TP 1.12 - ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - PŘÍRUČKA K ČSN EN 1991

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍRUČKA K ČSN EN 1991

TP 1.12

1. vydání 2009

Dokument ve formátu PDF >>

OBSAH

Úvod

I OBJEMOVÉ TÍHY, VLASTNÍ TÍHA A UŽITNÁ ZATÍŽENÍ

1 Všeobecně

2 Klasifikace zatížení

2.1 Vlastní tíha

2.2 Užitná zatížení

3 Návrhové situace

3.1 Všeobecně

3.2 Stálá zatížení

3.3 Užitná zatížení

4 Objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů

5 Vlastní tíha stavebních prvků

5.1 Popis zatížení

5.2 Charakteristické hodnoty vlastní tíhy

6 Užitná zatížení pozemních staveb

6.1 Popis zatížení

6.2 Uspořádání zatížení na vodorovných konstrukcích

6.3 Uspořádání zatížení na svislých konstrukcích

6.4 Charakteristické hodnoty užitných zatížení

6.5 Vodorovná zatížení na zábradlí a dělicí stěny

7 Příklady

7.1 Prostě uložený konzolový nosník

7.2 Rámová konstrukce

II ZATÍŽENÍ SNĚHEM

1 Všeobecně

2 Klasifikace zatížení

3 Návrhové situace

4 Zatížení sněhem na zemi

4.1 Charakteristické hodnoty

4.2 Další reprezentativní hodnoty

5 Zatížení sněhem na střechách

5.1 Charakter zatížení

5.2 Uspořádání zatížení

5.3 Tvarové součinitele střech

6 Místní účinky

Příloha A Návrhové situace a uspořádání zatížení

Příloha B Tvarové součinitele pro výjimečná navátí

Příloha C Evropské mapy zatížení sněhem

Příloha D Úpravy zatížení sněhem podle doby návratu

Příloha E Objemová tíha sněhu

Národní příloha

Příloha 1 Výpočet tepelného součinitele podle ISO 4355

III ZATÍŽENÍ VĚTREM

1 Všeobecně

2 Návrhové situace

3 Modelování zatížení větrem

4 Rychlost větru a dynamický tlak

4.1 Zásady výpočtu

4.2 Základní hodnoty

4.3 Střední rychlost větru

4.4 Turbulence větru

4.5 Maximální dynamický tlak

5 Zatížení větrem

6 Součinitel konstrukce

7 Součinitel tlaků a sil

7.1 Všeobecně

7.2 Součinitele tlaku pro pozemní stavby

8 Oprava EN 1991-1-4/AC:2005

9 Příklady

10 Závěrečné poznámky

IV ZATÍŽENÍ TEPLOTOU

1 Všeobecně

2 Klasifikace zatížení

3 Návrhové situace

4 Popis zatížení

5 Teplotní změny u pozemních staveb

5.1 Všeobecně

5.2 Základní složky teplot

5.3 Stanovení průběhů teplot

6 Teplotní změny u mostů

6.1 Nosné konstrukce mostů

7 Zatížení teplotou u komínů, nádrží, chladicích věží a potrubí

7.1 Všeobecně

7.2 Současné působení složek teploty

Příloha A Izotermy teplot vzduchu ve stínu

A.1 Všeobecně

A.2 Hodnoty teploty s jinou pravděpodobností překročení než 0,02

Příloha B Rozdíly teplot pro různé tloušťky mostního svršku

Příloha C Součinitele teplotní délkové roztažnosti

Příloha D Průběh teplot v budovách a jiných stavbách

Příklad 1 Ocelový nosník zatížený teplotou

Příklad 2 Stanovení zatížení teplotou na mostě

V ZATÍŽENÍ BĚHEM PROVÁDĚNÍ

1 Všeobecně

2 Klasifikace zatížení

3 Návrhové situace a mezní stavy

3.1 Všeobecně

3.2 Doba trvání dočasné návrhové situace

3.3 Mezní stavy únosnosti a použitelnosti

4 Popis zatížení

4.1 Všeobecně

4.2 Vlastní tíha a zatížení od předpětí

4.3 Geotechnická zatížení

4.4 Předpětí a záměrně vnesená přetvoření

4.5 Zatížení od teploty a smršťování

4.6 Zatížení větrem

4.7 Zatížení sněhem

4.8 Zatížení vodou a naplaveninami

4.9 Zatížení námrazou

4.10 Staveništní zatížení

4.11 Mimořádná zatížení

Příloha A1 Doplňující pravidla pro pozemní stavby

Příloha A2 Doplňující pravidla pro mosty

Příloha B Zatížení konstrukcí během stavebních obnov a demolicí

VI ZATÍŽENÍ MIMOŘÁDNÁ

1 Všeobecně

2 Klasifikace zatížení

3 Návrhové situace a mezní stavy

3.1 Všeobecně

3.2 Strategie pro identifikovaná mimořádná zatížení

3.3 Strategie pro omezení rozsahu lokální poruchy

3.4 Kategorizace konstrukcí do tříd následků

4 Zatížení od nárazů vozidly

4.1 Oblast použití

4.2 Popis zatížení

4.3 Mimořádná zatížení způsobená silničními vozidly

4.4 Mimořádná zatížení způsobená vysokozdvižnými vozidly

4.5 Mimořádná zatížení způsobená železniční dopravou

4.6 Mimořádná zatížení způsobená vodní dopravou

4.7 Mimořádná zatížení vrtulníky

5 Vnitřní výbuchy

5.1 Oblast použití

5.2 Popis zatížení

5.3 Zásady navrhování

Příloha A Navrhování staveb na následky lokální poruchy

A.1 Rozsah

A.2 Úvod

A.3 Třídy následků pro pozemní stavby

A.4 Vodorovné vazby

A.5 Svislé vazby

A.6 Nominální průřez nosné stěny

A.7 Klíčové prvky

Příloha B Informace pro hodnocení rizik

B.1 Úvod

B.2 Metody analýz rizik

B.2.1 Kvalitativní analýza rizik

B.2.2 Kvantitativní analýza rizik

B.3 Použití pro pozemní a inženýrské stavby

B.3.1 Všeobecně

B.3.2 Analýza konstrukce

B.3.2 Aplikace pro náraz vozidla

B.4 Návod pro použití analýzy rizik pro náraz od železniční dopravy

Příloha C Dynamický návrh v případě nárazu

Příloha D Vnitřní výbuchy

VII ZATÍŽENÍ MOSTŮ SILNIČNÍ DOPRAVOU

1 Úvod

1.1 Podkladní dokumenty

1.2 Rozsah platnosti

2 Klasifikace zatížení

3 Návrhové situace

4 Zatížení silniční dopravou a jiná zatížení

4.1 Rozsah použití

4.2 Popis zatížení

4.3 Svislá zatížení - charakteristické hodnoty

4.4 Vodorovná zatížení

4.5 Sestavy zatížení dopravou na mostech pozemních komunikací

4.6 Modely zatížení na únavu

4.7 Mimořádná zatížení

5 Zatížení lávek pro chodce

VIII ZÁSADY A KOMBINACE ZATÍŽENÍ PRO ZÁSOBNÍKY A NÁDRŽE

1 Úvod

2 Zatížení zásobníků a nádrží

2.1 Typy zatížení

2.2 Zatížení specifická pro zásobníky a nádrže

2.3 Klasifikace zásobníků

3 Návrhové situace

4 Kombinace zatížení pro zásobníky a nádrže

4.1 Všeobecně

4.2 Kombinace zatížení v trvalých návrhových situacích

4.3 Kombinace zatížení v mimořádných návrhových situacích

4.4 Kombinace zatížení v mezních stavech použitelnosti

5 Příklad štíhlého zásobníku

5.1 Úvod

5.2 Souměrná zatížení svislých stěn při plnění

5.3 Místní tlak

5.4 Souměrné zatížení při vyprazdňování

5.5 Místní zatížení při vyprazdňování

IX LITERATURA

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.