Záznamy do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Dále jsou záznamy oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle §117 SZ, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštní právních předpisů, tj. dotčené orgány.

2.2 OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI A ZPŮSOB VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě slouží k dokumentování průběhu stavby a k evidenci všech dokladů týkajících se stavby. Obsahové náležitosti i způsob vedení stanoví příloha č. 16 VDS takto:

A. Identifikační údaje

a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací;

b) místo stavby;

c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku, jeho jméno a příjmení):

 • zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby),
 • stavebníka (investora),
 • projektanta,
 • poddodavatelů;

d) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle §153 SZ s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti;

e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny);

f) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle §157 odst. 2 stavebního zákona;

g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn;

h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.);

i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle §158 SZ prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku (§13 odst. 3 AZ). Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby (vyhláška č. 499/2006 Sb., příloha č. 9).

B. Záznamy ve stavebním deníku

1. Pravidelné denní záznamy obsahují

a) počty osob pracujících na staveništi (podle profesí);

b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav;

c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;

d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování;

e) nasazení mechanizačních prostředků.

2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli);

b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek;

c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů;

d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích;

e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí;

f) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.;

g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady;

h) geodetická měření,

i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí;

j) provoz a užívání mechanizačních prostředků;

k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly);

l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.;

m) provádění a výsledky kontrol všech druhů;

n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.);

o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace;

p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (samostatný deník, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.);

q) dílčí přejímky ukončených prací;

r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.);

s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření;

t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí;

u) odstranění vad a nedodělků;

v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§133 a §134 SZ);

w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora;

x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště;

y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

C. Vedení stavebního deníku

1. Stavební deník

a) se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby;

b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám;

c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

2. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.

3. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

2.3 OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI A ZPŮSOB VEDENÍ JEDNODUCHÉHO ZÁZNAMU O STAVBĚ

A. Obsah

1. Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje:

a) název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum ohlášení, popř. číslo jednací;

b) jméno, příjmení a trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo podnikání nebo sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán v obchodním rejstříku, jeho jméno a příjmení;

c) údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby;

d) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas stavebního úřadu, smlouvy apod.);

e) záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla;

f) záznamy o mimořádných událostech během výstavby.

2. Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na

a) postup prací a použití materiálu;

b) zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby;

c) bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby;

d) revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.;

e) podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci;

f) plnění ujednání obchodních smluv;

g) ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.;

h) dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby, včetně ověřené projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.

B. Vedení jednoduchého záznamu o stavbě

1. Jednoduchý záznam o stavbě

a) se vede od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby;

b) musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh výstavby.

2. Část C bod 2 přílohy č. 16 VDS, platí pro vedení jednoduchého záznamu o stavbě obdobně. (Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.)

2.4 VZOR STAVEBNÍHO DENÍKU S KOMENTÁŘEM

Vzor stavebního deníku (jeho jednotlivých listů) je uveden v příloze A. Následující komentář ke skladbě a vedení stavebního deníku obsahuje vedle závazných údajů podle přílohy č. 16 VDS, další doporučené údaje, vyplývající zpravidla ze smluvních ujednání.

2.4.1 Úvodní listy (viz příloha A)

Jsou tvořeny titulní stránkou obálky deníku a základními listy A/1A/5. Údaje známé při zahájení stavby zapisuje do příslušných částí odpovědný pracovník zhotovitele.

2.4.1.1 Titulní stránka obálky

Titulní stránka deníku, z tuhého papíru, popř. PVC, se vyhotovuje se dvěma oddělitelnými průpisy:

 • originál - je pevně spojen s deníkem a zůstává na stavbě (pro stavebníka - objednatele);
 • první průpis - zůstává na stavbě, obdrží stavbyvedoucí;
 • druhý průpis - po oddělení přejímá zhotovitel stavby (stavební podnikatel) pro zakládání denních záznamů o průběhu stavby.

Podle zvoleného způsobu výstavby mohou být pořizovány kopie i pro další účastníky výstavby.

Vyplnění stránky:

 • Zhotovitel stavby

Zapíše se název, sídlo a IČ obchodní firmy zhotovitele stavby (stavební podnikatel), jejíž odpovědná osoba (stavbyvedoucí) vede stavební deník, resp. obchodní firmy zhotovitele části stavby.

 • Číslo deníku

Zapíše se číslo, které stanoví zhotovitel stavby podle vlastního systému číslování s možností zavedení pokračujícího stavebního deníku (viz dále). Číslo může být totožné s číslem obchodní zakázky.

 • Evidenční čísla listů záznamů

Zapíše se série (abecední značení) a rozsah čísel stránek předtištěných listů denních záznamů.

 • Stavba

Zapíše se přesný název a místo stavby podle jejího ohlášení stavebnímu úřadu, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

2.4.1.2 Základní list (viz příloha A, list A/1)

Stavební deník obsahuje dva oboustranně předtištěné listy, které slouží k zapsání všech základních údajů o stavbě před jejím zahájením, popř. v průběhu výstavby.

Vyplnění listu:

 • Název stavby

Zapíše se přesný název používaný v příslušných dokumentech (např. smlouva o dílo, stavební povolení).

 • Místo a den zahájení stavby

Zapíše se název obce, popř. i okresu, kde se stavba nachází. U liniových staveb se uvádí úsek mezi obcemi, kilometrové značení úseku v celkovém řešení stavby. Uvede se den zahájení výstavby.

 • Číslo stavby

Zapíše se číslo, pod kterým obchodní firma zhotovitele stavby vede veškeré doklady o stavbě.

 • Zhotovitel stavby (stavební podnikatel)

Zapíše se název a sídlo firmy, která provádí stavbu nebo její část.

 • Projektant

Zapíše se název a sídlo firmy, která je smluvním zhotovitelem projektové dokumentace, jméno autorizované osoby, která potvrdila dokumentaci, předloženou ve stavebním řízení.

 • Stavbyvedoucí

Zapíše se jméno a připojí se otisk razítka autorizované osoby, pověřené odborným vedením provádění stavby, popř. montáže, nebo její příslušné části.

 • Technický dozor stavebníka

Zapíše se fyzická osoba pověřená výkonem technického dozoru na stavbě, popř. sám stavebník.

 • Stavebník (objednatel)

Zapíše se právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu (popř. smlouvy) na provedení stavby nebo její části.

 • Subdodavatelé

Tento přehled pokračuje na dalších stranách základního listu. Rozšiřuje se informace vedoucímu stavby, popř. montáže, o subdodávkách (nepřímých dodávkách) a jejich zhotovitelích (dodavatelích nepřímých), s uvedením termínu realizace dodávky nebo provedení prací v souladu s plánem organizace výstavby.

Ve sloupci „zhotovitel (subdodavatel)“ se zapíše název a sídlo firmy, jméno pracovníka odpovědného za vedení prací na stavbě, popř. se připojí otisk jeho autorizačního razítka.

2.4.1.3 Seznam základních dokladů (viz příloha A, list A/2)

Seznam slouží k evidenci základních dokladů o stavbě, uložených na stavbě. Jde zejména o smlouvy mezi hlavními účastníky výstavby, popř. dalšími významnými účastníky výstavby, kteří mají vliv na stavbu, protokol o předání staveniště, dodatky a změny ke smlouvám, závažná rozhodnutí v průběhu stavby apod. Stavební deník obsahuje dva listy, oboustranně předtištěné pro přehledné evidování uvedených dokladů. Do seznamu se zapisují doklady, vyhotovené před zahájením provádění stavby. Seznam se v průběhu výstavby doplňuje o nové doklady.

2.4.1.4 Seznam dokumentace stavby (viz příloha A, list A/3)

Seznam slouží k evidenci dokumentace uložené na stavbě. Jedná se zejména o dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (popř. k ohlášení stavby), dokumentaci pro provádění stavby (je-li pro stavbu zpracovávána), včetně dodatků a změn přijatých v průběhu výstavby a harmonogram výstavby. Stavební deník obsahuje dva listy, oboustranně předtištěné pro přehledné evidování uvedené dokumentace. Do seznamu se zapisuje dokumentace, zpracovaná před zahájením provádění stavby. Seznam se v průběhu výstavby doplňuje o novou dokumentaci (včetně dokumentace zpracovávané zhotovitelem stavby).

2.4.1.5 Přehled provedených zkoušek a měření (viz příloha A, list A/4)

Přehled slouží k evidenci protokolů o provedení zkoušek a měření stavebních objektů, jednotlivých zařízení, souborů, sítí, popř. až po komplexní vyzkoušení. Jednotlivé zkoušky musí být dohodnuty ve smlouvě. Stavební deník obsahuje dva listy, oboustranně předtištěné pro přehledné evidování protokolů o provedených zkouškách a měřeních. Záznamy se provádějí výhradně v průběhu výstavby.

2.4.1.6 Seznam ostatních dokumentů (viz příloha A, list A/5)

Seznam slouží k evidenci ostatních dokumentů vzniklých v průběhu výstavby. Jde zejména o zápisy z kontrolních jednání, auditů systému řízení jakosti, protokolů o převzetí objektů zařízení staveniště, montážních pracovišť, pomocných objektů, techniky, materiálů apod. Tento list je rovněž určen jako rezerva pro pokračování záznamů z předcházejících listů po jejich plném využití. Ve sloupci „poznámka“ se v takovém případě zapíše, do kterého listu dokument patří. Stavební deník obsahuje dva listy, oboustranně předtištěné. Záznamy se provádějí v průběhu výstavby.

2.4.2 Část stavebního deníku věnovaná denním záznamům (viz příloha A, list A/6)

Stavební deník obsahuje předtištěné, očíslované listy se dvěma oddělitelnými průpisy barevně označenými s určením:

 • první list - originál - stavebník může průběžně odebírat;
 • druhý list - první kopie pro stavbyvedoucího - zůstává na stavbě;
 • třetí list - druhá kopie pro zhotovitele (dodavatele).

Smluvně může být dohodnuto zhotovení více průpisů.

Stavební deník může být uspořádán jako:

a) Stavební deník základní, který obsahuje titulní stránku obálky, evidenční listy A/1A/5 a listy pro denní záznamy.

b) Stavební deník pokračující (jeden nebo několik v závislosti na době trvání stavby), který navazuje na stavební deník základní, ale obsahuje pouze titulní stránku obálky a listy pro denní záznamy.

2.5 VEDENÍ DENNÍCH ZÁZNAMŮ VE STAVEBNÍM DENÍKU

Pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku obsahují povinné zápisy podle přílohy č. 16 VDS, o dokumentaci staveb, Stavební deník, část B., případně další údaje podle smluvního ujednání a podle podmínek a průběhu výstavby. Následující výklad je věnován některým denním záznamům ve stavebním deníku.

2.5.1 Zavedení stavebního deníku

 • Záznam zhotovitele o nástupu na stavbu, popř. montáž;
 • záznam o předání a převzetí staveniště mezi stavebníkem a zhotovitelem;
 • záznam stavebníka, že se seznámil s obsahem úvodních listů a ověřil správnost a platnost uvedených údajů;
 • záznam stavebníka o pověřených pracovnících (jmenovitě) pro provádění zápisů do stavebního deníku:

- za stavebníka - technický dozor,

- za zpracovatele dokumentace stavby - autorský dozor;

 • záznam zhotovitele s uvedením pracovníků pověřených:

- k vedení stavebního deníku,

- k zastupování zhotovitele;

 • jméno koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi,
 • jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za dodržování bezpečnosti práce a požárních opatření na stavbě;
 • potvrzení stavebníka o převzetí kopie titulní stránky obálky stavebního deníku.

2.5.2 Zahájení prací

 • Den zahájení (předání staveniště);
 • případné zjištěné skutečnosti, které nepříznivě ovlivňují průběh prací (např. nedostatečný přístup na pracoviště, neoprávněné složení cizího materiálu v prostoru stavby, nezabezpečení přípojky elektrického proudu, plynu, tlakového vzduchu, popř. dalších médií nutných pro stavbu, nedostatečná opatření zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci apod.);
 • požadavek na odstranění závad (s uvedením lhůt, do kdy mají být závady odstraněny).

2.5.3 Počet osob pracujících na staveništi

2.5.4 Převzetí strojů, zařízení a materiálů dodávaných stavebníkem

 • Výzva stavebníkovi, aby připravil materiál, stroje a zařízení, pokud nejsou součástí dodávky zhotovitele, k předání v požadovaném termínu;
 • zjištěné nedostatky a závady na zařízení dodávaném stavebníkem (nekompletnost, poškození, zrezivění, znečištění atd.), a to včetně návrhu na odstranění závad a požadované lhůty, popř. požadavek na provedení repase a revize;
 • výzva stavebníkovi k přenosu požadovaných materiálů, strojů a zařízení na pracoviště v požadovaném termínu;
 • řešení je součástí jednání při kontrolních dnech, případně koordinačních porad.

2.5.5 Dodání strojů a zařízení v průběhu výstavby

 • Den, kdy zásilka došla a její předmět;
 • stav zásilky, případné poškození, neúplnost apod.;
 • kontrola dodacích listů;
 • zápis o dodání a zabudování speciálních materiálů a prvků.

2.5.6 Zajištění bezpečnosti práce a ochrany při provádění prací včetně požárních opatření, ochrany životního prostředí a ochrany majetku

 • Vlastní instruktáž, včetně jmenovitého seznamu účastníků;
 • instruktáž provedená stavebníkem a uživatelem, včetně jmenovitého seznamu účastníků, a to zejména v případech stavebních a montážních prací za provozu, pro který platí zvláštní bezpečnostní předpisy;
 • záznam o kontrole držení a platnosti průkazů pracovníků na stavbě, opravňující provádět speciální práce (např. svařování, vázání břemen apod.);
 • požadavky na stavebníka uplatněné v průběhu prací:

- na odstranění zjištěných závad z hlediska bezpečnosti práce, hygieny a požárních opatření, včetně lhůty pro jejich odstranění,

- na zajištění dalších opatření podle zvláštních předpisů (ochranná opatření, dozor, ochranné přístroje, požární zařízení);

 • nesoulad s bezpečnostními opatřeními v případě souběhu prací s provozem stavebníka nebo s pracemi jiných zhotovitelů (odpovědnost zhotovitele za dodržování vlastních bezpečnostních přepisů jeho pracovníky není tímto dotčena);
 • údaje o pracovních úrazech;
 • záznam o pravidelné kontrole pracoviště z hlediska hygieny a bezpečnosti práce za účasti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi;
 • v záznamu je nutné také uvést odstranění závad z předchozích zápisů;
 • údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 • zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, v ochranných pásmech, při manipulaci se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady;
 • opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných materiálů, výrobků a zařízení proti poškození nebo odcizení.

(pouze informace jednou větou, je součástí deníku BOZP)

2.5.7 Postup prací

 • Skutečnosti ovlivňující průběh a kvalitu prací (např. klimatické podmínky - teplota, déšť, mráz, vítr) ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem;
 • druh, množství a časový postup prováděných prací;
 • ukončení jednotlivých částí stavby, předání příslušné části pracoviště dodavatelům k provedení prací, podmiňujících pokračování ve vlastních pracích, nebo dalších navazujících pracích. O předání se podle smluvních podmínek sepíše buď samostatný zápis (v tom případě se provede do stavebního deníku pouze evidenční záznam o provedeném zápisu), nebo zápis ve stavebním deníku;
 • požadavky na stavebníka s přesným uvedením předmětu a lhůty pro splnění.

2.5.8 Ztížené pracovní podmínky (provozní vlivy)

 • Všechny údaje o mimořádně ztíženém pracovním prostředí a provozních vlivech, které narušují nebo znemožňují postup prací.

2.5.9 Přerušení prací a technologické přestávky

Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti, které ohrožují nebo znemožňují pokračování prací, a to

 • z příčin vzniklých na straně stavebníka:

- výzva stavebníkovi k odstranění příčin nebo k dodatečnému splnění smluvních závazků, jejichž termín nebyl dodržen,

- dojde-li k přerušení prací, uvede se den a hodina přerušení. Současně se sepíše zápis, který obsahuje stav prací a seznam strojů, zařízení a materiálů, které jsou na pracovištích;

 • z příčin na straně zhotovitele:

- výzva stavebníka k přerušení prací, jestliže zjistil nedodržení bezpečnostních předpisů při práci, nebo jiné důvody (nesprávný technologický postup apod.),

- zápis zhotovitele (současně podepsaný stavebníkem) o provedených opatřeních k odstranění zjištěných závad, s přesným uvedením doby opětného zahájení prací;

 • každé skutečné i krátkodobé přerušení prací způsobené:

- přerušením dodávky elektrické energie, plynu, vody apod.,

- úrazem na pracovišti, poruchou zařízení apod.,

- povinnými technologickými přestávkami z rozhodnutí oprávněných orgánů.

2.5.10 Pokračování v přerušených pracích

 • Den a hodina obnovení prací s uvedením zjištěných závad, vzniklých v době přerušení;
 • požadavek na provedení oprav, repasí a revizí v případě zjištěných závad.

2.5.11 Dílčí přejímky

 • Den, hodina a rozsah dílčí přejímky v souladu s potřebou procesu výstavby a vztahy mezi jednotlivými účastníky výstavby.

2.5.12 Zakrývání prací

 • Výzva zhotovitele ke kontrole kvality a úplnosti zakrývaných prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení aj.) a výsledky této kontroly.

2.5.13 Specifikace víceprací, dohodnutých mezi stavebníkem a zhotovitelem

 • Stavebníka - s uvedením rozsahu prací;
 • zhotovitele - z hlediska:

- rozsahu a průběhu víceprací,

- dokumentace - požadavek na případnou změnu,

- kapacitního, termínového, cenového apod.

(je veden samostatný deník víceprací a méněprací)

2.5.14 Specifikace změn v průběhu výstavby

 • Veškeré zjištěné odchylky od předpokladů, za nichž byla zpracována schválená dokumentace, které vyžadují její změnu;
 • veškeré změny (odchylky) od schválené dokumentace s uvedením, kdo a jakým dokladem je schválil, kdy a kdo je zakreslil, případně číslo příslušného výkresu;
 • vede zhotovitel se subdodavatelem.

2.5.15 Spolupráce zhotovitelů (dodavatelů) na stavbě

Je řešena na základě smluvních vztahů, přímých nebo nepřímých. Do těchto činností patří zejména:

 • Vnitrostaveništní doprava a přesun:

- uplatněné požadavky s uvedením předmětu a termínu dopravy nebo přesunu,

- provádění dopravy nebo přesunu, včetně zjištěného rozsahu případného poškození, ke kterému došlo při dopravě nebo přesunu, lhůta a dohoda o opatřeních k odstranění závad.

 • Stavební práce:

- uplatněné požadavky s uvedením rozsahu a termínu provedení prací,

- provádění prací s vyčíslením výkonových ukazatelů, potvrzených objednatelem prací.

 • Lešení a pomocné konstrukce:

- uplatněné požadavky s údajem druhu, množství a termínu provedení,

- provádění s uvedením skutečně provedeného množství a potvrzení zhotovitele, který práce provedl, že odpovídají předpisům,

- výzva k demontáži a odstranění.

 • Ostatní práce:
 • uplatněné požadavky s odvoláním na sjednané podmínky a lhůty,
 • provedené práce s uvedením předmětu, rozsahu, doby trvání, popř. další sjednané údaje (je-li na nich závislá úplata). Jedná se např. o:

- zapůjčení mechanismů a dopravních prostředků,

- spoluužívání vlečky,

- dopravu pracovníků na pracoviště,

- užívání provozních zařízení stavebníka nebo jiných účastníků výstavby (např. zásobování vodou, plynem, parou, zapůjčení dílny apod.),

- střežení pracoviště,

- úpravu elektronické požární signalizace apod.

(vede zhotovitel se subdodavatelem)

2.5.16 Skutečnosti důležité pro fakturaci

(pokud je smluvně sjednána mezi stavebníkem a zhotovitelem, případně podle smlouvy)

Zapisují se zejména:

 • počty odpracovaných hodin za úkony, účtované hodinovými sazbami, včetně popisu provedeného druhu práce. Tyto hodiny musí potvrdit stavebník (příprava ke komplexním zkouškám, komplexní zkoušky apod.), u vypůjčených mechanismů počty odpracovaných strojových hodin v jednotlivých dnech, jednotlivých mechanismů;
 • zvýšení nákladů

- u individuálně kalkulovaných nákladů z důvodů nemožnosti dodržet uvažovanou organizaci práce, využití mechanizmů, technologických postupů apod.; druh prací a potřebný čas (jako podklad pro ohodnocení);

 • spotřeba energie

(elektrické, plynu, tlakového vzduchu apod.)

- způsob odběru,

- počáteční a konečný stav.

2.5.17 Provedení dohodnutých nebo stanovených zkoušek a měření

 • Provedení, průběh a výsledky zkoušek a měření, stanovisko stavebníka k jejich výsledku apod.

- stanovených nebo dohodnutých k ověření prováděných prací a dodávek;

- stanovených zvláštními předpisy a prováděných příslušnými orgány (materiálové, tlakové, jeřábové, cejchovací apod.); v záznamu se odkáže na úřední doklad o provedených zkouškách a měřeních.

2.5.18 Zvláštní události a skutečnosti

 • Vzniklé škody na majetku s přesným uvedením příčiny (živelní pohroma, havárie, dopravní nehoda, krádež, vloupání apod.)

- rozsah škody (odhad, popis),

- jména svědků a jejich adresy,

- provedení nezbytných opatření k zabránění dalších škod nebo ohrožení života a zdraví pracovníků;

 • neoprávněné užívání zařízení (včetně popisu, jak bylo zařízení užíváno, vztah na záruky apod.);
 • dočasná ochranná zařízení (plachty, stěny apod.).

2.5.19 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (pokud je smluvně sjednáno)

 • Výzva stavebníkovi a uživateli k účasti;
 • uplatněné požadavky vůči stavebníkovi na poskytnutí provozních hmot, paliva, energie, mazadel apod. a zajištění účasti potřebných provozních pracovníků;
 • průběh přípravy, včetně konstatování, že zařízení je připraveno k zahájení komplexního vyzkoušení.

2.5.20 Komplexní vyzkoušení (pokud je smluvně sjednáno)

 • Oznámení stavebníkovi dne a hodiny zahájení;
 • přesný časový a pracovní postup v rozsahu, dohodnutém ve smlouvě;
 • den skutečného zahájení;
 • průběh zkoušek, včetně dosažených výsledků a stanoviska stavebníka a uživatele k výsledkům;
 • den ukončení komplexního vyzkoušení, příčiny jeho případného přerušení, den a hodina jeho opětného zahájení;
 • jmenovitý seznam vlastních pracovníků i pracovníků stavebníka a uživatele, kteří byli účastníky komplexního vyzkoušení, včetně počtu odpracovaných hodin.

(samostatný protokol - má odpovídající kolonky)

2.5.21 Předání a převzetí (dohodnutým způsobem)

 • Datum písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení;
 • místo, den a hodina zahájení;
 • průběh přejímacího řízení;
 • místo, den a hodina ukončení (tj. sepsání samostatného protokolu o předání a převzetí mezi zhotovitelem a stavebníkem, včetně soupisu vad a nedodělků).

(samostatný protokol - má odpovídající kolonky)

2.5.22 Práce po předání a převzetí

 • Povinnost vést stavební deník končí až po úplném odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí a při závěrečné kontrolní prohlídce stavby;

- zapisují se zejména termíny, ve kterých byly odstraněny jednotlivé vady nebo nedodělky.

2.5.23 Zkušební provoz

 • Záznamy o zkušebním provozu, pokud je zkušební provoz uložen stavebním povolením.

2.5.24 Provádění a výsledky kontrol všech druhů

 • Výsledky kontrolních prohlídek stavby;
 • záznamy oprávněných pracovníků a dotčených orgánů podle jejich zjištění a rozhodnutí;
 • výsledky činnosti koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi;
 • výsledky činnosti autorizovaného inspektora.

2.6 ZÁVĚR

Jako charakteristickou vlastnost pro OZ je zvlášť třeba zdůraznit převážně dispozitivní povahu jeho právní úpravy. To znamená, že většina jeho ustanovení, pokud jde o závazkové vztahy, platí „pokud se smluvní strany nedohodnou jinak“. Tím je posílena úloha smluvních ujednání a autonomie smluvní vůle mezi podnikatelskými subjekty. Ustanovení dispozitivní povahy mohou účastníci závazkových vztahů aplikovat tak, že je buď použijí, nebo jejich aplikaci vyloučí, popř. omezí a dají přednost odlišné úpravě ve smlouvě o dílo (§258 a násl. OZ).

Zejména z tohoto pohledu je třeba chápat důležitost povinného vedení stavebního deníku, včasného a úplného provádění zápisů, které jsou často jediným závazným dokladem pro průkaz o průběhu provádění stavby a o dodržení vzájemných smluvních závazků v čase a kvalitě provedení. Včasný a kvalitně provedený záznam v deníku je tak základním výchozím podkladem pro uplatnění sjednaných sankcí, náhrady škod, změny a doplňky ke smlouvě o dílo.

PŘÍLOHA A

Příloha A
Titulní stránka obálky
Číslo deníku: …………………………..………
Evidenční čísla listů denních záznamů
……………………………....
série: ….… rozsah čísel od: .… do: ….
Stavební podnikatel
(zhotovitel)

STAVEBNÍ DENÍK

Stavba:

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

Příloha A

List A/1

ZÁKLADNÍ LIST

Název stavby
Místo stavby
Datum zahájení stavby
Číslo stavby
Zhotovitel
Projektant
Stavbyvedoucí
Technický dozor stavebníka
Stavebník

SUBDODAVATELÉ

Předmět subdodávky
Zhotovitel (subdodavatel)
Termín plnění

Pokračují další 3 strany

Příloha A

List A/2

SEZNAM ZÁKLADNÍCH DOKLADŮ

Poř. číslo
Označení (číslo)
Druh dokladu
Termín plnění
ze dne

Pokračují další 3 strany

Příloha A

List A/3

SEZNAM DOKUMENTACE STAVBY

Poř. číslo
Označení (číslo)
Druh a předmět dokumentace

Pokračují další 3 strany

Příloha A

List A/4

PŘEHLED PROVEDENÝCH ZKOUŠEK A MĚŘENÍ

Poř. číslo
Číslo protokolu
ze dne
Druh zkoušky a měření - výsledek
Kdo provedl

Pokračují další 3 strany

Příloha A

List A/5

SEZNAM OSTATNÍCH DOKUMENTŮ

Poř. číslo
Označení
(číslo)
Druh dokumentů
Poznámka

Pokračují další 3 strany

Příloha A

List A/6

Příloha A
List A/6
DENNÍ ZÁZNAMY
Číslo deníku: ……………………………
Série: ….……….. číslo listu: …….........

Datum zápisu
Zápis za příslušný den (období), požadavky, změny,
vyjádření, jména a podpisy odpovědných osob

Celkem 25 trojic číslovaných listů

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2